Forvm Romanvm: проф. др Валентина Цветковић Ђорђевић одржала предавање „Пословодство без налога од римског права до права ЕУ“

У петак, 5. новембра 2021. године проф. др Валентина Цветковић Ђорђевић одржала је предавање „Пословодство без налога од римског права до права ЕУ.“ Истакла је да је negotiorum gestio изворно римска установа, која је кроз римско право доспела у касније европске правне системе, те да за њу постоји интересовање и на наднационалном нивоу, у подухвату стварања европског грађанског законика. Провела нас је кроз фрагменте из дела римских правника, из којих се видело да је та установа настала пре свега у интересу одсутних лица, где би било неправично да њихови послови претрпе штету ако неко ко би био спреман да помогне не би имао на располагању правна средства заштите. Ипак, истакла је да у овој установи постоје и супротстављене тежње: интерес господара посла је у начелу да се нико не меша у његове послове, али му то у неким случајевима (попут поменуте одсутности) постаје пожељно. Подсетила нас је да је пословодство без налога добило свој детаљнији теоријски облик (па и назив под којим га данас знамо) у XIX веку, у радовима пандектиста, те истакла занимљиву чињеницу како је у римском праву (барем по мишљењу већине аутора) за пословодство без налога прво настала преторска тужба in factum concepta, па је тек касније ушла и у цивилно право. Нарочиту пажњу је посветила субјективном елементу пословодства без налога – воље пословође да дела у туђем интересу (animus alieni negotia gerendi), чиме се подвлачи алтруистички карактер установе. Говорила је о изгледу ове установе и у Српском грађанском законику, те о разликовању између нужног и корисног пословодства. Од савремених правних система, говорила је о нашем Закону о облигационим односима и нацрту законика ЕУ. После предавања развила се и занимљива и разграната дискусија, која је покрила теме од неких хипотетичких случајева (шта ако је добро господара посла под хипотеком?), преко разлика у регулативи ове установе у Аустријском и Српском грађанском законику, до ширег питања алтруизма у праву.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве