КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ

Преузимање пдф документа Kонкурса

Одлуком Владе Републике Србије биће одређена кончана уписна квота за упис студената у прву годину основних академских студија у школску 2024/25. годину.

Правни факултет Универзитета у Београду аплицирао је за 600 места за упис студената који се финансирају из буџета и 800 места за упис студената који се сами финансирају.

Одлуком Владе Републике Србије одлучиће се о одобравању додатних буџетских места за упис на Факултет студената ромске националне мањине и студената са инвалидитетом.

I
ПРАВО НА УПИС

1. У прву годину основних академских студија може се уписати кандидат који је завршио средњу школуу четворогодишњем трајању и остварио одговарајући број бодова на пријемном испиту.

Држављанин Републике Србије који је у школској 2023/2024. години средњу школу завршио у иностранству (или је неки од разреда средње школе завршио у иностранству) или је завршио програм међународне (ИБ) матуре, а коме до истека последњег дана првог конкурсног рока није издата средњошколска исправа (диплома), може да се пријави за упис на студије у другом конкурсном року и може да конкурише за посебна буџетска места за држављане Републике Србије који су стекли страну средњошколску исправу, односно завршили средњу школу у иностранству. О томе сваке године Влада доноси посебну Одлуку.

2. У прву годину основних академских студија без полагања пријемног испита може да се упише:

– лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена односно високо образовање стечено према одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању;

– студент који је на другој високошколској установи остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму основних академских студија, а до окончања студијског програма му није остало 60 или мање ЕСПБ бодова;

– студент коме је престао статус студента у складу са чланом 101. став 7. тач. 2) и 3) Статута Универзитета (у случају исписивања са студија или неуписивања школске године), који  је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму;

Пријем докумената и упис ових кандидата врши се у другом конкурсном року.

3. Страни држављани могу да се упишу под истим условима као држављани Републике Србије. Страни држављани полажу пријемни испит и плаћају школарину,а приликом пријаве на Конкурс предају: а) оригинална и преведена школска сведочанства и решење Министарства просвете Републике Србије о нострификацији ових докумената (ако је средња школа завршена у иностранству) б) доказ да владају српским језиком (уверење овлашћене комисије) в) доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују г) доказ о уплати накнаде за пријаву на Конкурс.

II
ЕЛЕМЕНТИ ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

Ранг листа кандидата прави се на основу броја бодова из средње школе и броја бодова остварених на пријемном испиту.

1. По основу успеха у средњој школи кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.   

Општи успех се исказује као збир просечних оцена у првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2.

2. На пријемном испиту кандидат може да оствари од 0 до 60 бодова. Пријемни испит се полаже из Историје или Српског језика, а према избору кандидата који врши приликом пријаве на Конкурс. Пријемни испит се састоји од 60 питања из предмета који је кандидат изабрао да полаже.

3. Кандидат који је у трећем или четвртом разреду средње школе на републичком или међународном такмичењу које је организовано под покровитељством надлежног министарства освојио једну од прве три награде из српског језика или историје, није у обавези да полаже пријемни испит, у ком случају му се признаје максималан број бодова из тог предмета (60 бодова). Такмичења која се признају су: Књижевна олимпијада (Сремски Карловци), Такмичење из српског језика и језичке културе (Тршић) и Такмичење из историје за ученике гимназија и средњих стручних школа у организацији Друштва историчара Србије „Стојан Новаковић“.

4. Упис по утврђеним мерилима врши се са јединствене ранг листе свих пријављених кандидата, тако што се првих 600 кандидата уписују као студенти који се финансирају из буџета, док се кандидати рангирани од 601 до 1400-ог места на ранг листи, уписују као студенти који се сами финансирају.

5. Кандидат може бити уписан као студент који се финансира из буџета, ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом, а има укупно остварен најмање 51 бод.

6. Кандидат може бити уписан као студент који се сам финансира уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис студената који се сами финансирају, а има укупно остварено најмање 30 бодова.

III
ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА И УПИС

Пријављивање кандидата на Конкурс, спровођење Конкурса и упис студената, обавиће се према  следећем редоследу:

Први конкурсни рок

Пријаве на Конкурс примају се 19, 20. и 21. јуна 2024. године, у амфитеатру V (амф. Радомир    Лукић), и то:

 • пријаве за кандидате чије презиме почиње са словом А до слова Л примаће се 19. јуна (среда), од 8-14 часова;
 • пријаве за кандидате чије презиме почиње са словом Љ до слова П примаће се20. јуна (четвртак), од 8-14 часова;
 • пријаве за кандидате чије презиме почиње са словом Р до слова Ш примаће се 21. јуна (петак), од 8-14 часова.

Факултет објављује листу пријављених кандидата са подацима о бодовима на основу успеха из средње школе, на сајту и огласној табли Факултета, до 22. јуна (субота).

Кандидати могу да уложе примедбе у случају техничких грешака до 25. јуна до 14 часова (уторак). По истеку наведеног рока подаци о успеху у средњој школи сматрају се коначним.

Полагање пријемног испита обавиће се у петак, 28. јуна 2024. године, према распореду који ће бити накнадно објављен на сајту и огласној табли Факултета.

Јединствена привремена ранг листа биће објављена најкасније до 1. јула 2024. године, на сајту и огласној табли Факултета.

Учесник Конкурса може да поднесе приговор на редослед кандидата на привременој ранг листи у року од 36 сати од објављивања листе на сајту и огласној табли Факултета. Приговор се подноси Комисији за упис, која доноси решење у року од 24 часа од пријема приговора.

Кандидат незадовољан одлуком Комисије може поднети жалбу Декану као другостепеном органу, у року од 24 часа од пријема решења Комисије.

Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе. Решење Декана је коначно.

Коначна ранг листа биће објављена најкасније до 8. јула 2024. године.

Упис примљених кандидата обавиће се на основу коначне ранг листе, према распореду који ће бити накнадно објављен на сајту и огласној табли Факултета.

Упозоравају се кандидати да се придржавају рокова уписа у складу са одредбама Општих услова конкурса и Конкурса Правног факултета. За кандидате који се не упишу  у предвиђеном року сматраће се да су одустали од уписа. Уместо њих биће уписани следећи кандидати са објављене ранг листе.  

Други конкурсни рок

Уколико у првом конкурсном року не буде попуњен предвиђен број места за упис Правни факултет ће по истом поступку вршити упис у другом конкурсном року. Све информације у вези са пријавом кандидата за други конкурсни рок биће накнадно објављене на сајту и огласној табли Факултета.

Приликом пријављивања на Конкурс сви кандидати подносе:

 • пријаву на Конкурс (купује се на Факултету почев од 27. маја 2024. године);
 • сведочанства о завршеном I, II, III и IV разреду средње школе, диплому о стеченом средњем образовању и извод из матичне књиге рођених (оригинална документа се предају на увид, а фотокопије докумената које не морају да буду оверене предају се уз пријаву на Конкурс);
 • признаницу о уплати накнаде за спровођење пријемног испита у износу од 10.000,00 динара. Уплата се врши на жиро рачун Правног факултета у Београду број 840-1439666-55 (у позиву на број уписати шифру – 201);

Поједине категорије кандидата, поред прописане документације, подносе још и:

 • фотокопију дипломе са републичког или међународног такмичења (оригинал се предаје на увид) – кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде на републичком или међународном такмичењу из српског језика или историје (из календара такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја);
 • писану изјаву о националној припадности (образац се добија приликом пријаве) – припадници српске националне мањине из суседних земаља;
 • решење о признавању средњошколских исправа или потврду да је поступак признавања започет – кандидати који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међународне матуре (потребно и за припаднике српске националне мањине из суседних земаља. Јавна исправа о завршеној средњој школи у Републици Српској не подлеже поступку признавања);
 • писану изјаву да нису били уписани у прву годину студија у статусу студента који се финансира из буџета (образац се добија приликом пријаве) – кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2023/24;
 • изјаву да су припадници ромске националне мањине (образац се добија приликом пријаве) и препоруку Националног савета ромске националне мањине – кандидати припадници ромске националне мањине који желе да се упишу кроз Програм афирмативних мера уписа;
 • мишљење којим се утврђује статус кандидата за упис применом афирмативне мере за особе са инвалидитетом * – кандидати који желе да се упишу кроз Програм афирмативних мера за упис лица са инвалидитетом;
 • писмено образложење о потреби прилагођавања полагања пријемног испита – кандидати, особе са инвалидитетом, могу полагати пријемни испит на начин предвиђен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета;

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације могу се обратити Канцеларији  за студенте са инвалидитетом на телефон 065/3031-261 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Канцеларија се налази на адреси Булевар Зорана Ђинђића 123б.

*Рок за покретање поступка утврђивања права на упис у прву школску годину основних академских и интегрисаних студија на Универзитету применом афирмативне мере је 10. јун 2024. године. Поступак се покреће подношењем захтева за утврђивање статуса кандидата са инвалидитетом Универзитетском центру за студенте са хендикепом, на посебном обрасцу. Упис особа са инвалидитетом регулисан је Правилником о начину утврђивања статуса кандидата и студента са инвалидитетом (може се преузети на следећем линку: линк).

Пријава на Конкурс се подноси непосредно. Пријаве поднете поштом неће се разматрати.

IV
Приликом уписа потребно је поднети следећа документа:

1. Самофинансирајући студенти

Оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид;

 • сведочанства о завршеном I, II, III и IV разреду средње школе, диплому о стеченом средњем образовању и извод из матичне књиге рођених;
 • индекс (купује се у књижари Факултета) са попуњеном првом страном (штампаним словима) и фотографијом величине 35х45 мм. Заштитну фолију не лепити преко фотографије!
 • једну фотографију 35х45 мм за досије студента;
 • попуњен образац ШВ-20 (купује се у књижари Факултета);
 • оригинал признанице о извршеној уплати накнаде у износу од 100,00 динара за Центар за развој каријере Универзитета у Београду на жиро рачун Правног факултета број 840-1439666-55 (у позиву на број 30);
 • оригинал признанице о уплати школарине у износу од 114.000,00 динара на жиро рачун број: 840-1439666-55 (у позиву на број 30);
 • за стране држављане, оригинал признанице о уплати школарине у износу од 2.400,00 евра у динарској противвредности, на жиро рачун Правног факултета број 840-1439666-55 (у позиву на број 30) и доказ да су здравствено осигурани;

2. Студенти који се финансирају из буџета

 • оригинал признанице о извршеној уплати у износу од 5.000,00 динара, на име накнаде трошкова уписа, на жиро рачун Правног факултета: 840-1439666-55 (у позиву на број 32).

У накнади за упис садржани су трошкови уписа, oвере семестра, индекса, образаца за упис и оверу семестара, материјала за вежбе и колоквијуме и сл.

 • оригинал признанице о извршеној уплати накнаде у износу од 100,00 динара за Центар за развој каријере Универзитета у Београду на жиро рачун Правног факултета број 840-1439666-55 (у позиву на број 30);

Оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид;

 • сведочанства о завршеном I, II, III и IV разреду средње школе, диплому о стеченом средњем образовању и извод из матичне књиге рођених;
 • индекс са попуњеном првом страном (штампаним словима) и фотографијом величине 35х45 мм. Заштитну фолију не лепити преко фотографије!
 • једну фотографију 35х45 мм за студентски досије;
 • попуњен образац ШВ-20

Напомена: Уплата свих потребних накнада и израда фотографија могућа је у фотокопирници која се налази у згради Факултета.

Београд, мај 2024. године                  СЕКРЕТАРИЈАТ ПРАВНОГ   ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве