др Ивана Миљуш, доцент

508
ivana.miljus@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 10:00 - 11:30
Среда 10:00 - 11:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеКривично процесно право (вежбе)

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2022.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Докторат
Година2021
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Начело једнакости „оружја“ u кривичном поступку
Мастер
Година2010.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Регионалне интеграције у Латинској Америци у поређењу са европским интеграцијама.
Диплома
Година2008.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Међународноправна

Стручна и научна усавршавања

Положен правосудни испит (јун 2011.)

Стручна пракса у МУП РС – Дирекцији полиције – Управи криминалистичке полиције Београд

Завршена специјализована обука према програму Правосудне академије, донетом у складу са чл. 28 ст. 1 и 2 Закона о спречавању насиља у породици

Познавање страних језика

говориенглески
користишпански, немачки

Библиографија

„Улога суда у тужилачком моделу истраге према новом Законику о кривичном поступку из 2011. године“, Harmonius, 2014, стр. 226 – 241

„Надлежност кривичног ванпретресног већа у фази истраге и оптужења – проблеми у пракси“, Суђење у разумном року и други кривичноправни инструменти адекватности државне реакције на криминалитет, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, LV редовно годишње саветовање Удружења, Златибор – Београд, 2015 (коауторски рад), стр. 570 – 590

„Притвор – Примена у судској пракси“, Годишњак Факултета за безбедност у Београду (Бановић Б., ed), Београд, 2015, стр. 371 – 386 (коауторски рад)

„Примена међународних стандарда о положају оштећеног у кривичном поступку“, Пројекат усклађивања права Србије са правом ЕУ Зборник радова (Лазић М.,еd), Правни факултет Универзитета у Нишу, 2016, стр. 221 – 238 (коауторски рад)

„Однос између судске полиције и тужилаштва у Италији и Шпанији – Потреба реформе законодавства“, Страни правни живот 2/2016, стр. 199 – 216

„Контрола оптужнице“, Европске интеграције и казнено законодавство (Поглавље 23, норма, пракса и мере хармонизације), Српско удружење за кривичноправну теорији и праксу, LVI редовно годишње саветовање Удружења, Златибор – Београд, 2016, стр. 565 – 585 (коауторски рад)

„Рок за подношење захтева за накнаду трошкова кривичног поступка – повреда права оштећеног на приступ суду“, Билтен Првог основног суда у Београду, Vol. 1, Intermex, Београд 2016. година, стр. 114 – 117 (коауторски рад)

„Положај осумњиченог у истрази“, Идентитетски преображај Србије – Прилози пројекту 2016 – колективна монографија (Митровић Д., еd), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2016, стр. 303 – 318

 „Трошкови окривљеног и браниоца“, Годишњак Факултета за безбедност у Београду (Бановић Б., ed), Београд, 2016, стр. 267 – 285 (коауторски рад)

„Поступање са привремено одузетим предметима након примене начела опортунитета кривичног гоњења“, Билтен Првог основног суда у Београду, Vol. 2, Intermex, Београд, 2017, стр. 106 – 117 (коауторски рад)

„Претресање и поступање са привремено одузетим предметима“, Реформски процеси и поглавље 23 (година дана после) – кривичноправни аспект, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, LVII редовно годишње саветовање Удружења, Златибор – Београд, 2017 (коауторски рад), стр. 547 – 565

Трагање за истином у кривичном поступку“, Идентитетски преображај Србије – Прилози пројекту 2017 – колективна монографија (Митровић Д., еd), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2017. година, стр. 259 – 275

„Ограничења права окривљеног у истрази – примена начела правичности“, Билтен Првог основног суда у Београду, Vol. 3, Intermex, Београд 2018. година, стр. 154 – 166

 „Kомандна одговорност – проблем доказивања у поступцима пред међународним судом“, Правни живот, Vol. 1, 9/2018, стр. 581 – 600 (коауторски рад)

„Изрицање јединствене казне – материјалноправни и процесно правни аспекти“, Идентитетски преображај Србије – Прилози пројекту 2018 – колективна монографија (Крстић И., Лукић М. еds), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2018, стр. 235 – 252

„Право на стручног саветника“, Правни живот, Vol. I, 9/2019, стр. 629 – 643

„Стручни саветник у кривичном поступку“, Идентитетски преображај Србије – Прилози пројекту 2019 – колективна монографија (Крстић И., Лукић М. еds), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2019

„Изазови и ризици увођења видео линка у кривични поступак“, Унификација права и правна сигурност: Зборник радова 33. сусрета Копаоничке школе природног права – Слободан Перовић, међународна конференција, Копаоничка школа природног права Слободан Перовић, Vol. 2, 2020, стр. 5 – 27

„Учешће процесних субјеката у кривичном поступку путем техничких средстава за пренос слике и звука“, Адекватност државне реакције на криминалитет и употреба техничких средстава у кривичном поступку, Дванаеста међународна научностручна конференција, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу – Центар за едукацију судија и тужилаца Републике Српске, Бијељина 2021, стр. 137 – 177 (коауторски рад)

„Виртуелно учешће окривљеног у кривичном поступку“, Идентитетски преображај Србије – Прилози пројекту 2020 (Крстић И., Костић С. еds), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2020, стр. 215 – 241.

„Начело једнакости „оружја“ у кривичном поступку“, докторска дисертације, одбрањена са одликом на Правном факултету Универзитета у Београду 2021, стр. 483

„Употреба техничких средстава за пренос слике и звука и право на правично суђење“, Видеолинк  и друга техничка средства као начин предузимања процесне радње у казненом поступку (норма, пракса и пожељни случајеви ширења могућности примене), међународни научни тематски скуп, Институт за криминолошка и социолошка истраживања и Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, 2021, стр. 227 – 448, ISBN 978-86-6383-112-4

„Мера забране напуштања стана у кривичном поступку“, Зборник радова 34. сусрета Копаоничке школе природног права – Слободан Перовић, међународна конференција, Копаоничка школа природног права – Слободан Перовић, Том I, Београд, 2021, стр. 453 – 477, ISBN 978-86-903009-8-3

„Споразум о признању кривичног дела и право на правично суђење“, Кривичнопроцесни инструменти ефикасности државне реакције на криминалитет (норме и пракса) (ур. М. Симовић, С. Бејатовић), зборник радова Центра за едукацију судија и тужилаца Републике Српске, Тринаеста међународна научно – стручна конференција, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Добој, 2022, стр. 244 – 273, ISBN 978-99976-56-18-6

„Кривичноправни и кривичнопроцесни аспекти трговине људимa“, Отворена питања међународног кривичног права и реформа кривичног права Србије (ур. Срето Ного, Александар Гајић), Удружење за међународно кривично право и „ИНТЕРМЕX“, Београд 2022, стр. 361- 389

„Аудио-видео линк као средство заштите посебно осетљивог сведока и фактор уравнотежења положаја окривљеног“, Ревија за криминологију и кривично право, бр. 2/2022, стр. 77 – 104

Начело једнакости „оружја“ у кривичном поступку, Правни факултет Универзитета у Београду 2022, 663 стр., ISBN 978-86-6132-027-9

„Ризици потенцијалне улоге вештачке интелигенције у поступку судског одлучивања – савремени изазови за кривични поступак“, Зборник радова 35. сусрета Копаоничке школе природног права – Слободан Перовић (ур. Јелена Перовић Вујачић), Том I, међународна научна конференција, Копаоничка школа природног права – Слободан Перовић, Београд 2022, стр. 451 – 475, ISBN – 978-86-81956 –11 – 3 (серија)/ ISBN – 978 – 86 -81956 – 12-0

„Кривична правда у ери вештачке интелигенције“, Дигитализација у казненом праву и правосуђу (ур. Јелена Костић, Марина Матић Бошковић), тематски зборник радова међународног значаја, међународни научни скуп, Институт за упоредно право и Институт за криминолошка и социолошка истраживања у сарадњи са Правосудном академијом, Београд 2022, стр. 291 – 315, ISBN – 978-86-80186-92-4 (IUP), ISBN 978 – 86 – 80756-52-3 (IKSI) коауторски рад 

Учешћа на конференцијама

  • Редовна годишња саветовања Српског удружења за кривичноправну теорији и праксу септембар 2015., 2016. и 2017.
  • Копаоничка школа Природног Права, децембар 2018., 2019. и 2020. године
  • Конференција Правног факултета Универзитета у Београду „Идентитетски преображај Србије“, април 2019., септембар 2021
  • Адекватност државне реакције на криминалитет и употреба техничких средстава у кривичном поступку, Дванаеста међународна научностручна конференција, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу – Центар за едукацију судија и тужилаца Републике Српске, Бијељина 2021
  • Учешће на Првом семинару студената докторских студија – PhD Colloquium, одржаном online на Правном факултету Универзитета у Београду 2021. године
  • Тринаеста међународна научно- стручна конференција, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Добој, 2022
  • Међународна научна конференција на тему Отворена питања међународног кривичног права и реформа кривичног законодавства Србије, у организацији Удружења за међународно кривично право, Златибор 2022, са рефератом
  • XXXIII тематска међународна научна конференција Деца и изазови дигиталног окружења, Палић 2022, у организацији Института за криминолошка и социолошка истраживањa

Учешће на научним пројектима

домаћиИдентитетски преображај Србије, Правни факултет Универзитета у Београду 2016-2020
Епидемија. право. друштво., Правни факултет Универзитета у Београду 2021

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Стипендијe Министарства РС за просвету и спорт за 2004. годину и 2005. годину

Стипендије Града Београда, за 2005. годину и 2006. годину

Стипендија Владе РС, Фонда за младе таленте, за 2006. годину;

Похвалнице Правног факултета Универзитета у Београду за постигнут академски успех

Тренер тима Правног факултета Универзитета у Београду за Државно такмичење у симулацији кривичног поступка октобра 2020. године – друго место на Државном такмичењу – Тренер тима Правног факултета Универзитета у Београду за Државно такмичење у симулацији кривичног поступка маја 2021. године – пласман у полуфинале такмичења, Сертификат о учешћу на II Државном такмичењу у симулацији кривичног поступка

Остало

Члан Комисије за промоцију Правног факултета Универзитета у Београду 2019 – данас

Члан Комисије за полагање пријемног испита Правног факултета Универзитета у Београду 2021 – 2022

Спољни сарадник Института за упоредно право од 2015. године Сарадња са студентском организацијом ELSA Београд, на пројекту “Правници на послу”, ради обуке студената за симулацију суђења (2015.- 2021. године)

Један је од уредника Зборника студентских радова Правног факултета Универзитета у Београду од 2021. године Правног факултета Универзитета у Београду од 2021. године

Сарадник (техничка припрема прилога) за часопис Crimen Правног факултета Универзитета у Београду од 2021. године

Правничка лектура незваничног радног превода Законика о кривичном поступку Савезне Републике Немачке, ИРЗ, Београд 2022

Сарадник у приређивању публикације „Законик о кривичном поступку“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2022

Учешће у својству предавача на Копаоничким правничким сусретима у организацији Студентског парламента Правног факултета Универзитета у Београду и Центра за регионалну сарадњу, Копаник 2022

Координатор и члан већа у симулацији суђења на Летњим правничким сусретима, Палић 2021. и Пролећној школи права, Палић 2022, у организацији Студентског парламента Правног факултета Универзитета у Београду и Центра за регионалну сарадњу

Одржана предавања на Правној клиници за борбу против трговине људима, на тему „Кривичноправни и кривичнопроцесни аспекти трговине људима“, Правни факултет Универзитета у Београду: 2019, 2020, 2021, 2022.

Учешће на трбини „Стратегија одбране у кривичном поступку“, у организацији Студентског парламента Правног факултета Универзитета у Београду и Клуба за друштвене односе, у својству говорника, Београд мај 2022.

Од 2015. до 2021. обављала обуку студената за симулације суђења из области кривичног права, организованим од стране студентске организације ЕЛСА и Клуба за Уједињене Нације Правног факултета

Детаљна биографија

Рођена је 29. марта 1985. године у Брчком, Босна и Херцеговина. Основну школу „Краљ Петар Први“ и Десету београдску гимназију “Михајло Пупин“ завршила је у Београду, с одличним успехом. Основне академске студије права уписала je на Правном факултету Универзитета у Београду 2003. године, а завршила је 2008. године, с просечном оценом 9,74. Мастер академске студије права, Међународно правни модул, уписала je 2008. године, а завршила 2010. године, с просечном оценом 9,50 одбранивши мастер рад на тему „Регионалне интеграције у Латинској Америци у поређењу саевропским интеграцијама“.

По дипломирању радила је као судијски приправник у Првом општинском суду у Београду и Првом основном суду у Београду (11.05.2009. – 08.07.2011.), а након тога као судијски сарадник и виши судијски сарадник у Првом основном суду у Београду (08.07.2011. – 06.11.2018.). Положила је правосудни испит 24. јуна 2011. године. На Правном факултету Универзитета у Београду ангажована је најпре као демонстратор (2013. – 2018.), а потом запослена као сарадник у настави (2018.), на предмету Кривично процесно право.

Изабрана је 25. септембра 2020. године у звање асистента за ужу научну област Кривично право – предмет Кривично процесно право, на Правном факултету Универзитета у Београду. Одбранила је са одликом докторску дисертацију 13. септембра 2021. године на тему „Начело једнакости „оружја“ у кривичном поступку“ на Правном факултету Универзитета у Београду.

У марту 2022. изабрана је у звање доцента за ужу научну област Кривично право – предмет Кривично процесно право, на Правном факултету Универзитета у Београду.

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве