др Маја Лукић Радовић, ванредни професор

кабинет 34A (види на мапи зграде)
011 3027 724
maja.lukic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеУвод у право европских интеграција
Мастер студијеПраво европских интеграција
Међународне организације
International Relations of the EU
Judicial System of the EU
Common Agricultural Policy of the EU
Докторске студијеПраво европских интеграција
Међународне организације

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Током 2014. године обавила је истраживачки рад у библиотеци Суда правде Европске Уније. У периоду јун-јули 2009, 2010, јануар-фебруар 2011. године и јун-јули 2012. године боравила је на European University Institute у Фиренци, где је обавила истраживање за израду докторске дисертације и учествовала на сесијама Академије за европско право из области права Европске уније и Људских права. Током лета 2008. године завршила је двомесечни курс „Правнички методи у САД: Увод у право САД“ [U.S. Legal Methods: Introduction to U.S. Law] на George Washington University, Institute for U.S. Law, Вашингтон, САД.

Познавање страних језика

Библиографија

 • The Security Council’s Targeted Sanctions in the Light of Recent Developments Occurring in the EU Context, in: Economic Sanctions, (ed. by Michael P. Malloy), Vol. II, Edward Elgar Publishing 2015.
 • Relevance of Conceptualizing the Relationship Between International and National Law for the Legal Nature of the European Union, (in English), forthcoming 2015.
 • Judicial Application of International Law in SerbiaApplication of International Law as a Litmus Test for the Application of EU Law in Southeast Europe, Siniša Rodin, Tamara Perišin (eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015, (co-authored with M. Drenovak-Ivanović), 243-263.
 • Transformation Through Rescue – A Legal Perspective on the Response of the European Monetary Union to the Sovereign Debt Crisis, (in English), Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review, Belgrade, 3/2013, p. 187-198.
 • Customary Norms, Yugoslav Exceptionalism, and the Hazardous Merger of Legal Imperative with International Politics: Some Thoughts on the Solutions Applied to the Break-up of SFR Yugoslavia [Обичајна правна правила, изузетност југословенског случаја и погубно мешање правних императива и међународне политике: неколико мисли о решењима примењеним на распад СФР Југославије], Зборник радова Регулисање отворених питања између држава сукцесора СФРЈ, (eds. Д. Димитријевић, Ж. Новичић, М. Вучић), Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2013, (ко-ауторски са А. Реитер), 125-141.
 • Some Reflections on Independence of the European Central Bank and the Financial Crisis, (in English), Almanac of Contributions to the International academic conference Bratislava Legal Forum 2013: „The Role of Law and Justice in Dealing with the Current Economic Crisis“, Братислава, 2014.
 • Плурализам устава или уставних чинилаца? Конституционализација права Европске уније и подељена сувереност, Теме, број 4/2013, 1705-1718.
 • Кади против Комисије: наслеђе три пресуде [Kadi v. Commission: Legacy of three judgments], Развој правног система Србије и хармонизација са правом Европске уније, прилози пројекту 2012, колективна монографија, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2013, 236-249.
 • Ауторитет Суда ЕУ испред правне сигурности – пресуда МОКС Authority of the EU Court of Justice more important than legal security – Mox Plant Judgment], Анали Правног факултета у Београду 2013, 223-248
 • Аутономија права Европске уније у светлу новије праксе европских судова, [Autonomy of European Union law in the light of the recent case-law of European courts], докторска дисертација на Правном факултету Универзитета у Београду, Београд, 2013, 339 страна.
 • Евро као тројански коњ европског уједињења – надвладавање суверенитета држава чланица у име штедње и солидарности [The Euro as Trojan Horse of European Unification – Subduing Member State Sovereignty in the name of austerity], Право и привреда, Београд 4-5/2013, 555-572.
 • Пресуда Rottmann (2010) Повратна веза од статуса грађанина ЕУ ка држављанству државе чланице [CJEU Rottmann Judgment (2010) – Feedback effect from EU Citizenship to Member State Nationality], Правни живот, IV, 12/2012, Београд, 535-548.
 • Однос Суда ЕУ према материји људских права и Европском суду за људска права [Disposition of the European Court of Justice towards the of subject matter human rights and to the European Court for Human Rights], Зборник радова Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ, прилози пројекту 2011, колективна монографија (ed. С. Табороши), Београд 2012, 117-131.
 • Мешовити споразуми и развој спољних односа Европске уније – да ли оруђе раста може прерасти само себе? [Mixed Agreements and Development of EU External Relations – May a Tool for Growth Outgrow Itself?], Право и привреда, 4-6/2011, 519-532.
 • Да ли је Европско право аутономно, самосвојно, унутар или изван међународног – шта крију кључне пресуде Европског суда правде? [Is European law autonomous, unique, within or outside of the international law – what exactly is hidden behind key judgments of the European Court of Justice?], Зборник радова Хармонизација законодавства Републике Србије са правом Европске уније, у оквиру истоименог пројекта који подржава ИМПП и Hanns Seidel Stiftung, Београд 2011, 145-154.
 • Приказ књиге: Сима Аврамовић, Душан Ракитић, Мирјана Менковић, Војислав Васић, Александра Фулгоси, Бранко Јокић, The Predicament of Serbian Ortodox Holy Places in Kosovo and Metohia – Elements for a Historical, Legal and Conservational Understanding, University of Belgrade Faculty of Law, Belgrade 2010, p.112, Annals of the Faculty of Law in Belgrade – International Edition 3/2011, 290-292.
 • Interpreting Newly-Rediscovered ‘Autonomy’ of the EU Legal System, [Тумачење недавно поново откивене ‘аутономије’ правног поретка Европске уније], Almanac of Contributions to the Conference „Law as a Unifying Factor of Europe – Jurisprudence and Practice“, Братислава 2011, 169-173.
 • Правни и институционални поглед на рањивост ЕУ испољену у вези са кризом сувереног задуживања, Правни живот, 12/2010, IV том, Београд 2010, 551-564.
 • The Security Council’s Targeted Sanctions in the light of recent developments occurring in the EU Context, [Циљане санкције Савета безбедности у светлу скорашњих догађаја у контексту Европске уније], Annals of the Faculty of Law in Belgrade – International Edition 3/2009, 239-250.
 • Резерве и интерпретативне изјаве – појам и могућност њихове примене на Споразум о стабилизацији и придруживању, Анали Правног факултета у Београду 1/2008, 211-231.
 • Правни оквир за прекогранично пословање инвестиционих фондова унутар Европске уније – стање и тендеције, Европско законодавство 23–24/2008, Београд, 30-36.
 • “The New Constitution of the Republic of Serbia” [Нови Устав Републике Србије] и “Real Estate and Construction”, [Некретнине и изградња], Proposals for improvement of the investment climate in SerbiaWhite Book 2007, Foreign Investors Council, 2007.
 • Les aspects juridiques des investissements en Serbie et Monténégro, [Правни аспекти инвестирања у Србији и Црној Гори], коаутори F. Baillet, N. Gradsztjen, Париз, 2004, 34 стране, за учешће на међународној конференцији под називом “Србија и Црна Гора – три године транзиције”, организованом од стране фрнацуског центра за спољну трговину (CFCE).
 • L`affaire de Barcelona Traction et la notion de qualité pour agir, Париз, 2002, 11 стр. (необјављено).
 • Les réserves aux traités: L`interprétation télé ologique au travers de six critères, [Телеолошка интерпетација резерви на уговоре кроз шест критеријума], Париз, 2001, 24 стр. (необјављено).

Учешћа на конференцијама

Међународна научна конференција: „The Critical Legal Studies Perspective on the Role of Courts in the European Union: Transformation or Re-Constitution of Europe?“, Загреб, 26-28. јун 2015;

School of Environmental Law: Environment Law and Ethics, предавање по позиву на тему: „The Aarhus Convention and the CJEU“, Архус Центар Нови Сад и Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, 21. и 22. април 2015;

Међународна научна конференција: „Дани Арчибалда Рајса“, Криминалистицко-полицијска академија, Београд, 3-4. март, 2015;

„Citizens, Societies and Legal Systems: Law and Society in Central and South and Eastern Europe“, Conference organized by Belgrade University Faculty of Law, Serbian Association for Legal and Social Philosophy and Hungarian Academy of Sciences, Centre for Social Sciences Institute for Legal Studies, November 21, Belgrade University, Faculty of Law;

Основе наставничких компетенција и академских вештина универзитетских наставника, Центар за континуирану едукацију Универзитета у Београду, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Београд, 23-25. мај, 2014;

South East European Post-Doctoral Colloquium in Public Law, Тирана, 10. и 11. април, 2014;

Међународна научна конференција “The Role of Law and Justice in Dealing with the Current Economic Crisis“, Правни факултет Универзитета Comenius, Братислава, 10. и 11. октобар 2013;

European Summer School, SEE Graduates EU Law Teaching & Research Academy, Europa-Institut, Saarland University, 1-13. јул 2013;

Међуверски округли сто: „Религија, наука и култура – допринос светских религија науци и култури – верска бастина као предмет истраживања на Универзитету у Београду“, Ректорат Универзитета у Београду, 10. јун 2013;

5th Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists in Greifswald, Germany, 3–4. мај 2013;

Advanced Issues of EU Law, „Internal Market in the time of ecnomic crisis – restrictions and justifications“, Дубровник, 21-26. април 2013;

Jean Monnet семинар: EU Law Course Development, Faculty of Law University of Zagreb, 30. јануар 2013;

XXV сусрет Копаоничке школе природног права, Копаоник, 13-17. децембар 2012;

Међународна научна конференција „Регулисање отворених питања између држава сукцесора СФРЈ“, 29-30. новембра 2012. године у Институту за међународну политику и привреду;

Executive training seminar на тему: „The Anatomy of EU Foreign Policy“, Европски универзитетски институт, Фиренца, 10-12. октобар 2012. године, при Robert Schuman Centre for Advanced Studies;

Jean Monnet семинар: „EU Law Course Development“, Правни факултет Свеучилишта у Загребу, Загреб, 17-19. фебруар 2012;

Jean Monnet семинар: „Methodology of EU Law“, Опатија, 3-5. фебруар 2012;

Harvard Law School, Cambridge, друга радионица Института за глобално право и привреду Правног факултета Универзитета Харвард, 1-10. јун 2011;

XX-о јубиларно саветовање правника у привреди „Привреда и владавина права“, Врњачка бања, 25-27. мај 2011;

„Србија у глобалној безбедносној архитектури“, у организацији Фондације Ханс Зајдел (Hanns-Seidel-Stiftung), Кладово, 6-8. мај 2011;

Међународна научна конференција „Хармонизација законодавства Републике Србије са правом Европске уније“, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 5-6. мај 2011;

„Ever-closer in Brussels – Ever Closer in the World? EU External Action after the Lisbon Treaty“, ЕУИ, Фиренца, 21-22. јануар 2011;

Међународна научна конференција ““Law as a Unifying Factor of Europe – Jurisprudence and Practice“, Правни факултет Универзитета Comеnius у Братислави, 21-23. октобар 2010. године, под покровитељством председника Европског парламента, председника Словачке и ректора Универзитета Comеnius;

Међународни научни скуп “New Security Challеnges”, Беч, 3-5. јун 2010. године, при Академском савету Уједињених нација (ACUNS);

XXIII сусрет Копаоничке школе природног права, Копаоник, 13-17. децембар 2010;

у оквиру пројекта „Основи разумевања Европске уније“, у организацији Фондације Ханс Зајдел (Hanns-Seidel-Stiftung), Кладово, децембар 2010;

Прва „IGLP – аустријска радионица“ под насловом: „Право као средство регулације“, замак Сегау (Schloss Seggau), Аустрија, у организацији Института за глобално право и политику IGLP Правне школе Универзитета Харвард, Интердисциплинарног удружења за упоредно и међународно право из Беча и Истраживачког института за пословно право Централне и Истично Европе (FOWI) при Универзитету за економију и пословање из Беча, август 2010. године.

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Положила је правосудни испит Републике Србије (2006). До 1. септембра 2009. године била је члан Адвокатске коморе Београда и Србије. Члан ADEF – Association des Diplômés de l’Ensignement Supérieur Français. Члан је Српског удружења за међународно право – националног огранка Удружења за међународно право и Internartional Law Association (ILA).

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Др Маја Лукић рођена је 1977. године у Београду, где је завршила Огледну основну школу „Владислав Рибникар“ и Трећу београдску гимназију са одличним успехом. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 2000. године са просечном оценом 9,22. Током студија била је стипендиста Министарства просвете Владе Републике Србије и француске Владе у оквиру програма «Connaissance de la France». Школске 2001/2002. године уписала је последипломске студије у Француској, на Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, где је и магистрирала 2002. године, одбранивши магистарски рад на тему: «La licéité des réserves» [Допуштеност резерви] под менторством професора др Пјер Мишел Ајзмана (Pierre Michel Eisemann). Током 2008. године пријавила је израду докторске дисертације на Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, на тему: «La succession de la Serbie aux Organisations Internationales» [Сукцесија Србије у међународним организацијама] код ментора професора Ив Додеа (Yves Daudet). Јуна 2013. године одбранила је са одликом докторску дисертацију на Правном факултету Универзитета у Београду на тему: „Аутономија права Европске уније у светлу новије праксе европских судова“. Током студија била је члан Стручне групе за европско право. Похађала је “Јавно-бележнички курс – нотарски курс“ на Правном факултету Универзитета у Београду. Током школске 2002/03. године у Паризу је уписала и похађала стручни курс за припрему полагања правосудног испита при C.R.F.P.A. (Регионални центар за обуку за адвокатску струку), на Универзитету Paris 5, René Descartes. Током јуна и јула 2009, 2010. и 2012. године учествовала је на сесијама Академије за европско право у Фиренци, при Европском универзитетском институту (Academy of European Law, European University Institute) из области права Европске уније и људских права.

Предаје на основном, мастер и докторском програму студија Правног факултета Универзитета у Београду предмет Право европских интеграција. Такође, ангажована је и у настави на Мастер студијама европских интеграција, која се одржава на енглеском језику на предметима: General course on EU Law, International Relations of the EU, Immigration and Asylum Policy of the EU and Common Agricultural Policy of the EU. На катедри за међународно право и међународне односе обавља послове секретара на последипломским студијама, као и секретара допунског курса који се у оквиру Мастера европских интеграција организује на француском језику у сарадњи са Европским универзитетским центром из Нансија ради стицања француске дипломе Мастер 2 – Le Master 2 «Etudes Européennes». Обавља и делатност независног саветника, а од маја 2009. године континуирано сарађује са међународном адвокатском канцеларијом DLA Piper Weiss-Tessbach. У септембру 2009. и 2010. године у својству секретара учествовала је као члан пројектног и организационог одбора у припреми Летњих школа: „Роми: правно-политичка димензија“ и „Забрана дискриминације особа са инвалидитетом“ организованих на Правном факултету Универзитета у Београду. Током осам година стручно се усавршавала радећи у домаћим и страним адвокатским канцеларијама. Пратећи програм припремне наставе за полагање правосудног испита у Француској, са статусом приправника према француском праву, стекла је искуство у области судских спорова, пословног права и права европских интеграција у адвокатској канцеларији Cabinet De Guillenchmidt & Baillet, у Паризу. Након повратка у Београд, радила је као приправник у адвокатској канцеларији Дражић, Беатовић и партнери. Правосудни испит је положила 2006. године и радила као адвокат у француској адвокатској канцеларији Gide Loyrette Nouel, која је била носилац хармонизације националног са законодавством Европске уније у Мађарској, а делимично и у Пољској и Бугарској.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве