др Мирјана Радовић, редовни професор

кабинет 129 (види на мапи зграде)
011 3027 614
mirjanam@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеТрговинско право
Банкарско право
Берзанско право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2017.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пословно-правна ужа научна област
Докторат
Година2011.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)„Банкарски посао депозита хартија од вредности“
LL.М-студије
Година2007.
ИнституцијаПравни факултет Хамболт универзитета у Берлину
Област (тема)„Möglichkeiten und Grenzen des Depotstimmrechts”
Магистратура/мастер
Година2006.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)„Уговор о међуповезивању јавних телекомуникационих мрежа”
Диплома
Година2002.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Правосудни смер

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

говориенглески, немачки, руски, француски

Библиографија

I Монографије:

 1. Мирјана Радовић, Платни промет – Право банкарских платних услуга, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2016, 706 страна
 2. Мирјана Радовић, Чување и администрирање (депозит) хартија од вредности, Београд, 2014, 569 страна (прерађена докторска дисертација у складу са новим Законом о тржишту капитала и новим Законом о привредним друштвима)
 3. Мирјана Радовић, Банкарски посао депозита хартија од вредности , докторска дисертација на Правном факултету Универзитета у Београду, Београд, 2011., 655 страна
 4. Мирјана Марковић, Уговор о међуповезивању јавних телекомуникационих мрежа, Правни факултет Универзитета у Београду, Службени гласник РС, 2008., 308 страна (допуњен магистарски рад)

II Практикум:

 1. Небојша Јовановић, Мирјана Радовић, Практикум из Трговинског права, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012., 316 страна

III Чланци:

 1. Мирјана Радовић, „Одговорност друштва стицаоца за обавезе друштва преносиоца код статусних промена поделе и издвајања“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2017) (уредник Вук Радовић), Београд, 2017, стр. 145-178
 2. Mirjana Radović, „Transition from the old to the new concept of enterprise in Serbian law“, Law and Transition (eds. Bojan Milisavljević, Tatjana Jevremović Petrović, Miloš Živković), Belgrade, 2017, p. 231-240
 3. Мирјана Радовић, „Одговорност стицаоца за обавезе преносиоца у случају преноса предузећа“, Право и привреда, бр. 4-6/2017, стр. 95-117
 4. Mirjana Radović, „Asset deal – a Serbian perspective“, у: Ljubinka Kovačević, Mirjana Radović (eds.), Restructuring of Companies and Protection of Employees’ Rights: Views from the EU, Austria, Serbia and Macedonia , University of Belgrade Faculty of Law, Belgrade, 2017, p. 34-39
 5. Мирјана Радовић, „Право трговинског заступника на посебну накнаду због престанка уговора о трговинском заступању (тзв. накнада за клијентелу)“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2016) (уредник Вук Радовић), Београд 2016, стр. 354-369
 6. Мирјана Радовић, „Текстуална форма („писмено, на папиру или другом трајном носачу података“) у српском и упоредном праву“, Harmonius – Journal of Legal and Social Studies in South East Europe , 2016, стр. 233-252
 7. Мирјана Радовић, „Опозив чека“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1/2016, стр. 175-195
 8. Мирјана Радовић, „Предмет залоге на текућем рачуну“, Право и привреда, бр. 7-9/2016, стр. 62-80
 9. Мирјана Радовић, „Платна институција као ново специјализовано привредно друштво“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2015) (уредник Вук Радовић), Београд, 2015, стр. 183-210
 10. Мирјана Радовић, „Провизија трговинског заступника“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1/2015, стр. 133-150
 11. Мирјана Радовић, „Стицање права на провизију код уговора о трговинском заступању“, Право и привреда, бр. 4-6/2015, стр. 425-455
 12. Мирјана Радовић, „Имовина ортаклука као имовина заједничке руке“, Српски Грађански законик – 170 година (уредници Милена Полојац, Зоран С. Мирковић, Марко Ђурђевић), Београд, 2014, стр. 273-299
 13. Мирјана Радовић, „Правна анализа уговора у име будућег друштва у недостатку посебних компанијскоправних правила“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2014) (уредник Вук Радовић), Београд, 2014, стр. 75-101
 14. Игор Вуковић, Мирјана Радовић, „Правно-политичко оправдање кривичног дела коришћења платних картица без покрића“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/2014, стр. 68-85
 15. Мирјана Радовић, „Појам уговора у име будућег друштва“, Право и привреда, бр. 4-6/2014, стр. 148-175
 16. Мирјана Радовић, „Дематеријализација хартија од вредности у француском праву тржишта капитала“, Зборник радова Увод у право Француске , Београд, 2013, стр. 317-334
 17. Мирјана Радовић, „Појам трговца у немачком трговинском праву“, Правни живот, бр. 11/2013, стр. 245-263
 18. Мирјана Радовић, „Правне последице закашњења са плаћањем у трговинским уговорима“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2013) (уредник Вук Радовић), Београд, 2013, стр. 372-403
 19. Мирјана Радовић, „Нови правни режим рокова измирења новчаних обавеза из трговинских уговора“, Право и привреда, бр. 7-9/2013, стр. 241-266
 20. Mirjana Radović, „Supranational Regulation of Exercising Shareholders’ Rights in Indirect Holding Systems“, Annals of the Faculty of Law in Belgrade(Belgrade Law Review) , No. 3/2012, pp. 170-187
 21. Мирјана Радовић, „Правне последице извршења неовлашћених трансакција плаћања у праву Европске уније и праву Србије“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2012) (уредник Вук Радовић), Београд, 2012, стр. 255-278
 22. Мирјана Радовић, „Правни односи у поступку наплате потраживања путем директног задужења по основу овлашћења“, Право и привреда, бр. 4-6/2012, стр. 375-389
 23. Mирјана Радовић, „Ограничена заштита стварних акционара према Директиви ЕЗ о правима акционара: шта очекивати од права Србије?“, у: Вук Радовић (уредник), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније – 2011 , Београд, 2011, стр. 184-202
 24. Мирјана Радовић, „Традиционо својство тзв. стварноправних хартија од вредности“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1/2011, стр. 294-319
 25. Мирјана Радовић, „Законити ималац дематеријализованих хартија од вредности“, Право и привреда, бр. 4-6/2011, стр. 649-671
 26. Мирјана Радовић, „Стечајноправне последице неовлашћеног отуђења предмета излучног права“, у: Светислав Табороши (уредник), Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ: прилози Пројекту 2010. , Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011., стр. 72-86
 27. Мирјана Радовић, „Неопходност и циљеви посебног правног уређења сукоба интереса на тржишту капитала“, Правни живот, бр. 11/2010, стр. 177-191
 28. Mirjana Radović, „Measures for Preventing and Managing Conflicts of Interest in Investment Firms“, Private Law Reform in South East Europe, Liber Amicorum Christa Jessel-Holst, уредници: Mirko Vasiljević, Rainer Kulms, Tatjana Josipović, Maja Stanivuković, Београд, 2010., стр. 232-243
 29. Мирјана Марковић, „Проблем сукоба интереса између брокерско-дилерског друштва и његових клијената“, Право и привреда, бр. 5-8/2009, стр. 557-578
 30. Мирјана Марковић, „Стандардна понуда услуга интерконекције“, Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ: Прилози пројекту 2007. , приредио: проф. др Светислав Табороши, Правни факултет Универзитета у Београду, 2008., стр. 111-125
 31. Мирјана Марковић, „Позитиван публицитет регистра привредних субјеката“, Право и привреда, бр. 5-8/2008, стр. 357-380
 32. Мирјана Марковић, „Негативан публицитет регистра привредних субјеката“, Право и привреда, бр. 1-4/2008, стр. 136-150
 33. Мирјана Марковић, „Однос банке и корисника у случају злоупотребе платних картица“, Правни живот, бр. 13/2007, стр. 217-238
 34. Mirjana Marković, MöglichkeitenundGrenzendesDepotstimmrechts, 2007. г., магистарски рад на Правном факултету Хумболт универзитета у Берлину, 79 страна
 35. Мирјана Марковић, „Преносивост телефонског броја у телекомуникационом праву“, Право и привреда, бр. 5-8/2007, стр. 726-750
 36. Mirjana Marković, VertraglicheBindungenzwischenTelefonkundenundVerbindungsnetzbetreibernbeiderInanspruchnahme vonMehrwertdiensten, 2007. г., семинарски рад на Правном факултету Хумболт универзитета у Берлину, 25 страна
 37. Мирјана Марковић, „Асиметрично правно уређење телекомуникационог сектора“, Зборник Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2006. г., бр. 2, стр. 499-514
 38. Мирјана Марковић, „Основни системи дозвола за обављање телекомуникационе делатности“, Право и привреда, бр. 5-8/2006, стр. 525-546
 39. Мирјана Марковић, „Доминација јавног телекомуникационог оператора на релевантном тржишту“, Правни живот, бр. 11/2005, стр. 323-347

Учешћа на конференцијама

2018. Stakeholder Protection in Restructuring – Selected Company and Labour Law Issues

Учешће на међународној научној конференцији, која је одржана на Привредном унивезитету у Бечу, са предавањем по позиву на тему: „Creditor Protection in Restructurings in Serbia“

2017. Restructuring of Companies and their Consequences in relation to Employees: conditions, dilemmas and challenges in the laws of the EU, Austria , Macedonia and Serbia

Учешће на међународној научној конференцији, коју је организовао Правни факултет „Јустинијанус Примус“, Универзитета Св. Кирил и Методиј (Скопље) са излагањем на тему: „Liability of the companies involved in a division for obligations of the company being divided – Serbian law in a comparative legal context“

2017. Law and Transition

Учешће на међународној конференцији, коју је организовао Правни факултет Универзитета у Београду, по позиву, са предавањем објављеним у целини

2016. Restructuring of Companies and Protection of Employees’ Rights: Views from the EU, Austria, Serbia and Macedonia

Учешће на међународној конференцији, коју је организовао Правни факултет Универзитета у Београду, по позиву, са излагањем објављеним у изводу

2016. The Controversy of Legislators’s “Omnipotence” and “Weakness” of the Law / “(Ne)moć prava u odnosu na (sve)moć zakonodavca, Belgrade

Учешће на међународној конференцији, коју је организовало удружење Harmonius – Aкадемија за правне студије у сарадњи са Правосудном академијом, по позиву са радом објављеним у целини

2006. – 2009. Сусрет правника у привреди Србије

2011. – 2016. Учешће на конференцијама, које је организовало Удружење правника у привреди Србије, по позиву са радовима објављеним у целини

2011. Contemporary Issues in Company Law

Belgrade International Company Law Conference

Учешће на међународној конференцији, коју је организовао Правни факултет Универзитета у Београду, по позиву са радом објављеним у целини

2005, 2007, Копаоничка школа природног права

2010, 2013. Учешће на конференцијама, које је организовала

Копаоничка школа природног права, по позиву са радовима објављеним у целини

Учешће на научним пројектима

Домаћи2005. – 2006. Кодекс корпоративног управљања
Рад на пројекту Привредне коморе Србије у виду члана радне групе за израду Кодекса корпоративног управљања
2011. – данас Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније
Истраживач на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
2012. – 2014. Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ
Истраживач на пројекту Правног факултета Универзитета у Београду
2015. – 2016. Идентитетски преображај Србије
Истраживач на пројекту Правног факултета Универзитета у Београду
Међународни2017. – данас Jean-Monnet Module „Free Trade Agreements and European Integration of SEE Countries”
Истраживач на међународном пројекту, који се суфинансира из средстава Европске уније
2016. – 2018. Пројекат „ Restructuring of Companies and the EU Law“
Истраживач на међународном научном пројекту Привредноправног универзитета у Бечу, Универзитета у Београду и Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу
7/2011. – 8/2011. Макс-Планк институт за упоредно и међународно приватно право
Једномесечно истраживање на тему „Сукоб интереса на тржишту капитала“ на Макс-Планк институту у Хамбургу (Немачка)
3/2016. – 4/2016. Макс-Планк институт за упоредно и међународно приватно право
Двомесечно истраживање на тему „Ново право платних рачуна” на Макс-Планк институту у Хамбургу (Немачка)

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

2017. – данас UN Commission on International Trade Law – Именована за националног кореспондента за Србију за период од 2017. до 2022. године

2003. – данас – члан Удружења правника у привреди Србије

Члан редакције часописа „Право и привреда“, а до 2014. године секретар тог часописа

2004. – 2005. Секретар и члан Комисије Правног факултета за планирање и спровођење реформе правничког образовања

2007. – данас – Члан удружења научника и истраживача у области правних студија – Хармониус

Уредник часописа „HARMONIUS – Journal of Legal and Social Studies in South East Europe“

2010. – 2014. – Члан радне групе за израду дела нацрта Грађанског законика Србије, који уређује банкарске послове

Награде и признања

2007. Награда Библиотечког друштва пријатеља и спонзора Правног факултета Хумболт универзитета у Берлину за најбољи магистарски рад на тему: „Могућности и границе права гласа по основу депозита“

2006. – 2007. Стипендија DAAD (нем. DeutschenAkademischenAustauschDienstes) за LL.M студије на Правном факултету Хумболт универзитета у Берлину

1998. – 2002. Три похвалнице „Свети Сава” Правног факултета Универзитета у Београду за постигнут одличан успех у учењу и стицању знања

2001. Диплома Краљевске норвешке амбасаде у Београду, као један од најбољих студената у Републици Србији

2002. Награда из Фонда „Ненад Ефтимовски” за одличан успех из предмета катедре за правно-економске науке

2003. Награда Фонда „Др Драгољуба Атанацковића” за одличан успех из предмета катедре за кривично право

Остало

Детаљна биографија

Датум и место рођења: 22. март 1980. г. у Београду

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве