др Марија Караникић Мирић, редовни професор

кабинет 211 (види на мапи зграде)
011 3027 635
marija@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Среда 12:00 - 15:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају онлајн: линк

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеОблигационо право
Медицинско право
Уговорно потрошачко право
Наследно право
Мастер студијеУговорна одговорност за штету
Пуноважност уговора
Правни послови грађанског права
Посебни именовани уговори и наследноправни уговори
Докторске студијеОпшти део грађанског права
Облигационо право
Закључење уговора
Неважност уговора
Уговорна одговорност
Наследно право
Слобода завештања и нужни део

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2019
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Грађанско право
Докторат
Година2008
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Кривица као основ вануговорне грађанскоправне одговорности
Магистратура/мастер
Година2002
ИнституцијаDuke University School of Law (USA) [диплома нострификована 30. јуна 2003. и изједначена с дипломом магистра правних наука стеченом у Републици Србији]
Диплома
Година1999
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Хамбург, двомесечни истраживачки стаж, јул–август 2013.

Oxford University, Trinity College, деветомесечни истраживачки стаж под руководством професора Штефана Фогенауера (Stefan Vogenauer), 2006/07.

Forschungsstelle für Europäisches Schadenersatzrecht, Österreichische Akademie der Wissenschaften (данашњи Institut für Europäisches Schadenersatzrecht), Беч, једномесечни истраживачки стаж под руководством професора Хелмута Коциола (Helmut Koziol), септембар 2006.

Centre d’Etudes et de Recherches Internationales – Sciences Po, Париз, једномесечни истраживачки стаж, мај/јун 2006.

Duke University School of Law, Durham NC. Истраживачка пракса под руководством професора Џорџа Кристија (George C. Christie), јун–август 2002. Тема: Упоредна анализа одговорности произвођача у праву Сједињених Америчких Држава и праву Европске уније.

Познавање страних језика

користиенглески, француски, руски (основе)

Библиографија

КЊИГЕ

„Промена дужника“, монографија, предговор написао проф. др Драгор Хибер, Службени гласник, Београд 2017, 196 страна (М42).

„Објективна одговорност за штету“, друго неизмењено издање, Службени гласник, Београд 2016, 1–256 прво издање: Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2013, 246 стране.

Игор Вуковић, Марко Давинић, Марија Караникић Мирић (ур.), „Животиње и право“, тематски зборник, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2016, 208 страна (М48+М44).

Будимир Кошутић, Јасминка Хасанбеговић, Марија Караникић Мирић, Танасије Маринковић, Бојан Спаић, Нина Кршљанин, Милош Вукотић, Вања Ерор (ур.), „Арон Барак – судија и теоретичар права“, Српско удружење за правну и социјалну филозофију, Београд 2016, 157 страна (М48+М44).

„‘Serbia’. In International Encyclopaedia of Laws: Tort Law“, edited by Ingrid Boone. Alphen aan den Rijn, NL: Kluwer Law International, 2015, 1–178 (М12).

Marija Karanikic, Hans W. Micklitz, Norbert Reich (eds.), „Modernising Consumer Law. The Experience of the Western Balkan“, Volume 34 of Schriftenreihe des Instituts für Europäisches Wirtschafts- und Verbraucherrecht e.V, Institut für Europäisches Wirtschafts- und Verbraucherrecht, Nomos, Berlin, 485 страна (М18 + М14).

„Кривица као основ деликтне одговорности у грађанском праву“, монографија (приређена докторска дисертација), предговор написао проф. др Миодраг Орлић, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2009, 363 стране (М42).

НОВИЈИ ЧЛАНЦИ

„Границе одговорности послодавца за запосленог“, у: Казнена реакција у Србији, X део (ур. Ђорђе Игњатовић), прихваћено за штампу 2020 (М44).

„Administrative Contracts in Serbian Law – Specificities of the New Statutory Regime“ (with Tatjana Jevremovic Petrovic), Review of Central and East European Law, Vol. 45, 1/2020, 1–35 (М23).

„Интервентно законодавство на примеру Закона о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима“, Право и привреда 1/2020, 114–136 (М52).

„Вануговорна одговорност стечајног управника“, Право и привреда 4–6/2019, 627–648 (М51).

„Забрана слања ненаручених пошиљака у српском праву и праву ЕУ: усклађеност и развојне тенденције“, у: Казнена реакција у Србији, IX део (ур. Ђорђе Игњатовић), 174–189 (М44).

„Однос начела формалног легалитета и начела ефикасне примене права ЕУ: утврђивање неправичности уговорне одредбе у извршном поступку“, у: Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије, Књига 9 (ур. Стеван Лилић), 136–149 (М44).

Марија Караникић Мирић, Марко Ђурђевић, Милош Живковић (уредници), КЊИГА САЖЕТАКА Међународни научни скуп „Друга регионална науцна конференција из облигационог права“ 14. и 15. новембар 2019, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2019. Апстракт „Вољна промена дужника у упоредној перспективи“, 28–30 (М32 + М36).

The New French Rules on Assignment of Debt – The End of a Controversy?, in: Book of Abstracts „Legal Tradition and New Legal Challenges“ 3rd and 4th October 2019, (eds. Dušan Nikolić, Sloboda Midorović, Danijela Arsenijević), University of Novi Sad Faculty of Law, Novi Sad 2019, 48 (M32).

„Постјугословенски ‘живот’ правила о вануговорној одговорности у Србији“, у: Дамјан Можина (ур.), Razvojne tendence v obligacijskem pravu: Ob 40-letnici Zakona o obligacijskih razmerjih, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Љубљана 2019, 263–305 (М31).

„Одговорност државе за штету причињену извршењем арбитражне одлуке којом је повређено право ЕУ“, Право и привреда 4–6/2018, 246–266 (М51).

„Романска субјективна новација променом дужника: постоји ли српски еквивалент?“, у: Стеван Лилић (ур.), Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије, Књига 8, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2018, 204–220 (М44).

„Промена дужника у новом француском праву – крај једне контроверзе?“, у: Милош Живковић (ур.),  Liber amicorum Владимир Водинелић, Правни факултет Универзитета у Београду и Правни факултет Универзитета Унион, Београд 2019, 145–170 (М14).

„Одговорност произвођача за потенцијални дефект“, у: Ђорђе Игњатовић (ур.), Казнена реакција у Србији, VIII део, Тематска монографија, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2018, 194–213 (М44).

„Субјективна концепција неимовинске штете“, у: Звонимир Слакопер, Маја Буковац Пувача, Габријела Михелчић (ур.), Liber amicorum Алдо Радоловић, Правни факултет Свеучилишта у Ријеци, Ријека 2018, 395–414 (М14).

„Одговорност произвођача вакцине у пракси Европског суда правде“, Српска политичка мисао 4/2017, 137–159 (М24).

„Рестриктивност законског одређења појма управног уговора у српском праву“, у: Стеван Лилић (ур.), Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије, Књига 7, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2017, 187–198 (М44).

„General Clause on Strict Liability in Comparative Perspective“, in: Tatjana Jevremovic Petrović, Bojan Milisavljević, Miloš Živković (eds.), Law and Transition, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2017, 345–356 (M31).

„A Critical Look at the Subjective and Objective Purposes of Contract in Aharon Barak’s Theory of Interpretation“, in: International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy, „Peace Based on Human Rights“, Faculdade de direito Universidade de Lisboa, Lisboa 2017, 266–267 (М34).

„Утицај Директиве о правима потрошача на српско потрошачко право“, Право и привреда 7–9/2017, 570–588 (М61).

„Забрана непоштене пословне праксе“, у: Ђорђе Игњатовић (ур.), Казнена реакција у Србији, VII део, Тематска монографија, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2017, 156–173 (М44).

„A Critical Look at Subjective and Objective Purposes of Contract in Aharon Barak’s Theory of Interpretation“, Baltic Journal of Law & Politics 2/2016, 1–22 (M31).

„Non-Pecuniary Loss in Serbian Tort Law: Time for a Change in Paradigm?“, у: SEE | EU Cluster of Excellence in European and International Law Series of Papers, Volume 2, Verlag Alma Mater, Saarbrücken 2016, 25–40 (M14).

„Прилог разумевању правила о солидарној одговорности ималаца моторних возила (чл. 178 ст. 4 ЗОО)“, у: Стеван Лилић (ур.), Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије, Књига 6, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2016, 188–201 (М44).

„Субјективна сврха уговора у Бараковој теорији тумачења“, у: Будимир Кошутић ет ал., „Арон Барак – судија и теоретичар права“, Српско удружење за правну и социјалну филозофију, Београд 2016, 116–131 (М48+М44).

„Штета услед нежељеног рођења и нежељеног живота: Осврт на Зојин закон“, Анали Правног факултета у Београду 1/2016, 105–131 (М24).

„Историја идеје о моралној штети у модерном српском грађанском праву“, у: Ђорђе Игњатовић (ур.), Казнена реакција у Србији, VI део, Тематска монографија, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2016, 183–194 (М44).

„Слобода прекограничног пружања услуга“, коауторски с Татјаном Јевремовић Петровић, Право и привреда 2016, 226–244 (М61).

„Грађанскоправни третман животиње у штетном догађају“, у: Игор Вуковић, Марко Давинић, Марија Караникић Мирић (ур.), „Животиње и право“, тематски зборник, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2016, 155–173 (М48+М44).

„Наследивост права на накнаду моралне штете“, Правни живот 5–6/2015, 37–56, први пут објављено у: Ђорђе Игњатовић (ур.), Казнена реакција у Србији, V део, Тематска монографија, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2015, 172–191. Објављено и у зборнику радова са XX Будванских правничких дана одржаних 8–12. јуна 2015: Слободан Перовић (ур.), Актуелна питања савременог законодавства, Београд 2015, 39–58 (М61).

„Усаглашавање права Републике Србије с Директивом 2006/123/ЕЗ о услугама на унутрашњем тржишту“, коауторски с Милошем Вукотићем, у: Стеван Лилић (ур.), Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије, Књига 5, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2015, 189–212 (М44).

„Уговорена форма уговора о отуђењу непокретности“, Српска политичка мисао 2/2015, 313–339 (М24).

„Објективизовање моралне штете“, Зборник Матице српске за друштвене науке, свеска 152, 3/2015, 487–503 (М24).

„Историја пооштравања законске форме уговора о отуђењу непокретности у српском праву“, Теме – часопис за друштвене науке, 4/2015, 1295–1317 (М24).

„Тип одговорности правног лица по чл. 172 ЗОО“, у: Ђорђе Игњатовић (ур.), Казнена реакција у Србији, IV део, Тематска монографија, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2014, 166–187 (М44).

„Колективна заштита потрошача у српском праву“, у: Стеван Лилић (ур.), Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије, Књига 4, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2014, 165–186 (М44).

„Одговорност јавних бележника у српском грађанском праву“, Правни живот 10/2014, 559–584 (М51).

„Одговорност за штету по српском Грађанском законику: један основ или њихова множина?“, у: Милена Полојац, Зоран С. Мирковић, Марко Ђурђевић (ур.), 170 година од усвајања српског Грађанског законика, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2014, 319–342 (М44).

Учешћа на конференцијама

XXVIII сусрет правника у привреди, под називом Привреда и судска и арбитражна пракса, у организацији Удружења правника у привреди Србије, Златибор, 27–29. мај 2019. Тема: Вануговорна одговорност стечајног управника.

Друга регионална научна конференција из Облигационог права, у организацији Правног факултета Универзитета у Београду, Београд 14. и 15. новембар 2019. Члан Организационог одбора конференције. Тема: Вољна промена дужника у упоредној перспективи. Саопштење с међународног скупа штампано у изводу и у целини.

Конференција Legal Tradition and New Legal Challenges, у организацији Правног факултета у Новом Саду, 3. и 4. октобар 2019. Учесник по позиву. Саопштење с међународног скупа штампано у изводу. Тема: The New French Rules on Assignment of Debt – The End of a Controversy?

Округли сто о Закону о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима, Правни факултет Универзитета у Београду, 30. септембар 2019. Тема: Закључење уговора према Закону о конверзији.

Четврто годишње саветовање јавних бележника, Копаоник, 13–15. децембар 2019. Учесник по позиву. Тема: Грађанскоправна одговорност јавних бележника.

XXVII сусрет Удружења правника у привреди Србије, на тему „Привреда и арбитраже“, Златибор, 28–30. мај 2018. Тема: Одговорност државе за штету причињену извршењем арбитражне одлуке којом је повређено право ЕУ.

Учесник по позиву међународне научне конференције „Razvojne tendence v obligacijskem pravu: ob 40-letnici Zakona o obligacijskih razmerjih“, која је одржана 15. и 16. новембра 2018. на Правном факултету Универзитета у Љубљани у организацији тог факултета и његовог Института за упоредно право (Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani). Тема: Постјугословенски ‘живот’ правила о вануговорној одговорности у Србији.

Конференција Изазови заштите субјективних грађанских права – Liber amicorum Алдо Радоловић, одржана 3. октобра 2018. на Правном факултету Свеучилишта у Ријеци. Изложени рад на тему Субјективна концепција неимовинске штете објавлјен је у целини. Учесник по позиву и члан организационог одбора међународне научне конференције.

XXVIII World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), Лисабон, 17–21. јул 2017, саопштење с међународног скупа штампано у изводу.

Међународна конференција „Law and Transition“, у организацији Правног факултета Универзитета у Београду, у сарадњи с German Foundation for International Legal Cooperation (IRZ), одржана у Београду 23–24. марта 2017. Излагање по позиву на тему „General Clause on Strict Liability in Comparative Perspective“.

XXVI сусрет правника у привреди, под називом Привреда и судска и арбитражна пракса, у организацији Удружења правника у привреди Србије, Златибор, 22–24. мај 2017. Тема: Утицај Директиве о правима потрошача на српско потрошачко право. У оквиру тог саветовања, учествовала у раду Округлог стола на тему Управни уговори, 22. маја 2017.

Предавање по позиву на тему „Непоштене уговорне одредбе: успоредба српског права и еуропских прописа“, у оквиру серије Ријечких предавања из успоредног права, у организацији Правног факултета Свеучилишта у Ријеци и Хрватске удруге за поредбено право, 28. октобра 2016, на Правном факултету у Ријеци.

Међународна конференција “Jurisprudence in Central and Eastern Europe: Work in Progress 2016”, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, September 11–14, 2016.

XXV сусрет правника у привреди, под називом Право и привредно пословање, у организацији Удружења правника у привреди Србије, Врњачка Бања, 25–27. мај 2016. Тема: Слобода прекограничног пружања услуга.

XX будвански правнички дани, Будва, 8–12. јун 2015, у организацији Савеза удружења правника Србије и Републике Српске, излагање по позиву на међународном скупу објављено у целости. Тема: Наследивост права на накнаду моралне штете.

Collective redress in South East Europe, Sarajevo, 28th June 2014, workshop organized by the University of Sarajevo and GIZ: National Report on Collective Redress in Serbia, излагање по позиву.

Thirteenth Mediterranean Research Meeting, Florence and Montecatini Terme 21-24 March 2012, organised by the Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute, излагање по позиву.

First Regional Conference of the Civil Law Forum for South East Europe, Цавтат, Хрватска, 28-29. октобар 2010. Представљање публикације EU Consumer Contract Law.

Conference on Consumer Rights, Београд, 17. септембар 2010. Организатори: ZAP (EU funded project on consumer protection) и Министарство трговине и услуга Републике Србије. Излагање по позиву на тему: Шта је ново у српском уговорном потрошачком праву?

Школа права Европске уније, Бар, Црна Гора, 4-7. мај 2010, предавач. Организатор: Факултет правних наука Универзитета Доња Горица и Министарство правде Републике Црне Горе.

Civil Law Forum for South East Europe: EC Consumer Contract Law (workshop), Тирана, Албанија, 1. фебруар 2010.

A New Initiative on Consumer Protection (workshop), Open Regional Fund (ORF) – Legal reform, Италија, 5-8. новембар 2009.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиКазнена реакција у Србији као кључни елемент правне државе, пројекат Министарства науке Републике Србије, 2011–данас.

Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије, пројекат Министарства науке Републике Србије, 2011–данас.

Идентитетски преображај Србије, стратешки пројекат Правног факултета у Београду.
МеђународниEU’s Erasmus Plus programme, International staff mobility for teaching activities, University of Rijeka (Croatia), 24–28. oktobar 2016, предавања на основним и мастер студијама, предмети: Европско приватно право и Право заштите потрошача

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

The European Law Institute: Fellow (since 2014), Member of the Civil law (general) Special Interest Group

Српско удружење за правну и социјалну филозофију

Central and Eastern European Network of Jurisprudence (CEENJ)

Удружења Рон Браун, Фулбрајт и Чивнинг стипендиста Србије

Награде и признања

Награда Привредне коморе Београда за најбољу докторску дисертацију у 2008/09. академској години.

OSI/Chevening Scholarship, академска 2006/07. – стипендија која покрива деветомесечни истраживачки стаж на Тринити колеџу у Оксфорду.

OSI Europe Foundation, 2004/05. HESP Academic Fellowship Program.

Ron Brown Fellowship, 2001/02. Bureau of Educational and Cultural Affairs, United States Department of State – стипендија за последипломске студије на Универзитету Дјук.

Duke University School of Law, 2001/02. Академска стипендија за последипломске студије.

Стипендија Министарства просвете Републике Србије, 1996/97, 1997/98.

Остало

Предавач и испитивач на основним и мастер студијама на предметима Облигационо право II, Облигационо право II и Европско уговорно потрошачко право, на Факултету правних наука Универзитета Доња Горица, Подгорица, Црна Гора, 2009–данас.

Предавач на припремном курсу за полагање правосудног испита, предмети Облигационо право и Наследно право, организатор Правни факултет Универзитета у Београду и Службени гласник, 2015–2016. Предавач на припремном курсу за полагање правосудног испита, предмет Облигационо право, организатор Службени гласник, од 2018.

Члан председништва у ширем саставу Сталне арбитраже при Привредној комори Србије, 2014–2017. Члан односно председник арбитражног већа и арбитар појединац у арбитражама по правилима Сталне арбитраже при Привредној комори Србије те експерт односно члан арбитражног већа по ICC, Vienna i LCIA правилима.

У јуну 2018. именована је за судију Суда части при Привредној комори Србије.

Водећи правни експерт на пројекту Развој сектора услуга у Србији, спроведеном 2015. године за потребе Министарства трговине, туризма и телекомуникација, у циљу усаглашавања домаћег права с Директивом о услугама.

Национални експерт на Пројекту заштите потрошача – ZAP, Public Administration Reform/European Integration/Consumer Protection, (EU funded project on consumer protection), 2008–2010.

Члан редакције часописа Право и привреда, 2017 – данас.

Члан саветодавног одбора часописа Balkan Yearbook of European and International Law (Springer), 2019 – данас.

Главни уредник часописа Анали Правног факултета у Београду, 2018 – данас.

Секретар редакције часописа Анали Правног факултета у Београду, 2002–2012.

Правни капацитет Србије за европске интеграције, пројекат Министарства науке Републике Србије, 2006–2010.

Форум за грађанско право за југоисточну Европу (ГТЗ / ГИЗ), 2009–2011.

Самостално и у сарадњи с Европским институтом за одштетно право из Беча пише стручна мишљења за потребе аустријских судова у области грађанскоправне одговорности.

Редовно пише рецензије за часописе из региона, као што су: Анали Правног факултета у Београду, Теме, Српска политичка мисао, Правни вијесник, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, Годишњак Правног факултета у Сарајеву, Balkan Yearbook of European and International Law, Зборник радова Правног факултета Свеучилишта у Мостару.

Детаљна биографија

Рођена у Београду 1976. Завршила основну школу Марко Орешковић и Десету београдску гимназију. На Правни факултет Универзитета у Београду уписала се 1995, а дипломирала је 1999. године с просечном оценом 9,70. По дипломирању се запослила на Институту за упоредно право у Београду (2000), а након тога на Правном факултету Универзитета у Београду – прво као асистент приправник (2003), потом асистент (2005), доцент (2009), ванредни (2014) и редовни професор (2019). Главни уредник часописа Анали Правног факултета у Београду од децембра 2018.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве