Конкурс за учешће Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића у трошковима школарине студената докторских академских студија за школску 2021/2022 годину

Београд, 22. октобар 2021. године

                                                                                        03-03 број: 612-4345/1-21

                                                                                                   МП

На основу члана 7 Статута Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 oд 22. децембра 2011. године, Одбор Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, на сeдници одржаној 22. октобра 2021. године, донео је:

О Д Л У К У  О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ ЗАДУЖБИНЕ МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА У ТРОШКОВИМА ШКОЛАРИНЕ СТУДЕНАТА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

Члан 1.

Расписује се Конкурс за учешће у трошковима школарине 4 (четири) студента докторских академских студија Универзитета у Београду, и то: 2 (два) студента Универзитета у Београду – Економског факултета и 2 (два) студента Универзитета у Београду – Правног факултета, за школску 2021/2022 годину.

Члан 2.

Учешће у трошковима школарине у износу од 60.000,00 динара доделиће се из средстава Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.

Члан 3.

На Конкурс се могу пријавити незапослени студенти докторских академских студија Универзитета у Београду – Економског факултета и Универзитета у Београду – Правног факултета са просечном оценом свих положених испита из основних и мастер академских студија: најмање 9,00.

Члан 4.

            На Конкурс немају право учешћа студенти који су за школску 2021/2022 годину добили средства за финансирање докторских академских студија из буџета Републике Србије од Министарства просвете, науке и технолошког развоја или факултета и других установа и институција.

Члан 5.

Потребна документација:

  1. Пријава (Образац преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  2. Уверење о студирању докторских академских студија,
  3. Уверење факултета о дипломирању са списком и просечном оценом свих положених испита из основних и мастер академских студија,
  4. Изјава о томе да студент није корисник других средстава за финансирање докторских академских студија за школску 2021/2022 годину (Образац преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php), у делу „Стипендије и конкурси“,
  5. Доказ да кандидат није у радном односу, издат од надлежног органа за тржиште рада у општини његовог пребивалишта (кандидат мора бити пријављен у Националној служби за запошљавање) или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа.
  6. Библиографија објављених радова са категоризацијом.
  7. Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте.

Члан 6.

            Рок за подношење пријава је од 1. новембра до 1. децембра 2021. године.

            Пријаве се подносе Универзитету у Београду – Економском факултету и Универзитету у Београду – Правном факултету.

Члан 7.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426 или на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 8.

Обраду пријава са пратећом документацијом врши Универзитету у Београду – Економски факултет и Универзитет у Београду – Правни факултет, који предлоге за доделу средстава достављају на одлучивање Одбору Задужбине.

Члан 9.

Избор кандидата за доделу средстава за учешће у трошковима школарине врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php, у делу „Стипендије и конкурси“.

Уколико два или више кандидата имају исту просечну оцену, критеријум за избор ће бити број и категорија објављених научних радова.

Одбор може донети одлуку о додели већег броја учешћа у трошковима школарине уколико у моменту доношења одлуке за то постоје обезбеђена средства.       

Члан 10.

На одлуку о додели учешћа студент има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке. 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

                                                                                               ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

                                                                                       _____________________________

                                                                                         проф. др Владимир Обрадовић

Пријава

Изјава

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве