др Радмила Васић, редовни професор у пензији

radav@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеУвод у право
Правна етика
Номотехника и писање правних аката

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

Библиографија

Важнији радови:

 • Појам права у теорији Ђорђа Тасића (магистарски рад)
 • Правна обавезност обичаја (докторска дисертација)
 • Увод у право II (коауторски рад са Костом Чавошким), 1996;
 • Формални извори права. У књизи: Увод у право II, 1997;
 • Law, State and Civil Society. Tradition of a Theoretical Concept. У књизи: Civil Society in the Countries in Transition – Comparative Analysis, 1998;
 • Постмодерна (де)конструкција силе у праву. У књизи: Теорија, филозофија и социологија права – стање, проблеми, изазови, 1998;
 • Могућност и моћ правде. У књизи: Стварање права, 2000;
 • О вредности политичког система као способности за решавање историјски променљивих социјалних потреба. У књизи: Српска либерална мисао, 2001;
 • Reform of the Judicial Systein the FRY (How the Independent Judiciary Supports the Transformation of Authoritarian Rule into the Rule of Law). У књизи: Between Authoritarianism and Democracy – Serbia, Montenegro, Croatia, Vol.1, Institutional Framework, 2003;
 • Оспоравањем слободе до поретка слободе. Могућна скица лустрације као препорука за Србију. У књизи: Политика и слободе, 2003;
 • Правна држава и транзиција. Теоријски модел и контекстуално условљавање, Београд, 2004;
 • Успостављање правне државе и корупција. У: Извештај о транзицији у Србији и Црној Гори, 2005.

Чланци и поглавља у књигама:

 • Демократија и парламентаризам. У: О демократији, Београд 2005;
 • Успостављање правне државе и корупција. У: Извештај о транзицији у Србији II, Београд 2005;
 • Корупција и криза институција у постпетооктобарској Србији. У: Борба против корупције у Србији – Између Националне стратегије и Акционог плана, Београд 2006;
 • Национална стратегија за борбу против корупције и планови интегритета. У: Корупција – основни појмови и механизми за борбу, Београд 2007;
 • Демократски капацитет власти у Србији. У: Држава и демократија, Београд 2010;
 • Конституционализација начела владавине права. У: Држава и демократија у процесу трансформације, Универзитет у Београду-Факултет политичких наука и Удружење за политичке науке Србије, Београд 2011, 61-75;
 • Колективна права националних мањина и либерално начело. У: Националне мањине у демократским друштвима: Двадесет година остваривања права националних мањина-Хрватска у компаративној перспективи, Факултет политичких знаности Свеучилишта у Загребу и Центар за међународне и сигурносне студије, Загреб 2012, 131-147;
 • Номотехника-метод или умеће стварања права. У: Унапређивање законодавног поступка у Србији, Фондација Конрад Аденауер и Српско удружење за уставно право, Београд 2012;
 • Одговорност као могућност или услов демократије. У: Зборник ЦАНУ, Црногорска академија наука и умјетности, Подгорица 2012, 101-112;
 • A few reflection on the Relationship Between the Liberal Ideal of a Well Regulated System and the Transitional Practice: The Example of Serbia, In: Democracy and the Rule of Law, Eleven International Publishing, 2012, 77-93;
 • Радомир. Д. Лукић:могућност заснивања социологије морала. У: Сто година социологије у Србији, Сосиолошки преглед, год. XLVI (2012), бр. 2 (посебно издање), Београд 2012, 393-413;
 • Либералне минијатуре у социјалној теорији Ђорђа Тасића. У: Политика: Наука и професија, Универзитет у Београду-Факултет политичких наука и Удружење за политичке науке Србије, Београд 2013, 111-125;
 • Институционално спречавање корупције и правна сигурност. У: Правна сигурност у условима транзиције, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2014, 77-95
 • Помиловање као институт корективне правде. У: Право и правда, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2014, 201-221;
 • Велика школа (1836-1905)-Заснивање опште јуриспруденције у Србији. У: Век и по Велике школе у Београду, Правни факултет Универзитета у београду и Филозофски факултет Универзитета у београду, Београд 2014, 89-106;
 • Дуализам или превладавање дуализма у објашњењу обавезности правне норме. У: Научно наслеђе Радомира Лукића, САНУ и Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2015, 52-67;
 • Узорни путеви у теорији и филозофији права Радомира Лукића. У: Универзитет у Београду-Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд 2015, 308-315;
 • Европска Унија и идеја Европе. Србија пред „задатим“ преображајем, Зборник Правног факултета Универзитета у Београду Идентитетски преображај Србије, Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд 2016, 11-28.

Наставне и стручне публикације:

 • Програм и план унапређивања правних студија на Правном факултету у Београду. У: Високо образовање у Србији на путу ка Европи – четири године касније, 2005;
 • Материјал за предмет Писање правних аката (и истраживање), у сарадњи са James E. Moliterno, Tazewell Taylor професор права, The College of William & Mary, Williamsburg Virginia USA, у оквиру пројекта Успостављање владавине права у Србији Националног центра за државне судове (NCSC) и USAID-а, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2005;
 • Материјал за предмет Правна етика, у сарадњи са James E. Moliterno, Tazewell Taylor Професор права, The College of William & Mary, Williamsburg Virginia USA, у оквиру пројекта Успостављање владавине права у Србији Националног центра за државне судове (NCSC) и USAID-а, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2005;
 • Јединствена методолошка правила за израду прописа, колективни рад, „Службени гласник РС“, бр. 21/2010;
 • Увод у право, уџбеник, (коауторски рад са К. Чавошким), Правни факултет Универзитета у Београду, Драганић, Београд 1997;
 • Увод у право, уџбеник, (коауторски рад са М. Јовановић, Г. Дајовић), Правни факултет Универзитета у Београду, Досије студио, Београд 2014;
 • Јуриспруденција у фрагментима. Избор расправа и коментара 1984-2015, у припреми за штампу (књига).

Уређивачки послови:

 • Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ. Прилози пројекту 2012 (са проф. др Иваном Крстић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2013;
 • Правна сигурност у условима транзиције. Зборник радова са научног скупа. Прилози пројекту „Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ“ 2013, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2014;
 • Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ. Прилози пројекту 2014 (са проф. др Иваном Крстић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2015;
 • Правна клиника за сузбијање корупције – Читанка (са проф. др Иваном Крстић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2015;
 • Идентитетски преображај Србије. Прилози пројекту 2015 (са проф. др Миленом Полојац), у припреми за штампу.

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

У стални радни однос на Правни факултет у Београду примљена је 1. новембра 1975. године за предмет Увод у право. Обавља наставу на основним академским, мастер и докторским студијама. Од 2005. године руководи наставом из предмета Писање правних докумената (аката), а од 2006. године обавља наставу из предмета Правна етика. Од 2013. године руководи радом Правне клинике за сузбијање корупције (са проф. др Иваном Крстић).

У звање редовног професора изабрана је 25. маја 2005. године.

На Факултету политичких наука предавала је Основе права. Руководила је образовним додипломским и последипломским програмима у оквиру Алтернативне академске образовне мреже и Београдске отворене школе. Учествовала је у извођењу последипломског програма Студије превођења на Факултету политичких наука са темом Увод у право, а затим исти тај програм и у организацији Центра за образовне политике. На Дипломатској академији Министарства иностраних послова била је предавач по позиву са темом Реформа правосуђа. Од 2006. предаје на специјалистичким студијама Универзитета у Београду Тероризам, организовани криминалитет и корупција тему Превентивне мере за спречавање корупције, Национална стратегија за борбу против корупције и планови интегритета. Школске 2007/08. године била је аутор (у сарадњи са ОЕБС-ом) и управник курса Закон, законодавство и законодавна политика. Учествовала је у ОЕБС-овом пројекту Методологија израде правних прописа, а предложени нацрт акта је као обавезујући усвојен у Скупштини Републике Србије под називом Јединствена методолошка правила за израду правних прописа.

Била је извршни директор Центра за унапређивање правних студија од 1999. до 2003. године. Од 2003. до 2009. године била је члан је Савета за борбу против корупције, а од 2004. до 2006. године била је члан Комисије за друштвене науке Министарства науке и заштите животне средине. Била је члан првог сазива Одбора Агенције за борбу против корупције од 2009. до 2013. године. Била је председника Комисије за помиловање председника Републике Србије од 2005. до 2012. године.

Била је члан Стручне групе за теорију права САНУ. Била је члан Удружења за теорију, социологију и филозофију права. Сада је члан Српског удружења за уставно право и Српског удружења за правну и социјалну филозофију. Била је члан Савета Правног факултета Универзитета у Београду у три мандата. Члан је Већа правно-економских наука Универзитета у Београду од 1. новембра 2010. године. Од 2012. године обавља надлежност управника Научног већа Института за правне и друштвене науке Правног факултета. Председник је Етичког одбора Универзитета у Београду од 4. септембра 2014. године. Шеф је Катедре за теорију, социологију и филозофију права од 1. октобра 2015. године. Члан је Одбора Центра за конституционализам од 29. децембра 2015. године.

Учествовала је на бројним домаћим и међународним стручним скуповима.

Београд, 25. децембар 2015. године

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве