др Марко Ђурђевић, ванредни професор

кабинет 155 (види на мапи зграде)
011 3027 619
markodj@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Четвртак 11:40 - 13:20
Четвртак 15:30 - 17:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеОблигационо право
Уговорно потрошачко право
Спортско право
Правна клиника

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

Библиографија

Raskidanje ili izmena ugovora zbog promenjenih okolnosti (magistarski rad), Beograd, 1994; 

Ugovor po pristupu (doktorska teza), Beograd, 2001; 

Komentar članova 133-136 Zakona o obligacionim odnosima, Komenatar Zakona o obligacionim odnosima (Glavni redaktor S. Perović), Beograd, 1995;

„Teorije o pravnom osnovu raskidanja ili izmene ugovora zbog promenjenh okolnosti u francuskoj pravnoj teoriji u sudskoj praksi“, Arhiv za pravne i društvene nauke 2/95;

„Zaštita slabije strane u ugovoru po pristupu i fazi zaključenja ugovora“, Pravni život, 10/98;

„Neke specifičnosti tumačenja ugovora po pristupu“, Pravni život, 19/2001;

„Svojina na predmetu lizinga kao sredstvo obezbeđenja lizingodavca u ugovoru o lizingu“, Pravo i privreda, 1-3/2002;

„Pravne karakteristike u bitni elementi ugovora o finansijskom lizingu“, Pravni život 10/2002.

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Рођен је 13. октобра 1961. у Београду. Основну школу и гимназију завршио је у Ваљеву. На Правни факултет Универзитета у Београду уписао се школске 1981/1982, а дипломирао 1985. са просечном оценом 9,46. У току студија више пута је награђиван наградом универзитета.

Последипломске студије на грађанскоправном смеру завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду. Са одликом је одбранио магистарски рад на тему Раскидање или измена уговора због промењених околности и докторску тезу на тему Уговор по приступу. У припремама за докторску дисертацију провео је школску 1997/1998. годину на Правном факултету Универзитета Монтескје, Бордо ИВ у Бордоу, проучавајући под руководством Жана Озера решења француског права, као стипендиста француске владе.

По дипломирању радио је као судијски приправник у Општинском суду у Ваљеву. На Правном факултету запослио се 1989. године као асистент приправник. У звање асистента изабран је 1995. године, а у звање доцента 2002. године.

Један је од аутора Коментара Закона о облигационим односима (Савремена администрација, 1995) и Лексикона Грађанског права (Номос, 1997). Објавио је већи број чланака и других написа у водећим правним часописима и учествовао у раду више научних скупова и саветовања.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве