Позив студентима за обављање летње праксе у Народној банци Србије – продужен рок за пријаву

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

објављује

ПОЗИВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛЕТЊЕ ПРАКСЕ

студентима четврте и пете године академских студија у Републици Србији (у обиму од најмање 240 или 300 ЕСПБ бодова), односно треће године на Високој школи електротехнике и рачунарства, и

држављанима Републике Србије који студирају у иностранству на завршним годинама

       Народна банка Србије традиционално организује праксу како би студентима приближила рад централне банке као институције од чијег пословања зависи стабилност финансијског система и како би их упознала с разноврсним функцијама које обавља. Поред тога, студенти ће имати прилику да у пракси примене теоријска знања и стекну пословно искуство у области централног банкарства.

       На летњу праксу, која ће се обавити од 1. јула до 30. августа 2024. године, Народна банка Србије ће примити до 29 студената четврте и пете године академских студија који студирају на високошколским установама акредитованим од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета, а који ће завршетком студија остварити најмање 240 или 300 ЕСПБ бодова, односно треће године на Високој школи електротехнике и рачунарства, и то са следећих студијских програма или модула:

 • у основним организационим јединицама:

Економија и финансије; Економска анализа и политика; Финансије, банкарство и осигурање; Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање; Пословна анализа и консалтинг; Примењена статистика и квантитативна анализа; Економетрија; Међународна економија и спољна трговина; Право; Софтверско инжењерство и информационе технологије (Факултет техничких наука Нови Сад); студијски програми Математичког факултета; Информациони системи и технологије (Факултет организационих наука); Информационе технологије у машинству (Машински факултет); Археологија; Рачунарска техника, Нове рачунарске технологије, Информациони системи, Рачунарско инжењерство (Висока школа електротехнике и рачунарства);

 • у Филијали у Нишу: Економски факултет – модул Финансије, банкарство и осигурање;
 • у Филијали у Крагујевцу: Економски факултет – модул Рачуноводство и пословне финансије.

       На летњу праксу прима се и до пет студената – држављана Републике Србије који студирају у иностранству на завршним годинама, на претходно наведеним или сродним студијским програмима.

       Услови за пријављивање студената који студирају у Републици Србији су следећи:

 • просечна оцена остварена током студија најмање 8,00;
 • апсолвентски стаж не траје дуже од годину дана од дана уписа апсолвентског стажа;
 • држављанство Републике Србије.

       Услови за пријављивање студената који студирају у иностранству су следећи:

 • просечна оцена треба да буде еквивалентна просеку најмање 8,00 на универзитетима у Републици Србији;
 • држављанство Републике Србије.

       Уколико желите да стекнете практична стручна знања и искуство, а мотивисани сте да се кроз двомесечну праксу и осмочасовно радно време непосредно упознате с пословањем Народне банке Србије, потребно је да Дирекцији за људске ресурсе и организациона питања путем имејла letnja.praksa@nbs.rs или поштом, односно лично на адресу Београд, Краља Петра 12, с назнаком „За летњу праксу“, доставите следеће:

 • биографију и мотивационо писмо;
 • оригинално уверење, односно потврду високошколске установе с подацима о години студија и просечној оцени, односно успеху оствареном у току студија (за студенте из иностранства преведену на српски језик) – не старију од месец дана;
 • уверење о држављанству Републике Србије.

       Рок за пријављивање је 24. мај 2024. године, након чега ће бити организована селекција пријављених кандидата који испуњавају основне услове.

       У поступку избора студената који студирају на високошколским установама у Републици Србији спровешће се тестирање које обухвата проверу познавања основних информација о Народној банци Србије, њеном делокругу и пословању, знања енглеског језика и општег образовања и информисаности. О времену и месту тестирања студенти ће бити обавештени путем веб-сајта Народне банке Србије: www.nbs.rs.

       Поступак избора студената који студирају у иностранству извршиће се на основу биографије и успеха оствареног у току студија.

Неблаговремено поднете и непотпуне пријаве неће бити разматране.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

Дирекција за људске ресурсе и организациона питања

11000 Београд, Краља Петра 12

Телефони за контакт: 011/3028-776, 011/3028-771 или 011/3028-773

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве