др Владимир Вулетић, ванредни професор

кабинет 243 (види на мапи зграде)
011 3027 650
pfc@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 19:00 - 20:30
Уторак 12:00 - 13:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеРимско приватно право
Српска правна историја

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

говориенглески
користинемачки, латински

Библиографија

 1. Сабинијанци и прокулеанци, семинарски рад последипломских студија, Београд, 2002. (дактилографисано).
 2. Одговорност продавца за физичке недостатке ствари у класичном римском праву, магистарска теза, Београд, 2006. (дактилографисано)
 3. Liability of innkeepers in Roman Law, Balkans Law Review, 2003
 4. Доктринарно решавање правних контроверзи у класичном римском праву, Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ, Центар за публикације Правног факултета у Београду, 2005.
 5. Погрешне мере и недостаци особина ствари као основ одговорности продавца у класичном римском праву, Правни живот, 2006.
 6. Реактивна заштита купца у римском праву, Правни живот (Београд, 2007, бр. 11, том 3, стр. 793-812.)
 7. Да ли је европско приватно право могуће, Правни живот (Београд, 2008, бр. 11, том 3, стр. 87-100.)
 8. Развој и промене у примени начела caveat emptor: од римског до модерног грађанског права Европе и Сједињених Америчких Држава, Зборник радова са саветовања Од caveat emptor до caveat venditor, (Центар за право трансфера технологија, Крагујевац, 2009, стр. 11-40.)
 9. Заштита права купца – допринос римског класичног права развоју европског приватног права, докторска дисертација, Београд, 2010. (дактилографисано)
 10. Од бона фидес до начела савесности и поштења, Анали Правног факултета у Београду (Београд, 2010, бр. 1, стр. 258-288.)
 11. Правни положај купца у развоју нашег домаћег законодавства средњег и новог века, Правни живот (Београд, 2010, бр. 10, том 2, стр. 857-885.)
 12. Облигација обавештавања и приговор несаобразности робе уговору: старо и ново у домену заштите потрошача, Право и привреда (Београд, 2011, бр.7-9, стр. 235-257.).
 13. Европски грађански законик: pro et contra, Зборник радова са саветовања правника у Будви (Београд, 2011, стр. 19-39.).
 14. Развој одговорности за евикцију: римска решења у модерном српском закондавству, Правни живот (Београд, 2011, бр.10, том 2, стр. 709-732.).
 15.  Ius commune Europeaum: нови термин за старо решење, Анали Правног факултета у Београду (Београд, 2011, бр.2, стр. 163-193.).
 16. Seller liability for legal defects of things (Country report for Serbia), Civil Law Forum for South East Europe – Collection of studies and analyses Secon Regional Conference (ур. Thomas Meyer, Christa Jessel-Holst и други, Скопље, 2012/1, стр. 439-445.).
 17. Одговорност произвођача ствари са недостатком: утицај и допринос римског права на савремена решења, Право и привреда (Београд, 2012, бр. 4-6, стр. 478-504.).
 18. Место новог Грађанског законика Србије у европској правној традицији, Зборник радова са саветовања правника у Будви (Београд, 2012, стр. 73-87.).
 19. Консенсуализам римског уговора о продаји, Правна ријеч (Бања Лука 2012, бр.32, стр. 227-243.).
 20. Настанак и развој римске продаје: тријумф начела консенсуалности, ХАРМОНИУС – Journal of Legal and Social Studies in South East Europe (Београд, год.1, бр.1, 2012, стр. 109-130.).
 21. Латински нотаријат: темељи и изградња, Правни живот (Београд, 2012, бр. 12, том 4, стр. 61-78.).
 22. Caveat Venditor: Roman Wind In The Sails Of Modern Protection Of Buyers In Serbian Law, New Perspectives Of South East European Private Law (Скопље, 2012, стр. 241-257.).
 23. Ко нема очи за гледање, има очи за плакање: антички заметак обмањујућег пословања у савременој домаћој легислативи, Право и привреда (Београд, 2013, бр. 4-6, стр. 382-400.).

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Рођен у Шапцу где је завршио Основну школу “Јанко Веселиновић” и Шабачку гимназију.

Током основне школе и гимназије више пута награђиван. Петоструки је победник Републичке смотре рецитатора (Велика Плана, 1989, Ужице, 1991, 1993, 1995, 1997. године). Бавећи се аматерски глумом у Драмском студију Шабачке гимназије, 1995. године освојио прву награду за укупно најбоље глумачко остварење на 37. Републичком такмичењу аматерских позоришта Србије у Кули.

Правни факултет Универзитета у Београду уписао јуна 1997. године и на истом дипломирао јуна 2001. године као најбољи студент генерације.

Током основних студија на Правном факултету више пута награђиван: добитник је четири годишње награде Правног факултета за постигнут успех у студирању, награда за најбољег студента из фондова Београдске банке, Народне банке Србије, Краљевског дома Карађорђевића и Универзитета у Београду.

Био је стипендиста Владе Републике Србије и Краљевске Норвешке амбасаде у Београду за постигнут успех у академском стицању знања.

Троструки је победник Такмичења у беседништву на Правном факултету у Београду (1998, 2000, 2001. године), двоструки победник Савезног такмичења правних факултета у беседништву (Ниш, 2000, Београд, 2001. године) и троструки победник Међународног тамичења у беседништву Sirmium – Lux Verbi (Сремска Митровица, 1998, 2000, 2001. године).

Октобра 2001. године уписао последипломске студије на Правном факултету у Београду на смеру правноисторијских наука. Децембра 2002. године одбранио семинарски рад последипломских студија под називом Сабинијанци и прокулеанци.

Марта 2003. године изабран у звање асистента – приправника за ужу научну област Римско право на Правном факултету Универзитета у Београду. Поред матичног предмета, руководио вежбама и из предмета Национална историја државе и права, Општа правна историја (сада Упоредна правна традиција) и Реторика.

Новембра 2006. године одбранио магистарску тезу под називом Одговорност продавца за физичке недостатке ствари у класичном римском праву.

Јула 2010. године одбранио са одликом докторску дисертацију под називом Заштита права купца – допринос римског класичног права развоју европског приватног права.

Јуна 2007. изабран за асистента Правног факултета за ужу научно-наставну област Римско право, а априла 2010. поново изабран у исто звање.

Марта 2011. изабран за доцента Правног факултета за ужу научно-наставну област Римско право.

Током последипломских студија 2003. године користио је стипендију за студијско усавршавање Правног факултета Универзитета Тјулејн из Њу Орлеанса (Tulane University School of Law, New Orleans – USA) у оквиру Летње школе поморског и упоредног права на Родосу (Грчка).

Учесник је Међународног конгреса State and private economy in antiquity априла 2003. године у Београду.

Учесник је на осам међународних сусрета по покровитељством УНЕСКО Копаоничка школа природног права (2003-2012.).

Учесник је августа 2004. године Међународног конгреса European Union: Legal reform program anddemocracy, Игало (Црна Гора) на којем је саопштио реферат Резолуција 1244 УН и косовска реалност.

Сарадник на факултетском пројекту Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ.

Учесник је и референт на Саветовањима Od caveat emptor do caveat venditor (Крагујевац, 2009.), Сусрети правника у привреди Србије (Врњачка Бања, 2011, 2012, 2013.), Будвански правнички дани – актуелна питања савременог законодавства (Будва, 2011, 2012, 2013.), и Бањалучки правнички дани (Бања Лука, РС, 2012.). На Међународној научној конференцији 1700 Миланског едикта, одржаној маја 2013. године у Нишу, изложио је реферат под називом Јустинијанова кодификација – камен темељац европског приватног права.

У организацији Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeiten (GIZ) јануара 2012. је узео учешће на Другој регионалној конференцији Грађанско-правног форума југоисточне Европе, као члан Радне групе која се бавила одговорношћу продавца за правне недостатке ствари и евикцију.

На Конкурсу у организацији Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeiten (GIZ) и Center for South East European Law Schools (SEELS),, докторска дисертација му је увршћена у 20 најбољих у региону из области приватног права, чиме му је омогућено учешће и излагање својих научних резултата на Првом Пост-Док. Колоквијуму из приватног права у Загребу, септембра 2012.

Директор је секције за римско приватно право и европску правну традицију Академије за правне студије Хармониус, на чијој је првој школи права (Златибор, 2007.) под називом Утицај правних норми на живот појединца одржао предавање под називом Форензичко, епидеиктичко и делиберативно беседништво, док је на другој школи (Златибор 2008.) под називом Куда иде приватно право учествовао са предавањем Европски грађански законик – pro et contra. На IV Harmonius-овој школи права одржаној под називом Права слабије стране, одржао је предавање под називом Нови закон о заштити потрошача (Златибор, 2010.), а на V, под називом Ново законодавство Србије, учествовао са предавањем Преднарцрт Грађанског законика Републике Србије – облигациони односи. У оквиру VI Хармониус-ове школе права одржао је предавање на тему Болоња: некад и сад, док је на VIII, под називом South East Europe – EU Law Ante Portas, у сарадњи са Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusamenarbeit (IRZ), представио своја научна истраживања на тему Настанак и развој римског уговора о продаји: тријумф начела консенсуалности (Златибор, 2012.), која су, као чланак, објављена у часопису ХАРМОНИУС (Journal of Legal and Social Studies in South East Europe).

Секретар Катедре за правну историју Правног факултета Универзитета у Београду био је у два мандата (2003-2008.), члан је Форум-а Романум-а – Клуба љубитеља римског права и антике и члан Институтио ораториа-е – Центра за беседништво (НВО – Београд).

Материјали за наставу и испите

РИМСКО ПРИВАТНО ПРАВО

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ТЕСТ ИЗ РИМСКОГ ПРИВАТНОГ ПРАВА КОД ПРОФ. ДР ВЛАДИМИРА ВУЛЕТИЋА, У ТЕРМИНИМА 15., 18. И 22. ЈАНУАР 2021. godine 

Свим студентима са овог списка, који су положили испит из Римског приватног права код проф. др Владимира Вулетића, биће административно компјутерски регистроване оцене и евидентиран положен испит.

Уписивање оцена у индекс биће организовано накнадно, а време и место уписивања биће благовремено саопштено.

Због епидемије заразне болести КОВИД19, увид у писане испите из Римског приватног права код проф. др Владимира Вулетића из јануарског испитног рока, одржаће се у посебном термину, када се стекну безбедни услови за његово одржавање. Термин увида биће благовремено објављен на сајту факултета. Сви тестови се чувају до увида.

РАЗВОЈ ДРЖАВЕ

РАЗВОЈ ПРАВА

РИМСКО ПРАВО У СРЕДЊЕМ И НОВОМ ВЕКУ

ПРАВО И ПРАВНИ ОДНОС

СТАТУСНО ПРАВО И ПОРОДИЦА

ГРАЂАНСКИ СУДСКИ ПОСТУПАК

СТВАРНО ПРАВО

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО – ОПШТИ ДЕО

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО – ПОСЕБНИ ДЕО

Контракти

Pacta (пактови)

Квазиконтракти

Деликти

Квазиделикти

НАСЛЕДНО ПРАВО

НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА

ПРВЕ ЈУЖНОСЛОВЕНСКЕ И СРПСКЕ ДРЖАВЕ

СРЕДЊОВЕКОВНА БОСНА

СРЕДЊОВЕКОВНА СРБИЈА

СРЕДЊОВЕКОВНИ ДУБРОВНИК

ОСМАНСКА ДРЖАВА И ДРУШТВО И СРПСКЕ САМОУПРАВЕ

СРБИЈА ОД 1804-1903. ГОДИНЕ

ЦРНА ГОРА (1496 – 1918)

СТВАРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве