др Наташа Петровић Томић, редовни професор

кабинет 207 (види на мапи зграде)
011 3027 633
nataly@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 8:30 - 11:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеПраво осигурања
Потрошачко право
Животиње и право
Мастер студијеУговорно право осигурања
Транспортно осигурање
Докторске студијеПраво осигурања
Трговинско право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2021.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пословноправна област: предмет Право осигурања
Докторат
Година2011.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пословноправна област: Осигурање од одговорности директора и чланова управе акционарског друштва
Магистратура/мастер
Година2006.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пословноправна област: Осигурање робе у међународном поморском превозу
Диплома
Година2003.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Правосудна наставна група

Стручна и научна усавршавања

Институт за упоредно право, Београд 2003-2005

Министарство науке и заштите животне средине, Београд, 2003-2005 научни пројекат „Хармонизација југословенског права са пословним правом Европске уније и стандардима Савета Европе“

Max Planck Institut für ausländishes und internationales Privatrecht: 2008, 2015, 2018

Познавање страних језика

говориенглески, француски, немачки, шпански

Библиографија

Монографије:

 • Право осигурања, Систем, Књига I, Службени гласник Републике Србије, Београд, 2019 (стр. 799). –M42
 • Приручник за обуку за полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању, Привредна комора Србије, Београд 2018 – М48 (уредник)
 • Заштита потрошача услуга осигурања – Анализа и предлог унапређења регулаторног оквира, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015 (стр. 432) – M42
 • Осигурање од одговорности директора и чланова управног одбора акционарског друштва, допуњена докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011 (стр. 387) – M42
 • Осигурање робе у међународном поморском превозу, допуњен магистарски рад, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2009 (стр. 270) – М42

Чланци у часописима и зборницима:

 • Liability insurance as a social response to the changing regulatory framework: from prohibited to compulsory, Анали, бр 4/2020 (стр. 80-97) – М24
 • Медијација по Нацрту закона о заштити потрошача, у В. Радовић (уред.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, Београд, 2020 (стр. 476-498) – М44
 • Одговор тржишта осигурања на ризик корпоративне одговорности у српском праву, Liber amicorum у част проф. др Мирка Васиљевића (стр. 329-348) – М14
 • Алтернативно решавање спорова по Нацрту закона о заштити потрошача, у З. Петровић, В. Чоловић, Д. Обрадовић, Проузроковање штете, накнада штете и осигурање, Београд-Ваљево 2020 (стр. 355-378) – М31
 • Клаузула о вођењу спора у модерном праву осигурања, Европска ревија за право осигурања, бр. 2/2020 (стр. 19-30) – М24 (HeinOnline)
 • Одговорност управе акционарског друштва за осигурање за спречавање незаконитог пословања (коаутор са М. Васиљевић), Право и привреда, бр. 1/2020, (стр. 7-39) – М51
 • Уговор о посредовању у осигурању – неке специфичности секторског приступа, у: З. Петровић, В. Чоловић (уред.), Проузроковање штете, Накнада штете и Осигурање, Службени гласник, Ваљево 2019 (стр. 355-370) – М31
 • Начело поступања дистрибутера осигурања у најбољем интересу потрошача услуга осигурања – фидуцијарна дужност дитрибутера осигурања, Право и привреда, бр. 7-9/2019 (стр. 501-524) – М51
 • О подели на свотна и одштетна осигурања – право осигурања на прекретници, у В. Радовић (уред.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, Београд, 2019 (стр. 415-436) – М44
 • Општи поглед на Преднацрт грађанског законика Србије – питање оправданости уређења материје уговорног права осигурања – нека општа разматрања, Правни живот, бр. 5-6/2018 (стр. 65-82) – М51. 
 • Култура арбитражног решавања спорова из осигурања великих ризика и реосигурања – заштита од судске алеаторности, Право и привреда, бр. 7-9/2018 (с.lтр. 266-291) – М51
 • Директива о дистрибуцији осигурања и персонализовано саветовање потрошача – са освртом на концепт процене адекватности, у В. Радовић (уред.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, Београд, 2018 (стр. 413-433) – М44
 • Пословна пракса и етика у осигурању, у Н. Петровић Томић (ур.), Приручник за обуку за полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању, Привредна комора Србије, Београд 2018 (стр. 246-262) М44
 • Стандарди пословне етике посредника и заступника у осигурању, у Н. Петровић Томић (ур.), Приручник за обуку за полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању, Привредна комора Србије, Београд 2018 (стр. 265-275) М44
 • О одговорности директора акционарског друштва за осигурање – неке специфичности секторског приступа, Право и привреда, бр. 7-9/2017 (стр. 378-399) – М51
 • Заштита потрошача услуга осигурања путем одговарајућег међународног приватног права у Европској унији – о ограниченој аутономији воље код уговора о осигурању масовних ризика који се налазе у ЕУ, у В. Радовић (уред.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, Београд, 2017 (стр. 417-439) – М44
 • Уговор о осигурању способности враћања кредита, Анали. бр. 2/2017 (стр. 91-112) – М24
 • Реосигурање – Суштина, домашај и значај, Анали, бр. 2/2015 (стр. 78-93)
 • Клаузуле истоветности судбине осигуравача и реосигуравача, Harmonius, Journal of Legal and Social Studies in South east Europe, бр. 2015, (стр. 185-209). – М24
 • Заштита осигураника појединца и Преднацрт Грађанског законика Србије – Колико смо далеко од европског нивоа заштите потрошача услуга осигурања?, излагање на скупу „Привреда и Грађански законик Србије“, Удружење правника у привреди Србије, и објављен у зборнику радова Право и привреда, бр. 4-6/2015, (стр. 605-627) – М51
 • О тзв. споредним управним актима у области заштите конкуренције – регулатива Србије (коаутор са З. Р. Томић), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2015), Вук Радовић (уред.), Правни факултет у Београду, Београд, 2015, (стр. 367-392) – М44
 • Још један Нацрт Закона о осигурању – кључне слабе тачке предложеног регулаторног оквира осигурања, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2014), Вук Радовић (уред.), Правни факултет у Београду, Београд, 2014, (стр. 244-285) – М44
 • Одговорност директора за штету по Закону о привредним друштвима, Право и привреда, бр. 4-6/2014, (стр. 130-147) – М51
 • Решавање потрошачких спорова пред арбитражом, Анали, бр. 2/2014, (стр. 86-114) – М24
 • Неправичне клаузуле и Принципи европског уговорног права осигурања, Европска ревија за право осигурања, бр. 2/2014, (стр. 44-51). – М24
 • Одговорност и осигурање друмског превозиоца по ЦМР конвенцији, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2013), Вук Радовић (уред.), Правни факултет у Београду, Београд, 2013, (стр. 337-371) – М44
 • Осигурање живота везано за инвестиционе фондове, Анали, бр. 1/2013, (стр. 122-148) – М24
 •  Нарушавање конкуренције у осигурању рестриктивним споразумима (коаутор са З. Томић), Право и привреда, бр. 7-9/2013, (стр. 13-51) – М51
 • О неким облицима заштите корпоративних директора од одговорности, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2012), Вук Радовић (уред.), Правни факултет у Београду, Београд, 2012, (стр. 118-144) – М44
 • Однос осигурања од одговорности директора и правила пословне процене, Правни живот, бр. 11/2012, том III, (стр. 429-447) – М31
 • Нека актуелна питања Нацрта Закона о осигурању, Правни информатор, бр. 10/2012, (стр. 37-41)
 •  Овлашћења Народне банке Србије код стечаја друштава осигурања (коаутор са З. Р. Томић), Право и привреда, бр. 7-9/2012, (стр. 406-435) – М51
 • О обештећењу директора компанија, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2011), Вук Радовић (уред.), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011, стр. (489-514) – М44
 • Осигурање од професионалне одговорности адвоката, Правни живот, бр. 10/2011, стр. (835-864) – М31
 • О лиценцирању кандидата за чланове органа друштава осигурања – осврт на одлуке Уставног суда Србије, (коаутор са З. Р. Томић), Право и привреда, бр. 4-6/2011, (стр. 91-112) – М51

Учешћа на конференцијама

 • О ограниченој и усмереној слободи уговарања у уговорном праву осигурања: феномен „покоравања“ уговора о осигурању, у М. Караникић Мирић, М. Ђурђевић (уред.), Зборник радова са Друге регионалне конференције из облигационог права одржане 14. и 15. новембра 2019. године на Правном факултету Универзитета у Београду – Одабране теме облигационог права, Београд 2020 (стр. 318-343)  – М31
 • О правној природи добровољног здравственог осигурања – Поводом предлога Закона о здравственом осигурању, Конференција: Актуелна питања савременог законодавства, Будва, 3-6. јуна 2019. (стр. 487-506) –М63
 • Развој уговора о осигурању у југословенском и српском праву, у Д. Можина (уред.), Razvojne tendence v obligacijskem pravu, Ob 40-letnici Zakona o obligacijskih razmerjih, Inštitut za primerеlno pravo, Pravna fakulteta, Ljubljana 2019 (стр. 389-412) – М31.
 • Омбудсман за решавање потрошачких спорова из осигурања, излагање по позиву у XXX сусрету Копаоничке школе природног права под називом Праведно право и стварност, одржаном од 13. до 17. децембра 2017. Године, Правни живот, бр. 11/2017, том III, (стр. 249-271) – М31.
 • Поравнање о накнади штете из средстава Гарантног фонда, излагање по позиву на међународној конференцији XII Harmonius School of Law „If you deny the right of the individual, (s)he ceases to be a human being. If you take away the independence of the judge, (s)he ceases to be trustworthy“, International Conference on South East European Law, Belgrade, First of December 2017. Рад на тему: „Поравнање о накнади штете из средстава Гарантног фонда“, је у целини објављен у часопису Harmonius, Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, 2017, (стр.170-192) – M24 (HeinOnline)
 • Law on alternative dispute resolution in insurance: Insurance law between business law and consumer protection, Law and transition, 23rd and 24th March 2017, Faculty of Law University of Belgrade, објављен у зборнику сажетака: Law and Transition, 23rd and 24th March 2017, B. Milisavljević, T. Jevremović Petrović, M. Živković (ed.), Faculty of Law University of Belgrade, Belgrade 2017, (p. 26), као и у зборнику радова: Law and Transition, Collection of papers, B. Milisavljević, T. Jevremović Petrović, M. Živković (ed.), Faculty of Law University of Belgrade, Belgrade 2017, (p. 267-284) – М31
 • Европски оквир вансудског решавања спорова из осигурања од одговорности ималаца моторних возила и српско право, у: С. Јовановић, Ј. Славнић, П. Марано (ур.), Конференција: Сразмерност и правна извесност у праву осигурања, Палић, 22-23. април 2017, (стр. 68-86) – М31
 • L’impact de la crise sur le marché des assurances, у: Yves Petit, Branko Rakić, Maja Lukić (ed.), L’idee de l’Union Europeenne de 1929 à 2016: du projet d’Aristide Briand au retrait du Royaume-Uni, Université de Belgrade Faculté de Droit et Centre europén universitaire de Nancy (стр. 187-202) објављен у целини, као и у изводу у публикацији: Vingtième anniversaire de la cooperation – Colloque L’idee de l’Union Europeenne de 1929 à 2016: du projet d’Aristide Briand au retrait du Royaume-Uni, Belgrade, 8 et 9 novembre 2016, Université de Belgrade Faculté de Droit et Centre europén universitaire de Nancy  (стр. 18-19)– М14
 • Овлашћења Народне банке Србије у спровођењу надзора над делатношћу осигурања (коаутор са З. Томић), у С. Перовић, М. Орлић (уред.), Актуелна питања савременог законодавства, Будва 2016 (стр. 203-226) – М63
 • Заштита потрошача услуга осигурања и информациона парадигма (Одлука Народне банке Србије о заштити права и интереса корисника услуга осигурања), Право и привреда, бр. 7-9/2016, (стр. 555-576) – М51
 • Кључни недостаци предложеног регулаторног оквира осигурања у погледу неправичних клаузула, у В. Радовић (уред.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, Београд, 2016 (стр. 336-353).- М44
 • Накнада нематеријалне штете у случају смрти или повреде животиње (кућног љубимца) (коаутор са Т. Јевремовић Петровић, Правни живот, бр. 10/2016 (стр. 629-656). – М51
 • Influence of Follow the Fortunes Principle in Reinsurance on Transport Insurance, излагање на међународној конференцији „INTRANSLAW ZAGREB 2015 – 1st International Conference on Transport and Insurance Law“, 16. 10. 2015, конгресни центар Форум у Загребу у организацији Правног факултета у Загребу – M32
 • Разлози (не) популарности арбитраже у потрошачким уговорима о осигурању, излагање на међународном скупу „Правна сигурност у условима транзиције и објаљен у зборнику радова Правна сигурност у условима транзиције, Радмила Васић, Ивана Крстић (уред.),Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014, (стр. 299-315) – М63
 • Утицај осигурања од одговорности директора на трећи агенцијски проблем, Промене у праву осигурања Србије у оквиру европског (ЕУ) развоја права осигурања, XII саветовање, Палић, 2011, (стр. 301-319) – М31  
 • Directors’ and Officers’ Liability Insurance and Corporate Governance: Mutual Influences – Comparative Experiences as a Model for Serbian Law, Private Law Reform in South East Europe, Liber amicorum Christa Jessel-Holst, M. Vasiljević, R. Kulms, T. Josipović, M. Stanivuković (edit.), Faculty of Law, University of Belgrade, 2010, (стр. 221-231). – М14
 • Медијација у осигурању, Зборник Правног факултета у Ријеци, Vol. 31, бр. 1/2010, (стр. 475-493) – М31
 • Утицај осигурања од одговорности директора на први агенцијски проблем, Европске (ЕУ) реформе у праву осигурања Србије (зборник радова), XI саветовање, Палић, 2010, (стр. 339-356) – М31

Учешће на научним пројектима

Домаћи„Епидемија, Прав. Друштво.“ Правни факултет Универзитета у Београду
Министарство науке и технолошког развоја, „Хармонизација пословног права Србије са правом Европске уније“
МеђународниModernizacija zakonske ureditve zavarovalne pogodbe, Правни факултет Универзитета у Љубљани (2019-2020)

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан Управног одбора Удружења правника у привреди Србије

Члан Удружења правника у привреди Србије

Предавач у Привредној комори Србије

Предавач у Комисији за хартије од вредности Један од оснивача Harmoniusa

Члан редакције часописа „Право и привреда“

Члан редакције часописа Harmonius

Члан Комисије за израду Нацрта Закона о уговору о осигурању

Награде и признања

Студент генерације

Диплома Универзитета у Београду за изузетан допринос у току студирања

Диплома Амбасада Краљевине Норвешке

Похвала Министарства правде Републике Србије за најбоље резултате током студирања

Награда фонда „Ненад Ефтимовски“ за успех из предмета Катедре за правно-економске науке

Награда фонда „др Драгољуб Атанацковић“ за одличан успех из предмета Катедре за кривично право

Остало

УРЕДНИШТВО: Наташа Петровић Томић, Приручник за обуку за полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању, Привредна комора Србије, Београд 2018 – М48

Детаљна биографија

Наташа Петровић Томић завршила је Правни факултет Универзитета у Београду, са просечном оценом 9,87 и проглашена за студента генерације.

Последипломске студије уписала је 2003/04. на Правном факултету Универзитета у Београду (Смер за привредно право). У периоду од 2003. до 2005. сарађивала је као истраживач приправник са Институтом за упоредно право на основу стипендије Министарства науке и заштите животне средине за 200 младих талената за магистарске студије и њихово укључивање у научно-истраживачке пројекте. Распоређена је на научно-истраживачки пројекат „Хармонизација југословенског права са привредним правом Европске уније и стандардима Савета Европе“. Од 2004. до 2005. године била је асистент приправник на Правном факултету Универзитета Унион на предметима Катедре за грађанско право.

На место асистента-приправника за научну област Пословно право – предмет Право осигурања изабрана је 2005. године. Држала је вежбе и из Трговинског и Компанијског права.

Обављала је функцију секретара Катедре за Грађанско право у периоду од 2005. до 2007. године; била је секретар специјалистичких студија за Нотарско право, као и члан више стручних Комисија на Факултету. Један је од оснивача Удружења научника и истраживача у области правних студија, чији је основни циљ хармонизација права у региону југоисточне Европе са правом ЕУ и општим принципима међународног права – HARMONIUS и директор Студија за Потрошачко и Право осигурања при Удружењу. Учествовала је у радном тиму Привредне коморе Србије за израду Кодекса пословне етике.

Члан је Управног одбора Удружења правника у привреди Србије, члан редакције часописа „Право и привреда“, уређује рубрику Новости из света осигурања у часопису „Право и привреда“, члан је редакције часописа Harmonius, члан је Редакцијског савета часописа Токови осигурања, члан је Уређивачког одбора часописа Harmonius. Била је рецензент већег броја научних радова, између осталих и за часописе: Анали Правног факултета у Београду, Право и привреда, Правни живот, Токови осигурања, Европска ревија за право осигурања, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Осијеку, Анали Правног факулета Универзитета у Зеници.

Предавала је на специјалистичким курсевима из области Пословног права у Комисији за хартије од вредности. Бави се консултантским пословима. Аутор је бројних чланака из области трговинског права, права осигурања, пословне етике, као и корпоративног управљања. Учествовала је на многим међународним и домаћим конференцијама.

20. децембра 2006. године одбранила је са одликом магистарски рад под називом „Осигурање робе у међународном поморском превозу“, који је објављен 2009. године.

Добитник је стипендије за докторске студије на Max Planck Institut für ausländishes und internationales Privatrecht у Хамбургу за период јул-август 2008. године. Поново добија стипендију за истраживачки боравак на Max Planck Институту у јулу 2015. године, као и у јулу 2018. године.

7. фебруара 2011. године са одликом је одбранила докторску дисертацију под називом „Осигурање од одговорности директора и чланова управног одбора акционарског друштва“. Исте године изабрана је за доценткињу за Пословноправну научну област.

Од 2015. године члан је тима Привредне коморе Србије, који под окриљем Народне банке Србије, спроводи едукацију посредника и заступника у осигурању. Од 2015. године предаје Право осигурања на припремном курсу за полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног заступника у осигурању и овлашћеног посредника у осигурању у Привредној комори Србије. Такође, учествује у извођењу континуираних обука овлашћених посредника у осигурању и овлашћенх заступника у осигурању и предаје теме које је одобрила Народна банка Србије. Била је уредник Приручника за стицање звања овлашћеног посредника у осигурању и овлашћеног заступника у осигурању, који је одобрен од стране Народне банке Србије.

Од школске 2017. године именована је за члана комисије за полагање испита из страних језика ради уписа на докторске студије (комисија за проверу знања шпанског и италијанског језика са проф. др Бојаном Спаићем).

Била је гостујући предавач на Правном факултету Универзитета у Зеници, од 2016. до 2018. године.

Проф. др Наташа Петровић Томић тренутно је укључена у научно-истраживачке пројекте Минисарства просвете, науке и технолошког развоја, као и стратешки пројекат Правног факултета Универзитета у Београду. Укључена је и у један међународни пројекат. Наиме, у току 2019-2020 била је консултант на пројекту Правног факулета Унивeрзитета у Љубљани „Modernizacija zakonske ureditve zavarovalne pogodbe“, под вођством професора Михе Јухарта, који је резултирао усвајањем Нацрта закона о уговору у осигурању, којим ће се Република Словенија сврстати у ред европских држава које уговору о осигурању придају заслужени значај у законодавном смислу.

Говори енглески, шпански, немачки и француски језик, а служи се и стручном литературом на словеначком језику.

Материјали за наставу и испите

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Трговинско право

Право осигурања

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Транспортно осигурање

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве