др Иван Ђокић, доцент

кабинет 165 (види на мапи зграде)
011 3027 625
djokic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Среда 11:30 - 13:00
Петак 13:30 - 15:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеКривично право
Политика сузбијања криминалитета
Мастер студијеКривично право
Малолетничко кривично право
Политика сузбијања малолетничког криминалитета – друштвено-превентивни аспект
Докторске студијеКривично право
Политика сузбијања криминалитета

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2016
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Кривично право
Докторат
Година2015
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)„Субјективни елемент кривичног дела у енглеском праву“
Магистратура/мастер
Година2009
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)„Дело малог значаја“
Диплома
Година2004
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

говориенглески, немачки

Библиографија

Општи појам кривичног дела у англо-америчком праву. Конститутивни елементи и основи искључења, за објављивање приређена и незнатно допуњена докторска дисертација Субјективни елемент кривичног дела у енглеском праву, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2016, 282 стр.

Извршилаштво у кривичном праву, Правни факултет Универзитета у Београду, 2020, 221 стр.

„О појму и правној природи неуспелог подстрекавања“, Српска политичка мисао, 3/2020, стр. 269-294.

„Превентивно затварање учинилаца опасних по друштво – вишеструки поврат и мере безбедности“, у: Казнена реакција у Србији. 10. део, (ур. Ђ. Игњатовић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2020, стр. 279-299.

„Кривичноправно реаговање на вишеструки поврат“, Архив за правне и друштвене науке, 3-4/2019, Савез Удружења правника Србије и Републике Српске и Институт за политичке студије, стр. 63-81.

„Forming a Group For the Purpose of Committing Criminal Offences As a Contemporary Threat to Democratic Societies – New Challenges in the Process of Accession of the Republic of Serbia to the European Union“, коауторски рад са доц. др Драганом Чворовић, Теме – часопис за друштвене науке, 4/2109, Правни факултет Универзитета у Нишу, стр. 1029-1044.

„Новчана казна и адекватност државне реакције на криминалитет“, у: Измене у кривичном законодавству и статусу носилаца правосудних функција и адекватност државне реакције на криминалитет (међународни правни стандарди и стање у Србији), Златибор, 2019, стр. 202-215.

„О појму јединства радње (дела) у кривичном праву“, у: Казнена реакција у Србији. 8. део, (ур. Ђ. Игњатовић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2018, стр. 277-291.

„Прогањање – нова инкриминација као наставак кривичноправног експанзионизма у Републици Србији“, Научни скуп са међународним учешћем: Универзално и особено у праву, Зборник радова, Том II, Косовска Митровица, 2018 (18. и 19. мај), стр. 173-191.

„Криминалнополитичка оправданост инкриминисања полног узнемиравања у Републици Србији“, Crimen (бр. 3/2017, стр. 539-558) и Ревија за криминологију и кривично право (бр. 2-3/2017), Београд.

„Реформа казне затвора у кривичном законодавству Републике Србије – Казна затвора у дугом трајању или доживотни затвор?“, у: Европске интеграције и казнено законодавство (поглавље 23 – норма, пракса и мере хармонизације), Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу и „Интермекс“ – Београд, Златибор – Београд, 2016, стр. 222-235.

„Обљуба злоупотребом положаја наставника“, (коауторски рад са проф. др Игором Вуковићем) Теме – часопис за друштвене науке, Ниш, 3/2015, стр. 887–902.

„О добровољности одустанка од извршења кривичног дела“, Анали Правног факултета у Београду, Београд, 1/2015, стр. 186–201.

„Основне црте учења о објективном урачунавању у кривичном праву“, у: Казнена реакција у Србији. 5. део, (ур. Ђ. Игњатовић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015, стр. 255–271

„О облицима кривице из § 30 Римског статута“, у: Међународна кривична дела, 12. Међународни научни скуп, Удружење за међународно кривично право и ИНТЕРМЕКС Београд, Тара, 2013, стр. 607–623.

„Кривична дела квалификована тежом последицом“, у: Казнена реакција у Србији.3. део, (ур. Ђ. Игњатовић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013, стр.  265–279.

„Стварна заблуда у кривичном праву“, у: Казнена реакција у Србији.2. део, (ур. Ђ. Игњатовић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012, стр. 266–288.

Учешћа на конференцијама

Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу и „Интермекс“ – Београд, Златибор – Београд, Европске интеграције и казнено законодавство (поглавље 23 – норма, пракса и мере хармонизације), Златибор, 22-24. септембар 2016, реферат: „Реформа казне затвора у кривичном законодавству Републике Србије – Казна затвора у дугом трајању или доживотни затвор?“.

Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Научни скуп са међународним учешћем: Национално и међународно право – актуелна питања и теме, Косовска Митровица, 26. мај 2017, реферат: „Кривично дело преваре“.

Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици,  Научни скуп са међународним учешћем: Универзално и особено у праву, Косовска Митровица, 18-19. мај 2018, реферат: „Прогањање – нова инкриминација као наставак кривичноправног експанзионизма у Републици Србији“.

Криминалистичко-полицијска академија, International Scientific Conference: Archibald Reiss Days, Београд, 2-3. октобар 2018, реферат (коауторски са доц. др Драганом Чворовић): „Criminal Protection Against Domestic Violence (pre crime concept and the doctrine of the European Court of Human Rights).

Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу и „Интермекс“ – Београд, Златибор – Београд, Измене у кривичном законодавству и статусу носилаца правосудних функција и адекватност државне реакције на криминалитет (међународни правни стандарди и стање у Србији), Златибор, 19-21. септембар 2019, реферат: „Новчана казна и адекватност државне реакције на криминалитет“.

Правни факултет Универзитета у Београду, Идентитетски преображај Србије, Београд, 27. фебруар 2020, реферат: „Сакаћење женског полног органа – нова инкриминација у Кривичном законику Републике Србије“.

Учешће на научним пројектима

Домаћи„Епидемија. Право. Друштво“ чији је носилац Правни факултет Универзитета у Београду и „Казнена реакција у Србији као кључни елемент правне државе“, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан је Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу и управног одбора Удружења за међународно кривично право.

Награде и признања

Остало

Од 2013. године секретар је часописа за кривичне науке Crimen.

Детаљна биографија

Материјали за наставу и испите

Кривично право општи и посебни део

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Катедра за кривично право

ОБАВЕШТЕЊЕ

Од школске 2021/2022. године, литература за припремање испита из предмета Кривично право биће:

на основним академским студијама: И. Вуковић, Кривично право, општи део, последње издање, Београд, или З. Стојановић, Кривично право, општи део, последње издање, Београд

и

– Н. Делић, Кривично право, посебни део, последње издање, Београд

на мастер академским студијама: И. Вуковић, Кривично право, општи део, последње издање, Београд

и

– Н. Делић, Кривично право, посебни део, последње издање, Београд.

Испитна питања:

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве