др Андреја Катанчевић, редовни професор

кабинет 337 (види на мапи зграде)
011 3027 774
katancevic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеРимско приватно право

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

говориенглески, немачки
користируски, италијански, латински, црквенословенски

Библиографија

ЧЛАНЦИ

 • Iniuria alteri facta преткласичног римског права”, Анали Правног факултета у Београду (Анали), 1/2010, 288‒303;
 • „О пореклу врста деликата”, Анали, 1/2011, 413‒419;
 •  „Повреда тела и надокнада штете у старом риму”, Анали, 1/2012, 337‒348;
 • Vis maior и locatio conductio fundi”, Анали, 2/2013, 215‒229;
 • „О правноисторијском методу – анахрони приступ римској терминологији”, Развој правног система Србије и хармонизација са правом Европске уније (правни, економски, политички и социолошки аспекти), Београд 2013, 488‒495;
 • A Tort Protection of the Ownership Title To A Slave”, Possesio ac iura in re, Krakov 2011, 39‒48;
 • Fishing case D.47.10.13.7”, History of Legal Sources, Belgrade 2018, 85‒94;
 • „Дa ли су Саси имали привилегије у мешовитим споровима у срењовековној Србији”, Анали, 2/2015, 107‒118;
 • „Датирање Законика о рудницима деспота Стефана и садржина његовог ћириличног преписа”, Српска политичка мисао, 1/2016, 221‒337;
 • „Трошкови порођаја и Српски грађански законик”, Српски грађански законик 170 година, Београд 2014, 343‒352;
 • „Двадесетчетворица добрих људи – прилог проучавању пороте у српском средњовековном праву”, Развој правног система Србијe и хармонизација са правом Европске уније, Београд 2015, 173‒179;
 • „Саско аутономно судство у средњовековној Србији”, 125 година од рођења Александра Васиљевича Соловјева, Београд 2016, 223‒232;
 • „Стицање преко туђег роба”, Универзално и особено у праву 1, Косовска Митровица 2018, 489‒501;
 • „Тужба патерфамилијаса за инјурију учињену потчињеном лицу”, Антика некад и сад: Значај улога и наслеђе кроз векове, Београд 2018, 135‒146;
 • „Стицање својине преко заједничког роба”, Идентитетски преображај Србије. Прилози пројекту, Београд 2018, 333‒345;
 • Аctio iniuriarum против патерфамилијаса”, Правни живот 2018;
 • Usucapio and Putative Marriage”, Marriage and Family Property, Belgrade 2015, 69‒74;
 • Honorarium in Classical Roman Law”, Pomniki prawa, Krakow 2016, 25‒33;
 • „Legal Organization of Medieval Serbian Mining Communities”, History of Law and Other Humanities (Eds. Virginia Amorosi, Valerio Massimo Minale), Madrid 2019, 497‒512;
 • „Malum Carmen of the XII Tables”, Law, magic and oratory / Recht, Magie und Beredsamkeit (Eds. G. Thür, S. Avramović, A. Katančević), Belgrade 2020, 131‒141;
 • „Закуп царина у средњовековној Србији”, Νομοφύλαξ. Зборник радова у част Срђана Шаркића (ур. Тaмара Илић, Марко Божић), Београд 2020, 253‒268.
 • „Transfer of Mining Company Shares in Medieval Serbia”, Acta Universitatis Sapientiae Legal Studies 1/2023;
 • „Настанак кривичног дела увреде”, Српска политичка мисао 3/2020, 327‒341
 • „Лемшат српског средњовековног права”, Анали 1/2021, 117‒130
 • Хутмани српског средњовековног права”, Анали 2/2022, 517‒531.
 • „Lex Cornelia de iniuriis”, Право у функцији развоја друштва (ур. Д. Мировић et al.), Косовска Митровица 2019, 195‒208;
 • „Стицање својине per bona fide servientem”, Идентитетски преображај Србије. Прилози пројекту, (ур. И. Крстић и М. Лукић), Београд 2019, 81‒91;
 • „Римски деликт rapina”, Антика некад и сад: Домети цивилизације и траг антике (ур. Р. Васић et al.), Београд 2019, 101‒114;
 • ;„Начело представљања у наследном праву ‒ историјски контекст настанка и изазови модерног законодавства Републике Србије”, Заштита људских права и слобода у светлу међународних и националних стандарда, Косовска Митровица 2022, 325‒338;
 • „Епидемија Јустинијанове куге и интестатско наслеђивање”, Савремени проблеми правног система Србије. Прилози пројекту, Београд 2022, 197‒207;
 • „Zastupanje u srpskom srednjovekovnom rudarskom pravu”, Uporednopravni izazovi u savremenom pravu – in memoriam dr Stefan Andonović (ur. Jovana Rajić Ćalić), Beograd 2023, 673‒683;
 • „Usus auctoritas и методологија правне романистике”, Право између идеала и стварности (ур. С. Миљковић et al.), Косовска Митровица 2023, 439‒449.
 • „Деликт римокатоличког прозелитизма у средњовековној Србији”, Црквене студије 16/2019, 559‒567;
 • „Право на рударском земљишту у средњовековној Србији”, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду 3/2020, 1065‒1078;
 • „Институт урбарара у средњовековној Србији”, Баштина 51/2020, 263‒279;
 • „Nematerijalna šteta i rimsko pravo”, Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje (ur. Z. Petrović, V. Čolović), Beograd, Valjevo 2019, 29‒38;
 • „Umanjenje zakupnine stana u rimskom pravu”, Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje (ur. Z. Petrović, V. Čolović), Beograd, Valjevo 2020, 483‒493;
 • „Odgovornost ostavoprimca za štetu u rimskom pravu”, Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje (ur. Z. Petrović, V. Čolović), Beograd, Valjevo 2022, 541‒554;
 • Повреда пословног угледа у римском праву”, Право и привреда 1-3/2019, 14‒25;
 • „Damnum in turba datum”, Правни живот 10/2019, 633‒643;
 • „Брсково и рецепција средњовековног рударског права”, Гласник одјељења друштвених наука Црногорске академија наука и умјетности 26/2023, 189‒207.

МОНОГРАФИЈЕ

 • Инјурија преткласичног права, мастер рад, дактилографисано, Београд 2009;
 • Bona fides као услов узукапије у класичном римском праву, докторска дисертација, дактилографисано, Београд 2012;
 • Начини стицања својине у римском праву, Београд 2017;
 • Преткласични услови узукапије, Београд 2022;
 • Рана историја римског легата, Београд 2023.

Учешћа на конференцијама

 • XIV. Internationales Sommerseminar, Recht und Philosophie in Senecas “de beneficiis”, Магдебург 13‒16. мај 2010, „Senecas “de beneficiis” and Iniuria Delict”;
 • The 64th Session of the ‘Société internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité’ (SIHDA), Барселона од 28. септембара до 2. октобра 2010, „Os Fractum and Membrum Ruptum of the XII Tables”;
 • XVII. European Forum of Young Legal Historians, Мастрихт 13‒16. април 2011, „Medical Treatment Expenses in Roman Law”;
 • Possessio ac iura in re – History of the Real Law, Краков 6‒8. мај 2011, „Tort Protection of Ownership Title to Slave”;
 • XV. Internationales Sommerseminar, Leges damnatae, Сегедин 23‒25. јун 2011, „Actio Locati and Wounding of Filius Familias D.9.2.5.3”;
 • The 65th Session of the ‘Société internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité’ (SIHDA), Лијеж 19‒24. септембар 2011, „Torture of Anothers Slave”;
 • XVIIIth European Forum of Young Legal Historians, Making things legal (Law-making and procedural reality in the European legal traditions), Беч од 30. маја до 2. јуна 2012, „Usucapio of Woman’s Res Mancipi”;
 • XVI. Internationales Sommerseminar, Kampf ums Recht Prozess und Vollstreckung als Zentrum der antiken Rechtsordnungen, Шимелбах 21‒24. јун 2012, „Constitutio Rutiliana and its Procedural Consequences”;
 • The Second Biennial Conference Comparative Legal History – Definitions and Challenges, Амстердам 9‒10. јул 2012, „The Roman and the Modern Legal Terminology: Temtations and Dangers”;
 • XVII. Internationales Sommerseminar zur Antiken Rechtsgeschichte, Тибинген 21‒23. јун 2013, „The Protection of Dignity of Slaves in Classical Roman Law”;
 • The 67th Session of the ‘Société internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité’ (SIHDA), Салцбург 10‒15. септембар 2013, „The Origin of Bona Fides as a Condition of Usucapio”.
 • XVIII. Internationales Sommerseminar zur Antiken Rechtsgeschichte, Ehe und Familiengut, Београд 2‒4. мај 2014, „Usucapio and Putative Marriage”;
 • The 68th Session of the ‘Société internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité’ (SIHDA), Напуљ 15‒20. септембар 2014, „D. 41.5.2.1‒2 and the Concurrence of regulae iuris”;
 • Ab servi usque ad operari ‒ History of Labor Law and Social Policy, Краков 24‒25. јануар 2015, „Honorarium in the Classical Roman Law”;
 • XXIst Annual Forum of Young Legal Historians, Тел Авив 1‒3. март 2015, „Judiciary in Transition: Case of Novo Brdo”;
 • XIX. Internationales Sommerseminar zur Antiken Rechtsgeschichte, Arma et Leges – Rechtliche Aspekte des römischen Militärwesens, Франкфурт 14‒17. мај 2015, „Periculum Locatoris аnd Military Operations”;
 • 125 година од рођена Александра Васиљевича Соловјева, Београд 18‒19. септембар 2015, „Саско аутономно судство у средњовековној Србији”;
 • Innocent III and his time, Мурсија 9‒12. децембар 2015, „Pope Innocent III and the Serbian State”;
 • The 70th Session of the ‘Société internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité’ (SIHDA), Париз 15‒20. септембар 2016, „Vis Maior and Locatio Conductio Fundi”;
 • XXIIIrd Annual Forum of Young Legal Historians, Напуљ од 30. маја до 1. јуна 2017, „Legal Organization of Mining Communities in Medieval Serbia”;
 • The 71st Session of the ‘Société internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité’ (SIHDA), Болоња 12‒16. септембар 2017, „Liberty and Interdictions Related to the Treasure Trove in Roman law”;
 • 11. међународни скуп Друштва за античке студије Србије, Београд 16‒17. децембар 2017, „Tужба патерфамилијаса за инјурију учињену потчињеном лицу”;
 • XXII. Internationales Sommerseminar zur Antiken Rechtsgeschichte, Београд од 28. априла до 1. маја 2018, „Malum Carmen оf the XII Tables”;
 • XXIIIrd Annual Forum of Young Legal Historians, Варшава 14‒17. јун 2018, „Tax Collectors as Legal Authorities in Medieval Serbia”;
 • ESCLH 5th Biennal Conference: Laws Across Codes and Laws Decoded, Париз 28‒30. јун 2018, „The Mining Code of Despot Stefan”.
 • Право у функцији развоја друштва, Косовска Митровица, 20. мај 2019, „Lex Cornelia de iniuriis”;
 • Антика некад и сад: Домети цивилизације и траг антике, Београд 29‒30. мај 2019  „Римски деликт rapina”;
 • XXVTH Annual Forum оf the Young Legal Historians, Брисел 5‒8. јун 2019,  „Identity, citizenship and the Minčetić case”;
 • Проузроковање штете, накнада штете и осигурање, Ваљево 19‒21. септембар 2019,  „Нематеријална штета и римско право”;
 • Проузроковање штете, накнада штете и осигурање, Ваљево 20. септембар 2020  „Умањење закупнине стана у римском праву”;
 • Правна традиција и нови правни изазови, Нови Сад 1. октобар 2020,  „Право на рударском земљишту у средњовековној Србији”;
 • Правна традиција и интегративни процеси, Косовска Митровица, 14. децембар 2020,  „Senatus consulta de iniuriis”;
 • Противрјечја савременог права, Источно Сарајево 30. октобар 2021,  „Противречја римског права ‒ режим украдене ствари”;
 • ESCLH 6th Biennial Conference, Лисабон 22‒24. јун 2022, „The office of logothete in mediaeval Serbia”;
 • Проузроковање штете, накнада штете и осигурање, Ваљево, 22‒24. септембар 2022, „Одговорност оставопримца за штету у римском праву”;
 • Legal History of Guilds/Companies/Family Firms in East-Central Europe, Sapientia Hungarian University of Transylvania, Клуж Напока, Румунија 7. октобар 2022,  „Transfer of Mining Company Shares in Medieval Serbia”;
 • Право између идеала и стварности, Косовска Митровица, 19‒20. мај 2023,  „Usus auctoritas и методологија правне романистике”;
 • Prospettive di studio del diritto pubblico romano nel XXI secolo, Београд 30. мај 2023,  „La nascita del reato di iniuria”;
 • Изазови и перспективе развоја правних система у XXI вијеку, Бањалука 1‒2. јун 2023,  „Гентили као наследни ред у римском праву”;
 • Seventh ESCLH Biennial Conference, Аугзбург 21 – 23 јун 2023, „Saxon autonomous courts in medieval Bosnia“;
 • The 73rd Session of the ‘Société internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité’ (SIHDA),Хелсинки 22‒26. август 2023, „Res Furtiva, Twelve Tables and Lex Atinia”.

Учешће на научним пројектима

Пројекат Правног факултета Универзитета у Београду „Развој правног система Србије и хармонизација са правом Европске уније (правни, економски, политички и социолошки аспекти)“, од 2010;

Пројекат Православног богословског факултета Универзитета у Београду, 2012;

Пројекат Правног факултета Универзитета у Београду „Идентитетски преображај Србије“, од 2018.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

 • Association of Young Legal Historans, члан Извршног одбора 2015-2017, председавајући Скупштине и Извршног одбора 2015-2016;
 • Клуб љубитеља антике и римског права Forum Romanum, потпредседник од 2015;
 • Van Caenegem Prize Committee of European Society for Comparative Legal History 2018;
 • Друштво за античке студије Србије;
 • Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité.

Члан уређивачког одбора зборника:

 • Marriage and Family Property, Belgrade 2015;
 • History of Legal Sources, Belgrade 2018;
 • Универзално и особено у праву, Косовска Митровица 2018

Члан уређивачког одбора научног часописа:

 • Зборник радова Правног факултета Универзитета у Приштини

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Рођен 30. маја 1984. у Александровцу.

ОБРАЗОВАЊЕ

октобар 2011- септембар 2012.

докторске студије, International Max Planck Research School for Comparative Legal History (Макс Планк институт за европску правну историју, Франкфурт; Правни факултет Универзитета Јохан Волфганг Гете, Франкфурт)

октобар 2009. – јун 2013.

докторске студије, Правни факултет Универзитета у Београду, просек оцена 10,00, докторска дисертација одбрањена са одликом

октобар 2008. – септембар 2009.

мастер студије правноисторијског модула романистичког подмодула, Правни факултет Универзитета у Београду, просек оцена 10,00

октобар 2003. – септембар 2007.

основне студије, Правни факултет Универзитета у Београду, просек оцена 9,97

септембар 1999. – јун 2003.

Гимназија Крушевац, Вукова диплома

септембар 1991.-јун 1999.

основна школа, Крушевац, Вукова диплома

СТУДИЈСКИ БОРАВЦИ У ИНОСТРАНСТВУ

 • Хајнрих Хајне Универзитет, Дизелдорф 2008.
 • Слободни Универзитет, Берлин, 2009-2010.
 • Универзитет у Бечу, 2011.
 • Макс Планк институт за европску правну историју, Франкфурт, 2011-2012.
 • Универзитет Јохан Волфганг Гете, Франкфурт, 2011-2012.

РАДНО ИСКУСТВО

 1. – 2010.

сарадник у настави, Правни факултет Универзитета у Београду

 1. – 2014.

асистент, Правни факултет Универзитета у Београду

од 2014.

доцент, Правни факултет Универзитета у Београду

СТИПЕНДИЈЕ И НАГРАДЕ

 • Стипендија Макс Планк института за европску правну историју из Франкфурта, 2011-2012.
 • Стипендија Фондације за подстицање и развој научног и уметничког подмлатка Републике Србије, 2001-2008;
 • Стипендија Фонда за подстицање младих талената Републике Србије 2006-2007;
 • Стипендија Еуробанке ЕФГ 2006;
 • Стипендија Фонда Михаило Пупин 2005;
 • Стипендија Фондације Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића којом руководи Универзитет у Београду 2004-2006;
 • Похвала Правног факултета 2004-2007.

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве