др Милош Станковић, ванредни професор

кабинет 33А (види на мапи зграде)
011 3027 723
milos.stankovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеУпоредна правна традиција
Реторика
Номотехника – писање правних аката
Мастер студијеУпоредна правна традиција
Право у доба крсташких ратова

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2021.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Ужа научна област Правна историја – предмети Упоредна правна традиција и Реторика
Докторат
Година2015.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Назив докторске дисертације: „Уговорно наслеђивање између супружника“.
Магистратура/мастер
Година2009.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Грађанскоправни модул – Наследноправни подмодул
Назив мастер рада: „Недостојност за наслеђивање“.
Диплома
Година2007.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

У априлу месецу 2019. године боравио на Макс Планк институту за европску правну историју у Франкфурту (Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte) у циљу истраживања и прикупљања извора и литературе за писање монографије о правном поретку Латинског Јерусалимског краљевства;

У периоду 3.1.2014.-1.3.2014. био је корисник стипендије Макс Планк института за упоредно и међународно приватно право у Хамбургу (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht Hamburg).

У јануару 2012. године био је корисник стипендије Међу-универзитетског центра за немачко, хрватско, европско и упоредно право и Института за источноевропске студије на Слободном Универзитету у Берлину (Frei Universität Berlin).

Познавање страних језика

говориенглески, француски

Библиографија

 • Политичко беседништво професора Живојина Перића, Архив за правне и друштвене науке бр. 4/2020, стр. 145-163;
 • The Assise sur la ligèce as Magna Carta of the Latin East, прихваћени излагање, учешће и научни рад на међународној Конференцији Crusading Encounters, 10th International Conference, која је требало да се одржи у Лондону од 29. јуна до 3. јула 2020. године у организацији The Society for the Study of the Crusades and the Latin East (SSCLE), али су Конференција и публиковање радова одложени за 2022. годину због пандемије вируса COVID19;    
 • Assise sur la ligèce – Велика повеља слобода Јерусалимског краљевства, Универзитет у Београду, Правни факултет – Центар за издаваштво, Београд 2020, 232 странице;
 • Реторика данас, Примењена реторика: 25 година такмичења у беседништву, (приређивачи Сима Аврамовић, Милош Станковић, Дејан А. Милић), Београд: Правни факултет – Центар за издаваштво и информисање 2020, стр. 26-31;
 • Антикорупционе мере у Законоправилу Светог Саве, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4/2019, Vol. LIII, стр. 1233-1254;
 • Јенс Е. Kелсен, Шта је Реторика?, превод са норвешког: Јелена Станишић, Карпос, Београд, 2019, стр. 215, (наслов оригинала: Hva er retorikk/Jens E. Kjeldsen), приказ књиге, Архив за правне и друштвене науке 1-2/2019, стр. 241-256;
 • О личноправним последицама приступања Хиландарском братству, коауторски рад са доц. др Ненадом Тешићем и доц. др Далибором Ђукићем, Зборник радова „Државно-црквено право кроз векове“, Институт за упоредно право, Митрополија Црногорско-приморска, ИИУ „Светигора“, Београд – Будва 2019, стр. 653-680;
 • Republic of Montenegro – Family and Succession Law, коауторска књига са проф. др Оливером Антићем, Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2019, 296 страница;
 • Начело савесности и поштења у неким уговорним односима Наследног и Породичног права, коауторски чланак са проф. др Слободаном Пановим, Зборник радова „Право и вриједности“ – Collection of papers „Law and Values“ (уредник проф. др Радомир В. Лукић), Научни скуп одржан на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, 16. октобра 2018. године на Палама, Источно Сарајево 2019. године, 307-328;
 • Најбољи интерес детета у Породичном и Наследном праву, коауторски чланак са проф. др Слободаном Пановим, Зборник радова „Право и вриједности“ – Collection of papers „Law and Values“ (уредник проф. др Радомир В. Лукић), Научни скуп одржан на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, 16. октобра 2018. године на Палама, Источно Сарајево 2019. године, 329-360;
 • Породично право античке Спарте као државни еугенички програм, Зборник радова „Између киборга и химере – Човек и савремена биоетика“ (уредник Миша Ђурковић), Catena Mundi, Београд 2018, стр. 17-56;
 • Да ли је завештање било нормирано у Хамурабијевом законику?, Анали Правног факултета у Београду, бр. 3/2017, стр. 124-152;
 • Обим примене Аустријског грађанског законика у српском праву – случај коморијената, Зборник радова Двадесет година Закона о наслеђивању Републике Србије, Ниш 2016, стр. 33-52;
 • Historia Magistra Curiae et Iurisprudentiae Est: Is Joint Will Prohibited in Serbian Positive Law?, „Legal, social and political control in national, international and EU Law, Collection of papers from the International Scientific Conference Held on 19/20 May 2016“, (уредник: Ирена Пејић, уредници броја: Мирослав Лазић, Саша Кнежевић), Niš 2016, стр. 589-620.
 • Уговорно наслеђивање између супружника, докторска дисертација одбрањена са одликом на Правном факултету Универзитета у Београду 28.10.2015. године, непубликована, 536 страна;
 • Правна природа афатомије, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1/2015, стр. 169-185;
 • Бродско завештање у српском праву и у упоредном праву, Правни живот бр. 10/2014, стр. 485-511;
 • Уговор на случај смрти у Српском грађанском законику, Српски грађански законик – 170 година, (уредници: Милена Полојац, Зоран С. Мирковић, Марко Ђурђевић), Београд 2014, стр. 195-218;
 • Владавина права у наследном и породичном праву, коауторски чланак са проф. др Слободаном Пановим, Владавина права и правна држава у региону – Зборник радова са Међународног научног скупа одржаног 26. октобра 2013. год. на Палама у организацији Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, (уредник доц. др Горан Марковић), Источно Сарајево 2014,  стр. 457-486;
 • Уговорно наслеђивање у француском праву, Увод у право Француске – Introduction au droit français, (уредници: Оливер Николић, Владан Петров), Београд 2013, стр. 335-364;
 • Национална безбедност и право, коауторски чланак са проф. др Слободаном Пановим, Политика националне безбедности бр. 5/2013, стр. 27-60;
 • Кратак осврт на утицај (не)постојања кривичне одговорности и правоснажне кривичне пресуде на постојање недостојности за наслеђивање, Билтен судске праксе Вишег суда у Београду, бр. 83/2013, стр. 78-88;
 • Оглед о могућности хармонизације европског наследног права кроз анализу најзначајнијих сличности и разлика српског и шпанског наследног права, коауторски чланак са José Manuel Gutiérrez Celdrán, Harmonius, бр. 1/2013, стр. 264-309;
 •  ‘’Alea iacta estАлеаторност уговора о доживотном издржавању као ограничење могућности његовог раскида због промењених околности, Harmonius, бр. 1/2012, стр. 70-89;
 • Наследно право – Практикум, коауторски рад са проф. др Слободаном Пановим и доц. др Балшом Кашћеланом, Београд 2012. године, 407 страна, издавач Правни факултет Универзитета у Београду;
 • Насиље у породици као узрок искључења из права на нужни део, Насиље у породици – Зборник радова са научног скупа, (уредници: проф. др Слободан Панов, проф. др Марина Јањић Комар, проф. др Милан Шкулић), Београд 2012. године, стр. 248-267, издавач Правни факултет Универзитета у Београду;
 • Правна природа и остваривање права и дужности родитеља на васпитање и образовање детета у Србији, Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/2011, стр. 235-262;
 • Заштита прималаца према правилима о престанку уговора о доживотном издржавању у српском позитивном праву, Правни живот, бр. 10/2011, том II, стр. 557-582;
 • Уговор о доживотном издржавању у српском позитивном праву – заштита примаоца издржавања, Правни живот  бр. 10/2010, стр. 967-985;
 • Умишљајно убиство или покушај убиства оставиоца као основ недостојности за наслеђивање, Правни живот, бр. 11/2009, том III, стр. 887-922;
 • Недостојност за наслеђивање, мастер рад одбрањен на Правном факултету Универзитета у Београду, Београд 2009, непубликован, 91 страна;
 • Правна природа уговора у спорту – студија случаја, Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/2008, стр. 383-400;
 • Isaeus, IV (On The Estate of Nicostratus), Balkans Law Review (ISSN 1450-7129) Vol.6 No.16/2003, стр. 47, коауторски рад.

Учешћа на конференцијама

 • Идентитетски преображај Србије – конференција одржана на Правном факултету Универзитета у Београду 23-24. септембра 2021. године у организацији Правног факултета Универзитета у Београду, учешће са научним радом; 
 • Седма национална конференција византолога, одржана 22-25. јуна 2021. године у Свечаној сали Палате САНУ у Београду у организацији Српскoг комитетa за византологију, Византолошкoг одбора САНУ и Византолошког института САНУ, учешће са коауторским саопштењем; 
 • Iustoria 2021: Право и религија – друга међународна студентска конференција из правне историје  на тему „Право и религија“, одржана онлајн 25-27. марта 2021. године у организацији Правног факултета Универзитета у Београду, члан Организационог одбора конференције;
 • Crusading Encounters, 10th International Conference, прихваћено учешће на Конференцији са научним радом „The Assise sur la ligèce as Magna Carta of the Latin East“, а која је требало да се одржи у Лондону од 29. јуна до 3. јула 2020. године у организацији The Society for the Study of the Crusades and the Latin East (SSCLE), али је Конференција одложена за 2022. годину због пандемије вируса COVID19;    
 • Iustoria 2020: прва међународна студентска конференција из правне историје  на тему „Законици и жене“, одржана онлајн 14-16. октобра 2020. године у организацији Правног факултета Универзитета у Београду, члан Организационог одбора конференције;
 • Државно-црквено право кроз векове – Научна конференција одржана у Будви 10-13. октобра 2019. године у организацији Православне Митрополије Црногорско-приморске и Института за упоредно право из Београда, учешће са објављеним коауторским научним радом;
 • Правна традиција и нови правни изазови – Међународна научна конференција одржана 3. и 4. октобра 2019. године у организацији Правног факултета Универзитета у Новом Саду, учешће са научним радом;
 • Идентитетски преображај Србије – Научна конференција одржана на Правном факултету Универзитета у Београду 18-19. априла 2019. године у организацији Правног факултета Универзитета у Београду, учешће са коауторским научним радом;
 • Антика као инспирација и предмет истраживања кроз миленије – десета међународна научна конференција одржана на Правном факултету Универзитета у Београду 17. и 18. децембра 2016. године у организацији Друштва за античке студије – антика и савремени свет, учешће са саопштењем;    
 • Двадесет година Закона о наслеђивању Републике Србије – Научни стручни скуп од националног значаја одржан на Правном факултету Универзитета у Нишу 23. септембра 2016. године, учешће са научним радом;
 • Контрола у унутрашњем, међународном и праву ЕУ – Међународна научна конференција одржана на Правном факултету Универзитета у Нишу 19. и 20. маја 2016. године, учешће са научним радом;
 • Српски грађански законик – 170 година, у сусрет новом Грађанском законику, међународни научни скуп одржан 25. марта 2016. године на Правном факултету Универзитета у Београду, учешће са научним радом;
 • Правна реформа у процесу придруживања ЕУ – Међународни научни скуп, VIII Harmonius – ова школа права одржана на Златибору 2013. године, учешће са научним радом;
 • Југоисточна Европа – Право Европске уније ante portas – Међународни научни скуп, VII Harmonius – ова школа права одржана на Златибору 2012. године, учешће са научним радом;
 • Насиље у породици – Међународни научни скуп, одржан на Правном факултету Универзитета у Београду 2012. године, учешће са научним радом.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиЕпидемија. Право. Друштво, чији је носилац Правни факултет Универзитета у Београду.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

 • Идентитетски преображај Србије – конференција одржана на Правном факултету Универзитета у Београду 23-24. септембра 2021. године у организацији Правног факултета Универзитета у Београду, учешће са научним радом; 
 • Седма национална конференција византолога, одржана 22-25. јуна 2021. године у Свечаној сали Палате САНУ у Београду у организацији Српскoг комитетa за византологију, Византолошкoг одбора САНУ и Византолошког института САНУ, учешће са коауторским саопштењем; 
 • Iustoria 2021: Право и религија – друга међународна студентска конференција из правне историје  на тему „Право и религија“, одржана онлајн 25-27. марта 2021. године у организацији Правног факултета Универзитета у Београду, члан Организационог одбора конференције;
 • Crusading Encounters, 10th International Conference, прихваћено учешће на Конференцији са научним радом „The Assise sur la ligèce as Magna Carta of the Latin East“, а која је требало да се одржи у Лондону од 29. јуна до 3. јула 2020. године у организацији The Society for the Study of the Crusades and the Latin East (SSCLE), али је Конференција одложена за 2022. годину због пандемије вируса COVID19;    
 • Iustoria 2020: прва међународна студентска конференција из правне историје  на тему „Законици и жене“, одржана онлајн 14-16. октобра 2020. године у организацији Правног факултета Универзитета у Београду, члан Организационог одбора конференције;
 • Државно-црквено право кроз векове – Научна конференција одржана у Будви 10-13. октобра 2019. године у организацији Православне Митрополије Црногорско-приморске и Института за упоредно право из Београда, учешће са објављеним коауторским научним радом;
 • Правна традиција и нови правни изазови – Међународна научна конференција одржана 3. и 4. октобра 2019. године у организацији Правног факултета Универзитета у Новом Саду, учешће са научним радом;
 • Идентитетски преображај Србије – Научна конференција одржана на Правном факултету Универзитета у Београду 18-19. априла 2019. године у организацији Правног факултета Универзитета у Београду, учешће са коауторским научним радом;
 • Антика као инспирација и предмет истраживања кроз миленије – десета међународна научна конференција одржана на Правном факултету Универзитета у Београду 17. и 18. децембра 2016. године у организацији Друштва за античке студије – антика и савремени свет, учешће са саопштењем;    
 • Двадесет година Закона о наслеђивању Републике Србије – Научни стручни скуп од националног значаја одржан на Правном факултету Универзитета у Нишу 23. септембра 2016. године, учешће са научним радом;
 • Контрола у унутрашњем, међународном и праву ЕУ – Међународна научна конференција одржана на Правном факултету Универзитета у Нишу 19. и 20. маја 2016. године, учешће са научним радом;
 • Српски грађански законик – 170 година, у сусрет новом Грађанском законику, међународни научни скуп одржан 25. марта 2016. године на Правном факултету Универзитета у Београду, учешће са научним радом;
 • Правна реформа у процесу придруживања ЕУ – Међународни научни скуп, VIII Harmonius – ова школа права одржана на Златибору 2013. године, учешће са научним радом;
 • Југоисточна Европа – Право Европске уније ante portas – Међународни научни скуп, VII Harmonius – ова школа права одржана на Златибору 2012. године, учешће са научним радом;
 • Насиље у породици – Међународни научни скуп, одржан на Правном факултету Универзитета у Београду 2012. године, учешће са научним радом.
 • Од 2019. године члан редакције часописа Архив за правне и друштвене науке;
 • 2014 – 2018. године секретар Анала Правног факултета Универзитета у Београду – Часописа за правне и друштвене науке;
 • Од 2013 – 2019. године члан редакције Билтена судске праксе Вишег суда у Београду.

Награде и признања

• 2019. године добио Захвалницу Агенције за борбу против корупције Републике Србије за посвећеност и допринос раду Агенције за борбу против корупције;
• 2007. године освојио прву награду Задужбине Лука Ћеловић за научни рад ,,Правна природа уговора у спорту“.
• 2007. године беседом ,,Хвала вам бесмртни јунаци’’ победио у категорији слободне теме и уједно проглашен за апсолутног победника на Такмичењу у беседништву на Правном факултету у Београду.

Остало

Рођен 18.3.1984. године у Београду. Ожењен је супругом Наташом, са којом има сина Димитрија. 

Детаљна биографија

Материјали за наставу и испит

Вежбе уторак 13.30

Вежбе петак 11.40

Вежбе петак 13.30

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве