Публикације

Центар за издаваштво

Подаци о Центру за издаваштво

Правни факултет Универзитета у Београду је основао Центар за издаваштво са жељом да се окупе аутори који поштују своју прошлост, разумеју садашњост и успостављају мостове ка заједничкој европској будућности. Данас, много година касније, Центар за издаваштво, ослоњен на традицију правне државе и владавине права, наставља издавачки подухват ширења правног знања покретањем нових и развијањем већ покренутих посебних библиотека и других правних издања.

Интернет књижара

Ако нисте у могућности да посетите књижару у нашој згради, можете купити издања Правног факултета Универзитета у Београду преко интернета!

Публикације за студенте

Уџбеници

Уџбеници омогућавају студентима да стекну неопходна основна знања из различитих правних дисциплина, упознају карактеристичне резултате правне науке, овладају правничким начином размишљања и закључивања, као и да стекну правну културу која ће их усмеравати кроз професионални живот.

Приручници

Објављујемо и дела која се могу користити као практична упутства за подробније упознавање са свим правним дисциплинама које се изучавају на Правном факултету, за додатно продубљено истраживање појединих правних проблема или за непосредно обављање одређене правничке делатности, збирке задатака за вежбање, информативних текстова и сл.

Научне публикације

Монографије

Научна дела која дубински и темељно обрађују поједине правне теме, намењена како стручњацима, тако и студентима који желе да продубе своје знање или истраже поједина питања.

Зборници

Тематски зборници радова више аутора, настали као резултат излагања на научним скуповима, рада на пројектима или окупљања научника око важне и актуелне теме.

Научни часописи

Анали

Факултетски научни часопис Анали Правног факултета у Београду излази од 1953. године као потомак часописа Архив за правне и друштвене науке који је излазио од 1906. године. У њему се објављују научни чланци, критичке анализе, коментари судских одлука, прилози из међународног научног живота и прикази књига, на српском и енглеском језику.

Crimen

Часопис за кривичне науке Crimen објављује научне чланке и приказе књига на актуелне теме из области кривичног материјалног и процесног права, криминологије и криминалистике, али и приближава модерном читаоцу значајне текстове из историје кривичних наука.

Eudaimonia

„Eudaimonia – Ревија за правну, политичку и социјалну теорију и филозофију“ основана је 2017. године као часопис Српског удружења за правну и социјалну филозофију (IVR Serbia) и Правног факултета Универзитета у Београду. До 2020. године објављивала је само радове који су презентовани на годишњој Студентској конференцији из теорије и филозофије права, а сада је отворена за радове свих заинтересованих аутора.

novi-arhiv

Нови архив

Научни часопис основан као нова инкарнација некадашњег Архива за правне и друштвене науке, Нови Архив објављује чланке и приказе књига на српском језику, али је обновио и важну традицију објављивања уставне и судске хронике.

Студентски часописи

Студентска ревија за привредно право

Студентска ревија за привредно право је стручно – научна публикација у уредништву студената пословно – правног смера Правног факултета Универзитета у Београду. СЕЛР годишње објављује два издања, једно редовно и једно специјално.

Весник правне историје

Весник правне историје / Herald of Legal History је међународни академски студентски часопис, посвећен проучавању правне историје свих земаља и свих раздобља. Часопис излази два пута годишње, у ограниченом штампаном тиражу и електронски у отвореном приступу, а издавач је Правни факултет Универзитета у Београду.

Билтени

Acta diurna

Билтен догађаја од значаја за Правни факултет Универзитета у Београду и његове чланове, излази три пута годишње, с детаљним извештајем о делатности Факултета, најважнијим догађањима на Факултету, научним и стручним активностима наших наставника и сарадника у земљи и иностранству, као и о активностима наших студената и њихових организација.

Билтен Библиотеке

Билтен који на свака три месеца објављује којим новим књигама је обогаћена библиотека Факултета.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве