др Бојан Милисављевић, редовни професор

кабинет 423 (види на мапи зграде)
011 3027 708
bojan@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 13:30 - 15:00
Петак 11:00 - 12:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеМеђународно јавно право
Дипломатско и конзуларно право
Увод у право европских интеграција
Међународни односи
Међународно хуманитарно право
Мастер студијеМеђународно јавно право
Дипломатско и конзуларно право
Међународно хуманитарно право
Докторске студијеМеђународно јавно право
Дипломатско и конзуларно право
Међународно хуманитарно право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2019
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Међународноправна
Докторат
Година2008
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)„Резерве на вишестране нормативне уговоре у међународном праву“
Магистратура/мастер
Година2005
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)„Нове мировне мисије Организације Уједињених нација“
Диплома
Година1999
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

У оквиру Темпус програма неколико боравака у Марибору, Словенија

Боравак у Стразбуру у више наврата и иступање пред Европским судом за људска права

Познавање страних језика

Говориенглески, француски

Библиографија

СПИСАК РАДОВА ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА

Монографије и уџбеници

 • Дипломатско и конзуларно право, уџбеник, Правни факултет, 2021;

Чланци

 • Privilegije i imuniteti diplomatskih predstavnika i njihove zloupotrebe, Zbornik radova Pravna tradicija i integrativni procesi, Kosovska Mitrovica, II Tom, 2020, str. 9-25;
 • Нека отворена питања у вези ius cogens норми у међународном праву, Harmonius, Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, 2020;
 • Održivost koncepta regionalnih kogentnih normi – opšti sistem protiv evropskog sistema, Evropsko zakonodavstvo, 2020;

СПИСАК РАДОВА ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА

Монографије и уџбеници

 • Међународно обичајно право – Правни факултет, 2016, 154 странице
 • Имунитети у међународном праву, Правни факултет, 2020. коауторски са др Марком Новаковићем, 184- странице;
 • Међународно право представљања – дипломатско и конзуларно право – коауторски уџбеник са М. Крећом, 2016, 2017, 2018 – у највећој мери делови из монографије Дипломатска заштита Бојана Милисављевића;
 • Увод у право европских интеграција, коауторски уџбеник са проф. др Будимиром Кошутићем и проф. др Бранком Ракићем, Правни факултет, сваке године излазе измењена и допуњена издања, аутор глава 3, 4, 5, 6, 7, 8, и дела 13;

Коментар закона

 • Коментар закона о јавно – приватн o м партнерству и концесијама – Службени гласник, 250 страница – Бојан Милисављевић, Саша Варинац, Александра Литричанин, Андријана Јовановић, Бранимир Благојевић – према стању законодавства од 7. јануара 2017. године;

Чланци

 • Имунитет шефа државе од кривичне јурисдикције страних држава, Зборник радова Том 1, Супротстављање савременим облицима криминалитета, Криминалистичко – полицијска академија, Фондација Ханс Зајдел, 2015, стр. 159-167; М – 14
 • Case-Law of the European Court of Human Rights Relating to Trafficking in Human Beings, with Bojana Čučković, International Scientific Collection Archibald Reiss, Thematic Proceedings of international Significance, Volume II, Police Academy, Belgrade, 2015, p.257-267; М – 14
 • The Necessity of Reforming the UN Administrative Apparatus, with Ivana Krstić in SEE|EU Cluster of Excellence in European and International Law (Ed.),South Eastern Europe and the European Union – Legal Aspects, Verlag Alma Mater, Saarbrücken, Germany, 2017, pp. 85-109; М – 14
 • Consitutional Changes in the Republic of Serbia Due to the Process of Internationalisation and Accession to the EU, with Ivana Krstić, Law and Transition, Collection of papers, Belgrade 2017, pp. 93 – 107; М – 14
 • Diplomatic Immunity in the Jurisprudence of ICJ, with Ivana Krstić, South East European Law Journal (SEE LJ), 2018, accepted to be published; М – 14
 • Reform of Local Self-government in Serbia – Internal Legal Framework and EU Integration, with Мarko Stanković, Lex Localis – Journal of Local Self – Governement, Vol. 16, No. 1, pp. 25 – 45, January 2018, М – 22
 • Identification of Custom in International Law, The Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review, коауторски рад са Бојана Чучковић, Year LXII, 2014, No. 3, стр. 31-52; М – 24
 • Улога обичаја у модерном међународном праву и значај за међународне интеграције Републике Србије, Српска политичка мисао, број 4. из 2014, стр. 233-246; М – 24
 • Одговорност међународних организација са освртом на захтеве Републике Србије, Српска политичка мисао, 2/2016, стр. 131-146; М – 24
 • Однос међународног и унутрашњег права према Уставу Републике Србије из 2006. године, коауторски са М. Палевићем, Српска политичка мисао- посебно издање, Београд, 2017, стр. 29 – 46; М – 24
 • Правна сигурност и дипломатско и конзуларна заштита, Правна сигурност у условима транзиције, Правни факултет Универзитета у Београду, 2014, стр. 416-425; М – 33
 • Преглед међународноправне регулативе у области спречавања насиља у породици, Криминалистичко – полицијска академија, 2014, 266-277; М – 33
 • The Position of Head of Stare under Internaional and Internal Law, коауторски В. Петровим, Зборник радова Правни факултет Ниш, 2016, стр. 65 – 79; М – 33
 • Органичења имунитета шефа државе у међународном кривичном праву, Зборник радова са саветовања Удружења за међународно кривично право, Тара 2018, стр. 111-124; М – 33
 • Тумачење међународних уговора у раду Комисије за међународно право Удружење правника Србије, Правни живот, 2014, 159-169; М – 51
 • Јавне набавке у процесу преговора Србије са Европском Унијом, Европско законодавство, коауторски рад са Сашом Варинац, 2014, 51-67; М – 51
 • State Immunity in International Law – Overview of the Work of the International Law Commission, Journal of Criminalistics and Law, Beograd, 1/2014, стр. 21-33; М – 51
 • Кривичноправни имунитет представника државе, Journal of Criminalistics and Law, број 1 из 2015, стр. 17 – 31; М – 51
 • Конзуларна заштита, Удружење правника Србије, Правни живот, 2015, стр. 37 – 49; М – 51
 • Комитет региона – демократска снага Европске уније, коауторски са М. Станковићем, Европско законодавство, 2016, 34-43; М – 51
 • Успостављање начела мирног решавања спорова и забрана претње и употребе силе у међународном праву, Удружење правника Србије, Правни живот, број 12, том 4, 2016, стр. 91 – 103; М – 51
 • Оцена постојећег концепта ius cogens норми у међународном праву, Удружење правника Србије, Правни живот, 12/2017, стр. 255 – 269; М – 51
 • Међународни суд правде између дедуктивног и индуктивног приступа у тумачењу правила, Удружење правника Србије, Правни живот, 2018, прихваћен за објављивање М – 51
 • Заштита животне средине у оружаним сукобима, Безбедност, број 3, 2015, стр. 71-88; М – 52
 • Брегзит – повлачење Велике Британије из Европске Уније, Европско законодавство, број 61/62, 2017, стр. 30 – 42; М – 52
 • Ренесанса обичаја у међународном праву, Harmonius, Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, 2014, стр. 214-226; М – 53
 • Значај случаја Barcelona Traction на развој међународног права, Harmonius, Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, 2015, стр.173-185; М – 53
 • Недостаци концепта перемпторних норми у позитивном међународном праву и предлози за њихово превазилажење, коауторски рад са проф. др Миланом Палевићем, Harmonius, Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, 2019, 248-268;
 • Општа правна начела у међународном праву, Зборник радова са међународног научног скупа у Косовској Митровици, 2019, 347-365;
 • Место и улога војних аташеа у позитивном дипломатском праву, часопис Безбедност, 2/2019, 12-28; М 51
 • Међународноправни аспекти уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног децембра 2018;
 • Неке напомене о историји дипломатије, Архив за правне и друштвене науке, 2019, бр ½ 2019. године, стр. 53-69;
 • Актус реус геноцида и врсте геноцидног уништења, Економика, Ниш, 2019, број 4, стр. 63-75; коауторски са Миланом Палевићем и Жаклином Спалевић
 • Environmental Responsibility of Member States of the European Union and Candidate Countries, Journal of Environmental Protection and Ecology 20 , No 2, 886–895 (2019)

СПИСАК РАДОВА ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА

Монографије

 • „Дипломатска заштита“, монографија, Правни факултет Универзитета у Београду, 2012, 180 страница;
 • Резерве на вишестране нормативне уговоре у међународном праву“, Правни факултет Универзитета у Београду, 2010, објављена докторска дисертација, 273 странице;

Уџбеници

 • Увод у право европских интеграција“, коауторски уџбеник са проф. др Будимиром Кошутићем и проф. др Бранком Ракићем, Правни факултет, 2012, репринт 2013, аутор глава 3, 4, 5, 6, 7, 8, и дела 13;
 • Право Европске Уније“, Висока хотелијерска школа, уџбеник, коауторски рад са др Славољубом Вићићем, Београд, 2010. година, 296 страница;

Чланци

 • Reservations to the Council of Europe Conventions, Focusing the Reservations to the 1951 European Convention on Human Rights“, Ревија за европско право, број из 2008. али је због кашњења изашао у току 2009. године, стр. 77-95;
 • Услови пуноважности резерви на вишестране уговоре у међународном праву“, Правни живот (часопис за правну теорију и праксу), број 13 из 2008. године, стр. 1121-1133;
 • Нормативни или правно стварајући уговори у међународном праву“, Правна ријеч (часопис за правну теорију и праксу), број 20 из 2009. године, стр. 741-751;
 • Развој међународног хуманитарног права, промењена природа оружаних сукоба и улога ad hoc Трибунала“, Правни живот (часопис за правну теорију и праксу), из 2010. године, коауторски рад са проф. др Миланом Палевићем, стр. 265 – 285;
 • Право на имовину у пракси Европског суда за људска права“, Удружење за међународно кривично право, Тара, 2011, стр. 368-376 ;
 • Развој института дипломатске заштите у међународном праву“, Међународна политика, број 1142, 2011, стр. 80 – 94;
 • Активности Уједињених нација у погледу спречавања трговине људима“, Правни живот (часопис за правну теорију и праксу), 2011, стр. 219-233;
 • Развој дипломатске заштите у систему УН“, Матица српска, број 145, 2013;
 • Исцрпљење унутрашњих правних средстава као услов за примену дипломатске заштите у међународном праву“, Анали Правног факултета Универзитета у Београду, број 1 из 2012, стр. 274 – 293;
 • Повлачење резерви са међународних уговора“, прилог пројекту “, Развој правног система Србије и хармонизација са правом Европске Уније”, Правни факултет, 2012, стр. 157-173;
 • Депозитар код међународних уговора“, Правни живот (часопис за правну теорију и праксу), 2012, стр. 303-317;
 • Право грађанства Европске Уније и дипломатско и конзуларна заштита“ , Европско законодавство, Институт за међународну политику и привреду, 2013, стр. 16-31;
 • „Држављанство у међународном праву са освртом на његову улогу код дипломатске заштите“, Basic Concepts of Public International Law, Monism & Dualism, Belgrade, 2013, стр. 206 – 218;
 • Приговори на једностране изјаве воље у међународном праву“ , Правни живот, 2013, број 7 / 8, стр. 19 – 37;
 • Злочини над особљем мировних мисија Уједињених нација“ , Удружење за међународно кривично право, Тара, 2013, стр. 502-512;
 • Приписивост као услов одговорности државе у међународном праву“, Анали Правног факултета Универзитета у Београду, број 2 из 2012, стр. 185 – 207;
 • Србија пред Европским судом за људска права у случају „старе девизне штедње“, Правни живот (часопис за правну теорију и праксу), 12/ 2013, том 4, стр. 239 – 250;
 • Одговорност држава за међународне противправне акте – општи осврт“, Harmonius, Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, број 1, 2013, стр. 204 – 218;

РАДОВИ ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ АСИСТЕНТА

Монографија

 • Нове мировне мисије Организације Уједињених нација„, магистарски рад, 2005, стр. 247.

Докторска дисертација

 • Резерве на вишестране нормативне уговоре у Међународном праву„, стр. 280 (докторска дисертација), 2008. године

Чланци

 • Систем ауторизације – сарадња приликом спровођења нових мировних мисија», Правни живот (часопис за правну теорију и праксу), број 12 из 2005. године, стр. 439-453;
 • Извесне напомене у вези особља нових мировних мисија Организације Уједињених нација», Зборник Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, 2006. године, стр. 455 – 468;
 • Парламентарна скупштина Савета Европе”, Анали Правног факултета у Београду, број 2 из 2006. године, стр. 274 – 280;
 • Радноправни положај запослених у Европској Унији“, Хотел линк, број 11, 2008., 179 – 186;
 • Појам интерпретативних декларација у Међународном јавном праву и њихово разликовање од других једностраних изјава на уговоре“, Правна ријеч (часопис за правну теорију и праксу), број 14 из 2008. године, стр. 553 – 573;
 • Предмет и циљ уговора у међународном јавном праву“, Правни живот (часопис за правну теорију и праксу), број 13 из 2008. године, стр. 623 – 643;
 • Нове мировне мисије Организације Уједињених нација“, монографија издата од стране Правног факултета, 217 станица;

РАДОВИ ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ АСИСТЕНТА-ПРИПРАВНИКА

Чланци

 • Амерички интереси у Евроазијском региону„, аналитички приказ дела Збигњева Бжежинског „Велика шаховска табла“, Војно дело бр. 2 из 2001. године, стр. 186-198.
 • Однос Савета безбедности и Генералне скупштине Уједињених нација у мирном решавању спорова„, Правни живот (часопис за правну теорију и праксу), број 12 из 2003. године, стр. 421-433.
 • Приказ дискусије са округлог стола на тему „Међународно право и командна одговорност“, Архив за правне и друштвене науке, број 4. из 2003. године, стр. 495-507.
 • Превентивна дипломатија и превенција сукоба у систему Уједињених нација„, Правни живот (часопис за правну теорију и праксу), број 12 из 2004. године, стр. 441 – 455.
 • Римски статут и особље нових мировних мисија Организације Уједињених нација„, Удружење за међународно кривично право, међународни научни скуп, Тара, мај 2005. године, стр. 459 – 473.

РАДОВИ ДО ИЗБОРА У ЗВАЊЕ АСИСТЕНТА-ПРИПРАВНИКА

Чланци

 • Систем оснивања осигуравајућих организација, Право и привреда (часопис за привредно-правну теорију и праксу), број 5-8 из 2000. године, 748-763;
 • Англо – саксонска пракса: сукцесија држава и сукцесија одговорности, научно – истраживачка пракса, налази се у библиотеци Правног факултета;

Учешћа на конференцијама

Децембар 2016.Учешће на Копаоничкој школи природног права, међународна конференција
Децембар 2017.Учешће на Копаоничкој школи природног права, међународна конференција
Март 2017.Учешће на међународној конференцији Право и транзиција
Март 2016.Конференција „Критеријуми за чланство у ЕУ данас“ у организацији Владе Републике Србије и Канцеларије за европске интеграције.
Фебруар 2016.Међународни семинар „Британија, Београд и Западни Балкан“, под покровитељством Групе за Србију Парламента Велике Британије и Министра без портфеља задуженог за европске интеграције.
2016.Конференција у организацији Скупштине Републике Србије и Парламента Велике Британије
Конференција са преговарачким тимом и Гизом
Три међународне конференције у организацији Хармонијуса
Мај 2015.Научно-стручни скуп са међународним учешћем, под називом: „Супростављање савременим облицима криминалитета – анализа стања, европски стандарди и мере за унапређење“, у организацији Криминалистичко полицијске академије и фондације Ханс Зајдел, на Тари.
Март 2015.Међународни скуп под називом: „Дани Арчибалда Рајса“, у организацији Криминалистичко-полицијске академије, у Београду.
2013.Научни скуп под називом: „Правна сигурност у условима транзиције“, у организацији Правног факултета Универзитета у Београду. Излагање реферата под називом: „Правна сигурност и дипломатско конзуларна заштита“.
Децембар 2013.Излагање реферата под називом „Србија пред Европским судом за људска права у случају старе девизне штедње“ на Копаоничкој школи природног права у организацији Удружења правника Србије.
Децембар 2011.Излагање реферата под називом „Активности Уједињених нација у погледу спречавања трговине људима“ на Копаоничкој школи природног права у организацији Удружења правника Србије.
Јун 2011.Излагање реферата под називом „Право на имовину у пракси Европског суда за људска права“ на научном скупу у органиизацији Удружења за међународно кривично право, на Тари.
Децембар 2010.Излагање реферата под називом „Развој међународног хуманитарног права, промењена природа оружаних сукоба и улога ad hoc Трибунала“ на Копаоничкој школи природног права у организацији Удружења правника Србије.
2011.Излагање реферата под називом: „ИПА предприступна помоћ Европске Уније“, на „Златиборским данима јавних набавки.
2010.Предавање на тему: „Заштита животне средине кроз праксу Европског суда за људска права“ на Летњој школи о еколошком праву.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиИдентитетски преображај Србије

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан председништва Удружења правника Србије (од 2011. године);

Члан Удружења за међународно право (од 2012. године);

Члан удружења за међународно кривично право (од 2004. године);

Члан одбора друштвено – хуманистичких наука при Универзитету у Београду (од 2015. године);

Члан Савета Правног факултета (Од 2004. до 2010. године);

Члан редакције часописа Анали Правног факултета (од 2015. године);

Члан уређивачког одбора часописа Review of International Affairs (од 2012. године);

Члан редакције часописа Безбедност (од 2015. године);

Члан Комисије за државни испит при Министарству правде и државне управе (испитивач за Право Европске уније) (од 2012. године);

Члан је Савета за односе са Европским судом за људска права (од марта 2013. године);

Члан тима који је заступао Републику Србију пред Европским судом за људска права у спору о старој девизној штедњи (од јула 2013. године);

Члан Преговарачког тима за приступање Републике Србије Европској Унији (од августа 2015. године);

Члан редакције часописа Безбедност; Члан редакције часописа Анали Правног факултета (од 2015. године);

Члан Издавачког одбора Центра за публикације Правног факултета (од 2012.- 2015. године);

Награде и признања

Остало

Продекан за наставу на Правном факултету Универзитета у Београду од 2018. Године;

Председник Комисије за акредитацију Правног факултета од октобра 2018. Године;

Шеф Катедре за међународно право и међународне односе на Правном факултету (од марта 2016. године);

Координатор Форума за дипломатију и међународне односе Правног факултета – двосеместрални програм који је завршило више стотина полазника са шест факултета и у оквиру кога је остварена сарадња са многим дипломатама, државним институцијама и амбасадама (од 2013. године);

Секретар Комисије за уџбенике (Од 2006. до 2011. године);

Секретар Катедре за међународно право и међународне односе (Од 2000. до 2003. године);

Председник и члан комисије за пријемне испите; Ментор и члан комисија за бројне мастер радове и већи број докторских дисертација;

Организатор неколико посета студената канцеларији Савета Европе и Институту Сервантес;

Учешће у својству судије на националном такмичењу студената у симулацији рада Међународног суда правде (децембар 2004. године);

Тренер студената на IV националном такмичењу из међународног хуманитарног права у организацији Комитета Црвеног крста (април 2005. године);

Учешће у дугогодишњем самосталном пројекту Правног факултета Универзитета у Београду на тему „Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ“;

Учешће у Темпус пројекту мастер студија из области Права Европске Уније (од 2006. године);

Посета Парламентарној скупштини Савета Европе у Стразбуру са групом студената, када је Подкомитет за културу усвојио предлог конвенције од стране студената, што представља преседан у раду ове међународне организације (2006. године);

Серија предавања на Дипломатској академији Министарства спољних послова на теме: билателарна диполоматија, уговорно право, међународне организације, људска права, унутрашње и спољне детерминанте спољнополитичког положаја Републике Србије (од 2012. године);

Референт на промоцији књиге Право међунанродних уговора, аутора С. Ђорђевића и Д. Димитријевића, на Институту за међународну политику и привреду (2012. године);

Ментор и члан комисија за одбрану мастер радова на Полицијској академији, докторске дисертације на Факултету политичких наука;

Координатор на Дипломатској академији Министарства спољних послова за предмете Међународно право и Дипломатско и конзуларно право (од 2016. године), као и за Европско право од 2021. године.

Детаљна биографија

Проф. др Бојан Милисављевић рођен је 25. августа 1975. године у Травнику. Основну школу завршио је у Тополи, а гимназију друштвено-језичког смера у Аранђеловцу. Правни факултет у Београду уписао је школске 1994/95. године, а дипломирао је у јуну 1999. године. Исте године уписао је последипломске студије смера Међународно право, и засновао радни однос на Институту за међународну политику и привреду као истраживач приправник. Марта 2000. године положио је Методологију правних и друштвених наука са оценом 10 (десет). У току рада на Институту обавио је и научно – истраживачку праксу под називом „Англосаксонска пракса – сукцесија држава и сукцесија одговорности“.

Од октобра 2000. године запослен је на Правном факултету у звању асистента – приправника за предмет Међународни односи, а изводио је и вежбе из предмета Међународно јавно право. Био је Секретар Катедре за међународно право и међународне односе од 2000. до краја 2002. године. Усмени магистарски испит, др Бојан Милисављевић, положио је са одликом 28. јуна 2002. године. Од 10. децембра 2002. године до 10. августа 2003. године налазио се на одслужењу војног рока. Магистарску тезу под називом „Нове мировне мисије Организације Уједињених нација“ одбранио је са одликом 16. марта 2005. године на Правном факултету Универзитета у Београду и тиме стекао титулу магистра правних наука.

Септембра 2008. године са одликом је одбранио докторску дисертацију под називом „Резерве на вишестране нормативне уговоре у међународном праву“ на Правном факултету Универзитета у Београду и тиме стекао титулу доктора правних наука. За доцента за предмет Међународно јавно право изабран је 8. априла 2009. године, а за ванредног професора априла 2014. године за предмете Међународно јавно право и Дипломатско и конзуларно право. У звање редовног професора изабран је 2019. године.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве