СТУДИЈЕ ЗА ИНОВАЦИЈУ ЗНАЊА – ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

РАЗЛОЗИ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СТУДИЈА

Сложеност и комплексност пореске материје и промене пореских прописа стварају потребу за пружање услуга саветовања у пореској области. Спектар саветодавних услуга пореских саветника врло је широк, укључујући припрему пореских пријава, израду пореских биланса и других финансијских евиденција од значаја за опорезивање, пружање стручне помоћи у случају самоопорезивања, израду стручних експертиза у пореским и предузетничким питањима, решавање спорних пореских питања пред надлежним државним органима и пореско заступање и др. „Круна“ пореског саветовања је пореско планирање, које пореском обвезнику треба да омогући да, остајући у оквирима закона, плати што мањи износ пореза. Од нарочитог значаја је међународна димензија пореских саветодавних услуга, нарочито данас кад је на српском тржишту присутан све већи број мултинационалних компанија које, не познајући национално пореско законодавство, желе да од домаћих стручњака добију ваљан порески савет да ли и на који начин могу да легално минимизују своју пореску обавезу.

За пореског обвезника, стручно саветовање у пореским питањима значи поузданост у испуњавању пореских обавеза, као и значајну сигурност приликом планирања привредних и инвестиционих подухвата. За државу се значај пореског саветовања огледа у већој извесности у наплати пореза, јер је порески саветник у обављању своје професионалне делатности везан за право и закон, што фискусу даје гаранције да обвезници који ангажују пореског саветника неће извршити утају пореза нити друго пореско кривично дело.

Због тога се, са правом, очекује да професионално понашање пореског саветника увек буде у складу са угледом занимања те да се перманентно стручно усавршава и континуирано иновира своја знања у пореској области, како би квалитет услуга које пружа клијентима увек био на завидном нивоу. У очекивању да се професија пореских саветника у неко догледно време коначно правно регулише посебним законом, ове Студије имају значај за све оне који имају намеру и жељу да се, на квалитетан и стручан начин, баве овим послом.

ПРЕДАВАЊА И ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ

Програм Студија је конципиран тако да обухвата различите, значајне, потребне и актуелне теме из следећих тематских целина: 1. Увод у Пореско право (Порескоправни однос; (Не)обавезност пореских мишљења; Порески деликти), 2. Директни порези (Порез на доходак грађана, с акцентом на опорезивање предузетника и фриленсера; Порез на добит правних лица; Порези на имовину; Опорезивање дигиталне имовине), 3. Порез на додату вредност, 4. Уговори о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовине, БЕПС и Мултилатерни инструмент, 5. Основе међународног пореског планирања, 6. Основи права привредних друштава, 7. Основи грађанског права (од значаја за пореску материју), 8. Управни поступак и управни спор у пореској материји, 9. Рачуноводство и финансијски извештаји.

Студије обухватају укупан фонд од 100 часова интерактивне наставе. Настава се држи суботом (од 10h), по правилу, 4 или 5 часова. Настава се одвија у два семестра, уз поштовање државних празника и зимске краће паузе. Почетак наставе је планиран за крај октобра 2023. године, а завршетак за средину маја месеца 2024. године. Током Студија је обавезна израда једног колоквијума (теста) из области Увод у Пореско право. Предавачи су универзитетски професори, порески консултанти и други врсни стручњаци за поједине пореске области из праксе. По завршетку Студија полазници добијају Уверење Правног факултета Универзитета у Београду о похађању Студија, а кад положе завршни испит добијају Уверење о положеном завршном испиту. За спремање испита, поред предавања, Power point презентација, полазницима ће бити обезбеђен приступ on line уџбенику (који није у комерцијалној продаји већ је искључиво намењен полазницима Студија).

ШКОЛАРИНА

Школарина износи 130.000 динара и плаћа се у две једнаке рате (прва рата приликом уписа и друга рата до краја фебруара 2024. године). Уколико полазник достави потврду о незапослености од Националне службе за запошљавање, може поднети захтев управници Студија за одобравање плаћања у три рате, о којем она одлучује у сваком појединачном случају. Школарина обухвата предавања, презентације, приступ on line уџбенику и полагање завршног испита.

Уплата школарине се врши на следећи рачун, уз обавезну назнаку позива на број одобрења:

Правни факултет Универзитета у Београду

Булевар краља Александра 67, 11 000 Београд

Сврха уплате: Школарина за Студије за иновацију знања – Пореско саветовање

Број текућег рачуна: 840-0000001439666-55

Позив на број: 84 (обавезно унети приликом уплате)

ПРИЈАВА

Пријава на Студије почиње 20. септембра 2023. године и траје до 20. октобра 2023. године.

Пријаве се врше електронским путем, попуњавањем и достављањем уписнице и студентског картона на следећу адресу: iva.ruskuc@ius.bg.ac.rs

(контакт особа: Ива Рушкуц, административни секретар Студија)

Уз пријаву је потребно доставити и доказ о уплати школарине.

Уписиницу на Студије и студентски картон можете преузети ОВДЕ .

УПРАВНИЦА СТУДИЈА

Управница Студија је проф. др Гордана Илић Попов. Контакт: gordana@ius.bg.ac.rs

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације о Студијама могу се добити преко мејла iva.ruskuc@ius.bg.ac.rs или на телефон 064 1330695 (Ива Рушкуц).

Архиве