др Милена Полојац, редовни професор

Шеф Катедре за правну историју

кабинет 238 (види на мапи зграде)
011 3027 705
polojac@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Уторак 11:00 - 13:00
Среда 15:30 - 16:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеРимско приватно право (предавања и вежбе)
Мастер студијеРазвој основних институција римског права (обавезни предмет)
Методе и технике правноисторијског истраживања (изборни)
Контракти у римском праву (изборни)
Аквилијев закон у европској правној историји (изборни)
Докторске студијеРимско право
Контракти у римском праву
Аквилијев закон у европској правној историји

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2016
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Правна историја, Римско право
Докторат
Година1997
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Аctio de pauperiе и одговорност за штету коју причини животиња у римском праву
Магистратура
Година1990
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Societas у римском праву
Диплома
Година1984
ИнституцијаPravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Стручна и научна усавршавања

Universiteit van Amsterdam , Амстердам, Холандија, 1995/1996 – три месеца

Универзитет Erasmus у Ротердаму, Холандија 1999. године – два месеца.

Soverato , Италија 1999. и 2001. године – две недеље

Freie Universität Berlin , Немачка, фебруар 2011. године

Макс Планк институт за европску правну историју у Франкфурту, Немачка ( Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte ), март 2012. и март 2013. године.

Познавање страних језика

говориенглески, италијански
користифранцуски, немачки, латински и старогрчки

Библиографија

Уџбеник:

 1. Римско право. Порекло и темељи приватног права, Београд 2023, 358.

Тезе:

 1. Societas u rimskom pravu, (magistarska teza) Beograd 1990, 141.
 2. Actio de pauperie i odgovornost za štetu koju pričini životinja u rimskom pravu, ( doktorska teza), Beograd 1997, 170.
 3. Actio de pauperie and liability for a damage caused by animals in Roman Law, Ph. D. Thesis, Belgrade 1997, 131.

Монографије:

 1. Actio de pauperie and Liability for Damage Caused by Animals in Roman Law, Beograd 2003, 245.
 2. Akvilijev zakon i pravna kultura, Beograd 2015, 331.

Зборници радова:

 1.  Српски грађански законик – 170 година (уредници: Милена Полојац, Зоран Мирковић, Марко Ђурђевић), Београд 2014, 471.
 2. Идентитетски преображај Србије, прилози пројекту 2015 – колективна монографија (приредиле Радмила Васић, Милена Пoлојац),  Београд 2016.

Приручници:

 1. Praktikum za rimsko pravo, Tekstovi i slučajevi rimskih pravnika iz obligacionog prava, Beograd 2007, 258, Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd 2009, 299, Treće izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd 2011, 313, Četvrto izdanje, Beograd 2014, 313, Peto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd 2018, 326, Šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd 2022.
 2. Praktikum za rimsko pravo (I), Tekstovi i slučajevi rimskih pravnika iz stvarnog prava, (koautorski s doc. dr Andrejom Katančevićem), Beograd 2014, Peto izdanje, Beograd 2021.

Чланци у стручним часописима и зборницима радова:

 1. „Societas i consortium – poreklo klasičnog ortakluka“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 6/1992, 599-609.
 2. „Ciceron i Platon – uzor Ciceronovih Zakona“, Arhiv za pravne i društvene nauke, 1/1995, 35-58.
 3. „The development of the main ideas on noxality after Fernand De Visscher“, Le monde antique et les droits de l’homme, Actes de la 50e Session de la Societé internationale Fernand De Visscher pur l’histoire des droits de l’antiquité, Bruxelles,  16-19 septembre l996, Bruxelles, 1998, 61-69.
 4. „Actio de pauperie – tužba rimskog prava za slučaj štete koju pričini životinja“, Pravna država u antici – pro et contra (urednik Sima Avramović), Beograd, 1998, 54-98.
 5. „Actio de pauperie – domestic and wild animals?“, Régle et pratique du droit dans les réalités juridiques de l’antiquité,  Atti della 51a  Sessione della SIHDA,  Crotone-Mesina, 16-20 settembre 1997, Catanzaro 1999, 463-474.
 6. „Priroda noksalnih tužbi i noksalne odgovornosti“, Arhiv za pravne i društvene nauke, 4/1999, 463-485.
 7. „Nature of noxal actions and noxal liability“, Orbis iuris romani, Journal of ancient law studies, Brno, VI, 2000, 151-170.
 8. „L’actio de pauperie ed altri mezzi processuali nel caso di danneggiamento provocatodall’animale nel diritto romano“, Ius Antiquum, Moskva, 1 (8), 2001, 81-87.
 9. „Societas quoad sortem u rimskom i savremenom uporednom pravu“, Arhiv za pravne i društvene nauke, 1-2/2004, 153-169.
 10. „Podela dobiti i gubitka među ortacima – rimsko pravo i moderna rešenja“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 2/2005, 130-144.
 11. „Rimski societas u najnovijoj literaturi“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 2/2006, 177-204.
 12. „Uticaj rimske klasifikacije ugovora o ortakluku na moderno pravo“, Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije, Zbornik radova, knjiga I, (priredio prof. dr Stevan Lilić), Beograd, 2006, 135-150.
 13. „Klasifikacije ugovora o ortakluku – nove podele i rimsko pravo“, Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije, Zbornik radova, knjiga II (priredio prof. Stevan Lilić), Beograd, 2007, 107-120.
 14. „Ugovor o ortakluku – de lege ferenda (kritički osvrt na predlog Komisije za izradu Građanskog zakonika)“, Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije, Zbornik radova, knjiga III (priredio prof. Stevan Lilić), Beograd, 2008, 104-120.
 15. „Lavovski ortakluk u basni i pravu“, Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU, prilozi projektu 2008, Zbornik radova, (priredio prof. dr Svetislav Taboroši), Beograd, 2009, 281-291.
 16. „Lex Aquilia u interpretaciji klasične jurisprudencije“, Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije, Zbornik radova, knjiga IV (priredio prof. Stevan Lilić), Beograd, 2009, 94-107.
 17. „Il regime di proprietà in società. Il diritto romano e quello moderno“, Studi in onore di Antonino Metro, tomo V, Giuffrè editore, 2010, 73-90.
 18. „Casuistry and General Rules – Problem of Risk Bearing in Roman societas, Annals of the Faculty of Law in Belgrade, LVIII, 3/2010, 235-247.
 19. „Periculum i teorija rizika“, Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije, Zbornik radova, knjiga V (priredio prof. dr Stevan Lilić), Beograd, 2010, 93-103.
 20. „Preduzimanje pravnih poslova za drugog i zastupanje – istorijski pogled“, Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU, prilozi projektu 2011, (priredio prof. dr Svetislav Taboroši), Beograd, 2011, 441-452.
 21. „O dve vrste objektivne odgovornosti habitatora iz ugla pretorovog edikta de his qui effuderint vel deiecerint (Ulpijan, D.9.3.1.pr-1)“, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, knjiga I, zbornik radova, priredio prof. dr Stevan Lilić, Beograd, 2011, 132-142.
 22. „Biznis menadžment i rimsko pravo“, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, knjiga II, zbornik radova, priredio prof. dr Stevan Lilić, Beograd, 2012, 170-181.
 23. „Actio de pauperie: Anthropomorphism and Rationalism“, Fundamina. A Journal of Legal History, Unisa Press, South Africa, 18 (2) 2012, 119-144.
 24. „Srpski građanski zakonik i odredbe o prisvajanju divljih životinja: recepcija izvornog rimskog prava“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 2/2012, 117-134.
 25. „O aktuelnosti jednog pretorovog edikta (edikt  de effusis vel deiectis)“,  Zbornik radova 1700 godina Milanskog edikta, (urednici: Dragan Nikolić, Aleksandar Đorđević, Miljana Todorović),  Niš 2013,  617-626.
 26. „Societas and its Management“, Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies, 2, 1 (2013), 143-151.
 27. „Škola prirodnog prava, Hugo Grocije i Akvilijev zakon – De iure belli ac pacis 2.17“,  Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije,  Zbornik radova, knjiga III, (priredio prof. dr Stevan Lilić, Beograd), 2013, 143-153.
 28. „Gaius, Hadzic and occupatio of wild animals“, Meditationes de iure et historia. Essays in honour of Laurens Winkel (ed. Rena van den Bergh et al.), Fundamina, editio specialis, 20-2/2014, 738-747.
 29. „Hugo Donellus – sistematičar s početka novog veka o deliktima i Akvilijevom zakonu“, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije,  Zbornik radova, knjiga IV, (priredio prof. dr Stevan Lilić), Beograd 2014, 137-149.
 30. „Ортаклук као заједница имовине у Српском грађанском законику – историјски осврт на § 727.“ Српски грађански законик – 170 година.  Зборник радова (ур. Милена Полојац, Зоран Мирковић, Марко Ђурђевић), Београд 2014, 247-272.
 31.  „Leonardus Lessius (1554-1623) –  moralna teologija i prirodno pravo o deliktima i restituciji“, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije,  Zbornik radova, knjiga V, (priredio prof. dr Stevan Lilić, Beograd), Beograd 2015, 163-188.
 32. Liberum corpus aestimationem non recipit – istorijat i aktuelnost jedne pravne regule“, Zbornik Matice srpske za klasične studije, Novi Sad, 17, 2015, 125-143.
 33. „ Zadruga serba  – tra consortium e  societas omnium bonorum”, Scritti per Alessandro Corbino (a cura di Isabella Piro),  vol. 6, Libellula Edizioni, Tricase Italy 2016.
 34.  „Пчеле и Нацрт грађанског законика Републике Србије – римска и германска правна традиција“, Животиње и право, Зборник Института за правне и друштвене науке Правног факултета у Београду (ур. Марија Караникић Мирић, Марко Давинић, Игор Вуковић), Београд 2016, 11-30. 
 35. “Vo koji bode i Mojsijevo zakonodavstvo”, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, Zbornik radova,  knjga 6 (priredio prof. dr Stevan Lilić), Beograd 2016, 144-153.
 36. “Јунац који боде у Законоправилу Светога Саве“, Анали Правног факултета у Београду,  LXV, 2/2017, 43-69. („Goring Ox in the Nomocanon of Saint Sava“,  The Annals of the Faculty of Law in Belgrade,  LXV, 2/2017), 43-69.
 37. “Violation of Tombs: Roman-Byzantine Law in the Zakonopravilo (Nomocanon) of Saint Sava,  IUS ROMANUM 2/2017,  1-8. http://iusromanum.eu, Roman/ISSN 2367-7007.
 38. „Leonardus Lessius i moralna teologija 16-17. veka o zajmu i kamati (Na marginama naučne zaostavštine Obrada Stanojevića)“, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, Zbornik radova,  knjiga VII (priredio prof. dr Stevan Lilić), Beograd 2017, 158-170.
 39. „Путеви рецепције римско-византијског права у средњовековно српско право: скрнављење гробова и цркава“, Зборник Матице српске за класичне студије, 19, Нови Сад 2017, 161-186.
 40. „The legal rule liberum corpus nullam recipit aestimationem in the European legal history”, IUS ROMANUM 2/2018,  http://iusromanum.eu,  378-389.
 41. “Популарне тужбе у Законоправилу Светога Саве”, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije,  Zbornik radova, knjiga 8, (priredio prof. dr Stevan Lilić, Beograd), Beograd 2018, 190-203.
 42. “Трактат Кристијана Томазија о Аквилијевом закону и теорија о правним трансплантима Алана Вотсона”, Зборник радова, том I, Научни скуп са међународним учешћем “Право у функцији развоја друштва”, Универзитет у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица 2019, 177-193.
 43. “Аквилијев закон и средњовековно српско право: Синтагма Матије Властара”, Идентитетски преображај србије, прилози пројекту 2018, колективна монографија, ур. Ивана Крстић, Маја Лукић, Београд 2019, 37-51.
 44. “Аквилијев закон у српсковизантијским компилацијама”, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, LIII, 1/2019, 37-58.
 45. “Životinje u rimskom pravu: Skica”, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije,  Zbornik radova, knjiga 9, (priredio prof. dr Stevan Lilić, Beograd), Beograd 2019, 115-135.
 46. „Alan Watson`s theory on legal transplants and farmer case (D.9.2.30.3)“IUS ROMANUM 2/2019,  http://iusromanum.eu, ISSN 2367-7007, 583-595.
 47. Повреда гроба – некад и сад, Правна традиција и интегративни процеси, I том, Зборник радова с међународним учешћем, Косовска Митровица 2020, 35-54.
 48. Паулов случај земљорадника: историјска скица, NOMOPHYLAX: Зборник радова у част Срђана Шаркића, Београд 2020, 67-81.
 49. Sacrilegium – светогрђе некад и сад, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije,  Zbornik radova, knjiga 10, (priredio prof. dr Stevan Lilić, Beograd), Beograd 2020, 87-101.
 50. “The Goring Bullock in the Serbian Nomocanon and the Biblical Law”, Legal System in the Period of the New Reality, (International Scientific Conference, September 24th 2021), University of Priština in Kosovska Mitrovica, Kosovska Mitrovica 2021, 231-252.
 51. “Нека запажања у вези са применом Законоправила Светога Саве (одредбе из поглавља 48 и 55), Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije,  Zbornik radova, knjiga 11, (priredio prof. dr Stevan Lilić, Beograd), Beograd 2021, 91-104.
 52. “Клаузула rebus sic stantibus – порекло идеје о промењеним околностима”, Епидемија, право, друштво. Прилози пројекту 2021. Колективна монографија (уредници доц. Др Наталија Лукић, проф. др. Далибор Ђурић), Београд 2022, 181-195.
 53. “Province of Syria and the Law school in Berytus”, IUS ROMANUM 2/2022,  http://iusromanum.eu, ISSN 2367-7007, 350-361.
 54. “University education of lawyers: historical view“, International scientific conference „Challenges and perspectives of the development of legal systems in the XXI century“ Међунродни научни скуп “Изазови и перспективе развоја правних система у XXI вијеку”, (ур.проф. др Игор Милинковић, доц. др Бојан Влашки), Зборник радова, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука 2022,  21-30 (уводно предавање).
 55. Rimsko pravo i metod srednjovekovnih pravnika – nekoliko primera, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije,  Zbornik radova, knjiga 12, (priredio prof. dr Stevan Lilić, Beograd), Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Beograd 2022, 82-95.

Остало:

 1. Ante Romac, Rimsko pravo, Pravnik, Zagreb, 20-21/1982, 167-169.
 2. Rad Opšteg seminara Pravnog fakulteta u Beogradu u periodu od početka zimskog semestra 1992. godine do kraja kalendarske 1993. godine (fakultetska hronika), Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 3-4/1994, 468-471.
 3. Kupoprodaja u rimskom pravu i njen uticaj na razvoj evropskog prava, Međunarodni naučni skup Budimpešta, novembar 2004, Zbornik  Matice srpske za klasične studije, Novi Sad, 6/2004, 199-204 = Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1/2005, 199-205.
 4. Tamàs Nótári, Law, Religion and Rhetoric in Cicero’s  Pro Murena, Schenk Verlag, Passau 2008, str. 200, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, LVIII, 1/2010, 376-384.
 5. LXIII Kongres Društva za pravnu istoriju Fernan de Višer (SIHDA), Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, LVIII, 1/2010, 363-366.
 6. Обрад Станојевић (1934-2011), Анали Правног факултета у Београду, LIX, 2/2011, 430-433.
 7. Обрад Станојевић in memoriam, Зборник  Матице српске за класичне студије 14, Нови Сад, 2012, 283-287.
 8. Мирослав Милошевић (1948-2014), Анали Правног факултета у Београду, LXII, 2/2014, 307-309.
 9. Проф. др Алан Вотсон (1933-2018), Acta Diurna, Билтен Правног факултета у Београду, Број 62-63, новембар 2018- март 2019, 43-44 (коауторски са Симом Аврамовићем)
 10. Ханс Анкум (1930-2019), Анали Правног факултета у Београду, LXVII, 3/2019, 320-326.
 11. Hans Ankum (1930-2019) eng, Анали Правног факултета у Београду, LXVIII, 1/2020, 239-245.

Учешћа на конференцијама

Мишколц, Мађарска (1991):

Miškolc, Mađarska, 14-22. septembar 1991, Societé internationale Fernand De Visscher pоur l’histoire des droits de l’antiquité – SIHDA, 45. session.

Амстердам, Утрехт (1992):

Amsterdam, Utrecht, 21-26- septembar 1992, SIHDA, 46. zasedanje.

Беч (1994):

 (Vienna, 19-23. septembar 1994, SIHDA, 48. session).

Брисел (1996):

(Bruxelles, 16-19. septembar 1996, SIHDA, 50. session. “The development of the main ideas on noxality after Fernand de Visscher”).

Кротоне, Месина  (1997):

 (Crotone, Messina, Italia, 16-20. septembar 1997, SIHDA, 51. session: “Actio de pauperie – domestic and wild animals?”)

Копанело (1998):

(Copanello,Italia, 10-13. jun 1998, Ius controversum e Auctoritas Principis).

Соверато (1999):

Soverato (Italia), 4-11. septembar 1999. Peti međunarodni seminar iz rimskog prava. Referat “Lo status delle personae alieni iuris e la responsabilità nossale”.

Москва-Санкт Петербург (2000):

(Moskva-Sankt Peterburg, 24-31. maj 2000. Drugi međunarodni kongres iz rimskog prava. Referat: “L`actio de pauperie ed altri mezzi processuali nel caso di danneggiamento provocato dall`animale nel diritto romano”).

Соверато (2001):

Soverato (Italia), 4-9. septembar 2001. Šesti međunarodni seminar iz rimskog prava. Tema: Giudizi e giudici. Učešće s diskusijom na temu: Državina i interdikti.

Будимпешта (2004):

(Međunarodni naučni skup. Kupoprodaja u rimskom pravu i njen uticaj na razvoj evropskog prava).

Кавала-Филипи (2009):

(Kavalla – Filippi, 22-26. septembar 2009, Societé internationale Fernand De Visscher pоur l’histoire des droits de l’antiquité – SIHDA (63. session): реферат „Societas and periculum“)

Лијеж (2011):

Lijež (Liège), 19-24. septembre 2011, SIHDA (65. session): реферат „Two kinds of habitator`s liability in D.9.3.1.pr-1“ Lijež (Liège), 19 -24. septembre 2011, SIHDA (65. zasedanje), referat „Two kinds of habitator`s liability in D.9.3.1.pr-1“

Оксфорд (2012):

Oxford, 18 – 22. September 2012, SIHDA (66. session): реферат „Occupation of Wild Animals and Serbian Civil Code“ Oxford, 18 – 22. September 2012, SIHDA (66. zasedanje): I) referat „Occupation of Wild Animals and Serbian Civil Code“ Obrad Stanojević, in memoriam.

Клуж-Напока (2012):

Cluj-Napoca, 9-10. maj 2012, Univ. Sapientia, Hungarian university of Transylvania, (међународни скуп „Садашњост и будућност европског приватног права“): реферат „Societas and its Management“ Cluj-Napoca, 9 -10. maj 2012, Univ. Sapientia, Hungarian university of Transylvania, međunarodni skup „Sadašnjost i budućnost evropskog privatnog prava“: referat „Societas and its Management“ (М 33)

Ниш (2013):

Ниш, мај 2013, Међународини скуп „1700 година Миланског едикта“, реферат „О актуелности једног преторовог едикта (едикт de effusis vel deiectis)“

Напуљ (2014):

Napоli, 16 – 20. septembar 2014, SIHDA (68. session): реферат „Zadruga serba tra consortium e societas omnium bonorum“

Београд – Нови Сад – Сремска Митровица (2015):

Београд – Нови Сад – Сремска Митровица, 24-27. септембар 2015, Друштво за античке студије Србије, 9. међународни научни скуп: „Антика и савремени свет данас“, председавање сесијом и реферат „ Liberum corpus aestimationem non recipit. Историјат и актуалност једне правне регуле“

Београд (2016):

Београд, 25. март 2016, „Српски грађански законик 170 година – у сусрет новом грађанском законику“,организација скупа и реферат „Ортаклук као заједница имовине у Српском грађанском законику – историјски осврт на § 727.“

Болоња-Равена (2017):

Bologna – Ravenna, 12-16. septembar 2017, SIHDA, реферат „Roman-Byzantine law in Medieval Serbia: de sepulchro violato“

Ниш (2017):

Niš, 12-14. oktobar 2017, International conference „ IUS ROMANUM, The Universality of Roman law“, председавање сесијом и реферат „Violation of tombs: Roman-Byzantine law in the Zakonopravilo of Saint Sava“

Краков (2018):

Krakow, 11-15. September 2018, SIHDA 72. session (Plus ratio quam vis), реферат: Lex Aquilia in Serbian Medieval Law

Скопље (2018):

Skopje, International Roman Law Conference – Ius Romanum 2018 Macedonia: „The legal rule liberum corpus nullam recipit aestimationem in the European legal history”

Косовска Митровица (2019):

Косовска Митровица, 24. mај 2019, Научни скуп са међународним учешћем “Право у функцији развоја друштва”, Универзитет у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици: реферат “Трактат Кристијана Томазија о Аквилијевом закону и теорија о правним трансплантима Алана Вотсона”

Крагујевац (2019):

Kragujevac, 7-9 november 2019. IUS ROMANUM 2019
„RES PUBLICA & RES PRIVATA“: Alan Watson`s theory on legal transplants and farmer case (D.9.2.30.3)

Единбург (2019):

Edinburgh, 2 – 7 September 2019, SIHDA 73. session (Le droit et sa place dans le monde antique), реферат: Paulus D.9.2.30.3: some remarks on the „farmer case“ in the western and eastern European legal tradition

Будимпешта (2020):

Budimpešta, 2020: Pázmány Péter Catholic University Faculty of Law, conference “Challenges and Teaching Experiences of Roman Law”, Budapest, February 13th 2020, referat: Teaching lex Aquilia.

Београд (2021):

Седма национална конфереција византолога, САНУ, 22-25. јун 2021. године, председавање и реферат: Нека запажања везана за примену Законоправила Светога Саве (главе 48 и 55).

Бања Лука (2022):

International scientific conference „Challenges and perspectives of the development of legal systems in the XXI century“ Међунродни научни скуп Изазови и перспективе развоја правних система у XXI вијеку”, (ур.проф. др Игор Милинковић, доц. др Бојан Влашки), Зборник радова, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука 2022,  уводно предавање “University education of lawyers: historical view“

Сарајево (2022):

International conference IUS ROMANUM:  “Provinciae”,  Referat: “Province of Syria and the law school in Berytus”.

Београд (2023):

Перспективе изучавања римског јавног права у XXI веку, Први међународни семинар, Правни факултет Универзитета у Београду, 30. мај 2023. године, реферат:  “Zadruga serba tra tradizione e modernità”.

Бања Лука (2023):

“Изазови и перспективе развоја правних система у XXI вијеку” историјскоправна сесија посвећена стогодишњици рођења професора Анте Ромаца, 2. Јун 2023. године. Реферат: Лик римског правника Гаја Касија Лонгина.

Cres, Rep. Hrvatska (2023):

Осма међународна конференција Балканског удружења за римско право и римску правну традицију, од 5-7. октобра 2023. године: Feminae.  Излагање на тему: Consortium and Women.

Учешће на научним пројектима

Домаћи1. „Идентитетски преображај Србије“
2. „Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије”

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан је Међународног друштва за античка права Фернан де Вишер (SIHDA)

Члан Друштва за античке студије Србије

Члан Матице српске

Члан редакције часописа Весник правне историје

Награде и признања

Остало

Положила je правосудни испит 1986. године.

Шеф Катедре за правну историју (од октобра 2018. године).

Потпредседник  Савета Правног факултета у Београду.

Члан Већа научних области правно-економских наука Универзитета у Београду.

Детаљна биографија

Рођена је 1961. године у Београду. Основну школу, класичну гимназију и средњу музичку школу завршила је у Загребу. Правни факултет Свеучилишта у Загребу уписала је 1980. године, а дипломирала 1984. године. Била је члан редакције часописа студената Правног факултета у Загребу „Правник“.

Од 1985. до 1987. године радила је као адвокатски приправник у Београду, а затим у предузећу „Југопетрол Београд“ на пословима правног референта. Правосудни испит положила је у Београду 1986. године.

Од 1987. до 1990. године радила је на Правном факултету у Загребу као асистент приправник за предмет Римско право.

Магистрирала је 1990. године на Правном факултету у Београду одбранивши тезу под називом „Societas у римском праву“. На Правни факултет Универзитета у Београду у својству асистента за предмет Римско право изабрана је 1991. године.

Докторску дисертацију под називом „Actio de pauperie и одговорност за штету коју причини животиња у римском праву“ одбранила је 1997. године (верзија на енглеском језику Actio de pauperie and liability for a damage caused by animals in Roman Law, Belgrade 1997, 131). Чланови комисије за одбрану докторске дисертације су били проф. др Јелена Даниловић, проф. др Обрад Станојевић,  проф. др Ханс Анкум (Правни  факултет Универзитета у Амстердаму) и доцент др Мирослав Милошевић.

Учествовала је с докторском тезом на међународном такмичењу романиста „IV Premio romanistico internazionale Gerard Boulvert“ 1997. godine.  Докторска дисертација на енглеском језику је проширена и објављена 2003. године у Београду.

У звање доцента изабрана је 1998. године, у звање ванредног професора 2008. године, а у звање редовног професора 2016. године.

Ради стручног усавршавања боравила је у више наврата у иностранству. Завршила је програм летње школе у Штроблу Универзитета у Бечу (Sommer-Hochschule der Universität Wien) 1989. године. Користила је неколико стипендија за усавршавање од којих треба поменути тромесечни студијски боравак на Правном факултету у Амстердаму (Universiteit van Amsterdam) године 1995/1996 године и двомесечни на Правном факултету Универзитета Erasmus у Ротердаму 1999. године. Такође се усавршавала на краћим семинарима у Италији (Soverato) 1999. и 2001. године. Боравила је ради истраживања и прикупљања литературе у Немачкој. На Правном факултету Слободног универзитета у Берлину (Freie Universität Berlin) била је у фебруару 2011. године, а на Макс Планк институту за европску правну историју у Франкфурту (Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte), боравила је у марту 2012. и 2013. године.

Члан је Међународног друштва за античка права Фернан де Вишер (SIHDA), Друштва за античке студије Србије и Матице српске.

На Правном факултету Универзитета у Београду вила је члан је Већа Института за правне и друштвене науке од 2008-2018. године. Била је члан радне групе за унапређење мастер студија (2015), и члан радне групе за унапређење наставног и научног рада на Правном факултету у Београду (2016). Била је заменик шефа Катедре за правну историју. 

Шефица је Катедре за правну историју (од октобра 2018. године). Потпредседник је Савета Правног факултета у Београду. Члан је Већа научних области правно-економских наука Универзитета у Београду.

Учествовала је у раду већег броја међународних скупова, конгреса и семинара.

Течно говори енглески језик, а користи италијански, француски и немачки језик. Познаје класичне језике латински и грчки.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве