Катедра за грађанско право

О катедри

Савремени појам катедре све до Опште уредбе универзитета из 1931. године (ОУУ) није постојао. Општом уредбом предвиђено је 17 катедара на свим правним факултетима и 18 катедара на Правном факултету у Београду (са посебном катедром за Шеријатско право), између осталог: Грађанско право са међународним приватним правом, Грађански судски поступак са стечајним правом и Трговачко право са меничним правом. ОУУ предвиђала је појединачне сродне предмете, који је сваки за себе представљао катедру. Нису све дисциплине грађанског права биле повезане у једну катедру, што значи да логика о повезаности сродних дисциплина у ОУУ није спроведена до краја.

Појам катедре у савременом смислу речи одређен је Заједничком уредбом свих правних факултета из 1938. године. Број катедара према Заједничкој уредби био је исти као према ОУУ, и то су, између осталог: Катедра за грађанско право са међународним приватним правом, Катедра за грађански судски поступак са стечајним правом и Катедра за трговачко право са меничним правом. Иако је број катедара према Заједничкој уредби остао исти као и у ОУУ, број предмета обухваћених катедрама је био много већи и кретао се од два до седам. Највише предмета је било на Катедри за грађанско право са међународним приватним правом (шест, односно десет предмета, ако би се посебно рачунали поједини делови Грађанског права).

Катедра за грађанско право са међународним приватним правом обухватала је предмете:

 • Грађанско право (Општи део и Стварно право, Облигационо право, Породично, Наследно и Задружно право и Право породичних задруга)
 • Међународно приватно право
 • Аграрно и Задругарско право
 • Радничко (Радно) право
 • Ауторско право
 • Упоредно приватно право.

Катедра за грађански судски поступак са стечајним правом обухватала је предмете:

 • Грађански парнични поступак
 • Стечајно право
 • Ванпарнични поступак
 • Извршни поступак.

Катедра за трговачко право са меничним правом обухватала је предмете:

 • Трговачко право
 • Менично и Чековно право
 • Поморско право
 • Право индустријске својине
 • Приватно осигурање.

Као и кроз историју, и данас је Катедра за грађанско право највећа катедра на Правном факултету Универзитета у Београду.

Предмети

Основне академске студије

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Грађанско право – општи део и стварно право IIIО
Породично правоIIIО
Наследно правоIVО
Право интелектуалне својинеVО
Облигационо правоVО
Компанијско правоVIО
Право конкуренцијеVС
Стечајно правоVИ
Право урбанизмаVИ
Задружно право и право недобитних организацијаVИ
Саобраћајно правоVIС
Трговинско правоVIIО
Грађанско процесно правоVIIIО
Међународно приватно правоVIIIО
Право осигурањаVIIС
Међународно трговинско правоVIIIС
Арбитражно правоVIIIС
Банкарско правоVIIIИ
Берзанско правоVIIIИ
Нотарско правоVIIIИ
Медицинско правоVIIIИ
Уговорно потрошачко правоVIIIИ
Спортско правоVIIIИ
Право медијаIIИ
Право телокомуникацијаIIИ
Правна клиникаVIIВ
НомотехникаVIIПВ
Студије случаја и симулација и суђењаVIIIВ
Пракса у правосуђи и управиVIIIП
Пракса у привредиVIIIП

Мастер академске студије

Грађанскоправни модул: Имовинскоправни под-модул I

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Облигационо право – пуноважност уговораIО
Јавнобележничко правоIIИ
Земљишнокњижно правоIIИ

Грађанскоправни модул: Имовинскоправни под-модул II

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Облигационо право – уговорна одговорност за штетуIО
Стварноправно обезбеђење потраживањаIIИ
Извршни поступак (право извршног поступка)IIИ

Грађанскоправни модул: Наследноправни под-модул

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Правни послови грађанског праваIО
Посебни именовани уговори и наследноправни уговориIIИ
Оставински поступак и упућивање на парницуIIИ

Грађанскоправни модул: Под-модул права детета

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Нови и реформисани институти породичног праваIО
МедијацијаIIИ
Насиље у породициIIИ

Пословно-правни модул: Подмодул право привредних друштава

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Компанијско правоIО
Стечајно правоIIИ
Берзанско правоIIИ
Компанијско право ЕУIIИ

Пословно-правни модул: Подмодул право интелектуалне својине

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Интелектуална својина и информационо друштвоIIО
Ауторско право и сродна праваIИ
Патентно правоIИ
Право знакова разликовањаIИ

Пословно-правни модул: Међународно-пословни подмодул

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Међународно трговинско правоIО
Право страних улагањаIИ
Транспортно осигурањеIИ
Упоредно право конкуренцијеIИ
Алтернативно решавање трговинских спорова (арбитража и медијација)IIИ
Међународно грађанско процесно правоIIИ
Међународно стечајно правоIIИ

Трговинско-правни модел

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Трговинскоправни пословиIО
Уговорно право осигурањаIIИ
Англосаксонско уговорно правоIИ
Берзански пословиIIИ
Банкарско уговорно правоIIИ
Право путничког саобраћајаIIИ

Докторске академске студије

Привредноправна научна област

Назив предмета (ЕСПБ2)
Пословно право
Стечајно право
Право конкуренције
Берзанско право

Пословноправна научна област

Назив предмета (ЕСПБ2)
Компанијско право
Трговинско право
Право интелектуалне својине
Берзанско право
Стечајно право
Право конкуренције
Право осигурања
Међународно привредно право
Саобраћајно право
Банкарско право

Међународно-приватноправна научна област

Међународно приватно право
Арбитражно право
Међународно привредно право
Право интелектуалне својине
Трговинско право
Право страних улагања
Алтернативно решавање спорова (АДР)

Грађанскоправна научна област: Грађанскоправна научна област I

Општи део грађанског права
Стварно право
Облигационо право
Право обезбеђења потраживања
Право изградње
Право регистра непокретности
Закључење уговора
Неважност уговора
Уговорна одговорност

Грађанскоправна научна област: Грађанскоправна научна област II

Општи део грађанског права
Породично право
Наследно право
Право детета
Ванпарнично процесно право
Јавнобележничко право
Слобода завештања и нужни део

Грађанскоправна научна област: Грађанскоправна научна област III

Парнично процесно право
Извршно процесно право
Грађанско процесно право Европске уније
Ванпарнично процесно право
Јавнобележничко право
Арбитражно право

1 О – општеобавезни предмет; С – обавезни предмет са смера; И – изборни предмет; Г – предмет са групе; ПВ – правна вештина; В – вештина; П – пракса.
2 Европски систем преноса и акумулације бодова.

Наставници и сарадници

Шеф катедре

Заменик шефа катедре

Секретар катедре

Секретар Катедре за последипломске студије је доцент др. Новак Вујичић.

Редовни професори

Слободан Марковић
др

Слободан Марковић

редовни професор
Небојша Јовановић
др

Небојша Јовановић

редовни професор
Александар Јакшић
др

Александар Јакшић

редовни професор
Владимир Павић
др

Владимир Павић

редовни професор
Дејан Ђурђевић
др

Дејан Ђурђевић

редовни професор
Душан Поповић
др

Душан Поповић

редовни професор
Вук Радовић
др

Вук Радовић

редовни професор
Марија Караникић Мирић
др

Марија Караникић Мирић

редовни професор
Никола Бодирога
др

Никола Бодирога

редовни професор
Татјана Јевремовић Петровић
др

Татјана Јевремовић Петровић

редовни професор
Милош Живковић
др

Милош Живковић

редовни професор
Наташа Петровић Томић
др

Наташа Петровић Томић

редовни професор
Мирјана Радовић
др

Мирјана Радовић

редовни професор

Ванредни професори

Марко Ђурђевић
др

Марко Ђурђевић

ванредни професор
Марко Јовановић
др

Марко Јовановић

ванредни професор
Јелена Лепетић
др

Јелена Лепетић

ванредни професор
Ненад Тешић
др

Ненад Тешић

ванредни професор
Урош Новаковић
др

Урош Новаковић

ванредни професор
Светислав Јанковић
др

Светислав Јанковић

ванредни професор
Катарина Доловић Бојић
др

Катарина Доловић Бојић

ванредни професор

Асистенти са докторатом

Nothing found.

Сарадници у настави

Дарко Стевановић

Дарко Стевановић

сарадник у настави
Јелисавета Бољановић

Јелисавета Бољановић

сарадник у настави

Сарадници у настави ван радног односа

Кристина Јевтић

Кристина Јевтић

сарадник у настави ван радног односа

Фани Спалевић

сарадник у настави ван радног односа

Марко Дошлић

сарадник у настави ван радног односа

Професори емеритуси

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве