др Татјана Јевремовић Петровић, редовни професор

кабинет 407 (види на мапи зграде)
011 3027 695
tatjana.jp@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Уторак 11:30 - 12:30
Петак 11:00 - 13:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеКомпанијско право
Берзанско право
Мастер студијеКомпанијско право
Берзанско право
Европско компанијско право
EU Company Law
EU Securities Law
Internal market of the EU
Међународно трговинско право
Докторске студијеКомпанијско право
Међународно трговинско право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2020.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пословноправна научна област
Докторат
ГодинаЈул 2008.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Прекогранична спајања друштава у праву ЕУ и упоредном праву
Магистратура/мастер
ГодинаДецембар 2001.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Промена седишта предузећа у праву Европске уније
Диплома
ГодинаОктобар 1997.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Јун 2000: Стипендија Роберт Шуман фондације и Фондације за Европске студије ради стажа у Европском парламенту у парламентарној групи EuropeanPeople’sParty

Фебруар – април 2001: VanCalker Стипендија за истраживање на Институту за упоредно право, Лозана (Швајцарска)

Октобар 2001. – јул 2002: Стипендија Швајцарске комисије за стипендије страним студентима у циљу истраживања и рада на докторској тези на Институту за упоредно право и Правном факултету, одсеку за међународно приватно право, Лозана (Швајцарска)

Септембар 2007: Боравак за Институту за упоредно право, Лозана (Швајцарска)

Април 2016: Боравак за Макс Планк Институту за упоредно право у Хамбургу

Новембар 2018: Боравак за Институту за упоредно право, Лозана (Швајцарска)

Познавање страних језика

говориенглески, француски
користинемачки, италијански

Библиографија

 1. T. Јевремовић Петровић, „Прекогранична спајања друштава у праву ЕУ“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010.
 2. T. Јевремовић Петровић, „Повериоци у компанијском праву и инструменти њихове заштите“, Анали Правног факултета Универзитета у Београду, 1/2011 (стр. 223-254)
 3. T. Јевремовић Петровић, „Заштита поверилаца путем правила о капиталу друштва“, Вук Радовић (ур.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске Уније (2011), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011, стр. 114-145.
 4. T. Јевремовић Петровић, „Одговорност директора према повериоцима друштва коме прети стечај“, Правни живот бр. 11/2011, Удружење правника Србије, Београд, 2011. стр. 117-135.
 5. Мирко Васиљевић, Вук Радовић, Татјана Јевремовић Петровић, Компанијско право Европске уније, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012.
 6. T. Јевремовић Петровић, „Directors’ Responsibility to Creditors in Company Law“, Annals of the Faculty of Law in Belgrade / Belgrade Law Review, 3/2012, стр. 149-169.
 7. T. Јевремовић Петровић, „Појам и правна природа прекограничне конверзије“, Анали Правног факултета Универзитета у Београду, 2/2013 (стр. 110-130)
 8. T. Јевремовић Петровић, Групе привредних друштава, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014.
 9. Mirko Vasiljevic, Tatjana Jevremovic Petrovic, Serbia: Corporations and Partnerships (Suppl. 85, 2015), in: Koen Geens (Volume Editor), Roger Blanpain (General Editor), Michele Colucci (Associate General Editor), IEL Corporations and Partnerships, Kluwer Law International BV, Netherlands, 2015.
 10. „Right of Establishment: Serbian  Company Law“, in: SEE, EU Cluster of Excellence in European and International Law (Ed.), South East Europe and the European Union – Legal Aspects, Verlag Alma Mater, Saarbrücken 2015, 77-91. ISBN 978-3-935009-94-2
 11. „Ништавост статусне промене након регистрације“, Анали Правног факултета Универзитета у Београду 2/2016 (стр. 79-104)
 12. „Ништавост оснивања привредног друштва:Упоредноправна теорија и право Европске уније“, Анали Правног факултета Универзитета у Београду 3/2017 (стр. 98-123)
 13. „Nullity of companies’ registration in Serbian law under the influence of European legal systems“, Law and transition: Collection of papers, (Eds. B. Milisavljević, T. Jevremović Petrović, M. Živković), University of Belgrade Faculty of Law, Belgrade 2017. ISBN 978-86-7630-721-0 (стр. 215-229)
 14. „La crise du droit des sociétés européennes: Les formes juridiques européennes“, L’idee d’Union Europeenne de 1929 a 2016: du projet d’Aristide Briand au retrait du Royaume-Uni, Yves Petit, Branko Rakić, Maja Lukić Radović (Eds.), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2017. УДК 347.72(4-672ЕУ) (стр.173-185)
 15. „Right of establishment: foreign branches in the Republic of Serbia“, Legal Implications of Trade Liberalization under SAAs and CEFTA (ed. Dušan Popović), University of Belgrade Faculty of Law, Belgrade 2018. (стр. 61-80)
 16. „Арбитрабилност спорова у вези са побијањем одлуке скупштине привредног друштва“, Право и привреда 4-6/2018. (стр. 223-245)
 17. Модели оснивачких аката, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2019. ISBN 978-86-7630-829-3
 18. „Правни оквир ЕУ за подстицање женског предузетништва“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске Уније (2019), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2019 (стр. 36-57).
 19. Marija Karanikić Mirić, Tatjana Jevremović Petrović, „Administrative Contracts in Serbian Law – Specificities of the New Statutory Regime“, Review of Central and East European Law, Review of Central and East European Law 1/2020 vol. 45, p. 1-35. Оn-line издање https://brill.com/view/journals/rela/aop/issue.xml, DOI: https://doi.org/10.1163/15730352-04404005, 04 Dec 2019.
 20. „Хармонизација прекограничних кретања привредних друштава у праву ЕУ“, Право и привреда 3/2020, 81-116.

Учешћа на конференцијама

 • T. Јевремовић Петровић, „Обавезно објављивање као инструмент заштите поверилаца у компанијском праву“, Удружење правника у привреди, Врњачка бања 2011.
 • T. Јевремовић Петровић, „Directors’ Responsibility to Creditors in Company Law“,  рад на међународној конференцији „Contemporary Issues in Company Law“, Београд, Правни факултет Универзитета у Београду, 29-30. септембар 2011.
 • T. Јевремовић Петровић, „Сукцесија бивше СФРЈ и последице у односу на привредна друштва – отворена питања“, Институт за међународну политику и привреду, Београд 2012.
 • T. Јевремовић Петровић, „Повезивање привредних регистара на нивоу ЕУ“, “, Удружење правника у привреди, Врњачка бања 2013.
 • T. Јевремовић Петровић, „Регулисање прекограничних конверзија“, Удружење правника у привреди, Врњачка бања 2014.
 • “Simplified Limited Liability Company Forms”, Sixth Max Planck Post Doc Conference on European Private Law (18-19 April 2016), Max Planck Institute for Comparative Law, Hamburg (Germany)
 • „La crise du droit des societies européennes: Les formes juridiques européennes“, Colloque L’idee d’Union Europeenne de 1929 a 2016: du projet d’Aristide Briand au retrait du Royaume-Uni, Belgrade 8 et 9 novembre 2016, Universit de Belgrade, Faculté de Droit, Boulevard Kralja Aleksandra 67 (p. 17-18)
 • „Nullity of companies’ registration in Serbian law under the influence of European legal systems“, Law and transition: 23rd and 24th March 2017, (Eds. B. Milisavljević, T. Jevremović Petrović, M. Živković), University of Belgrade Faculty of Law, Belgrade 2017.
 • „Statutory Mergers in Serbian Law“, Restructuring of companies and protection of employees’ rights: Views from the EU, Austria, Serbia and Macedonia – Collection of extended abstracts (Eds. Lj. Kovačević, M. Radović), University of Belgrade Faculty of Law, Belgrade 2017. ISBN 978-86-7630-714-2 (p. 32-33)
 • „Right of establishment: foreign branches in the Republic of Serbia“, Jean Monnet Conference „Legal Implications of Trade Liberalization under SAAs and CEFTA“, University of Belgrade Faculty of Law, Belgrade, 26 February 2018. Online edition Jean Monnet Conference Abstracts (Ed. Dušan Popović), Belgrade 2018, 29-30.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиУчешће на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије „Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније“ 2011-2015
Учешће на пројекту Правног факултета Универзитета у Београду „Идентитетски преображај Србије“ од 2014. године
МеђународниErasmus Plus Project – Strategic Partnership in Higher Education, KA203: New Quality in Education for Equality: Strategic Partnership for the Development of Master`s Study Program LAW AND GENDER (од 2019. године)

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан Савета Универзитета у Београду од септембра 2019. године.

Члан Удружења правника у привреди, члана Скупштине Удружења од 2009. године, а од 2014. године је и члан Управног одбора овог удружења

Задужбинар Задужбине Андрејевић од 2003. годин

Награде и признања

Остало

 • Члан Председништва у ширем саставу Сталне арбитраже при Привредној комори Србије од 2021. године.
 • Главни и одговорни уредник часописа Право и привреда од 2020. године, и члан редакције часописа од 2014. године.
 • Одлуком Управног одбора Привредне коморе Србије од 13.6.2018. изабрана за судију части при ПКС.
 • Члан  радне групе Владе Републике Србије за верификацију превода примарног законодавства ЕУ 2012. године.
 • Члан Редакцијских одбора библитека Задужбине Андрејевић као представник Правног факултета Универзитета у Београду од  2014. године.
 • Члан Редакционог одбора библиотеке Initium Задужбине Андрејевић од 2009−2014. године. и од 2014−2019. године.
 • Члан редакције часописа Европско законодавство од 2006. године до данас а секретар тог часописа од 2007−2010. године.
 • Члан организационог и програмског одбора међународне конференције Private Law Reform in South East Europe, 23-24. септембар 2010. на Правном факултету Унивезитета у Београду.
 • Члан организационог и програмског одбора међународне конференције Contemporary Issues in Company Law, Београд, Правни факултет Универзитета у Београду, 29-30. септембар 2011.
 • Члан организационих одбора годишњих сусрета Удружења правника у привреди, Врњачка бања и Златибор од 2014. године.

Детаљна биографија

Завршила је Пету београдску гиманазију.

Материјали за наставу и испите

Материјали за наставу и вежбе су на moodle платформи

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Компанијско право

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Међународно привредно право

Компанијско право

EU Company Law

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Компанијско право

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве