др Горан Илић, редовни професор

кабинет 325 (види на мапи зграде)
011 3027 646
gilic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Петак 17:00 - 20:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеКривично процесно право
Казнена одговорност правних лица и прекршајно право
Правосудно организационо право
Медицинско право
Правна клиника

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

Библиографија

1. Границе испитивања првостепене кривичне пресуде, Службени гласник, Београд, 2004, 326 стр. (делимично измењена и допуњена верзија докторске дисертације);

2. Полиција и преткривични и претходни кривични поступак – Студија –, група аутора, Виша школа унутрашњих послова, Београд, 2005, 402 стр. (аутор је следећих делова студије: Појам, задатак, субјекти и радње претходног кривичног поступка (Трећи део, Глава I) стр. 99-144; Положај и улога полиције у преткриивчном и претходном кривичном поступку у француском кривичном процесном законодавству (Седми део, Глава II) стр. 291-319;

3. О домашају одредбе чл. 146 ст. 3 и 4 ЗКП‚ Билтен Окружног суда у Београду‚ бр. 57‚ Београд‚ 2002‚ стр. 47-52;

4. Одступање од неповредивости тајне писама и других средстава општења, Ревија за криминологију и кривично право, бр. 1, Београд, 2003, стр. 21-37;

5. О примени блажег кривичног закона, Билтен Окружног суда у Београду‚ бр. 61‚ Београд‚ 2003‚ стр. 15-20;

6. Француско право пред изазовом организованог криминала, Ревија за криминологију и кривично право, бр. 2, Београд, 2004, стр. 3-15;

7. Модел правичног процеса у светлу Европске конвенције о људским правима, ин зборнику радова: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода и кривично законодавсто Србије и Црне Горе, Београд, 2004, стр. 379-395;

8. Утицај праксе Европског суда за људска права на хармонизацију одредаба кривичног процесног законодавства, ин зборник радова: Примена међународног кривичног права у националним законодавствима, Београд, 2005, стр. 263-275;

9. Заштита сведока и других учесника у кривичном поступку, ин зборник радова: Нове тенденције у савременој науци кривичног право и наше кривично законодавство, Златибор/Београд, 2005, стр. 405-428;

10. Доказна вредност провоцираних кривичних дела у судској пракси, Билтен Окружног суда у Београду‚ бр. 68‚ Београд‚ 2005‚ стр. 7-13.

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Рођен је 1. децембра 1965. године у Београду. На београдском Правном факултету је дипломирао 1991. године, а 1996. године је одбранио магистарску тезу под насловом “Начело ne bis in idem у кривичном поступку”. На истом Факултету је 2002. године одбранио докторску дисертацију под називом “Границе испитивања првостепене пресуде у кривичном поступку”. Од 1992. до 1997. године је радио у Вишој школи унутрашњих послова у Земуну као стручни сарадник за предмет Кривично процесно право. Од 1997. године ради на Правном факултету у Београду. Доцент је за предмет Кривично процесно право, а одлуком Наставно-научног већа Правног факултета у Београду му је поверен предмет Судско организационо право.

Као најважније теме које су га до сада заокупљале у вези са кривичним поступком требало би истаћи, најпре, другостепени поступак и границе овлашћења жалбеног суда. Интересује се за проблематику људских права у кривичном поступку, нарочито у светлу Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права. Бави се и спорним питањима која искрсавају у судској пракси у вези са кривичноправном материјом. До сада је учествовао у изради неколиких законских нацрта, од којих би требало поменути: Закон о преношењу надлежности војних судова, војних тужилаштва и војног правобранилаштва на органе држава чланица, Закон о Програму заштите учесника у кривичном поступку и Нацрт закона о државним органима и поступку за кривична дела против међународног хуманитарног права. Члан је Комисије за помиловање председника Републике Србије.

Као стипендиста програма Brodel / Ville de Paris 2003/04, организованог од стране Fondation de la Maison des sciences de l’homme и Ville de Paris, боравио је у Паризу ради проучавања значаја специјализације судова за малолетнике.

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве