др Саша Бован, редовни професор

кабинет 164 (види на мапи зграде)
011 3027 624
bovan@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Уторак 10:00 - 11:30
Среда 11:30 - 13:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеОснови социологије права

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

Библиографија

Књиге

Интегративне могућности социолошког метода у одређењу појма права, Београд, 1995:

Антрополошко становиште као основ социолошког објашњења права, докторат, Београд, 2000;

Парадигматски корени социологије права, Београд 2004.

Социологија и социологија права, моногафија са елементима уџбеника, Београд, 2008;

Случај тумачења као утемељење херменеутичког поступка, Београд, 2013;

Правна херменеутика између логике и филозофије, Београд, 2015:

Чланци

,,Примена права као микросоциолошка анализа: пример Закона о заштити становништва од заразних болести“, Зборник: Примена права и правна сигурност, том 4, Београд 2021

,,Социолошка теорија тумачења права Ђорђа Тасића“, Зборник: Правна традиција и интегративни процеси, том 2, Косовска Митровица 2020

,,Социолошка природа супстанцијалног метода унификације права“, Зборник: Унификација права и правна сигурност, том 3, Београд 2020

„Теорија изједначавања К. Енгиша и А. Кауфмана као парадигма умности правничког расуђивања, Правни живот, 12/2019, том 4.

„Механичка јуриспруденција Живојина М. Перића“, Зборник: Живот и дело Живојина Перића, Београд 2019.

„Правна херменеутика као вештина и теорија тумачења права, Зборник:Право у функцији развоја друштва, Косовска митровица 2019.

„Појам тумачења права посматрано са становишта једне социолошке теорије правног расуђивања“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду , 3/2018.

„Теоријски конструкт умност/уређеност као социо – антрополошки критеријум дефинисања права“, Правни живот, 12/2018, том 4.

„Правна херменеутика у стегама телеологизма“, Универзално и особено у праву (Зборник, ур. О. Вујовић), к. Митровица 2018.

„Праведно право као матрица концептуалне анализе права“, О праву ( Зборник, ур. А. Фатић, И. Цвејић), Београд 2018.

„Амерички правни реализам као покрет праведног права“, Правни живот, 12/2017, том 4.

„Тумачење по природи ствари – прилог социолошкој теорији тумачења права“, Анали Правног факултета Универзитета у Београду, 2/2016;

„Фундаменталне тековине Европског права људских права“, Зборник: Људска права између идеала изазова садашњости, Косовска Митровица 2016;

„Императивност права у светлу једне антрополошке визије правног феномена“, Правни живот, 12/2016, том 4;

„Аутономија личности као еталон правичности европског права људских права“, Правни живот, 12/2015, том 4;

„Телеолошка редукција као херменеутички инструмент“, Анали Правног факултета у Београду, 2/2015;

„Социолошкоправна херменеутика Радомира Д. Лукића“, Зборник Српске академије наука и уметности, Београд 2015;

„Начело савесности и поштења у светлу прагматичке теорије тумачења права“, Правни живот, 12/2014;

„Методски потенцијали херменеутичког прагматизма у разумеваању и примени начела не бис ин идем“, Кримен 1/2014;

„Социологија права као социологија правне праксе“, Зборник: Право и друштвена стварност, Косовска Митровица 2014;

„Природа јуристичког закључка“, Анали Правног факултета у Београду, 2/2013;

„Методска свест – conditio sine qua non дигнитета правничке професије“, Правни живот, 12/2013;

„Моралност права и праведност морала“, Правни живот, 12/2012, том 4;

„Социологија права Живана Спасојевића“, Социолошки преглед, 1/2012;

„Тумачење права као вредновање на основу контекста“, Анали Правног факултета у Београду, 1/2012;

„Contra legem јудицирање – пандорина кутија правне херменеутике“, Анали Правног факултета у Београду, 2/2012;

„Субјективно и објективно тумачење у контексту интегралне теорије правног расуђивања“, Зборник: Правне норме у времену и простору, том 2, Косовска Митровица 2012;

„Судијска независност – слобода као преузимање одговорности“, Правни живот, 12/2011, том 4;

„Јавно мњење и корупција у посткомунистичким земљама“, Изазови европских интеграција 16/2011;

„Истраживање перцепције корупције на Правном факултету Универзитета у Београду“, Анали Правног факултета у Београду, 1/2011;

„Правна природа доплатне карте за паркирање“, Правни живот, 12/2010;

„Појам социологије“, Архив за правне и друштвене науке, бр. 3-4/2006;

„Псеудограђански екстремизам у светлу српске политичке традиције“, Нова српска политичка мисао мај 2007;

„Келзенов парадокс“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/2009;

„Правичност у правном поретку (социолошко-правни аспект)“, Правни живот, бр.9-14/2009, том 4;

„Косово-идеолошки полигон новог милитаристичког хуманизма“, Зборник са међународног саветовања Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Београд, 2009;

„Актуелно стање методологије права“, Правни живот, бр. 7-8/1993;

„Интегрални појам научног метода“, Зборник: Држава и право, политика и наука, Београд, 1997;

„Однос примарних и секундарних норми“, Архив за правне и друштвене науке, бр. 3/1998,

„Право и сила“, Правни живот, бр. 12/1998;

„Битак и требање у праву“, Правни живот, бр. 11/ 2000;

„Дистрибутивна функција права и стварање права“, Зборник: Стварање права, Београд, 2000;

„Антрополошко схватање права и примена права“, Зборник: Остваривање права, Београд, 2001;

„Улога норми у процесу хоминизације“, Правни живот, бр. 11/2001;

„План или тржиште, искуства замаља у транзицији“, Зборник: Европска левица данас, Јагодина, 1994;

„Партиципација запослених у управљању предузећем“, Зборник: Перспективе левице, Београд, 1995;

„О анархизму“, Гледишта, бр. 1-2/1988;

„Однос класног и националног у савременом југословенском друштву“, Идеје, бр. 3-4/1989;

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Др Саша Бован је био дугогодишњи секретар Катедре за теорију, социологију и филозофију права Правног факултета у Београду, секретар Општег семинара Правног факултета школске 1992/1993. године, члан Надзорног одбора Југословенског удружења за теорију, филозофију и социологију права у једном мандату, члан Надзорног одбора Правног факултета у Београду од 1998. до 2000. године и председник Дисциплинске комисије факултета од 2007. до 2009. године.

У периоду 1997-1998 обављао је функцију саветника Министра унутрашњих послова Влајка Стоиљковића. За време агресије НАТО снага на Србију 1999. године из кабинета министра распоређен је ратним распоредом у Управу криминалистичке полиције где је био ангажован на разним оперативним активностима до окончања оружаних дејстава. Као специјалиста за тумачење закона у разним гранама права (посебно управно и облигационо право) ради као правни консултант за поједине адвокатске канцеларије и за разна правна лица (од случајева познатих јавности наводимо само заступање ЈП „Паркинг сервис“ пред Уставним судом РС поводом оцене уставности чл. 19. Одлуке о јавним паркиралиштима града Београда, која је добијена у корист ЈП „Паркинг сервис“).

Уже области интересовања: Теорија и социологија права, Методологија, Филозофија науке, Логика, Теорија и пракса тумачења права.

Отац Растка, Филипа и Доре.

Детаљна биографија

Рођен 30. 10. 1961. године у Косовској Митровици где је завршио основну и средњу школу. Правни факултет у Београду уписао 1983. год. а дипломирао 1987. год. са просечном оценом 9,45.

У звање асистента-приправника изабран је 16. јануара 1989. године за предмете Социологија права и Општа социологија. У звање асистента бирање 19. априла 1995. године. У звање доцента, такође за предмете Социологија права и Општа социологија, изабран је 29. јуна 2000. године. У звање ванредног професора за предмет Основи социологије и социологија права биран је 2. јуна 2005. године. У звање редовног професора за исти предмет биран је у мају 2013. године.

По одлуци Катедре за теорију, социологију и филозофију права предавао је Методологију друштвених наука на последипломским студијама Правног факултета у Београду, а сада предаје Методе научног истраживања и вештине на докторским академским студијама као водећи предавач. Од 2005. године предаје и опциони предмет Политичка социологија. Утемељивач је предмета Социолошки метод у тумачењу и примени права на мастер и докторским студијама на социолошко – правном смеру. Стални је уредник 6. катедре (правна теорија и правна држава) Копаоничке школе природног права.

Материјали за наставу и испите

Основи социолигије и социологија права

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве