др Татјана Јевремовић Петровић, редовни професор

кабинет 407 (види на мапи зграде)
011 3027 695
tatjana.jp@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Уторак 11:30-12:30
Петак 11:00-13:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеКомпанијско право
Берзанско право
Мастер студијеКомпанијско право
Берзанско право
Европско компанијско право
EU Company Law
EU Securities Law
Internal market of the EU
Међународно трговинско право
Докторске студијеКомпанијско право
Међународно трговинско право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2020.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пословноправна научна област
Докторат
ГодинаЈул 2008.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Прекогранична спајања друштава у праву ЕУ и упоредном праву
Магистратура/мастер
ГодинаДецембар 2001.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Промена седишта предузећа у праву Европске уније
Диплома
ГодинаОктобар 1997.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Јун 2000: Стипендија Роберт Шуман фондације и Фондације за Европске студије ради стажа у Европском парламенту у парламентарној групи EuropeanPeople’sParty

Фебруар – април 2001: VanCalker Стипендија за истраживање на Институту за упоредно право, Лозана (Швајцарска)

Октобар 2001. – јул 2002: Стипендија Швајцарске комисије за стипендије страним студентима у циљу истраживања и рада на докторској тези на Институту за упоредно право и Правном факултету, одсеку за међународно приватно право, Лозана (Швајцарска)

Септембар 2007: Боравак за Институту за упоредно право, Лозана (Швајцарска)

Април 2016: Боравак за Макс Планк Институту за упоредно право у Хамбургу

Новембар 2018: Боравак за Институту за упоредно право, Лозана (Швајцарска)

Познавање страних језика

Познавање страних језика1 – основно, 5 – одлично
енглески 5, француски 4 (Диплома DELF [Diplôme d’études en langue française, 1er degré A1, A2, A3, A4]), немачки 3, италијански 1.

Библиографија

 1. T. Јевремовић Петровић, Прекогранична спајања друштава у праву ЕУ, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010.
 2. T. Јевремовић Петровић, „Повериоци у компанијском праву и инструменти њихове заштите“, Анали Правног факултета у Београду, 1/2011. [стр. 223–254]
 3. T. Јевремовић Петровић, „Заштита поверилаца путем правила о капиталу друштва“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске Уније (2011) (ур. Вук Радовић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011. [стр. 114–145]
 4. T. Јевремовић Петровић, „Одговорност директора према повериоцима друштва коме прети стечај“, Правни живот,11/2011. [стр. 117–135]
 5. М. Васиљевић, В. Радовић, Т. Јевремовић Петровић, Компанијско право Европске уније, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012.
 6. T. Јевремовић Петровић, „Directors’ Responsibility to Creditors in Company Law“, Annals of the Faculty of Law in Belgrade / Belgrade Law Review, 3/2012. [стр. 149–169]
 7. T. Јевремовић Петровић, „Појам и правна природа прекограничне конверзије“, Анали Правног факултета у Београду, 2/2013. [стр. 110–130]
 8. T. Јевремовић Петровић, Групе привредних друштава, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014.
 9. T. Jevremović Petrović, „Right of Establishment: Serbian  Company Law“, South East Europe and the European Union – Legal Aspects, Verlag Alma Mater, Saarbrücken, 2015. [pp. 77–91].
 10.  Т. Јевремовић Петровић, „Ништавост статусне промене након регистрације“, Анали Правног факултета у Београду, 2/2016. [стр. 79–104]
 11.  Т. Јевремовић Петровић, „Ништавост оснивања привредног друштва: Упоредноправна теорија и право Европске уније“, Анали Правног факултета у Београду,3/2017. [стр. 98–123]
 12.  T. Jevremović Petrović, „Nullity of companies’ registration in Serbian law under the influence of European legal systems“, Law and transition: Collection of papers (Eds. B. Milisavljević, T. Jevremović Petrović, M. Živković), University of Belgrade Faculty of Law, Belgrade, 2017. [pp. 215–229]
 13.  T. Jevremović Petrović, „La crise du droit des sociétés européennes: Les formes juridiques européennes“, L’idee d’Union Europeenne de 1929 a 2016: du projet d’Aristide Briand au retrait du Royaume-Uni (Eds. Y. Petit, B. Rakić, M. Lukić Radović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2017. [pp. 173–185]
 14.  T. Jevremović Petrović, „Right of establishment: foreign branches in the Republic of Serbia“, Legal Implications of Trade Liberalization under SAAs and CEFTA (ed. D. Popović), University of Belgrade Faculty of Law, Belgrade, 2018. [pp. 61–80]
 15.  Т. Јевремовић Петровић, „Арбитрабилност спорова у вези са побијањем одлуке скупштине привредног друштва“, Право и привреда,4–6/2018. [стр. 223–245]
 16.  Т. Јевремовић Петровић, Модели оснивачких аката, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2019.
 17.  Т. Јевремовић Петровић, „Правни оквир ЕУ за подстицање женског предузетништва“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске Уније (2019) (ур. В. Радовић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2019. [стр. 36–57]
 18. M. Karanikić Mirić, T. Jevremović Petrović, „Administrative Contracts in Serbian Law – Specificities of the New Statutory Regime“, Review of Central and East European Law, 1/2020. [p. 1–35] DOI: https://doi.org/10.1163/15730352-04404005
 19. М. Васиљевић, Т. Јевремовић Петровић, Ј. Лепетић, Компанијско право – Право привредних друштава, Службени гласник, Београд, 2020. [Глава XI, XII, XIV [I, II], стр. 401–447, 453–461]
 20. M. Vasiljević, T. Jevremović Petrović, Corporations and Partnerships Serbia, in series: International Encyclopaedia of Laws: Corporations and Partnerships (Eds. K. Geens, R. Blanpain, F. Hendrickx), Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2022.
 21.  T. Jevremović Petrović, „Company’s registration procedure in the Republic of Serbia“, Collection of papers – Part I Jean Monnet Module in Law of the EU Internal Market: Integrating the Western Balkans into the European Union’s Internal Market – Challenges and Prospects, Zbornik Pravnog fakulteta (University of Montenegro Law Journal), 45/2022. [pp. 83–105]
 22. Т. Јевремовић Петровић, „Успостављање и јачање уније тржишта капитала ЕУ“, Право и привреда, 4/2022. [стр. 605–635] DOI: https://doi.org/10.55836/PiP_23211A
 23. M. Fröhlich, T. Jevremović Petrović, J. Lepetić, „Gender, Business and the Law“,  Gender-Competent Legal Education (Eds. D. Vujadinović, M. Fröhlich, T. Giegerich), Springer Textbooks in Law, 2023. [pp. 667–709]. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14360-1
 24.  Т. Јевремовић Петровић, „Тржиште раста малих и средњих предузећа“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске Уније (2022) (ур. В. Радовић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2023. [стр. 190–225]
 25. Т. Јевремовић Петровић, „Искључива електронска пријава оснивања привредног друштва“, Право и привреда, 2/2023. [стр. 328–355] DOI: https://doi.org/10.55836/PiP_23206A
 26. T. Jevremović Petrović, „Online Formation of Companies – Serbian Experience and Way Forward“, European Company and Financial Law Review, 3/2023. [pp. 481–518] DOI: https://doi.org/10.1515/ecfr-2023-0021
 27. М. Васиљевић, Т. Јевремовић Петровић, Ј. Лепетић, Компанијско право – Право привредних друштава, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2023. [Глава XV, XVI, XVIII [I, II], стр. 807–866, 871–882]
 28. T. Jevremović Petrović, „Corporate governance in Serbian family-owned companies“, Annals of the Faculty of Law in Belgrade / Belgrade Law Review, 4/2023. [pp. 725–754] DOI: https://doi.org/10.51204/Anali_PFBU_23404A

Учешћа на конференцијама

 • „Directors’ Responsibility to Creditors in Company Law“,  рад на међународној конференцији „Contemporary Issues in Company Law“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 29–30. септембар 2011.
 •  „Сукцесија бивше СФРЈ и последице у односу на привредна друштва – отворена питања“, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2012.
 •  „Повезивање привредних регистара на нивоу ЕУ“, Удружење правника у привреди Републике Србије, Врњачка бања, 2013.
 •  „Регулисање прекограничних конверзија“, Удружење правника у привреди Републике Србије, Врњачка бања, 2014.
 •  „Simplified Limited Liability Company Forms“, Sixth Max Planck Post Doc Conference on European Private Law (April 18–19th 2016), Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg, 2016 (Germany).
 •  „La crise du droit des sociétés européennes : Les formes juridiques européennes“, Colloque L’idée d’Union Européenne de 1929 a 2016: du projet d’Aristide Briand au retrait du Royaume-Uni, Université de Belgrade, Faculté de Droit, Belgrade, 2016.
 •  „Nullity of companies’ registration in Serbian law under the influence of European legal systems“, Law and transition: 23rd and 24th March 2017 (Eds. B. Milisavljević, T. Jevremović Petrović, M. Živković), University of Belgrade Faculty of Law, Belgrade, 2017.
 •  „Statutory Mergers in Serbian Law“, Restructuring of companies and protection of employees’ rights: Views from the EU, Austria, Serbia and Macedonia – Collection ofextended abstracts (Eds. Lj. Kovačević, M. Radović), University of Belgrade Faculty of Law, Belgrade, 2017.
 •  „Right of establishment: foreign branches in the Republic of Serbia“, Jean Monnet Conference „Legal Implications of Trade Liberalization under SAAs and CEFTA“, University of Belgrade Faculty of Law, Belgrade, 26th February 2018. [Online edition Jean Monnet Conference Abstracts (Ed. Dušan Popović), Belgrade 2018, pp. 29–30]
 •  On-line formation of companies – Serbian experience and way forward“, Jean Monnet Conference „Integrating the Western Balkans into the European Union’s Internal Market – Challenges and Perspectives“, Faculty of Law University of Montenegro, Podgorica, 3–4 June 2022.
 • „Gender, Business and the Law (Female Entrepreneurship)“, Lawgem Conference – Feminist Legacy in Theory and Practice, 30 June–1 July 2022.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиУчешће на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије „Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније“ (2011–2023).
Учешће на пројекту Правног факултета Универзитета у Београду „Савремени проблеми правног система Србије“.
МеђународниErasmus Plus Project – Strategic Partnership in Higher Education, KA203: New Quality in Education for Equality: Strategic Partnership for the Development of Master`s Study Program LAW AND GENDER (2019–2022).

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

 • Члан Европског удружења за међународно приватно право (European Association of Private International Law EAPIL) од 2023. године.
 • Члан Европског правног института (European Law Institute – ELI) од 2023. године.
 • Академски члан Европског института за корпоративно управљање (European Corporate Governance Institute – ECGI) од 2023. године.
 • Члан Савета Универзитета у Београду 2019–2022. године (први мандат), 2022 – (други мандат).
 • Члан Удружења правника у привреди од 2000. године, члан Скупштине Удружења од 2009. године, члан Управног одбора Удружења од 2014. године, члан Извршног одбора Удружења од 2019. године.

Награде и признања

Остало

 • Члан Председништва у ширем саставу Сталне арбитраже при Привредној комори Србије од 2021. године.
 • Главни и одговорни уредник часописа Право и привреда од 2020. године, члан редакције часописа од 2014. године.
 • Одлуком Управног одбора Привредне коморе Србије од 13.6.2018. изабрана за судију части при ПКС (први мандат), Одлуком Управног одбора Привредне коморе Србије од 28.6.2022. изабрана за судију части при ПКС (у трајању од четири године – други мандат)
 • Члан  радне групе Владе Републике Србије за верификацију превода примарног законодавства ЕУ 2012. године.
 • Члан Редакцијских одбора библитека Задужбине Андрејевић као представник Правног факултета Универзитета у Београду од  2014. године.
 • Члан Редакционог одбора библиотеке Initium Задужбине Андрејевић од 2009−2014. године. и од 2014−2019. године.
 • Члан уређивачког одбора часописа Европско законодавство од 2022. године, члан редакције часописа од 2006. године до 2022. године, секретар часописа од 2007−2010. године.
 • Члан редакције часописа Нови Архив за правне и друштвене науке 2021-2023.
 • Члан организационог и програмског одбора међународне конференције Private Law Reform in South East Europe, 23-24. септембар 2010. на Правном факултету Унивезитета у Београду.
 • Члан организационог и програмског одбора међународне конференције Contemporary Issues in Company Law, Београд, Правни факултет Универзитета у Београду, 29-30. септембар 2011.
 • Члан организационих одбора годишњих сусрета Удружења правника у привреди, Врњачка бања и Златибор од 2014. године.

Детаљна биографија

Завршила је Пету београдску гиманазију.

Материјали за наставу и испите

Материјали за наставу и вежбе су на moodle платформи

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Компанијско право

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Међународно привредно право

Компанијско право

EU Company Law

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Компанијско право

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве