др Бранко Лубарда, редовни професор у пензији

lubarda@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеРадно право
Међународно радно право
Социјално право

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

Библиографија

Књиге

Б. А. Лубарда, Увод у радно право, са елементима социјалног права, Правни факултет Универзитета у Београду (2013), 553 стр; II издање (2014), 557 стр.

Б. А. Лубарда, Радно право – Расправа о достојанству на раду и социјалном дијалогу, Правни факултет Универзитета у Београду (2012), 1123 стр; II издање (2013), 1141 стр.

Б. А. Лубарда, Европско радно право, ЦИД, Подгорица (2004), 335 стр.

Б. А. Лубарда, Решавање колективних радних спорова – Методи и институције, Београд (1999), 307 стр.

Б. А. Лубарда, Лексикон индустријских односа, Београд (1997), 237 стр.

Б. А. Лубарда, Колективни уговори о раду – упоредно право, теорија и пракса, Београд, (1990), 197 стр.

Б. А. Лубарда, ет ал., Усклађивање права и праксе СЦГ са Ревидираном европском социјалном повељом, Савјет Европе, Подгорица (2005).

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Рођен је 1955. године у Мостару. Дипломирао (1979), магистрирао (1985) и докторирао (1990) на Правном факултету Универзитета у Београду. За доцента Правног факултета Универзитета у Београду изабран је 1992, за ванредног професора 1999, а за редовног професора 2005. године. Усавршавао се на специјализацијама у Паризу (Сорбони), Лондону, Женеви и Стразбургу, као и на студијским боравцима и семинарима у Антверпену, Атини, Барселони, Бечу, Бриселу, Даблину, Минхену, Паризу, Риму, Варшави и Вашингтону. Држао наставу на основним, мастер и докторским студијама из радног права и међународног радног права.

Објавио је бројне научне и стручне радове из области радног права и одржао низ предавања по позиву на француском и енглеском језику у иностранству. Био је сарадник у изради више законских аката из области радног и социјалног права. Био је главни и одговорни уредник Архива за правне и друштвене науке од 2003-2008. године, координатор Савета Европе за усклађивање права СЦГ са Европском социјалном повељом, сарадник-експерт Међународне организације рада и председник Удружења за радно право и социјално осигурање Србије од 2008-2011. године.

Члан је научног комитета Европске платформе за радно право. Обављао је функцију члана Републичког одбора за спречавање сукоба интереса од 2005-2009. Године. Од 2009-2013. је био члан Одбора Агенције за борбу против корупције, а од 2013-2015. и председник тог Одбора. За судију Европског суда за људска права у Стразбургу изабран је на заседању Парламентарне Скупштине Савета Европе у јануару 2015. године.

Материјали за наставу и испите

Испитна питања – Социјално право

Испитна питања – Радно право

Испитна питања – Међународно радно право

Списак корисних интернет адреса

Списак тема мастер радова одбрањених на модулу за Радно и социјално право

ИЗВОРИ РАДНОГ ПРАВА

I ИЗВОРИ МЕЂУНАРОДНОГ ПОРЕКЛА

А Међународни стандарди
Уједињене Нације

  1. Универзална декларација
  2. Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима

МОР

Б Европски радни стандарди

  1. Европска конвенција о људским правима
  2. Ревидирана европска социјална повеља

II ИЗВОРИ ДОМАЋЕГ ПРАВА

1. Устав

2. Општи режим радних односа

3. Запошљавање

4. Дискриминација

5. Индивидуална права запослених

6. Колективна права запослених

7. Посебан режим радних односа

8. Социјално осигурање

9. Социјална заштита

10. Судска заштита права

Билатерални споразуми о социјалном осигурању

  1. са Словенијом
  2. са Аустријом

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве