Конкурс за доделу стипндија из средстава Фондације “Нови добротвори Униврзитета”

                                                                                   Београд, 14. новембар 2023. године

                                                                                03-15 број: 67-4240/1-23

                                                                                МП

На основу члана 6 Статута Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“, 03-15 број: 61212-2145/1-22 од 30. маја 2022. године, Одбор Фондацијe „Нови добротвори Универзитета у Београду“, на сeдници одржаној 14. новембра 2023. године, донео је:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

ФОНДАЦИЈЕ „НОВИ ДОБРОТВОРИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ“

ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Члан 1.

            Расписује се Конкурс за доделу 4 (четири) стипендије за школску 2023/2024. годину студентима Универзитета у Београду, и то по једна стипендија студентима са:

  • Групације природно-математичких наука,
  • Групације техничко-технолошких наука,
  • Групације медицинских наука,
  • Групације друштвено-хуманистичких наука.

На Конкурс се могу пријавити студенти уписани први пут у текућој школској години на основне или интегрисане и мастер академске студије Универзитета у Београду, чије се школовање у школској 2023/2024. години финансира из буџета Републике Србије и који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања.

На конкурс се могу пријавити студенти од друге године основних или интегрисаних академских студија.

Члан 2.

            Критеријуми за утврђивање редоследа су:

            1)  просечна оцена свих положених испита из претходних година студија: најмање 8,50 (од 8,5 до 10 бодова)

            2) ефикасност студирања, која се мери бројем укупно остварених ЕСПБ бодова током студирања.

Број бодова за рангирање студената утврдиће се према следећој формули:

Б = О + Бос / Бук + 0,0075 x Бос, где је: О – просечна оцена свих положених испита до текуће године студија, Бос – број остварених ЕСПБ бодова до текуће године студија и Бук – укупан број ЕСПБ бодова на студијском програму.

Члан 3.

            Студенти који су корисници других стипендија или сличног облика давања из буџета Републике Србије (изузев кредита) или из средстава универзитетских задужбина и фондација, немају право на стипендију Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“.

Члан 4.

Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 12.000,00 (словима: дванаестхиљада) динара.

Члан 5.

Потребна документација:

  1. Пријава (Образац преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду, у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  2. Уверење факултета о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија у школској 2022/2023. години и постигнутом успеху у претходним годинама студија у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (Образац преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду, у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  3. Два примерка својеручно потписаног уговора о студентској стипендији (Уговор преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php, у делу „Стипендије и конкурси“) и
  4. Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте (без чипа).

Поднета конкурсна документа се не враћају. Документација наведена у тачкама 1.-3. се доставља искључиво на обрасцима који се преузимају са интернет стране Универзитета.

Члан 6.

            Рок за подношење пријава је од 15. новембрa до 20. децембра 2023. године.

            Пријаве се подносе Фондацији „Нови добротвори Универзитета у Београду“, Студентски трг бр. 1 са назнаком  – „Пријава на Конкурс за доделу стипендије“.

Члан 7.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Служби за универзитетску и задужбинску имовину, на телефон (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 8.

Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Фондације, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду, у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.

Уколико два или више кандидата, који су рангирани на последњем месту, имају исти број бодова за рангирање, предност ће имати онај кандидат који има остварен већи број ЕСПБ бодова. У случају да кандидати имају исти и број ЕСПБ бодова, равноправно ће делити стипендију.

            Одбор може донети одлуку о додели већег броја стипендија уколико у моменту доношења одлуке за то постоје обезбеђена средства.

Члан 9.

На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација и исти се доставља или непосредно на адресу Фондације, Београд, Студентски трг 1, или на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК

                                                                                      ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ

                                                                             проф. др Љубиша Станисављевић

Пријава за стипендију

Уверење

Уговор о студентској стипендији

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 73 Јануар/ Јун 2023

Архиве