Мастер академске студије

Од школске 2006/2007. године Правни факултет Универзитета у Београду организује мастер академске студије права које трају два семестра, завршавају се израдом и одбраном завршног рада, доносе 60 ЕСПБ бодова и академски назив мастер правник из одговарајуће уже научне области.

Упис

Право уписа имају кандидати који су завршили основне академске студије, односно основне четворогодишње студије:

Конкурс за упис на мастер академске студије објављује се, по правилу, почетком септембра.

Настава

Настава на мастер академским студијама организована је у оквиру програма више научних области, односно модула и под-модула. Студенти су у обавези да слушају предавања (која се одржавају у поподневним часовима) и да полажу испите из обавезног и два изборна предмета са модула/под-модула за који се определе.

Настава из обавезног предмета организована је у јесењем семестру, а настава из изборних предмета у јесењем и пролећном семестру, према наставном плану сваке катедре.

На мастер академским студијама јесењи семестар траје, по правилу, од половине октобра до краја децембра, а пролећни семестар, по правилу, траје од почетка марта до краја маја.

Испити

Испитни рокови су: јануарски, фебруарски, априлски, јунски,  септембарски и октобарски, а организују се у складу с годишњим календаром испита Факултета. Јануарски, фебруарски и aприлски испитни рокови су редовни рокови за полагање испита из предмета који се слушају у јесењем семестру, а јунски испитни рок је први редован рок за полагање испита из предмета који се слушају у пролећном семестру.Оцене на испиту се крећу од 5 (није положио) до 10 (одличан).

ПРАВИЛНИК

Ближе одредбе о мастер акaдемским студијама регулисао је Правилник о мастер академским студијама.

Мастер академске студије се завршавају израдом и одбраном завршног рада обима 40 до 50 страна. Тему завршног рада студент бира у договору са предметним наставником. Са стандардима за израду завршног мастер рада можете се упознати овде.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве