Студије за специјализацију (иновацију) знања

СТУДИЈЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ (ИНОВАЦИЈУ) ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ

ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

у оквиру којих се проучавају следеће целине:

1. Увод у пореско право

2. Директни порези (порез на доходак грађана, порез на добит правних лица, порези на имовину)

3. Индиректни порези (порез на додату вредност, акцизе)

4. Уговори о избегавању двоструког опорезивања, сукоб пореских закона и међународно пореско планирање

5. Право привредних друштава

6. Порески управни пoступак и управни спор у пореској материји

7. Основи грађанског права

8. Рачуноводство и финансијски извештаји

Предавачи:

Проф. др Дејан Поповић, проф. др Гордана Илић-Попов, проф. др Мирко Васиљевић, проф. др Зоран Томић, проф. др Драгор Хибер, проф. др Вера Леко, доц. др Милош Милошевић, доц. др Светислав Костић и други еминентни стручњаци за поједине пореске области.

Студије трају два семестра и обухватају 100 часова (предавања, вежбе, попуњавање пореских пријава, решавање случајева и др.). Полазницима је на располагању on line приручник за праћење наставе и припрему испита.

По завршетку Студија, полазници добијају уверење Факултета о похађању Студија, односно уверење о положеном завршеном испиту.

Управник Студија: проф. др Гордана Илић-Попов

Накнада у износу од 130.000 динара се плаћа у две рате.

Детаљније информације се могу добити путем

е-mail адресе iva.ruskuc@ius.bg.ac.rs  или на телефон 011 30 27 741.

Архиве