др Андреја Катанчевић, ванредни професор

кабинет 337 (види на мапи зграде)
011 3027 774
katancevic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 15:30 - 17:00
Среда 15:30 - 17:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеРимско приватно право

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

говориенглески, немачки
користируски, италијански, латински, црквенословенски

Библиографија

НАУЧНИ РАДОВИ

 • ИЊУРИЈА ПРЕТКЛАСИЧНОГ ПРАВА, мастер рад, дактилографисано, Београд 2009;
 • „INIURIA ALTERI FACTA ПРЕТКЛАСИЧНОГ РИМСКОГ ПРАВА“, Анали Правног факултета у Београду, 1/2010;
 • „О ПОРЕКЛУ ВРСТА ДЕЛИКАТА“, Анали Правног факултета у Београду , 1/2011;
 • A TORT PROTECTION OF THE OWNERSHIP TITLE TO A SLAVE, Possesio ac iura in re, Краков, 2011;
 • „ПОВРЕДА ТЕЛА И НАДОКНАДА ШТЕТЕ У СТАРОМ РИМУ“, Анали Правног факултета у Београду, 1/2012;
 • BONA FIDES КАО УСЛОВ УЗУКАПИЈЕ У КЛАСИЧНОМ РИМСКОМ ПРАВУ, докторска дисертација, дактилографисано, Београд 2012;
 • „О ПРАВНОИСТОРИЈСКОМ МЕТОДУ – АНАХРОНИ ПРИСТУП РИМСКОЈ ТЕРМИНОЛОГИЈИ“, Развој правног система Србије и хармонизација са правом Европске уније (правни, економски, политички и социолошки аспекти), Београд 2013;
 • „VIS MAIOR I LOCATIO CONDUCTIO FUNDI“, Анали Правног факултета у Београду, 2/2013;
 • „ТРОШКОВИ ПОРОЂАЈА И СРПСКИ ГРАЂАНСКИ ЗАКОНИК“, Српски грађански законик 170 година, Београд 2014;
 • „ДВАДЕСЕТЧЕТВОРИЦА ДОБРИХ ЉУДИ – ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ПОРОТЕ У СРПСКОМ СРЕДЊОВЕКОВНОМ ПРАВУ“, Развој правног система Србија и хармонизација са правом Европске уније, Београд 2015;
 • „ДА ЛИ СУ САСИ ИМАЛИ ПРИВИЛЕГИЈЕ У МЕШОВИТИМ СПОРОВИМА У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ“, Анали Правног факултета у Београду, 2/2015;
 • „USUCAPIO AND PUTATIVE MARRIAGE“, Marriage and Family Property, Belgrade 2015;
 • „ДАТИРАЊЕ ЗАКОНИКА О РУДНИЦИМА ДЕСПОТА СТЕФАНА И САДРЖИНА ЊЕГОВОГ ЋИРИЛИЧНОГ ПРЕПИСА“, Српска политичка мисао, 1/2016;
 • „HONORARIUM IN CLASSICAL ROMAN LAW“, Pomniki prawa, Krakow 2016;
 • „САСКО АУТОНОМНО СУДСТВО У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ“, 125 година од рођења Александра Васиљевича Соловјева, Београд 2016;
 • НАЧИНИ СТИЦАЊА СВОЈИНЕ У РИМСКОМ ПРАВУ, Београд 2017.
 • „СТИЦАЊЕ ПРЕКО ТУЂЕГ РОБА“, Универзално и особено у праву 1, Косовска Митровица 2018;
 • „FISHING CASE D.47.10.13.7“, History of Legal Sources, Belgrade 2018;
 • „ТУЖБА ПАТЕРФАМИЛИЈАСА ЗА ИЊУРИЈУ УЧИЊЕНУ ПОТЧИЊЕНОМ ЛИЦУ “, Антика некад и сад: Значај улога и наслеђе кроз векове, Београд 2018;
 • „СТИЦАЊЕ СВОЈИНЕ ПРЕКО ЗАЈЕДНИЧКОГ РОБА“, Идентитетски преображај Србије. Прилози пројекту, Београд 2018 (у штампи).

ПРИРУЧНИЦИ

 • ПРАКТИКУМ ИЗ РИМСКОГ ПРАВА И. ТЕКСТОВИ И СЛУЧАЈЕВИ РИМСКИХ ПРАВНИКА ИЗ СТВАРНОГ ПРАВА (коауторски са Миленом Полојац), Београд 2014. (издања 2015, 2016, 2017 и 2018.)

ПРЕВОДИ

 • Gerhard Robbers, STATE AND CHURCH IN THE EUROPEAN UNION, Баден-Баден, 2005. (заједно са Николом Селаковићем).

Учешћа на конференцијама

УЧЕШЋЕ НА НАУЧНИМ СКУПОВИМА САОПШТЕЊЕМ

 • XIV. Internationales Sommerseminar, Recht und Philosophie in Senecas “de beneficiis”, Magdeburg, 13-16. maj 2010, рад на тему „Senecas “de beneficiis” and Iniuria Delict“;
 • The 64th Session of the ‘Société internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité’ (SIHDA), Барселона, 28. септембар – 2. октобар 2010, рад на тему “Os Fractum and Membrum Ruptum of The XII Tables”;
 • XVII. European Forum of Young Legal Historians, Mastriht, 13-16. април 2011, рад на тему „Medical Treatment Expenses in Roman Law“;
 • Possessio ac iura in re – History of the Real Law, Краков, 6-8. мај 2011, рад на тему „Tort Protection of Ownership Title to Slave“;
 • XV. Internationales Sommerseminar, Leges damnatae, Segedin, 23-25. jun 2011, рад на тему „Actio Locati and Wounding of Filius Familias D.9.2.5.3”;
 • The 65th Session of the ‘Société internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité’ (SIHDA), Лијеж, 19-24. септембар 2011, рад на тему “Torture of Anothers Slave”;
 • XVIIIth European Forum of Young Legal Historians, Making things legal (Law-making and procedural reality in the European legal traditions), Беч, 30. мај – 2 јун. 2012, рад на тему “Usucapio of Woman’s Res Mancipi“;
 • XVI. Internationales Sommerseminar, Kampf ums Recht Prozess und Vollstreckung als Zentrum der antiken Rechtsordnungen, Šimelbah, 21 – 24 јун 2012, рад на тему „Constitutio Rutiliana and its Procedural Consequences“;
 • The Second Biennial Conference Comparative Legal History – Definitions and Challenges, Амстердам, 9 – 10. јул, 2012, рад на тему “The Roman and the Modern Legal Terminology: Temtations and Dangers”;
 • XVII. Internationales Sommerseminar zur Antiken Rechtsgeschichte, Tibingen, 21 – 23. јун 2013, рад на тему „The protection of dignity of slaves in classical Roman law“;
 • The 67th Session of the ‘Société internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité’ (SIHDA), Салцбург, 10 -15. септембар 2013, рад на тему “The Origin of Bona Fides as a Condition of Usucapio”;
 • XVIII. Internationales Sommerseminar zur Antiken Rechtsgeschichte, Ehe und Familiengut, Београд, 2 – 4. мај 2014, рад на тему „Usucapio and Putative Marriage“;
 • The 68th Session of the ‘Société internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité’ (SIHDA), Напуљ 15-20. септембар 2014, рад на тему “D. 41.5.2.1-2 and the Concurrence of regulae iuris”;
 • Ab servi usque ad operari ‒ History of Labor Law and Social Policy, Краков 24-25. јануар 2015, рад на тему “Honorarium in the Classical Roman Law”;
 • XXIst Annual Forum of Young Legal Historians, Тел Авив 1-3. март 2015, рад на тему “Judiciary in Transition: Case of Novo Brdo”;
 • XIX. Internationales Sommerseminar zur Antiken Rechtsgeschichte, Arma et Leges – Rechtliche Aspekte des römischen Militärwesens, Франкфурт 14-17. мај 2015, рад на тему „Periculum Locatoris and Military Operations“;
 • 125 година од рођена Александра Васиљевича Соловјева, Београд 18-19. септембар 2015, рад на тему “Саско аутономно судство у средњовековној Србији”;
 • Innocent III and His Time, Мурсија 9-12. децембар 2015, рад на тему „Pope Innocent III and the Serbian state“;
 • The 70th Session of the ‘Société internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité’ (SIHDA), Париз 15-20. септембар 2016, рад на тему “Vis Maior and Locatio Conductio Fundi”;
 • XXIIIrd Annual Forum of Young Legal Historians, Напуљ 30. мај – 1. јун 2017, рад на тему “Legal Organization of Mining Communities in Medieval Serbia”;
 • The 71st Session of the ‘Société internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité’ (SIHDA), Болоња 12-16. септембар 2017, рад на тему “Liberty and Interdictions Related to the Treasure Trove in Roman law”;
 • међународни скуп Друштва за античке студије Србије, Београд 16-17. децембар 2017, рад на тему „Тужба патерфамилијаса за ињурију учињену потчињеном лицу“;
 • XXII. Internationales Sommerseminar zur Antiken Rechtsgeschichte, Београд 28. април – 1.мај 2018, рад на тему „Malum Carmen of the XII Tables“;
 • XXIIIrd Annual Forum of Young Legal Historians, Варшава 14-17. јун 2018, рад на тему “Tax collectors as legal authorities in Medieval Serbia”;
 • ESCLH 5th Biennal Conference: Laws Across Codes and Laws Decoded, Париз 28-30 јун. 2018, рад на тему „The Mining Code of Despot Stefan“.

УЧЕШЋЕ НА НАУЧНИМ СКУПОВИМА БЕЗ САОПШТЕЊА

 • Savigny-International, Frankfurt, 24-25. октобар 2011;
 • Juristerei: Wissenschaft oder Handwerk? – Die Juristenausbildung in der Dauerkrise, Франкфурт, 8-9. јун 2012;
 • Staatsverträge des Alten Vorderasien. Überlieferung – Funktion – Rechtshistorische Perspektive, Франкфурт, 8-9. јун 2012 2012.

УЧЕШЋЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ НАУЧНИХ СКУПОВА

 • XVIII. Internationales Sommerseminar zur Antiken Rechtsgeschichte, Београд 2.5.-4.5.2014, члан организационог одбора;
 • Forum of Young Legal Historians, Београд 6-8.мај 2016, председник организационог одбора;
 • XXII. Internationales Sommerseminar zur Antiken Rechtsgeschichte, Београд 28. април – 1. мај 2018, члан организационог одбора;
 • међународни скуп Друштва за античке студије Србије, Београд 16-17. децембар 2018, члан организационог одбора.

Учешће на научним пројектима

Пројекат Правног факултета Универзитета у Београду „Развој правног система Србије и хармонизација са правом Европске уније (правни, економски, политички и социолошки аспекти)“, од 2010;

Пројекат Православног богословског факултета Универзитета у Београду, 2012;

Пројекат Правног факултета Универзитета у Београду „Идентитетски преображај Србије“, од 2018.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

 • Association of Young Legal Historans, члан Извршног одбора 2015-2017, председавајући Скупштине и Извршног одбора 2015-2016;
 • Клуб љубитеља антике и римског права Forum Romanum, потпредседник од 2015;
 • Van Caenegem Prize Committee of European Society for Comparative Legal History 2018;
 • Друштво за античке студије Србије;
 • Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité.

Члан уређивачког одбора зборника:

 • Marriage and Family Property, Belgrade 2015;
 • History of Legal Sources, Belgrade 2018;
 • Универзално и особено у праву, Косовска Митровица 2018

Члан уређивачког одбора научног часописа:

 • Зборник радова Правног факултета Универзитета у Приштини

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Рођен 30. маја 1984. у Александровцу.

ОБРАЗОВАЊЕ

октобар 2011- септембар 2012.

докторске студије, International Max Planck Research School for Comparative Legal History (Макс Планк институт за европску правну историју, Франкфурт; Правни факултет Универзитета Јохан Волфганг Гете, Франкфурт)

октобар 2009. – јун 2013.

докторске студије, Правни факултет Универзитета у Београду, просек оцена 10,00, докторска дисертација одбрањена са одликом

октобар 2008. – септембар 2009.

мастер студије правноисторијског модула романистичког подмодула, Правни факултет Универзитета у Београду, просек оцена 10,00

октобар 2003. – септембар 2007.

основне студије, Правни факултет Универзитета у Београду, просек оцена 9,97

септембар 1999. – јун 2003.

Гимназија Крушевац, Вукова диплома

септембар 1991.-јун 1999.

основна школа, Крушевац, Вукова диплома

СТУДИЈСКИ БОРАВЦИ У ИНОСТРАНСТВУ

 • Хајнрих Хајне Универзитет, Дизелдорф 2008.
 • Слободни Универзитет, Берлин, 2009-2010.
 • Универзитет у Бечу, 2011.
 • Макс Планк институт за европску правну историју, Франкфурт, 2011-2012.
 • Универзитет Јохан Волфганг Гете, Франкфурт, 2011-2012.

РАДНО ИСКУСТВО

 1. – 2010.

сарадник у настави, Правни факултет Универзитета у Београду

 1. – 2014.

асистент, Правни факултет Универзитета у Београду

од 2014.

доцент, Правни факултет Универзитета у Београду

СТИПЕНДИЈЕ И НАГРАДЕ

 • Стипендија Макс Планк института за европску правну историју из Франкфурта, 2011-2012.
 • Стипендија Фондације за подстицање и развој научног и уметничког подмлатка Републике Србије, 2001-2008;
 • Стипендија Фонда за подстицање младих талената Републике Србије 2006-2007;
 • Стипендија Еуробанке ЕФГ 2006;
 • Стипендија Фонда Михаило Пупин 2005;
 • Стипендија Фондације Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића којом руководи Универзитет у Београду 2004-2006;
 • Похвала Правног факултета 2004-2007.

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве