Потписан споразум о сарадњи са Привредним судом у Београду

У среду, 8. јуна 2022. године, Правни факултет Универзитета у Београду потписао је споразум о сарадњи са Привредним судом у Београду – највећим и најорганизованијим првостепеним судом за привредноправне ствари у мрежи судова Републике Србије, а и у окружењу. Циљ споразума је успостављање дугорочне сарадње која би допринела развоју и унапређивању обе установе, а у перспективи и права у целини. Споразум су потписали наш декан, проф. др Зоран Мирковић, и председник Привредног суда, судија Јован Јовановић.

Споразумом је као основни циљ Правног факултета у овој сарадњи предвиђено да кроз упознавање с проблемима судске праксе и њихово решавање, те извођење наставе уз ослонац на судску праксу, подигне свој научни и наставни потенцијал на још виши ниво. Циљ Привредног суда је да кроз упознавање нових теоријских достигнућа, упоредноправних решења и научних мишљења о појединим проблемима у судској пракси омогући судијама и Суду у целини што боље обављање судијске функције.

Као примарни облици сарадње предвиђени су: размена информација и искустава у питањима везаним за науку и праксу у области права, заједничко учешће у поступку утврђивања правних ставова ради примене прописа из судске надлежности, учествовање судија Суда у извођењу појединих облика наставе на Факултету, односно наставника и сарадника Факултета у обуци судијског кадра, организовање практичне обуке студената у Суду, упућивање дипломираних правника са највишим просечним оценама од стране Факултета у Суд ради обављања приправничког стажа у циљу стицања услова за полагање правосудног испита, те учешће Суда у оцени квалитета наставе Факултета и његовом самовредновању.

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве