Конкурс за доделу стипендија Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића за школску 2021/2022 годину

На основу члана 7 Статута Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 oд 22. децембра 2011. године, Одбор Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, на сeдници одржаној 22. октобра 2021. године донео је:

О Д Л У К У О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗАДУЖБИНЕ МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

Члан 1.

            Расписује се Конкурс за доделу 48 (четрдесетосам) стипендија студентима Универзитета у Београду, и то 24 (двадесетчетири) стипендијe студентима Универзитета у Београду – Економског факултета и 24 (двадесетчетири) стипендијe студентима Универзитета у Београду – Правног факултета, за школску 2021/2022 годину.

            На Конкурс се могу пријавити студенти уписани први пут у текућој школској години на основне академске студије Универзитета у Београду – Економског факултета и Универзитета у Београду – Правног факултета, чије се школовање у школској 2021/2022 години финансира из буџета Републике Србије и који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања.

На конкурс се могу пријавити студенти од друге године основних академских студија.

Члан 2.

            Критеријуми за утврђивање редоследа су:

            1)  просечна оцена свих положених испита из претходних година студија: најмање 8,50 (од 8,5 до 10 бодова)

            2) ефикасност студирања, која се мери бројем укупно остварених ЕСПБ бодова током студирања.

Број бодова за рангирање студената утврдиће се према следећој формули:

Б = О + Бос / Бук + 0,0075 x Бос, где је: О – просечна оцена свих положених испита током студирања, Бос – број остварених ЕСПБ бодова током студирања и Бук – укупан број ЕСПБ бодова на студијском програму.

Члан 3.

            Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.

Члан 4.

Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.

Потребна документација:

  1. Пријава (Образац преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду, у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  2. Уверење факултета о упису школске 2021/2022 године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  3. Уверење факултета о положеним испитима, просечној оцени свих положених испита из претходних година студија и броју остварених ЕСПБ бодова,
  4. Изјава да студент није корисник стипендије из буџета Републике Србије (Образац преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php), у делу „Стипендије и конкурси“ и
  5. Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте.

Члан 6.

            Рок за подношење пријава је од 15. новембра до 15. децембра 2021. године.

            Пријаве се подносе Универзитету у Београду – Правном факултету и Универзитету у Београду – Економском факултету.

Члан 7.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон:  (011) 3207-426 или на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs .

Члан 8.

Обраду пријава са пратећом документацијом врши Универзитет у Београду – Правни факултет и Универзитет у Београду – Економски факултет, који предлоге за доделу стипендија достављају на одлучивање Одбору Задужбине.

Члан 9.

Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду, у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.

Уколико два или више кандидата, који су рангирани на последњем месту, имају исти број бодова за рангирање, предност ће имати онај кандидат који има остварен већи број ЕСПБ бодова. У случају да кандидати имају исти и број ЕСПБ бодова, равноправно ће делити стипендију.

Одбор може донети одлуку о додели већег броја стипендија уколико у моменту доношења одлуке за то постоје обезбеђена средства.

Члан 10.

На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

                                                                                               ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

                                                                                       _____________________________

                                                                                         проф. др Владимир Обрадовић

Пријава

Изјава

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве