Конкурс за доделу материјалне помоћи из средстава Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића

На основу члана 7 Статута Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 oд 22. децембра 2011. године, Одбор Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, на сeдници одржаној 18. октобра 2023. године, донео је:

О Д Л У К У  О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

ЗАДУЖБИНЕ МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу 25 (словима: двадесетпет)једнократних материјалних помоћи у износу од по 50.000,00 (словима: педесетхиљада) динара, студентима Универзитета у Београду на акредитованим студијским програмима из области правних и економских наука, а које припадају пољу друштвено-хуманистичких наука.

На конкурс се могу пријавити студенти свих нивоа академских студија, почев од друге године основних и интегрисаних академских студија, који су се у школској 2022/2023. години финансирали из буџета Републике Србије.

Члан 2.

            Критеријум за добијање материјалне помоћи је слабије материјално стање.

            Уколико два или више студената имају исту висину просечног месечног прихода по члану породице, предност ће имати студент са вишом просечном оценом свих положених испита из претходних година студија.

Члан 3.

            Студенти који су у школској 2022/2023. години били корисници других стипендија и материјалне помоћи из буџета Републике Србије или из средстава универзитетских задужбина и фондација, немају право на материјалну помоћ Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.

Члан 4.

            Обавезна документација:

  1. Пријава (Образац преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  2. Уверење факултета о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија у школској 2022/2023. години и постигнутом успеху у претходним годинама студија у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (Образац преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php. Не прихвата се други обта),
  3. Уверење надлежног општинског органа о просечном месечном приходу по члану породице студента за период јануар-јун 2023. године и
  4. Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте (без чипа).

Документација наведена под редним бројевима 1. и 2. доставља се искључиво на обрасцима који се преузимају са интернет стране Универзитета.

Члан 5.

            Рок за подношење пријава је од 23. октобра. до 30. новембра 2023.  године.

Члан 6.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком „За Конкурс Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Члан 7.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон:  (011) 3207-426 или на адресу popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 8.

Избор кандидата за доделу материјалне помоћи врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php, у делу „Стипендије и конкурси“.

Одбор може донети одлуку о додели већег или мањег броја материјалних помоћи, у зависности од расположивих средстава.

Члан 9.

На одлуку о додели материјалне помоћи студент има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација и исти се доставља или непосредно на адресу Задужбине, Београд, Студентски трг 1, или на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

                                                                                               ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

                                                                                       _____________________________

                                                                                         проф. др Владимир Обрадовић

Уверење

Пријава

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 73 Јануар/ Јун 2023

Архиве