др Валентина Цветковић Ђорђевић, ванредни професор

кабинет 130 (види на мапи зграде)
011 3027 615
valentina_cvetkovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеРимско приватно право

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

говориенглески, немачки, италијански
користилатински

Библиографија

„Datio as an Assumption of Condiction Application in Roman Law“, Теме – часопис за друштвене науке 4/2015; стр. 1341-1358;

„Кондикциона одговорност у римском праву“, Анали Правног факултета Универзитета у Београду 2/2014, стр. 229-243;

„Употреба туђе ствари као облик правно неоснованог обогаћења“, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије – књига 5 (ур. Проф. др Стеван Лилић), Београд 2015, стр. 273-287;

„О потреби постојања верзионе тужбе у српском праву“, Право и привреда 7-9/2014, стр. 339-353;

„Основна значења појма causa у римском праву“, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије- књига 4 (ур. Проф. др Стеван Лилић), Београд 2014, стр. 234-247;

Condictio indebiti у римском праву са освртом на савремено право“, Зборник радова са научног скупа са међународним учешћем „Право и друштвена стварност“, свеска друга, Косовска Митровица 2014, стр. 299-317;

„Антички корени правно неоснованог обогаћења“, Зборник радова Друштва за античке студије, Београд 2014, стр. 424-438;

„Општа тужба из неоснованог обогаћења“, Правни живот, том II 10/2013, стр. 421-435;

„Правно неосновано обогаћење од римског до савременог српског права“, Зборник радова са научног скупа „1700 година Миланског едикта“, Ниш 2013, стр. 703-721;

„Кондикција од римског до савременог права“, Страни правни живот 1/2013, стр. 198-215;

„Доктринарна рецепција римског права у Србији као спона античког и модерног поимања права“, Зборник радова Друштва за античке студије, Београд 2013, стр. 396-409;

„Пословодство без налога у српском и европском праву“, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије – књига 3 (приредио проф. др Стеван Лилић), Београд 2013, стр. 256-274;

„Правно неосновано обогаћење у српском праву“, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије – књига 2 (приредио проф. др Стеван Лилић), Београд 2012, стр. 302- 316;

„Преиспитивање судске одлуке од Уставног суда Србије“, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије – књига 1 (приредио проф. др Стеван Лилић), Београд 2011. стр. 220-227;

„Осврт на теоријскоправна схватања Глигорија Глиге Гершића“, Правни капацитет Србије за европске интеграције – књига 5, (приредио проф. др Стеван Лилић), Београд 2010., стр. 180-190;

„Римско право у светлу европских интеграција“, Правни капацитет Србије за европске интеграције – књига 4, (приредио проф. др Стеван Лилић), Београд 2009., стр. 170-180;

„Положај вертикалних споразума у српском и комунитарном праву конкуренције“, Правни капацитет Србије за европске интеграције – књига 3, (приредио проф. др Стеван Лилић), Београд 2008;

„Професионално усавршавање судија и судијских помоћника у светлу законодавства Србије и европских стандарда“, Правни капацитет Србије за европске интеграције – књига 2, (приредио проф. др Стеван Лилић), Београд 2007;

Учешћа на конференцијама

Giornate Tridentine di Diritto Romano, Università degli Studi di Trento 2015. године са радом „Datio as an Assumption of Condiction Application in Roman Law”;

Société international Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité са радовима: „Unjust Enrichment in Serbian Law“( Oxford, 2012) и „The Concept of Causa in Roman Law“ (Napoli 2014);

Копаоничка школа Природног права са радом „Општа тужба из неоснованог обогаћења“, Копаоник 2013. године.

Антика и савремени свет – тумачење антике, Београд, Сремска Митровица 2013. године са радом „Антички корени правно неоснованог обогаћења“;

Антика и савремени свет – научници, истраживачи и тумачи, Сремска Митровица, Београд 2012. године са радом „Доктринарна рецепција римског права у Србији као спона античког и модерног поимања права“;

1700 година Миланског едикта, Ниш 2013. године са радом „Правно неосновано обогаћење од римског до савременог српског права“;

Forschungen zur Rechtsgeschichte in Südosteuropa,  Wien 2008. године са радом “Hereditary Law According to the Rules of Ulpianus”.

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан је Друштва за античке студије Србије

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Др Валентина Цветковић – Ђорђевић рођена је 5. децембра 1982. године у Бору (Република Србија). Основну школу „IX српска ударна бригада“ и гимназију „Бора Станковић“ завршила је у Бору са одличним успехом (просек 5,00). Правни факултет Универзитета у Београду уписала је школске 2001/2002. године, смер теоријско-правни. Дипломирала је 2005. године са просечном оценом 10. Те исте године уписала је последипломске магистарске студије на Правном факултету Универзитета у Београду, правно-историјски смер. У току последипломских студија написала је и одбранила семинарски рад под називом „Тестаментарно наследно право према Улпијановим Регулама“. Методологију правних и друштвених наука положила је са оценом 10. Усмени магистарски испит положила је 2008. године са одликом, а магистарски рад под називом „Развој романистике код Срба од средине XIX до средине XX века“ одбранила је 2009. године са одликом. Докторску дисертацију под називом „Кондикција и правно неосновано обогаћење“ са одликом је одбранила 2015. године на Правном факултету Универзитета у Београду.

У току основних и последипломских студија добитник је неколико стипендија: Министарства науке РС (2002/2005), Универзитета у Београду из задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића (2003), Бечког Универзитета за похађање летње школе у Штроблу (2007), Правног факултета Универзитета Лудвиг Максимилијан у Минхену за изучавање немачког права (2008), Бечког универзитета за довршетак магистарске тезе (2009).

Добитник је и неколико награда: „Круна успеха“ која се додељује најбољим дипломираним студентима Универзитета у Београду (2006. године), Универзитета у Београду из задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића за семинарски рад из Кривичног права под називом „Ацтионес либерае ин цауса“ (2003. године), задужбине Студеница (2005. године), Норвешке амбасаде (2004. године).

Децембра 2007. године изабрана је у звање сарадника у настави, а априла 2010. године у звање асистента за предмет Римско приватно право на Правном факултету Универзитета у Београду. Марта месеца 2016. године изабрана је у звање доцента за ужу научну област Правна историја – предмет Римско приватно право на Правном факултету Универзитета у Београду.

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве