ОБАВЕШТЕЊЕ О ТРЕЋЕМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

I

Правни факултет Универзитета у Београду расписаће трећи конкурсни рок за упис у прву годину основних академских студија за:

а) 257 (две стотине педесет и седам) местa у статусу самофинансирајућих студената;

б) 4 (четири) места у статусу студента који се финансира из буџета за лица која конкуришу у оквиру програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом;

в) 1 (једно) место у статусу студента који се финансира из буџета за лица која конкуришу у оквиру програма афирмативне мере уписа лица припадника ромске националне мањине;

г) 5 (пет) места у статусу студента који се финансира из буџета за држављане Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству школске 2022/2023. године и који до последњег дана пријаве у првом конкурсном року нису нострификовали стране средњошколске исправе.

Држављанин Републике Србије из тачке г) може се уписати на студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета, уколико је број поена које је остварио једнак или већи од броја поена које је остварио последњи уписани на буџет у првом конкурсном року и ако се квалификује до броја студената чије се студије финансирају из буџета утврђеног одлуком Владе за ту категорију кандидата.

II

У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању, које оствари одговарајући број бодова на пријемном испиту.

Пријемни испит се полаже из Историје или Српског језика, а према избору кандидата који врши приликом пријаве на Конкурс. Пријемни испит се састоји од 60 питања из предмета који је кандидат изабрао да полаже.

Пријаве на конкурс примају се 18. и 19. септембра 2023. године, у времену од 8 до 13 часова, на шалтерима Факултета.

Полагање пријемног испита обавиће се 20. септембра 2023. године, у 9 часова, у Слушаоници II.

Јединствена привремена ранг листа биће објављена најкасније до 21. септембра 2023. године, на сајту и огласној табли Факултета.

Учесник конкурса може поднети приговор на редослед кандидата на привременој ранг листи у року од 36 сати од објављивања листе на огласној табли Факултета. Приговор се подноси Комисији за упис, која доноси решење у року од 24 часа од пријема приговора.

Кандидат, незадовољан одлуком Комисије може поднети жалбу Декану, као другостепеном органу, у року од 24 часа од пријема решења Комисије.

Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе. Решење Декана је коначно.

Коначна ранг листа биће објављена најкасније до 25. септембра 2023. године.

Кандидат може бити уписан као студент који се сам финансира уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис студената који се сами финансирају, а има укупно остварено најмање 30 бодова.

Упис примљених кандидата обавиће се на основу коначне ранг листе, према распореду који ће бити објављен на сајту и огласној табли Факултета.

III

Приликом пријављивања на Конкурс сви кандидати подносе :

– пријаву на Конкурс (купује се у књижари Факултета);

– сведочанства о завршеном I, II, III и IV разреду средње школе, диплому о стеченом средњем образовању и извод из матичне књиге рођених (оригинална документа се предају на увид, а фотокопије докумената које не морају да буду оверене се предају уз пријаву на Конкурс);

– признаницу о уплати накнаде за спровођење пријемног испита у износу од 9.000,00 динара. Уплата се врши на жиро рачун Правног факултета у Београду број 840 – 1439666 – 55 (у позиву на број уписати шифру – 201).

Поједине категорије кандидата, поред прописане документације, подносе још и:

 • фотокопију дипломе са републичког или међународног такмичења (оригинал се предаје на увид) – кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде на републичком или међународном такмичењу из српског језика или историје (из календара такмичења Министарства просвете);
 • писану изјаву о националној припадности (образац се добија приликом пријаве) – припадници српске националне мањине из суседних земаља;
 • решење о признавању средњошколских исправа или потврду да је поступак признавања започет – кандидати који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међународне матуре (потребно и за припаднике српске националне мањине из суседних земаља. Јавна исправа о завршеној средњој школи у Републици Српској не подлеже поступку признавања);
 • писану изјаву да нису били уписани у прву годину студија у статусу студента који се финансира из буџета (образац се добија приликом пријаве) – кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2022/23;
 • изјаву да су припадници ромске националне мањине (образац се добија приликом пријаве) и препоруку Националног савета ромске националне мањине – кандидати припадници ромске националне мањине који желе да се упишу кроз Програм афирмативних мера уписа;
 • мишљење којим се утврђује статус кандидата за упис применом афирмативне мере за особе са инвалидитетом – кандидати који желе да се упишу кроз Програм афирмативних мера за упис лица са инвалидитетом;
 • писмено образложење о потреби прилагођавања полагања пријемног испита – кандидати, особе са инвалидитетом, могу полагати пријемни испит на начин предвиђен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета;

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 065/3031-261 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Центар се налази у просторијама Дома културе Студентски град у улици Булевар Зорана Ђинђића 179.

Пријава на Конкурс се подноси непосредно. Пријаве поднете преко поште неће се разматрати.

IV
Приликом уписа потребно је поднети следећа документа:

1. Самофинансирајући студенти  

Оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид;

 • сведочанства о завршеном I, II, III и IV разреду средње школе, диплому о стеченом средњем образовању и извод из матичне књиге рођених;
 • индекс (купује се у књижари Факултета) са попуњеном првом страном (штампаним словима) и фотографијом величине 35х45 мм. Заштитну фолију не лепити преко фотографије!
 • једну фотографију 35х45 мм за досије студента;
 • попуњен образац ШВ-20 (купује се у књижари Факултета);
 • оригинал признанице о извршеној уплати накнаде у износу од 100,00 динара за Центар за развој каријере Универзитета у Београду на жиро рачун Правног факултета број 840-1439666-55 (у позиву на број 30);
 • оригинал признанице о уплати школарине у износу од 114.000,00 динара на жиро рачун број: 840-1439666-55 (у позиву на број 30);
 • за стране држављане, оригинал признанице о уплати школарине у износу од 2.400,00 евра у динарској противвредности, на жиро рачун Правног факултета број 840-1439666-55 (у позиву на број 30) и доказ да су здравствено осигурани;

2. Студенти који се финансирају из буџета

 • оригинал признанице о извршеној уплати у износу од 5.000,00 динара, на име накнаде трошкова уписа, на жиро рачун Правног факултета: 840-1439666-55 (у позиву на број 32).

У накнади за упис садржани су трошкови уписа, oвере семестра, индекса, образаца за упис и оверу семестара, материјала за вежбе и колоквијуме и сл.

 • оригинал признанице о извршеној уплати накнаде у износу од 100,00 динара за Центар за развој каријере Универзитета у Београду на жиро рачун Правног факултета број 840-1439666-55 (у позиву на број 30);

Оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид;

 • сведочанства о завршеном I, II, III и IV разреду средње школе, диплому о стеченом средњем образовању и извод из матичне књиге рођених;
 • индекс са попуњеном првом страном (штампаним словима) и фотографијом величине 35х45 мм. Заштитну фолију не лепити преко фотографије!
 • једну фотографију 35х45 мм за студентски досије;
 • попуњен образац ШВ-20

V

На прву годину основних академских студија без полагања пријемног испита може се уписати у другом конкурсном року:

– лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена односно високо образовање стечено према одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању;

– студент који је на другој високошколској установи остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму основних академских студија;

– студент коме је престао статус студента у складу са чланом 101. став 7. тачка 2. и 3. Статута Универзитета (у случају исписивања са студија и неуписивања школске године), који  је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму;

VI

Страни држављани, могу се уписати под истим условима као држављани Републике Србије. Страни држављани полажу пријемни испит и плаћају школарину,а приликом пријаве на Конкурс предају: а) оригинална и преведена школска сведочанства и решење Министарства просвете Републике Србије о нострификацији ових докумената б) доказ да владају српским језиком (уверење овлашћене комисије) в) доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују г) доказ о уплати накнаде за пријаву на Конкурс.

Београд, 15. септембар 2023. године       

                                                           СЕКРЕТАРИЈАТ ПРАВНОГ ФАКУЛТETA

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве