Студије за иновацију знања – Спречавање корупције

Увод

Корупција је негативан друштвени феномен који захтева енергичну, правовремену и системску борбу друштва и државе. Њене последице погађају истовремено функционисање јавних власти, економски развој, државу и друштво у целости, јавни интерес и остваривање индивидуалних права и слобода грађана. Значајне бране за понашања која би се могла сврстати у феномен корупције су јачање свести о коруптивним активностима, предузимање превентивних мера у борби против корупције, примена и развијање ефикасних метода за откривање, разјашњавање и доказивање коруптивних кривичних дела и примена кривичноправних норми у кривичном поступку. Самим тим, систематична и мултидисциплинарна едукација стручних кадрова који ће примењивати низ закона (Закон о спречавању корупције, Закон о заштити узбуњивача, Закон о финансирању политичких активности, Закон о лобирању, Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закон о јавним набавкама, Закон о кривичном поступку, Закон о прекршајима) којима се прописују превентивне и репресивне мере у овој области представља један од примарних захтева и важан корак на путу сузбијања корупције.

Правни факултет заједно са Агенцијом за спречавање корупције покренуло је Студије за иновацију знања – Спречавање корупције са жељом да допринесе сузбијању корупције на свим нивоима друштва. Полазници ће добити како правна тако и практична знања у погледу спречавања корупције укључујући сва решења која постоје на међународном, упоредном и националном нивоу.

Тематске целине

Студије за иновацију знања под називом Спречавање корупције имају следеће тематске целине:

 1. Кривичноправни аспект спречавања корупције
 2. Међународни прописи о спречавању корупције
 3. Кривично дело прање новца
 4. Кривично дело злоупотреба службеног положаја
 5. Кривично дело примање и давање мита – активно и пасивно подмићивање
 6. Организација и надлежности државних органа у сузбијању корупције – кривични поступак за корупцијска/коруптивна кривична дела
 7. Положај у кривичном поступку форензичког рачуновође/финансијског форензичара
 8. Одузимање имовине проистекле из кривичног дела
 9. Етика и интегритет
 10. Сукоб интереса
 11. Превенција корупције: Аланиза ризика корупције у прописима и лобирање
 12. Провера имовине и прихода јавних функционера
 13. Прање новца и спречавање корупције
 14. Благовремено препознавање знакова упозорења на корупцију
 15. План интегритета и спречавање корупције
 16. Финансирање политичких партија и спречавање корупције
 17. Јавне набавке и спречавање корупције
 18. Радионица за спречавање корупције

Предавања

Предавачи би били професори Правног факултета Универзитета у Београду, експерти из праксе, запослени из Агенције за спречавање корупције.

Настава обухвата 40 часова интерактивних предавања која ће се одржавати суботом на Правном факултету Универзитета у Београду. Настава ће се изводити од почетка марта до половине маја месеца 2024. године.

Након завршетка студија за иновацију знања полазници добијају уверење од стране Факултета о завршеним студијама.

Школарина

Школарина за студије износи 60.000 динара и плаћа се у целости пре почетка наставе.

Школарина обухвата трошкове наставе, материјал за рад и сву пропратну документацију. Уплата школарине врши се на следећи рачун, уз обавезну назнаку позива на број одобрења:

Правни факултет Универзитета у Београду

Булевар краља Александра 67, 11000 Београд

бр. текућег рачуна: 840-1439666-55

позив на број одобрења: 89

Пријава

Пријављивање на студије почиње 1. фебруара 2024. године и траје до 27. фебруара 2024. године. Пријаве се врше електронским путем попуњавањем и достављањем уписнице на следећу адресу:

dusko.colovic@ius.bg.ac.rs.

Уписницу на студије можете преузети овде.

Управници студија

Управници студија су: проф. др Милан Шкулић skulic@ius.bg.ac.rs, и проф. др Бојан Милисављевић bojan@ius.bg.ac.rs.

Додатне информације

Додатне информације о студијама могу се добити преко мејла на адресу dusko.colovic@ius.bg.ac.rs или позивом на телефон 011/3027-725, односно 062/118-18-18.

Архиве