др Александар Гајић, ванредни професор

Заменик шефа Катедре за међународно право и међународне односе

кабинет 24A (види на мапи зграде)
011 3027 716
gajic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеМеђународно јавно право
Увод у право европских интеграција
Међународно правосуђе са посебним освртом на Европски суд за људска права
Мастер студијеМеђународно јавно право
Право европских интеграција
Међународно правосуђе са посебним освртом на Европски суд за људска права
Accession of Serbia to the European Union
Докторске студијеМеђународно јавно право
Право европских интеграција
Међународно правосуђе

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2013
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Докторат
Година2012
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Доказивање пред Међународним судом правде
Магистратура/мастер
Година2005
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Привремене мере Међународног суда правде
Диплома
Година1999
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Хаг (Холандија) Међународни кривични трибунал за бившу Југославију, Механизам за међународне кривичне трибунале.

Познавање страних језика

говориенглески, руски, немачки

Библиографија

Доказивање пред Међународним судом правде (докторска дисертација), Правни факултет Универзитета у Београду, 2012, 563 стр +библиографија

Привремене мере Међународног суда правде , Службени гласник и Правни факултет Универзитета у Београду, 2008, 428 стр+библиографија

Дужност оптуженог да сведочи у међународном кривичном правосуђу, Правни живот, бр. 12/2015, стр. 65-87.

Формални пијем на знање пресуђених чињница у међунароном кривичном правосуђу, Анали Правног факултета у Београду, 2012/2, 292-326

O фрагментацији међународног права и пролиферацији међународних судова и трибунала, Зборник радова- Идентитетски преображај Србије , 29 стр. – у штампи

Правни основ споразума о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Косова* и позиција републике Србије, Српска политичка мисао, 4/2015, 21 стр. – у штампи

Србија и Уједињене нације: Косовско питање и сарадња са Међунаодним кривичним трибуналом за бившу Југославију, Међународни проблеми, 2015 – у штампи

Правна сигурност у међународном кривичном праву и правосуђу, Правна сигурност у условима транзиције (ур. Р. Васић, И. Крстић.), Београд 2014, 379-403

“International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia – Human Rights Perspective”, in Human Rights Today – 60 Years of the Universal Declaration (M. Jovanovic and I. Krstic eds.), Eleven International Publishing, 2010., pp. 121-136

Неколико напомена о односу права Европске уније и међунароног јавног права , Прилози пројекту Развој правног система Србије и Хармонизација са правом Европске Уније,Правни факултет Универзитета у Београду, 2012, 37 str.

“Неколико напомена о односу међународног кривичног права и унутрашњег права, у Примена међународног кривичног права у националним законодавствима, Удружење за међународно кривично право, Тара 2005, стр. 301-315.

The term civilian in the context of Article 5 of the Statute of the ICTY does not include members of the armed forces placed hors de combatРазвој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2008, 223-239.

“Привремени правни режим pendente lite” Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ, Београд 2007, стр. 319-337.

„Уставна повеља и поједина питања међунароног права, Уставне промене, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2003, 215-230.

„Имплементација норми међународног права у правни систем Србије и Црне Горе, Уставне промене у нас, Косовска Митровица, 2004, 207-220.

Учешћа на конференцијама

6 Децембар 2015. (Хаг) –“The Situation of Defence Counsel at International Criminal Courts and Tribunals” у организацији Association of Defence Counsel Practicing before the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and Representing Counsel before the MICT.

12-16 децембар 2015 (Копаоник)- «Право и аутономија личности», у организацији Копаоничке школе природног права

22. октобар 2015 (Београд) – Србија и Уједињене нације – лекције из прошлости и поглед у будућност, у организацији Института за међународну политику и привреду, Министарства спољних послова Републике Србије и Тима УН за Србију.

6. новембар 2013 (Београд) – Правна сигурност у условима транзиције у организацији Правног факултета Универзитета у Београду

06. април 2013 (Београд) – Међународни кривични трибунал за бившу Југославију – између силе и права – у организацији Правног факултета, Института за упоредно право и Нове српске политичке мисли.

27-28 September 2008, Universal Declaration – 60 Years After in organization of the Faculty of Law at the Belgrade University.

Април 2003 „Уставне промене“ у организацији Правног факултета Универзитета у Београду

Фебруар 2004, „Уставне промене“, у организацији Правног факултета у Приштини (Косовска Митровица)

Учешће на научним пројектима

ДомаћиИдентитетски преображај Србије (Правни факултет Универзитета у Београду)

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

International Law Association (Serbian branch)

Association of Defence Counsel practicing before the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and Representing Counsel Before The Mechanism for International Criminal Tribunals

Награде и признања

Остало

Бранилац пред Механизмом за међународне кривичне трибунале

Заменик Главног правног саветника у Министарству спољних послова Републике Србије

Детаљна биографија

Рођен 16. априла 1974. године у Београду.

Материјали за наставу и испите

Међународно јавно право

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве