Савет Правног факултета у Београду

Савет Факултета је орган управљања. Има 27 чланова, од којих 15 чланова бира, тајним гласањем, из  сопствених  редова  Наставно-научно  веће (по  правилу, 11 из реда наставника и два из реда асистената), два члана бирају, тајним гласањем, из сопствених редова ваннаставни радници, 8 чланова именује Република Србија као оснивач, и четири члана Студентски парламент Факултета. Мандат чланова траје четири године, осим чланова из реда студената, чији мандат је две године.

Чланови Савета – из реда наставника и асистената

 1. Проф. др Борис Беговић
 2. Проф. др Горан Илић, председник Савета
 3. Проф. др Наташа Делић
 4. Проф. др Милена Полојац, потпредседник Савета
 5. Проф. др Бранко Радуловић
 6. Проф. др Мирјана Радовић
 7. Проф. др Данило Вуковић
 8. Проф. др Бојана Чучковић
 9. Проф. др Урош Новаковић
 10. Доц. др Милош Јовановић
 11. Доц. др Милош Здравковић
 12. Доц. др Филип Бојић
 13. Асс. Бојана Тодоровић

Чланови Савета – из реда ваннаставних радника

 1. Вања Ерор
 2. Зоран Јојић

Чланови Савета које именује Влада Републике Србије

 1. Наталија Аџић, јавни бележник-нотар
 2. Оливера Станимировић, републички правобранилац
 3. Новак Недић, генерални секретар Владе
 4. Чедомир Бацковић, Помоћник министра правде
 5. др Живојин Ђурић, научни саветник у Института за политичке студије
 6. Проф. др Драган Васиљевић,редовни професор Факултета организационих наука
 7. Ненад Вујић, дипл. правник, директор Правосудне академије
 8. Владимир Маринков, адвокат

Чланови Савета – из реда студената

 1. Владимир Божић
 2. Милош Киломовић
 3. Огњен Дабетић
 4. Петар Дрча
АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве