Конкурс за доделу „Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“

Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића

Београд, 31. октобар 2022. године

03-03 број: 67-4388/1-22

На основу члана 6 Статута Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 oд 22. децембра 2011. године, Одбор Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, на сeдници одржаној 31. октобра 2022. године донео је:

ОДЛУКУ  О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ “НАГРАДA МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА”

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу 4 (четири) „Награде Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за стручне радове студената Универзитета у Београду на акредитованим студијским програмима из области правних и економских наука, а које припадају пољу друштвено-хуманистичких наука, за школску 2022/2023. годину.

На Конкурс се могу пријавити студенти завршних година основних или интегрисаних или мастер академских студија факултета Универзитета у Београду, који се у школској 2022/2023. години финансирају из буџета Републике Србије.

Члан 2.

Награда у износу од 30.000,00 динара доделиће се из средстава Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.

Члан 3.

Потребна документација:

  1. Пријава (Образац преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  2. Уверење факултета о упису школске 2022/2023. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (Образац преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  3. Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте (без чипа),
  4. Стручни рад студента, који мора задовољити следеће критеријуме:
    1. да је израђен самостално (један аутор) и
    1. да је приложена препорука професора матичног факултета, компетентног за област на факултету на коме студент студира.

Рад се доставља искључиво на српском језику, у складу са Упутством за припрему рада, које се може преузети са интернет странице Универзитета у Београду, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php, у делу „Стипендије и конкурси“.

Комплетна документација наведена у члану 3 Одлуке, доставља се у електронској форми, у PDF формату, као један документ, као и у штампаној форми.

Поднета конкурсна документа се не враћају.

Члан 4.

            Рок за подношење пријава је од 2. новембра до 2. децембра 2022. године.

            Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – Конкурс за „Награду Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“.

Електронска адреса на коју треба доставити документацију је: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 5.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426 или на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 6.

Избор кандидата за доделу награда врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.

Одбор може донети одлуку о додели већег броја награда уколико у моменту доношења одлуке за то постоје обезбеђена средства.

Члан 7.

На одлуку о додели награда студент има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

                                                                                               ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

                                                                                       _____________________________

                                                                                         проф. др Владимир Обрадовић

Уверење

Пријава за награду

Упутство за рад

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве