др Дејан Поповић, професор емеритус

dejan.popovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеПореско право
Право међународних пореских уговора
Мастер студијеЈавне финансије и пореско право
Докторске студијеПорески систем Републике Србије
Пореско право Европске уније
Сукоб закона у међународном пореском праву

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година1991.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Редовни професор Јавних финансија и финансијског права
Докторат
Година1980.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)„Економски ефекти посредних пореза“ (докторска дисертација одбрањена с одликом)
Магистратура/мастер
Година1976.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)„Критика теорије инфлације трошкова“ (магистарска теза одбрањена с одликом)
Диплома
Година1973.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Право (просечна оцена 9,97)


Стручна и научна усавршавања

International Bureau of Fiscal Documentation, Амстердам, Холандија, три месеца, 1980.

University of Maryland, College Park, and University of Virginia, Charlottesville, САД, девет месеци, 1985.

European University Institute, Фиренца, Италија, 12 месеци, 1994/95.

Познавање страних језика

говориенглески, француски, италијански, немачки
користисловеначки

Библиографија

1. Унификација пореског права у првој југословенској држави , Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2020, стр. XX + 279.

2. Tax Treaty Arbitration: National Report for Serbia (with Gordana Ilić-Popov and Lidija Živković), in: Tax Treaty Arbitration, eds. Michael Lang et al., IBFD, Amsterdam 2020.

3. (Не)уставност одредбе о тесту главног циља трансакције или аранжмана из пореских уговора (са Горданом Илић-Попов), „Анали Правног факултета у Београду“, 2/2019.

4. Suprotstavljanje izbegavanju plaćanja poreza u međunarodnom kontekstu: opšte antiabuzivne mere protiv zloupotrebe poreskih ugovora , „Glasnik Odjeljenja društvenih nauka Crnogorske akademije nauka i umjetnosti“, Podgorica, tom 24, 2019.

5. IBFD Country Analysis: Serbia – Individual Taxation (with Gordana Ilić-Popov), IBFD, Amsterdam, 2019, http://online2.ibfd.org/kbase/ .

6. IBFD Country Analysis: Serbia – Corporate Taxation (with Gordana Ilić-Popov), IBFD, Amsterdam, 2019, http://online2.ibfd.org/kbase/ .

7. IBFD Country Analysis: Serbia – Business Entities (with Gordana Ilić-Popov), IBFD, Amsterdam, 2019, http://online2.ibfd.org/kbase/ .

8. Legal Certainty and Taxation: The Problem of Retroactive Interpretation (with Svetislav V. Kostić), „Anali Pravnog fakulteta u Beogradu“, 4/2018.

9. Anti-avoidance Measures of General Nature and Scope – GAAR and Other Rules: Serbia (with Gordana Ilić-Popov and Lidija Živković), 72 nd Congress of the International Fiscal Association, „Cahiers de droit fiscal international”, 103a/2018.

10. Арбитража у међународном пореском праву: правне препреке за уговарање (са Горданом Илић-Попов), „Анали Правног факултета у Београду“, 2/2018.

11. Da li je moguće na globalnom nivou regulisati izbegavanje dvostrukog oporezivanja među državama? , „Ekonomija – Economics“, Zagreb, Vol. 25, 1/2018.

12. Пореско право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2017, стр. 608.

13. Значај и ефекти BEPS мултилатералне конвенције у међународном пореском праву (са Горданом Илић-Попов), „Зборник радова Правног факултета у Нишу“, 75/2017.

14. Опорезивање капиталних добитака привредних друштава од преноса акција уз накнаду (са Горданом Илић-Попов), „Анали Правног факултета у Београду“, 2/2017.

15. Пореско право у Независној држави Хрватској , у: Правни поредак Независне државе Хрватске , ур. Борис Беговић и Зоран С. Мирковић, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2017.

16. The notion of tax and the elimination of international double taxation or double non-taxation: Serbia (with Gordana Ilić-Popov and Svetislav V. Kostić), 70 th Congress of the International Fiscal Association, „Cahiers de droit fiscal international”, 101b/2016.

17. Однос пореског права и приватног права (са Горданом Илић-Попов), „Анали Правног факултета у Београду“, 1/2016.

18. Ретроактивност закона у пореском праву (са Горданом Илић-Попов), „Анали Правног факултета у Београду“, 1/2015.

19. О појму пореске државне помоћи у праву Европске уније и утицају на српско право (саГорданом Илић-Попов), „Страни правни живот“, 2/2015.

20. Усклађивање правила о месту пружања услуга у српском Закону о порезу на додату вредност са пореским правом Европске уније у функцији фискалне консолидације ,„Финансије“, 1–6/2015.

21. Пореска структура и корупција (са Горданом Илић-Попов), „Анали Правног факултета у Београду“, 1/2014.

22. The EU Integration Process and Direct Taxation from a Southeast European Perspective. Part I: Pre Accession Negotiations Phase and Implementation of the Stabilisation and Association Agreements (with Svetislav V. Kostić), Intertax, October 2013 – double blind peer reviewed.

23. The EU Integration Process and Direct Taxation from a Southeast European Perspective. Part II: Impact of Accession Negotiations on Direct Taxation in Acceding Countries (with Svetislav V. Kostić), Intertax, November 2013 – double blind peer reviewed.

24. Екстерна димензија секундарног права Европске уније о директним порезима (са Горданом Илић-Попов), „Анали Правног факултета у Београду“, 1/2012.

25. Право Европске уније о директним порезима и треће државе: екстерна димензија слободе кретања капитала (са Горданом Илић-Попов), „Анали Правног факултета у Београду“, 2/2011.

26. Право директних пореза и Споразум о стабилизацији и придруживању Србије Европској унији (са Горданом Илић-Попов), „Анали Правног факултета у Београду“, 1/2011.

27. (Зло)употреба страних правних лица за избегавање пореза у Србији (са Светиславом В. Костићем), „Анали Правног факултета у Београду“, 2/2010.

28. Country Report. Serbia (with Gordana Ilić-Popov), in: Separation of Powers in Tax Law, ed. by Ana Paula Dourado, EATLP International Tax Series, Vol. 7, Santiago de Compostela, 2010.

29. Уговори Србије о избегавању двоструког опорезивања. Правни оквир и тумачење (са Светиславом В. Костићем), ЦЕКОС-ИН, Београд 2009, стр. 312.

30. Утврђивање извора дохотка у пореском праву (са Горданом Илић-Попов), „Анали Правног факултета у Београду“, 2/2008.

31. Пореска реформа у Србији 2001-2003, Економски институт, Београд 2004, стр. 103.

32. Порески систем, Досије, Београд 1999, стр. 308.

33. Pay-as-you-go versus Funded System of Financing Pensions in Central and Eastern Europe (with Gordana Ilić-Popov), in: Ageing, Social Security and Affordability , eds. Theodore R. Marmor and Philip R. De Jong, Ashgate, Aldershot, 1998.

34. Financing Social and Cultural Rights in Yugo slavia: Tax Exemptions and Arrears , “Acta Juridica Hungarica”, No. 3-4/1998.

35. Наука о порезима и пореско право , COLPI, Будимпешта и Савремена администрација, Београд 1997, стр. 927.

36. Порез на добит корпорација, Економски институт, Београд 1991, стр. 230.

37. Опорезивање дохотка организација удруженог рада , Савремена администрација, Београд 1986, стр. 254.

38. Економски ефекти посредних пореза, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 1983, стр. 286.

Учешћа на конференцијама

1. Српска академија наука и уметности, Београд 2020: Аврамовић: хиперинфлација, стабилизација и реформе

2. International Fiscal Association Congress, Seoul 2018: Anti-avoidance Measures of General Nature and Scope – GAAR and Other Rules

3. Wirtschaftsuniversität Wien, Institute for Austrian and International Tax Law, Rust 2018: Tax Treaty Arbitration

4. International Fiscal Association Congress, Madrid 2016: The Notion of Tax and the Elimination of International Double Taxation or Double Non-Taxation .

5. European Association of Tax Law Professors Congress, Santiago de Compostela, 2009: Separation of Powers in Tax Law.

6. Conference of the Professors of the Faculty of Law University of Belgrade and Faculty of Law, University of Košice, Belgrade 1999: Law in Transition, Serbia – Slovakia.

7. Foundation for International Studies on Social Security Conference, Sigtuna, 1995: Ageing, Social Security and Affordability.

8. USAID, Economics Institute and Chesapeake Associates Conference, Belgrade, 1997: Challenges and Opportunities for the Economic Transition in Yugoslavia

Учешће на научним пројектима

Домаћи„Идентитетски преображај Србије“

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Председник Српског фискалног друштва (националног огранка International Fiscal Association)

Члан Европског удружења професора пореског права (EATLP)

Редовни члан Научног друштва Савеза економиста Србије

Награде и признања

Grande Ufficiale, Ordine della Stella della Solidarietà Italiana

Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques

Остало

Председник Националног савета за високо образовање (2015-2017)

Шеф Катедре за правно-економске науке Правног факултета Универзитета у Београду (2015-2018)

Управник докторских студија на Правном факултету Универзитета у Београду (2013-2018)

Амбасадор Републике Србије у Великој Британији (2008-2013) и у Ирској (2009-2013)

Председник Конференције универзитета Србије (2005-2006)

Ректор Универзитета у Београду (2004-2006)

Декан Правног факултета Универзитета у Београду (1995-1998)

Продекан Правног факултета Универзитета у Београду (1985-1987)

Председник Управног одбора Војвођанске банке, а. д. (2003-2004)

Члан Управног одбора Војвођанске банке, а. д. (2004-2010)

Директор Пореско-правног одељења Deloitte and Touche, Belgrade (1994-1998)

Заменик министра финансија и економије у Влади Републике Србије (2001-2003)

Председник Комисије за фискалну реформу Владе Републике Србије (1990-1991)

Детаљна биографија

Рођен у Београду 1950. године

Материјали за наставу и испите

МАСТЕР СТУДИЈЕ

МАСТЕР СТУДИЈЕ – ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ МОДУЛ

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ПОРЕСКО ПРАВО 2023/24

Програм и литература за спремање испита из предмета Јавне финансије и пореско право

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ПОРЕСКО ПРАВО 2022/23

Програм и литература за спремање испита из предмета Јавне финансије и пореско право

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве