др Ивана Миљуш, асистент

кабинет 405 (види на мапи зграде)
ivana.miljus@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Уторак 13:30 - 15:00
Четвртак 13:30 - 15:00 онлајн

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају онлајн: линк

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеКривично процесно право (вежбе)

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2020.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Докторат
Година2021
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Начело једнакости „оружја“ u кривичном поступку
Мастер
Година2010.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Регионалне интеграције у Латинској Америци у поређењу са европским интеграцијама.
Диплома
Година2008.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Међународноправна

Стручна и научна усавршавања

Положен правосудни испит (јун 2011.)

Стручна пракса у МУП РС – Дирекцији полиције – Управи криминалистичке полиције Београд

Завршена специјализована обука према програму Правосудне академије, донетом у складу са чл. 28 ст. 1 и 2 Закона о спречавању насиља у породици

Познавање страних језика

говориенглески
користишпански, немачки

Библиографија

 1. „Улога суда у тужилачком моделу истраге према новом Законику о кривичном поступку из 2011. године“, Harmonius, 2014, стр. 226 – 241
 2. „Надлежност кривичног ванпретресног већа у фази истраге и оптужења – проблеми у пракси“, Суђење у разумном року и други кривичноправни инструменти адекватности државне реакције на криминалитет, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, LV редовно годишње саветовање Удружења, Златибор – Београд, 2015 (коауторски рад), стр. 570 – 590
 3. „Притвор – Примена у судској пракси“, Годишњак Факултета за безбедност у Београду (Бановић Б., ed), Београд, 2015, стр. 371 – 386 (коауторски рад)
 4. „Примена међународних стандарда о положају оштећеног у кривичном поступку“, Пројекат усклађивања права Србије са правом ЕУ Зборник радова (Лазић М.,еd), Правни факултет Универзитета у Нишу, 2016, стр. 221 – 238 (коауторски рад)
 5. „Однос између судске полиције и тужилаштва у Италији и Шпанији – Потреба реформе законодавства“, Страни правни живот 2/2016, стр. 199 – 216
 6. „Контрола оптужнице“, Европске интеграције и казнено законодавство (Поглавље 23, норма, пракса и мере хармонизације), Српско удружење за кривичноправну теорији и праксу, LVI редовно годишње саветовање Удружења, Златибор – Београд, 2016, стр. 565 – 585 (коауторски рад)
 7. „Рок за подношење захтева за накнаду трошкова кривичног поступка – повреда права оштећеног на приступ суду“, Билтен Првог основног суда у Београду, Vol. 1, Intermex, Београд 2016. година, стр. 114 – 117 (коауторски рад)
 8. „Положај осумњиченог у истрази“, Идентитетски преображај Србије – Прилози пројекту 2016 – колективна монографија (Митровић Д., еd), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2016, стр. 303 – 318
 9.  „Трошкови окривљеног и браниоца“, Годишњак Факултета за безбедност у Београду (Бановић Б., ed), Београд, 2016, стр. 267 – 285 (коауторски рад)
 10. „Поступање са привремено одузетим предметима након примене начела опортунитета кривичног гоњења“, Билтен Првог основног суда у Београду, Vol. 2, Intermex, Београд, 2017, стр. 106 – 117 (коауторски рад)
 11. „Претресање и поступање са привремено одузетим предметима“, Реформски процеси и поглавље 23 (година дана после) – кривичноправни аспект, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, LVII редовно годишње саветовање Удружења, Златибор – Београд, 2017 (коауторски рад), стр. 547 – 565
 12. Трагање за истином у кривичном поступку“, Идентитетски преображај Србије – Прилози пројекту 2017 – колективна монографија (Митровић Д., еd), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2017. година, стр. 259 – 275
 13. „Ограничења права окривљеног у истрази – примена начела правичности“, Билтен Првог основног суда у Београду, Vol. 3, Intermex, Београд 2018. година, стр. 154 – 166
 14.  „Kомандна одговорност – проблем доказивања у поступцима пред међународним судом“, Правни живот, Vol. 1, 9/2018, стр. 581 – 600 (коауторски рад)
 15. „Изрицање јединствене казне – материјалноправни и процесно правни аспекти“, Идентитетски преображај Србије – Прилози пројекту 2018 – колективна монографија (Крстић И., Лукић М. еds), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2018, стр. 235 – 252
 16. „Право на стручног саветника“, Правни живот, Vol. I, 9/2019, стр. 629 – 643
 17. „Стручни саветник у кривичном поступку“, Идентитетски преображај Србије – Прилози пројекту 2019 – колективна монографија (Крстић И., Лукић М. еds), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2019
 18. „Изазови и ризици увођења видео линка у кривични поступак“, Унификација права и правна сигурност: Зборник радова 33. сусрета Копаоничке школе природног права – Слободан Перовић, међународна конференција, Копаоничка школа природног права Слободан Перовић, Vol. 2, 2020, стр. 5 – 27
 19. „Учешће процесних субјеката у кривичном поступку путем техничких средстава за пренос слике и звука“, Адекватност државне реакције на криминалитет и употреба техничких средстава у кривичном поступку, Дванаеста међународна научностручна конференција, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу – Центар за едукацију судија и тужилаца Републике Српске, Бијељина 2021, стр. 137 – 177 (коауторски рад)
 20. „Виртуелно учешће окривљеног у кривичном поступку“, Идентитетски преображај Србије – Прилози пројекту 2020 (Крстић И., Костић С. еds), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2020, стр. 215 – 241.
 21. „Начело једнакости „оружја“ у кривичном поступку“, докторска дисертације, одбрањена са одликом на Правном факултету Универзитета у Београду 2021, стр. 483

Учешћа на конференцијама

 • Редовна годишња саветовања Српског удружења за кривичноправну теорији и праксу септембар 2015., 2016. и 2017.
 • Копаоничка школа Природног Права, децембар 2018., 2019. и 2020. године
 • Конференција Правног факултета Универзитета у Београду „Идентитетски преображај Србије“, април 2019., септембар 2021
 • Адекватност државне реакције на криминалитет и употреба техничких средстава у кривичном поступку, Дванаеста међународна научностручна конференција, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу – Центар за едукацију судија и тужилаца Републике Српске, Бијељина 2021
 • Учешће на Првом семинару студената докторских студија – PhD Colloquium, одржаном online на Правном факултету Универзитета у Београду 2021. године

Учешће на научним пројектима

домаћиИдентитетски преображај Србије, Правни факултет Универзитета у Београду

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Стипендијe Министарства РС за просвету и спорт за 2004. годину и 2005. годину

Стипендије Града Београда, за 2005. годину и 2006. годину

Стипендија Владе РС, Фонда за младе таленте, за 2006. годину;

Похвалнице Правног факултета Универзитета у Београду за постигнут академски успех

Тренер тима Правног факултета Универзитета у Београду за Државно такмичење у симулацији кривичног поступка октобра 2020. године – друго место на Државном такмичењу – Тренер тима Правног факултета Универзитета у Београду за Државно такмичење у симулацији кривичног поступка маја 2021. године – пласман у полуфинале такмичења, Сертификат о учешћу на II Државном такмичењу у симулацији кривичног поступка

Остало

Члан Комисије за промоцију Правног факултета Универзитета у Београду

Члан Комисије за полагање пријемног испита Правног факултета Универзитета у Београду

Спољни сарадник Института за упоредно право од 2015. године Сарадња са студентском организацијом ELSA Београд, на пројекту “Правници на послу”, ради обуке студената за симулацију суђења (2015.- 2021. године)

Детаљна биографија

Рођена је 29. марта 1985. године у Брчком, Босна и Херцеговина. Основну школу „Краљ Петар Први“ и Десету београдску гимназију “Михајло Пупин“ завршила је у Београду, с одличним успехом. Основне академске студије права уписала je на Правном факултету Универзитета у Београду 2003. године, а завршила је 2008. године, с просечном оценом 9,74. Мастер академске студије права, Међународно правни модул, уписала je 2008. године, а завршила 2010. године, с просечном оценом 9,50 одбранивши мастер рад на тему „Регионалне интеграције у Латинској Америци у поређењу саевропским интеграцијама“.

По дипломирању радила је као судијски приправник у Првом општинском суду у Београду и Првом основном суду у Београду (11.05.2009. – 08.07.2011.), а након тога као судијски сарадник и виши судијски сарадник у Првом основном суду у Београду (08.07.2011. – 06.11.2018.). Положила је правосудни испит 24. јуна 2011. године. На Правном факултету Универзитета у Београду ангажована је најпре као демонстратор (2013. – 2018.), а потом запослена као сарадник у настави (2018.), на предмету Кривично процесно право.

Изабрана је 25. септембра 2020. године у звање асистента за ужу научну област Кривично право – предмет Кривично процесно право, на Правном факултету Универзитета у Београду, у ком звању је и данас. Одбранила је са одликом докторску дисертацију 13. септембра 2021. године на тему „Начело једнакости „оружја“ у кривичном поступку“ на Правном факултету Универзитета у Београду.

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве