др Наташа Делић, редовни професор

кабинет 247 (види на мапи зграде)
011 3027 625
ndelic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеКривично право
Судска психологија
Мастер студијеКривично право
Докторске студијеКривично право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2014
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Кривично право
Докторат
Година2011
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Кривично право
„Кривично дело Давање лажног исказа“
Магистратура/мастер
Година1994
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Кривично право
„Кривичноправни значај смањене урачунљивости“
Диплома
Година1989
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

говориенглески

Библиографија

Психологија исказа појединих учесника у кривичном поступку , Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2008.

Нова решења општих института у К ривичном З аконику С рбије , Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2009.

Нова решења у посебном делу Кривичног законика Србије, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2014.

Кривично право, посебни део, Правни факултет Универзитета у Београду и Правна књига, Београд 2017. (коауторски рад са З. Стојановићем)

„Свест о противправности као конститутивни елемент кривице“, Анали Правног факултета у Београду, Београд 2/2008, 161–179.

„Правна заблуда“, Правни живот, Београд 9/2009, 751–769

„Кривично дело насилничког понашања на спортској приредби или јавном скупу (члан 344а КЗ РС)“, Правни живот, Београд 9/2011, 239–260.

„Теоријски и практични аспекти кривичног дела недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја (члан 348. КЗ РС)“, у: Деликт, казна и могућности социјалне профилаксе, Палић 2012, 95–111.

„Судска психологија као наставна и научна дисцилина“, Crimen, Београд 1/2012, 39–52.

„Појам и структура исказа – судскопсихолошки аспект“, у: Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево 2012, 52–82.

„Основне новине у глави кривичних дела против јавног реда и мира (XXXI)“, Анали Правног факултета у Београду, Београд 2/2013, 278–294

„Дело малог значаја и стварно кајање у Кривичном законику“, Анали Правног факултета у Београду, Београд 2/2014, 23–40.

„Реформа посебног дела кривичног законодавства Србије: прогресивна или регресивна решења“, Српска политичка мисао, Београд 2/2014, 23–40.

„Criminal Offences of Terrorism in the Criminal Code of Serbia after Amendment of 2012“, у: Казнена реакција у Србији, Четврти део, Београд 2014, 131–151. „Criminalisation versus Decriminalisation – The Status and Perspectives of the Special Part of the Serbian Criminal Legislation“, у:Казнена реакција у Србији, П ети део, Београд 2015, 88–104.

„Кривичноправни значај мржње у светлу идентитеског преображаја Србије“, у: Идентитетски преображај Србије, Прилози пројекту 2015 – Колективна монографија , Београд 2016, 127–154.

„Воља и намера у српском кривичном праву“, у: Казнена рекација у Србији, Шести део, Београд 2016, 92–116.

„Неке дилеме у вези субјективних обележја бића кривичног дела трговине људима (члан 388. КЗ)“, Правни живот , Београд 9/2016, 157–174.

„Кривичноправни значај лажног заклињања – нека запажања“, у: Казнена реакција у Србији, Седми део, Београд 2017, 110–131.

„Злоупотреба положаја одговорног лица – судска пракса и доктринарни ставови“, у: Привредна кривична дела, Београд 2017, 47–68.

Учешћа на конференцијама

1. Примена међународног кривичног права од стране међународних и домаћих судова, орг. Удружење за међународно кривично право, Тара 2006.

2. Ново кривично законодавство: дилеме и проблеми у теорији и пракси , орг. Институт за криминолошка и социолошка истраживања , Будва 2006.

3. Кривично законодавство, организација правосуђа и ефикасност поступања у кривичним стварима , орг. Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Златибор 2008.

4. Насилнички криминал: етиологија, феноменологија и превеција , орг. Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Палић 2010.

5. Криминал и државна реакција: феноменологија, могућности и перспективе , орг. Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Палић 2011.

6. Деликт, казна и могућности социјалне профилаксе, орг. Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Палић 2012.

7. Насиље у породици, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2012.

8. Криминал, државна реакција и хармонизација са европским стандардима , орг. Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Палић 2013.

9. Супротстављање организованом криминала – правни оквир, међународни стандарди и процедуре , орг. Криминалистичко-полицијска академија, Тара 2013.

10. Дани Арчибалда РајсаМеђународни научни скуп, орг. Криминалистичко-полицијска академија , Немачка фондација за међународну правну сарадњу (IRZ), Београд 2014.

Учешће на научним пројектима

Домаћи1. „Идентитетски преображај Србије“,
фин. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
2. „Казнена реакција у Србији као кључни елемент правне државе“, фин. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Удружење правника Србије

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Рођена 31.03.1965. године у Сремској Митровици где је завршила основну и средњу школу. На Правном факултету Универзитета у Београду је запослена од 1990. године. Мајка је два сина.

Материјали за наставу и испите

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Катедра за кривично право

ОБАВЕШТЕЊЕ

Од школске 2021/2022. године, литература за припремање испита из предмета Кривично право биће:

на основним академским студијама: И. Вуковић, Кривично право, општи део, последње издање, Београд, или З. Стојановић, Кривично право, општи део, последње издање, Београд

и

– Н. Делић, Кривично право, посебни део, последње издање, Београд

на мастер академским студијама: И. Вуковић, Кривично право, општи део, последње издање, Београд

и

– Н. Делић, Кривично право, посебни део, последње издање, Београд.

ОБАВЕШТЕЊЕ
За припремање испита из Кривичног права студенти могу користити било који од два уџбеника из Општег, односно Посебног дела, а такође могу по свом избору комбиновати било који уџбеник из Општег дела са било којим уџбеником из Посебног дела.

Списак студената са студијске групе који су полагали ослобађајући тест

Испитна питања:

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве