Задужбина Ђоке Влајковића – Конкурса за финансијску подршку студентима у стручном и научном усавршавању

На основу члана 6 Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број: 06-292/9-12 од 23. јануара 2012. године и Предлога ректора Универзитета у Београду, 01 број: 612-4319/1-22 од 25. октобра 2022. године, Одбор Задужбине Ђоке Влajковића, на сeдници одржаној 20. марта 2024. године, донео је:

О Д Л У К У О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА ЗА ПОДРШКУ СТУДЕНТИМА У СТРУЧНОМ И НАУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

Члан 1.

            Расписује се Конкурс за доделу 10 (десет) финансијских подршки за стручно и научно усавршавање студената Универзитета у Београду, које подразумева:

  1. учешће на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству и
  2. боравак у иностранству у оквиру основних, мастер и докторских академских студија.

На Конкурс се могу пријавити незапослени студенти од треће године основних или интегрисаних академских студија, студенти мастер и докторских академских студија Универзитета у Београду.

Члан 2.

            Финансијска подршка у стручном и научном усавршавању, у нето износу од по 50.000,00 динара по учешћу или боравку, доделиће се из средстава Задужбине Ђоке Влајковића, на следећи начин: по три подршке за основне и мастер академске студије и четири подршке за докторске академске студије.

            Одобрена средства се могу користити искључиво наменски, у складу са конкурсном пријавом. Накнадне промене нису могуће.

Члан 3.

            Услов за добијање подршке је да усавршавање започиње/траје у периоду од 1. маја 2024. године до 1. маја 2025. године.

У случају да за неки од нивоа академских студија не буде довољно кандидата, подршка се може одобрити кандидатима на другим нивоима академских студија.

            Уколико за неки од нивоа академских студија буде више пријављених кандидата од прописаног броја, рангирање ће се извршити по следећој формули:

Б = О + Бос / Бук + 0,0075 x Бос, где је: О – просечна оцена свих положених испита до текуће године студија, Бос – број остварених ЕСПБ бодова до текуће године студија и Бук – укупан број ЕСПБ бодова на студијском програму за све нивое студија.   

Члан 4.

            Потребна документација за стручно и научно усавршавање:

  • Пријава (Образац преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду https://www.bg.ac.rs/stipendije-i-konkursi/ у делу Стипендије и конкурси Конкурси универзитетских задужбина и фондација,
  • Уверење факултета о упису школске 2023/2024. године у статусу студента основних или интегрисаних, мастер или докторских академских студија Универзитета у Београду,
  • Уверење факултета о просечној оцени свих положених испита до текуће године студија, које треба да садржи број остварених ЕСПБ бодова до текуће године студија, као и укупан број ЕСПБ бодова на студијским програмима,
  • Званична потврда о учешћу у научном/стручном скупу или потврда о иностраном усавршавању,
  • Доказ да до дана расписивања овог конкурса кандидат није у сталном радном односу, издат од надлежног органа за тржиште рада у општини његовог пребивалишта (кандидат мора бити пријављен у Националној служби за запошљавање) или потврда из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа.
  • Краткa биографијa и
  • Очитана лична карта или фотокопија важеће личне карте.

Комплетна документација наведена у члану 4. Одлуке, доставља се у електронској форми, у PDF формату, као један документ, као и у штампаној форми.

Члан 5.

            Рок за подношење пријава је од 25. марта до 19. априла 2024. године.

            Пријаве се подносе на адресу: Задужбина Ђоке Влајковића, Студентски трг бр. 1 са назнаком – Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића за подршку у стручном и научном усавршавању.

Електронска адреса на коју треба доставити документацију је: popovm1@rect.bg.ac.rs.  

Члан 6.

Извештај са доказима о реализацији средстава (докази о уплати котизације и/или смештаја и/или карте за превоз и други докази у зависности од тога за шта су средства одобрена), доставља се у року до 30 дана од дана завршетка научног, односно стручног скупа или боравка у иностранству.

Члан 7.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Служби за универзитетску и задужбинску имовину, на телефон: (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 8.

Избор кандидата за доделу подршке врши Одбор Задужбине, о чему  објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду https://www.bg.ac.rs/stipendije-i-konkursi/ у делу Стипендије и конкурси Конкурси универзитетских задужбина и фондација.

Члан 9.

На одлуку о додели подршке кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација и исти се доставља или непосредно на адресу Задужбине, Београд, Студентски трг 1, или на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                         ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

                                                                               проф. др Биљана Божић-Недељковић

Пријава

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве