Конкурс за доделу “Награде Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића”

Београд, 22. октобар 2021. године

                                                                                   03-03 број: 612-4317/1-21

                                                                                   MП

На основу члана 6 Статута Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 oд 22. децембра 2011. године, Одбор Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, на сeдници одржаној 22. октобра 2021. године донео је:

О Д Л У К У О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ “НАГРАДA МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА”

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу 4 (четири) „Награде Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за стручне радове студената Универзитета у Београду из области правних и економских наука, за школску 2021/2022 годину.

На Конкурс се могу пријавити студенти завршних година основних академских студија факултета Универзитета у Београду, који се у школској 2021/2022 години финансирају из буџета Републике Србије.

Члан 2.

Награда у износу од 30.000,00 динара доделиће се из средстава Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.

Члан 3.

Потребна документација:

  1. Пријава (Образац преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  2. Уверење факултета о упису школске 2021/2022 године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  3. Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте,
  4. Стручни рад студента, који мора задовољити следеће критеријуме:
    1. да је израђен самостално (један аутор), за шта је потребно приложити Изјаву о томе да је стручни рад резултат споственог рада (Образац Изјаве преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php) и

–     да је приложена препорука професора матичног факултета и

      компетентног за област на факултету на коме студент студира.

Рад се доставља искључиво на српском језику, у складу са Упутством за припрему рада, које се може преузети са интернет странице Универзитета у Београду, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php, у делу „Стипендије и конкурси“.

Комплетна документација наведена у члану 3 Одлуке, доставља се у електронској форми, у PDF формату, као један документ, као и у штампаној форми.

Члан 4.

            Рок за подношење пријава је од 1. новембра до 1. децембра 2021. године.

            Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – Конкурс за „Награду Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“.

Електронска адреса на коју треба доставити документацију је: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 5.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426 или на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 6.

Избор кандидата за доделу награда врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.

Одбор може донети одлуку о додели већег броја награда уколико у моменту доношења одлуке за то постоје обезбеђена средства.

Члан 7.

На одлуку о додели награда студент има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке. 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

                                                                                               ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

                                                                                       _____________________________

                                                                                         проф. др Владимир Обрадовић

Пријава за награду

Изјава

Упутство за рад

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве