др Светислав Јанковић, ванредни професор

358
011 3027 676
jankovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација путем електронске поште у договору са студентима

Предмети

Основне студијеТрговинско право
Саобраћајно право
Мастер студијеТрговинскоправни послови
Право путничког саобраћаја
Докторске студијеТрговинско право
Саобраћајно право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2017
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Докторат
Година2015.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Правни режим привилегија на броду
Магистратура/мастер
Година2009.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пренос менице
Диплома
Година2008.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Међународноправна

Стручна и научна усавршавања

Научно-истраживачки боравак на Макс Планк институту за упоредно и међународно приватно право у Хамбургу, 2014. година

Познавање страних језика

користиенглески, немачки, руски

Библиографија

Пре избора у звање асистента(-2012):

 1. Проблем одговорности јавне гараже за нестанак возила из гаражног простора, Право и привреда, 10-12/2011 – М51
 2. Приказ Закона о изменама и допунама закона о инвестиционим фондовима, Студентска ревија за привредно право, бр. 2/2011

Од избора (и реизбора) у асистентско звање до избора у доцентско звање (2012-2017):

 1. Специфичности имовинске одговорности за штету насталу од изливања / избацивања нафте са брода у море, Право и привреда, бр. 10-12/2012 – М51
 2. Одговорност ваздухопловног превозиоца за штете које путник претрпи услед оштећења здравља за време превоза, а које није узроковано незгодом на ваздухоплову, Право и привреда, бр. 7-9/2013 – М51
 3. Чији је, заправо, салдо на банкарском текућем рачуну?, Правни живот, том III, бр. 11/2013 – М51
 4. Заложно право на ваздухоплову са посебним освртом на законско заложно право, Анали Правниг факултета Универзитета у Београду, бр. 2/2014 – М24
 5. Опште ограничење одговорности у унутрашњој пловидби, Право и привреда, бр. 7-9/2014 – М51
 6. Превозиочево законско заложно право и нови Грађански законик Републике Србије, Право и привреда, бр. 4-6/2015 – М51
 7. Привилегије на броду у ситуацији стечаја бродовласника, Анали Правног факултета Универзитета у Београду, бр. 1/2016 – М24
 8. Одговорност железнице за закашњење у предаји робе, Право и привреда, бр. 7-9/2016 – М51
 9. Пренос менице, мастер рад, Правни факултет Универзитета у Београду, 2009, ментор: проф. др Небојша Јовановић, члан Комисије за одбрану: проф. др Весна Бесаревић
 10. Правни режим привилегија на броду, докторска дисертације, Правни факултет Универзитета у Београду, ментор: проф. др Небојша Јовановић, чланови Комисије за одбрану: проф. др Мирко Васиљевић и проф. др Марко Рајчевић
 11. Правни режим привилегија на броду, докторска дисертација одбрањена са одликом на Правном факултету Универзитета у Београду 2015. године, 306 страница

Од избора у звање доцента (2017-2021):

Неопходност правног уређења комбинованог превоза ствари у Грађанском законику, Правни живот, том III, бр. 11, 2016, стр. 159-172 – М51 (3 бода) (чланак је написан и предат након покретања поступка у избор и звање доцента)

Одговорност за избор у уговорима у привреди – посебан осврт на уговор о организовању путовања и шпедицији, Право и привреда, бр. 7-9/2017, стр. 138-157 – М51 (3 бода)

Неограничена одговорност превозиоца, Анали Правног факултета Универзитета у Београду, бр. 2/2018, стр. 164-186 – М24 (4 бода)

Пуноважност арбитражног споразума у теретници, Право и привреда, бр. 4-6/2018, стр. 365-381 – М51 (3 бода)

Превенција и одговорност – поглед из угла привредног права, Србија и реформисање института одговорности, Институт друштвених наука, 2018 – М63 (1 бод)

Да ли су класични чекови у Србији, у ствари, цертифицирани?, Правни живот, том III, бр. 11/2018, стр. 51-65  – М51 (3 бода)

Правни режим уговора о друмском превозу путника закљученог путем интернет платформе, Право и привреда, бр. 7-9/2019, стр. 387-406 – М52 (учешће на конференцији од националног значаја) (1,5 бод)

Одговорност државе за непостојање правног уређења у новим облицима превоза, Србија и реформисање института одговорности, Институт друштвених наука, 2019 – М63 (1 бод)

Правни положај возача у Uber систему превоза, Право и привреда, бр. 3/2020, стр. 201-219 –М51 (3 бода)

Legal nature of contract of carriage concluded under Uber system, International Scientific Conference: Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century, Faculty of Law of University of Banja Luka, the European Division of the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa), and the Center for the Study of Bioethics (Belgrade), 2020 – (учешће на међународној научној конференцији), стр. 277-290 – М14 (10 бодова)

Правни безначај покрића код менице и чека, Анали Правног факултета Универзитета у Београду, бр. 3/2020, стр. 159-178 – М24 (4 бода)

Правно уређење беспилотних ваздухоплова у Републици Србији, Liber Amicorum професор Др Мирко Васиљевић, Правни факултет Универзитета у Београу, Београд, 2021, стр. 291-310 – М14 (10 бодова)

Монографија: Ваздухопловно право, 360 страница, Правни факултет Универзитета у Београду, 2021, ISBN 978-86-7630-968-9 – M42 (7 бодова), (1 081 975 карактера са размаком) Рецензенти: академик проф. др Мирко Васиљевић, академик проф. др Драган Боланча, проф. др Небојша Јовановић, проф. др Драган Вујисић

Од избора у звање ванредног професора (2022-):

 1. „Основне промене у власничкој структури ваздушног превозника у Србији“, Транзиција и владавина права, Иститут друштвених наука, 2022. (М63)
 2. Коауторски рад са Др Ранком Совиљем, „Legal impact of the new models of doing business like Uber, Airbnb and Blockchain on green economy“, Economic and Legal Insights into Evironmet Sustainbility, ed. Predrag Jovanović, Sanja Stojković Zlatanović, Vincenco Pietrogiovanni, Milka Dimitrovska, Institute of Social Sciences, 2022 (М14)
 3. „Одређивање одговорног субјекта због неиспуњења уговора изазваног услед дејства принудних државних мера – држава или привредник?“, Србија и реформисање института одговорности IV, Институт друштвених наука, 2022. (М63)
 4. „(Не)извесност цене путне путне карте у ваздушном саобраћају“, Право и привреда, 3/2022. (М51)
 5. Conflict of Stoppage in Transit and Bill of Lading Disposal, Modern Challenges of Marine Navigation, International Scientific Conference on Maritime Law (eds. Dragan Bolanca, Petra Amizic Jelovcic), Split, Croatia, 2023 (М14)
 6. Процедурална непотпуност остваривања путничких права у ваздушном саобраћају, Правна регулатива услуга у националним законодавствима и праву Европске уније (уредник Драган Вујисић), 2023 (М44)
 7. Правна (не)основаност накнаде за одржавање банкарског текућег рачуна, Право и привреда, 3/2023 (М51)
 8. Недостатак јасноће при одређивању појма и услова више силе у грађанском праву, Србија и реформисање института одговорности V, Институт друшвених наука, 2022. (М63)

Учешћа на конференцијама

 1. International Scientific Conference: Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century, Faculty of Law of University of Banja Luka, the European Division of the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa), and the Center for the Study of Bioethics (Belgrade), 2020
 2. Годишњи сусрети правника у привреди, 2013-2020
 3. Копаоничка школа природног права, 2013, 2016, 2018

Учешће на научним пројектима

Домаћи„Идентитетски преображај Србије“, 2015, 2016. и 2017. година

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан редакције часописа Право и привреда

Члан надзорног одбора Удружења правника у привреди Србије

Награде и признања

Похвалница Правног факултета Универзитета у Београду за одличан успех постигнут на основним студијама (2005, 2007. и 2008. година)

Остало

Детаљна биографија

Рођен 27. маја 1985. године у Земуну. Основну школу „Растко Немањић – Свети Сава“ у Новој Пазови завршио као носилац Вукове дипломе, а Гимназију „Бранко Радичевић“ у Старој Пазови са одличним успехом и похвалом при одбрани матурског рада на тему „Платон о држави“. Правни факултет Универзитета у Београду уписује 2004. године, а завршава 2008. године, када уписује Мастер студије на истом факултету, а које завршава 2009. године. Током Мастер студија, био је корисник стипендије коју му је доделила Задужбина „Милије Јовановића и Луке Ћеловића“, при Универзитету у Београду. Докторске студије на Правном факултету Универзитета у Београду уписује 2009. године, а током 2010. и 2011. године полаже све испите са докторских студија са одличним успехом и брани семинарски рад на тему „Одговорност јавне гараже за нестанак возила из њеног простора“ са одликом. У јуну 2013. године одбранио је пројекат докторске дисертације на тему „Правни режим привилегија на броду“. Током јуна и јула 2014. године је боравио на Макс Планк институту за упоредно и међународно приватно право у Хамбургу (нем. Max –Planck-Institut für ausländisches und internationales Privat Recht), а у оквиру стипендије коју му је друштво овог института доделило, где је спровео истраживање на пољу теме свог доктората и прикупио знатан део литературе за његово писање. У децембру 2015. године са одликом је одбранио докторску дисертацију под насловом Правни режим привилегија на броду.

Материјали за наставу и испите

Компанијско право

Трговинско право

Саобраћајно право

Испитна питања

План предавања школска 2019/2020. година

Пословно право (Географски факултет Универзитета у Београду)

Испитна питања

Мастер академске студије

Трговинскоправни модул

Право путничког саобраћаја

Материјал за курс OVERVIEW OF US BANKRUPTCY LAW

 1. Syllabus
 2. Introduction to Company Law and Commercial Law – An Exam of Bus Enterprises
 3. Guaranty
 4. Mortgage
 5. Commercial Loan Security Agreement
 6. Secured Promissory Note
 7. Overview of US Bankruptcy Law
 8. Chapter 11 bankruptcy statute
 9. Adjustment of State and Municipal Debt Under Chapter 9 of the Bankruptcy Code
 10. Select Issues With Respect to the Filing of Chapter 9 Bankruptcy by the City of Detroit 
 11. Chapter 9 bankruptcy statute
 12. Adjustment of State and Municipal Debt Under the Bankruptcy Code (reference only)
 13. Law360 Article
 14. Order Confirming City of Detroit Chapter 9 Plan of Adjustment
 15. Supplemental Opinion Regarding Plan Confirmation, Approving Settlements and Exit Financing, December 31, 2014
 16. Opinion and Order Granting Appellee’s Motion to Dismiss Appeal as Equitably and Constitutionally Moot (Friedman J., 9-29-15

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве