др Зоран Томић, редовни професор

кабинет 338 (види на мапи зграде)
011 3027 685
ztomic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 9:00 - 10:30
Среда 9:00 - 10:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеУправно право
Управно процесно право
Мастер студијеУправно право
Управно процесно право
Докторске студијеУправно право
Управно процесно право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2000.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Управно право
Докторат
Година1987.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Управна контрола управе – посебно у југословенском праву
Магистратура/мастер
Година1982.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Одговорност друштвено-политичке заједнице за штету од јавних манифестација
Диплома
Година1979.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Париз I, Сорбона, Француска, 1990.

Институт за федерализам, Фрајбург, Швајцарска, 1997.

Познавање страних језика

говорифранцуски, немачки

Библиографија

1. Опште управно право, Осмо издање, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015.

2. Коментар Закона о управним споровима са судском праксом, Друго, допуњено издање, Службени Гласник, Београд, 2012.

3. Коментар Закона о општем управном поступку, са судском праксом и регистром појмова (коаутор са Вером Бачић), девето издање, Службени Гласник, Београд, 2012.

4. Управно право, Приручник за полагање правосудног испита, Правни факултет Универзитета у Београду и Службени гласник, пето иновирано издање, Београд, 2014

5. Правно непостојећи управни акти, од француског ка југословенском праву, Правни факултет у Београду, Београд, 1999.

6. „О тзв. споредним управним актима у области заштите конкуренције – регулатива Србије-“ (коаутор са Н. Петровић Томић), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2015), Вук Радовић (уред.), Правни факултет у Београду, Београд, 2015, (стр. 367-392)

7. „Поглед на општи порески процесни закон – неке одабране управне дилеме“, Право и привреда, бр. 7-9/2015, стр. 420-437.

8. „Уставна држава као привредни рам: промена Устава Србије – неки елементи једне Скице“, Право и привреда, бр. 7-9/2014, стр. 123-138.

9. „Одлагање извршења управног акта у српоском праву“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2014), Вук Радовић (уред.), Правни факултет у Београду, Београд, 2014, стр.313-334

10. „Ћутање управе у Србији“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2013), Вук Радовић (уред.), Правни факултет у Београду, Београд, 2013, стр. 221-239

11. „Појам странке у српском управном праву“, Правна ријеч – Часопис за правну теорију и праксу, бр. 35/2013, стр. 381-394

12. „Нарушавање конкуренције у осигурању рестриктивним споразумима“,(коаутор са Н. Петровић Томић), Право и привреда, бр. 7-9/2013, стр. 13-51.

13. „Овлашћења Народне банке Србије код стечаја друштава осигурања“ (коаутор са Н. Петровић Томић), Право и привреда, бр. 7-9/2012, стр. 406-435.

14. „Заштита конкуренције и (не)ретроактивност закона – цртице из једног експертског разматрања“, Правни информатор, бр. 10/2012, стр. 17-22.

15. „Управни поступак у Србији de lege ferenda“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2012), Вук Радовић (уред.), Правни факултет у Београду, Београд, 2012, стр. 337-355.

16. „Извршење пресуда Управног суда“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2011), Вук Радовић (уред.), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011, стр. 433-451.

17. „О лиценцирању кандидата за чланове органа друштава осигурања – осврт на одлуке Уставног суда Србије“, (коаутор са Н. Петровић Томић), Право и привреда, бр. 4-6/2011, стр. 91-112.

18. „Издавање и одузимање дозвола за рад осигуравајућим друштвима“ (коаутор са Н. Петровић Томић), Право и привреда, бр. 5-8/2009, Београд, стр. 185-215.

19. „Опште управно процесно право у пореској материји“, Правне основе пореског саветовања (зборник радова)Правни факултет Универзитета у Београду, 2009, стр. 507-533

20. „О праву на правну равнотежу“, Правни живот, бр. 3-4, 2007, стр. 15-18.

Учешћа на конференцијама

  1. „Дискрециона оцена у управном праву“, Копаонички сусрети правника, објављено у часопису Правни живот, бр. 10/2006, стр. 289-302.
  2. „Сукцесивност управне и управно-судске заштите“, Копаонички сусрети правника, објављено у часопису Правни живот, бр. 10/2007, стр. 535-546.
  3. „Управни спор и управно судовање у савременој Србији – Неки реформски проблеми и правци новелирања“, Међународна конференција, Сплит, 2010., објављено у Зборнику радова Правног факултета у Сплиту, бр. 1/2010, стр. 21-35.
  4. „Управне и јавне агенције у Србији. Класификација и правни положај“, Саветовање правника у привреди Србије, објављено у часопису Право и привреда, бр. 5-8/2008, стр. 413-426.
  5. „Стожерна питања уставне реформе у Србији“, Уставне промене (научни скуп одржан на Правном факултету 21. и 22. априла 2003), 2003, стр. 47-61.
  6. „Начело правноснажности у југословенском општем управном поступку“, Актуелна питања југословенског процесног законодавства (зборник радова) , Будва, 1996, стр. 361-374.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиМинистарство науке и технолошког развоја, Београд, 2011–2015 научни пројекат „Хармонизација пословног права Србије са правом Европске уније“
Правни факултет Универзитета у Београду, научни пројекат „Идентитетски преображај Србије“

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан Удружења правника Србије

Члан Удружења правника у привреди Србије

Члан Удружења за Уставно право

Награде и признања

Остало

Шеф Катедре за јавно право: 2003-2006; 2008-2010; 2012-2015

Правни консултант

Учествовао на бројним научним пројектима, домаћим и међународним: „Цивилна контрола војске и полиције“, под окриљем Центра за унапређење правних студија (2000), “Положај и развој полицијског школства Србији” (у организацији Више школе унутрашњих послова у Београду, 2005-2006), као и у неколико пројеката ПАЛГО-центра (за јавну и локалну самоуправу); Уставне претпоставке за демократску Србију“ (почев од 1997) у организацији Иниститута за федерализам (Фрајбург, Швајцарска) и Београдског центра за људска права

Детаљна биографија

Материјали за наставу и испите

Управно право

Докторске студије

Управноправни модул

Обавештење о извођењу наставе

Аудио предавање о управном спору

Предавање о управном спору садржи Power Point презентацију пропраћену аудио снимком предавања. Презентација садржи кључне тезе. Аудио снимак активира се покретањем презентације од почетка (Slide Show – Play from Start).

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве