Ивана Радисављевић, асистент

Секретар Катедре за кривично право

кабинет 401 (види на мапи зграде)
ivana.radisavljevic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Среда 13:30 - 15:00
Четвртак 15:30 - 17:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеКривично право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2019.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Докторат
Година2018 –
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Кривичноправна ужа научна област, модул Кривичноправне науке
Магистратура/мастер
Година2018.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Одузимање имовинске користи или предмета прибављених кривичним делом и њихово разграничење
Диплома
Година2015.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Online Summer Courses on Public International Law, The Hague Academy of International Law, 5-23 July, 2021

Познавање страних језика

говориенглески, француски, шпански

Библиографија

  1. Заштита имовинских интереса оштећеног у кривичном поступку, Годишњак Факултета безбедности 2017, стр. 457-478, Београд 2017
  2. Доказни значај аматерских аудио и видео записа (коауторски), Годишњак Факултета безбедности 2018, стр. 371-389, Београд 2018
  3. Сличности и разлике између прекршаја и кривичног дела у српском праву, Казнена реакција у Србији IX, стр. 365-378, Београд 2019
  4. Приказ књиге Нилса Кристија „Стражари концентрационих логора, Норвешки стражари `српских логора` у Северној Норвешкој у 1942-1943“, Ревија за криминологију и кривично право 1/19, стр. 157-160, Београд 2019
  5. Одговорност за кривична дела учињена путем штампе или других средстава јавног информисања, Правни живот 7-8/2019, стр. 85-100, Београд 2019 (рад изложен на конференцији „Копаоничка школа природног права“, Копаоник, 13-17. децембар 2019. године)
  6. Кривично дело Пореска утаја у српском праву, Идентитетски преображај Србије, Прилози Пројекту 2019 – Колективна монографија, стр. 191-207, Београд 2020 (рад изложен на конференцији „Идентитетски преображај Србије“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 28. фебруар 2020. године)
  7. Одузимање имовине у грађанском поступку (in rem одузимање), Казнена реакција у Србији X, стр. 346-362, Београд 2020
  8. Кривично дело злоупотреба увези са јавном набавком, Унификација права и правна сигурност, Зборник радова 33. Сусрета Копаоничке школе природног права, Том IV, стр. 77-94, Београд 2020, (рад изложен на конференцији „Унификација права и правна сигурност“, 23. децембар 2020. године, у online форми)
  9. Кривично дело незаконитог богаћења, Казнена реакција у Србији XI, стр. 312-329, Београд 2021
  10. Улога јавног тужиоца у прекршајном поступку, Идентитетски преображај Србије, Прилози Пројекту 2020 – Колективна монографија, стр. 199-214, Београд 2021 (рад изложен на конференцији „Идентитетски преображај Србије“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 23-24. септембар 2021. године)

Учешћа на конференцијама

Копаоничка школа природног права, 13-17. децембар 2019. године, са радом „Одговорност за кривична дела учињена путем штампе или других средстава јавног информисања“

Идентитетски преображај Србије, Правни факултет Универзитета у Београду, 28. фебруар 2020. године, са радом „Пореска утаја у српском праву“

Унификација права и правна сигурност, 23. децембар 2020. године (online) са радом „Кривично дело злоупотреба у вези са јавном набавком“

Идентитетски преображај Србије, Правни факултет Универзитета у Београду, 23-24. септембар 2021. године, са радом „Улога јавног тужиоца у прекршајном поступку“

Учешће на научним пројектима

ДомаћиПројекат Министарства науке Републике Србије: „Казнена реакција у Србији као кључни елемент правне државе“
Пројекат Правног факултета Универзитета у Београду: „ЕПИДЕМИЈА. ПРАВО. ДРУШТВО.“

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан редакције часописа Crimen – техничка припрема прилога

Награде и признања

Остало

Положен правосудни испит (2018. године)

Детаљна биографија

Ивана Радисављевић рођена је 26.01.1992. године у Крушевцу, где је завршила основну школу и гимназију. Правни факултет Универзитета у Београду уписала је школске 2011/2012 године, а завршила 2015. године са просечном оценом 10,00. На истом факултету завршила је мастер студије на Кривично-правном модулу, Кривично-правни под-модул са просечном оценом 10,00, одбранивши мастер рад на тему „Одузимање имовинске користи или предмета прибављених кривичним делом и њихово разграничење“. Докторске студије на истом факултету уписала је школске 2018/2019. године на Кривичноправној ужој научној области, модул Кривичноправне науке.

Радила је у Вишем суду у Београду као судијски приправник – волонтер од 2016. до 2018. године, као и на Факултету безбедности Универзитета у Београду на Катедри студија криминалитета као демонстратор од 2016. до 2018. године.

Од октобра 2019. године запослена је на Правном факултету Универзитета у Београду у звању асистента. Пре тога на истом факултету била је ангажована као сарадник у настави (школске 2018/2019 и 2019/2020. године) и као демонстратор (пролећни семестар школске 2016/2017 и 2017/2018 године).

Материјали за наставу и испите

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Катедра за кривично право

ОБАВЕШТЕЊЕ

Од школске 2021/2022. године, литература за припремање испита из предмета Кривично право биће:

на основним академским студијама: И. Вуковић, Кривично право, општи део, последње издање, Београд, или З. Стојановић, Кривично право, општи део, последње издање, Београд

и

– Н. Делић, Кривично право, посебни део, последње издање, Београд

на мастер академским студијама: И. Вуковић, Кривично право, општи део, последње издање, Београд

и

– Н. Делић, Кривично право, посебни део, последње издање, Београд.

НАЈВАЖНИЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА ОПШТИ ДЕО

НАЈВАЖНИЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА ПОСЕБНИ ДЕО

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве