др Сима Аврамовић, професор емеритус

sima@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеУпоредна правна традиција
Реторика

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

Библиографија

Књиге и монографије:

Рано грчко право и Гортински законик (магистарски рад), Београд 1977, 217 (дактилографисано).

Еволуција слободе тестирања у античком грчком праву (докторска дисертација), Београд 1981, 384 (дактилографисано).

The Quantitative Analysis of the Computerised Data Bank on Disposition in Case of Death in Ancient Greek Law, University of Maryland, College Park 1984, 90 (Library of Congress Reg.No. TXY 84-170-582).

Исејево судско беседништво и атинско право, Научна књига, Београд 1988 (1991), VIII+266; Службени лист СРЈ, Београд 2000 (2005), 270.

Темељи модерне демократије, Избор декларација и повеља о људским правима, Нова књига, Београд 1989, 237 (стр. 13-25, 47-57, 75-83, 97-103, 111-119, 125-133).

Сто педесет година Правног факултета 1841-1991, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 1991, 196 (коаутор и члан Редакционог одбора).

Правна историја Старог века, Службени лист СРЈ, Београд 1992, 138.

Основи реторике и беседништва, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1993 (1999), 182 (коауторски са др Обрадом Станојевићем).

Општа правна историја, I део, Досије, Београд 1994 (1995, 1996, 1998), 159.

Iseo e il diritto attico, Jovene editore, Napoli 1997, 294.

Општа правна историја – Стари и Средњи век, Досије, Београд 1999, 363 (2000, 2001).

Ars rhetorica – вештина беседништва, Сл. лист СРЈ, Београд 2002 (2003), 529, (коауторски са О. Станојевићем).

Општа правна историја – Стари и Средњи век, Номос, Београд 2003 (2004), 239.

Општа правна историја – Нови век, Номос, Београд 2004, 87.

Упоредна правна традиција, Номос, Београд 2006, 319 (коауторски са В. Станимировићем).

Прилози настанку државно-црквеног права у Србији (State-Church Law in Serbia), Правни факултет – Богословски факултет – ЈП Службени гласник, Београд 2007, 250.

Rhetorike techne – вештина беседништва и јавни наступ, Службени гласник, Едиција Правног факултета Реторика, Београд 2008, 526.

Упоредна правна традиција, Правни факултет 2009, 341 (коауторски са В. Станимировићем).

Како да постанем правник – увод у студије права, (коауторски са З. Мирковићем), Београд 2010, 141.

The Predicament of Serbian Orthodox Holy Places in Kosovo and Metohia –  Elements for a Historical, Legal and Conservational Understanding (коауторски са Д. Ракитић, М. Менковић, В. Васић, А. Фулгоси, Б. Јокић), Београд 2010.

Темељи модерне демократије, Избор декларација и повеља о људским правима (коауторски, измењено и допуњено издање), Завод за уџбенике, Београд 2011, 548 (17-30, 119-128, 147-154, 172-177, 191-198, 353-359).

Примењена реторика – 20 година такмичења у беседништву, Београд 2014, 188.

Rhetorike techne – вештина беседништва и јавни наступ, Службени гласник, Досије, Правни факултет у Београду, Београд 2018, 545 (измењено и допуњено издање).

Konflikt und Koexistenz. Die Rechtsordnungen im 19. und 20. Jahrhundert, Bd. II – Serbien Bosnien-HerzegowinaAlbanien, „The Serbian Civil Code of 1844: a Battleground of Legal Traditions“, Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Mein 2017, 379-482 (поглавље у књизи).

Изабрани чланци:

“Гортински законик” (превод и коментар), у Љ. Кандић, Одабрани извори из Опште историје државе и права, Београд 1977, 73-81.

“Epiklera, kadestai i epibalontes – спорне установе античког грчког права”, Анали Правног факултета у Београду (Анали ПФБ) 1979/5-6, 475-490.

“Новија совјетска литература о Историји државе и права робовласничке епохе”, Анали ПФБ 1981/3-4, 310-319

“О подели на јавно и приватно право у грчким полисима”, Анали ПФБ 1982/5, 821-826.

“О тзв. Епитадејевом закону”, Адвокатура 1982/4, 56-68.

“’Grundrisse’ и Марксов концепт античког типа производње и земљишне својине”, Анали ПФБ 1983/1-4, 23-39.

“Српски превод ‘Хексабиблоса’ Петра Витковића”, Анали ПФБ 1984/5, 677-691.

“Разлике у садржини и правној природи римског тестамента и тзв. тестаментарне адопције старог грчког права”, Анали ПФБ 1986/1-3, 3-13.

“Разлике у садржини и правној природи римског тестамента и тзв. легатског тестамента старог грчког права”, Анали ПФБ 1987/1, 9-18.

“Аграрни односи у Гортинском законику”, Зборник Правног факултета у Ријеци 1987/8, 21-31.

“Methodological principles of the computerised data bank in ancient Greek Law”, Afieroma ston D. S. Konstantopoulo, „Nomos“, Thessaloniki 1989, 107-119.

“Пример примене квантитативних метода у правној историји”, Анали ПФБ 1989/2-3, 135 -148.

’Хексабиблос’ у Војводини”, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ.XXXVIII, 1990/2, 273-280.

“Plaidoyer for Isaeus IX”, Symposion 1988, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Köln-Wien 1990, 41-57.

“Die ‘epiballontes’ als Erben im Gesetz von Gortyn”, Zeitschrift der Savigny- Stiftung für Rechtsgeschichte, 1990/107, 363-370.

“Затвор у атинском праву и Исејево ‘катоикодомеин’”, Анали ПФБ, 1991/1-3, 10-18.

“Adozione e strategie succesorie a Gortina e ad Atene, Response to Alberto Maffi”, Symposion 1990, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Köln-Weimar-Wien 1991, 233-239.

“La patroiokos des Lois de Gortyne: Etude linguistique, Response to Monique Bile”, Symposion 1993, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Köln-Weimar-Wien 1994, 53-60.

“Житије и дело Александра Соловјева – великана правне историје”, Научно наслеђе Правног факултета у Београду 1841-1941, Београд 1994, 356-364.

“О Стеријиној ‘Реторици’”, Јован Стерија Поповић, Природно право – Реторика, Службени лист СРЈ, Београд 1995, стр. 209-229.

“Family Identity v. Human Rights”, Конституисање Србије као правне државе – Србија у транзицији и међународна заједница, Београд 1996, књ. 9, 127-135.

“Наговештај елемената правне државе у атинској демократији – историјскоправни приступ”, Правни живот 1997/12, 1343-1363.

“Елементи правне државе и индивидуална права у Атини”, Правна држава у антици – pro et contra, књ. 26, Београд 1998, 7-41 (са уредничким предговором).

“Хисторицал Бацкгроунд оф Косово Проблем”, www.jurist.law.pitt.edu (март 1999)

“Верска слобода и њена злоупотреба – историјски и актуелни правни аспекти”, Анали ПФБ 1998/4-6, 346-364.

“An Attempt at Introducing ‘Hexabiblos’ among the Serbs in Vojvodina in the 19th Century”, Byzantine Law, Proceedings of the International Symposium of Jurist, Thessaloniki 2001, 165-171.

“Реља Поповић о Трибонијану”, Зборник Матице српске за класичне студије 2001/3, 67-72.

“Simulation of Athenian Court – A New Teaching Method”, Dike, Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico (Milano) 2002/5, 187 – 194.

“Правни оквири односа Цркве и државе у Европи”, Хришћанство и европске интеграције, Београд 2003, 49-56

“Church and State in Serbia”, Law and Religion in Post-Communist Europe, Leuven – Paris – Dudley, MA 2003, 295 – 310.

“Правно утемељење верске наставе у државним школама”, Биланс транзиције – правни видици друштвених промена у Словенији и Србији у процесу транзиције, Марибор – Београд 2004, 203-221.

“Право на верску наставу у нашем и упоредном праву”, Анали ПФБ 2005/1, 46 – 64.

Chiesa e stato in Serbia”, Diritto e religione nell’Europa post-comunista (ed. S. Ferrari, W.C. Durham Jr., E. Sewell), Bologna 2004, 395 – 414.

“Правноисторијски аспекти нотаријата“, Јавнобележничко право. Центар за публикације Правног факултета, Београд 2005, 35- – 83.

“Импровизовани говор у политици”, Изазови политичког беседништва (уредник Ј. Тркуља), Херетицус 3-4/2005, 25-31.

“The Rhetra of Epithadeus and Testament in Spartan Law”, Symposion 2001, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte,  Ősterreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2005, 175 – 186.

“Right to Religious Instruction in Public Schools”, Annals of the Faculty of Law in Belgrade – International Edition, Belgrade 1/2006, 4 – 17.

“Докле сеже историја Правног факултета у Београду“, Сто шездесет пет година Правног факултета Универзитета у Београду (уредник М. Јовановић), Правни факултет у Београду, Београд 2006, 12 – 15.

“Уставност верске наставе у државним школама – res iudicata”, Анали ПФБ 2006/2, 251 – 257.

„Das neue serbische Religionsgesetz“, Ősterreiches Archiv für Recht und Religion (hsgb. H. Kalb – R. Potz – B. Schinkele), 53, 3/2006, 447-460.

“Античко порекло савремених принципа у правосудју“, Билтен Врховног суда Србије 3/2006, 127 –132.

“Clinical legal history: simulation of Athenian court – a new teaching method“, Зборник радова Правног факултета у Сплиту 3-4/2006, 347 – 353.

“Searching for the new law on religious freedom in Serbia“, Religion and European Integration (ed. M. Polzer – S. Devetak – L. Toplak – F. Unger), European Academy of Sciences and Arts, Weimar 2006, 431-444.

“Англосаксонизација античког грчког права“, Зборник радова Антика и савремени свет, Београд 2007, 11-20.

Michael Gagarin – David  Cohen, The Cambridge Companion to Ancient Greek Law, Cambridge University Press, Cambridge 2005, XIII+480 S, u:  Zeitschrift der Savigny-Stiftung 2007/124, 426-443.

“Атински корени савремених процесних принципа“, Зборник радова Европске идеје, античка цивилизација и српска култура, Београд 2008, 10-23.

Stefano  Ferrucci, Iseo – La successione di Kiron (introduzione, testo critico, traduzione e commento), (= Studi e testi di storia antica 15), Edizioni ETS, Pisa 2005, 250 S, u: Zeitschrift der Savigny-Stiftung 2008/125, 752-758.

„Три важне теме при законодавном уобличавању односа државе и цркве“, Правни положај цркава и верских заједница у Црној Гори данас (ур. Б. Шијаковић), Никшић 2009, 47-53.

„Колективна права и верска слобода у Србији (историјскоправно утемељење)“, Колективна права и позитивна дискриминација у уставноправном систему Републике Србије (прир. М. Јовановић), Београд 2009, 95-118 (коауторски са Д. Ракитићем)

„Беседа о Сретењском уставу“, Летопис Матице српске, год. 186, књ. 485, 4/2010, 651-660.

„Сретењски устав – 175 година после“, Анали ПФБ 1/2010, 36-65.

„Тортура над робовима-сведоцима и судски поступак у древној Атини“, Истражне радње и помоћна средства у судским поступцима кроз повијест (ур. М. Гардаш), Осијек 2010, 1-13.

„Античке теме у часопису Анали Правног факултета у Београду“, Античка култура, европско и српско наслеђе (ур. К. Марицки-Гађански), Београд 2010, 19-31.

“From General Legal History towards Comparative Legal Тraditions”, Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review 3/2010, 20-39, доступно ОВДЕ.

Katoikodomeō in Isaeus, VIII 41 – Imprisonment, hybris and atimia in Athenian Law“, Zeitschrift der Savigny-Stiftung 2010/127, 261-274.

„Религија и право – заклетва у античком грчком судском поступку“, Зборник Матице српске за класичне науке 13/2011, 21-50.

„Поимање секуларности у Србији – рефлексије са јавне расправе у Уставном суду Србије“, Анали Правног факултета у Београду 2/2011, 279-301.

„Serbian Law on Religion Five Years Latter – Old Dilemma and New Challenges“, Право, вера, култура – Зборник радова са научног скупа Право и вера, Београд 2012, 9-14.

„Understanding Secularity in a Post-communist State: Case of Serbia“, Ősterreichisches Archiv für Recht und Religion, 59, 2/2012, 284-314 (коауторски са Душаном Ракитићем).

Gnome dikaiotate – право, правда и правичност у атинској судници“, Зборник Право и правда 2013, (прир. Ј. Хасанбеговић), Београд 2013, 15-37.

„Настанак и развитак правноисторијских предмета на Правном факултету у Београду“, Зборник Правног факултета у Загребу 63, 5-6/2013, 921-944.

„Српски грађански законик (1844) и правни транспланти – копија аустријског узора или више од тога?“, Зборник Српски грађански законик – 170 година (прир. М. Полојац, З. Мирковић, М. Ђурђевић), Београд 2014, 13-45.

„Serbia“, Religion and the Secular State: National Reports (eds. W. C. Durham, J. Martinez-Torron),  Madrid 2015, 599-613.

„Legal Standing and Civic Identity of Athenian Mercenaries – a Case Study”, Annals of the Faculty of Law in Belgrade 3/2015, 40-55.

„Serbia“, in: Encyclopedia of Law and Religion I-V, (ed. Gerhard Robbers, W. Cole Durham), vol. IV: Europe, Brill, Leiden, 2016, 364-371

„Religious Education in Public Schools and Religious Identity in Post-communist Serbia”, Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review 3/2016, 25-56 .

“Нушић и реторика у Србији”, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2017, 107-121.

„Blood-money in Homer – Role of istor in the Trial Scene on the Shield of Achilles (Il. 18, 497-508)”, Зборник Правног факултета у Загребу 67, 5/2017, 723-756

„Homeric histor (Il. 18., 497-508), mnamon in Gortyn, pristav among the Slavs, dorzon in Albanian custom – different legal systems, similar institution“, Tokyo Classical Studies 10/2017, 115-153.

„Mixture of Legal Identities – Case of the Dutch (1938) and the Serbian Civil Code (1844)“, Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review 4/2018

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Рођен је 19. јула 1950. године у Београду, где је завршио основну школу и Класичну гимназију у тадашњој VIII београдској гимназији. Правни факултет у Београду је уписао 1969/70. године, а дипломирао у јуну 1973. са просечном оценом 9,92. После дипломирања као стручни сарадник изводио је вежбе из предмета Општа историја државе и права и Римско право, а за асистента-приправника је изабран априла 1975. године. У звање асистента за предмет Општа историја државе и права је изабран 1979. године, за доцента 1982. и реизабран 1987. године, а у звање ванредног професора изабран је 1988. године. У звање редовног професора изабран је 1993. године.

Последипломске студије на Правноисторијском смеру Правног факултета у Београду је уписао 1973/74. године. Усмени магистарски испит је положио с одликом 1975. године, а магистарски рад Рано грчко право и Гортински законик одбранио је 1977. године. Докторирао је 1981. године са дисертацијом Еволуција слободе тестирања у античком грчком праву. Од страних језика говори енглески, служи се немачким, грчким, француским и италијанским, а зна и латински и старогрчки. Током 1984. године провео је четири месеца у САД (University of Maryland), као стипендиста Фулбрајтовог програма, а у оквиру Onassis Public Benefit Foundation боравио је 2006. г. у Атини на једномесечном истраживачком програму. За књигу Исејево судско беседништво у атинско право награђен је 1990. г. на међународном конкурсу Premio romanistico Gerard Boulvert, а коауторски рад са др Обрадом Станојевићем Ars rhetorica – вештина беседништва награђен је 2002. г. од Издавачке куће Службени лист СРЈ као књига године. За књигу Rhetorike techne добио је награду Универзитета у Београду за најбоље научно остварење наставника и сарадника у 2009. години.

Поред наставе из основних предмета Упоредна правна традиција и Општа правна историја, изводи и наставу из предмета Реторика, као и испите из Латинског језика. Наставу из правне историје је више година држао и на правним факултетима у Крагујевцу, Ужицу, Приштини. Био је члан комисије за полагање великог броја усмених магистарских и докторских испита, а учествовао је и у многим комисијама за одбрану мастер, магистарских и докторских дисертација, више десетина пута у својству ментора. На докторским студијама изводи наставу из предмета Западна правна традиција, Античко грчко право, Државно-црквено право. На докторским студијама на Филолошком факултету Универзитета у Београду изводи наставу из предмета Реторика, изводио је и наставу на међународним последипломским студијама TEMPUS POGESTEI – Practical Skills, Research Methodology – Written and Oral Presentation (od 2008), а на интердисциплинарном мастер програму Универзитета у Београду Религија у друштву, култури и европским интеграцијама предаје предмет Правни положај цркава и верских заједница у Европи (од 2011).

У периоду од 1989-1991. и 1994-1995. године обављао је функцију продекана Правног факултета Универзитета у Београду, шеф Катедре за правну историју је био у периоду 1996-1997 и 2000-2006 г., био је председник Савета Правног факултета у Београду, председник Управног одбора Правног факултета у Београду, као и председник Управног одбора Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, итд. Од 2001. г. је био шеф експертског тима за правна питања Савезног министарства вера и припрему Закона о верској слободи, радне групе за доношење Закона о црквама и верским заједницама 2006. г., члан радне групе за доношење Закона о високом образовању, 2010. године за доношење Измена и допуна тог закона, а тренутно комисије за припрему новог Закона о високом образовању. Био је члан, а потом и председник Савета Универзитета у Београду (2009-2013), главни и одговорни уредник часописа Анали Правног факултета у Београду (2006-2013), оснивач и први уредник факултетског билтена Acta Diurna, председник Удружења Фулбрајтових стипендиста Србије (2009-2013), члан Комисије за помиловања Председника Републике Србије (2012-2015), итд. Обављао је функцију декана Правног факултета у Београду од 2012 до 2018. године.

Председник је факултетског Клуба пријатеља римског права и антике Forum Romanum, директор Центра за беседништво Institutio oratoria, оснивач и организатор обновљеног такмичења у беседништву студената Правног факултета од 1993 (у сарадњи са проф. др Обрадом Станојевићем), члан председништва Друштва за античке студије Србије, члан је Одбора САНУ за изворе српског права, председник Фондације Алан Вотсон, IG Alpbach Belgrade Honorable Member, стални члан Панела експерата за верске слободе OSCE/ODIHR (Office for Democratic Instiututions and Human Rights), члан Српског научног друштва, члан Матичног одбора за друштвене науке Министарства просвете и науке, члан Управног одбора SEELS (South East European Law Schools), председник је и члан Комисије за доделу годишње награде Града Београда у области друштвених наука (2013- ), председник Комисије за одликовања Председника Републике Србије (2015- ), председник Управног одбора Националног акредитационог тела (2018- ), координатор је пројекта Development and Implementation of System for Performance Evaluation for Serbian Higher Education – PESHES (Erasmus+, European Commission, 2016- ), итд.

Одржао је по позиву већи број предавања на многим универзитетима у свету: niversity St. Andrews, Scotland (1987), University College London, England (1987), Leopold Wenger-Institut, Juristische Fakultät München, Germany (1988), Johns Hopkins University, Baltimore, USA (1990), Wilkes University, Pennsylvania, USA (1990), Rutgers University, New Jersey, USA (1990), Karl-Franzens Universität Graz, Austria (1996, 2000), Aristoteles University of Thessaloniki, Greece (1999), University of Sarajevo, BiH (2005), University of Skopje, FYR Macedonia (2006), Kapodistrian University of Athens, Greece (2006), University of Vienna (2008), Austrian Academy of Sciences and University of Vienna (2011), University of Oxford, Balliol College (2011), Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main (2012), University of Tokyo (2014), Aoyama Gakuin University, Tokyo (2014), Toyo University, Tokyo (2014), Lumsa University, Palermo (2016), итд.

Учествовао је са рефератима на великом броју међународних конгреса, као што су SIHDA – Société Internationale pour l’histoire des droits de l’antiquitè Fernard De Vissher (Namür 1985; Ferrara-Padova 1989; Amsterdam – Utrecht 1992; Oxford 1993), Symposion – Gesellschaft für griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Siena – Pisa 1988; Monterey, USA 1990; Graz 1993; Evanston, USA 2001), на бројним тематским међународним скуповима, нпр. Byzantine Law (Dikigorikos syllogos and Aristotelian University of Thessaloniki, Thessaloniki 1998), Human Rights – Ancient and Modern (Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Vienna 1996), Law and Religion in Post-Communist Europe (The University of Milan, The Institute of Ecclesiastical and Canon Law, Turin 2000), New Impulses in the Interaction of Law and Religion (Provo, Utah – Washington, D.C., 2002), Ethische Herausforderungen an Politik, sowie an Kirchen und Religionsgemeinschaften (Konrad-Adenauer Stifftung, Cadenabbia 2003), Perspektiven des Religionsrechts (University of Bern/University of Münster, Bern 2003), Tolerance – Living with Religious Diversities(Konrad-Adenauer Stifftung, Cadenabbia 2004), Römisches Kaufrecht und sein Einfluss auf die Europäische Rechtsentwicklung (Alexander von Humboldt-Stiftung/University of Szeged School of Law, Budapest 2004), Imperium und Provinzen – Zentrale und Regionen (University of Sarajevo, 2005), Conference on Draft text for a Law on Religious Freedom for Kosovo(University of Vienna, Institute for Legal Philosophy, Law of Religion and Culture/Austrian Federal Ministry for Foreign Affairs, Vienna 2005), Panel of Experts for Toledo Guidelines on Teaching about Religion in State Schools in the OSCE Region, (OSCE/ODIHR, Toledo 2007), Forschungen zur Rechtsgeschichte in Südosteuropa(Vienna, 2008), Holy Places and Religious Institutions – Comparative legal and religious approaches (Roma, 2008), Intolerance and Discrimination against Christians (OSCE/ODIHR, Vienna, 2009), Conflict and Coexistence – Southeast Europe’s Legal Systems in the 19th and 20th Centuries(Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Vienna 2011),Verfassungsgebung und Verfassungsdiskurs – Politische Praxis und Sprache in den Ländern Südosteuropas im 19. Jahrhundert (University of Vienna 2011), Nastava pravne povijesti i metodologija pravnopovijesnih istraživanja (Pravni fakultet Zagreb 2012), Protecting the Sacred Places of the Mediterranean (Brussels, Berlaymont, 2012), 1700 godina Milanskog edikta – 1700 Years of the Edict of Milan (Nis – Naisus, 2013), Reception and Modification of Law in Social Modernization (Aoyama Gaquin University, Tokyo 2014), Transplantation and Transformation of Law (Toyo University, Tokyo 2014), Ancient Greek Law Seminar (University of Tokyo 2014), Symposion für Thomas Simon zum 60. Geburstag (University of Vienna Faculty of Law 2015), Sommerseminar Arma et Leges (Frankfurt am Mein 2015), Religious Education in Public Schools (Lumsa University, Palermo 2016), Greek Drama and Politics (University of Thessaloniki/ Komotini 2017), Territorial Disputes in Asia and Eastern Europe: A Comparative and International Law Perspective (University of California, Berkley/Dubrovnik 2017), Legal Pluralism in 19th and 20th Century (University of Belgrade 2018), као и на многим домаћим научним скуповима. Био је главни и одговорни уредник часописа Anali Pravnog fakulteta u Beogradu – Belgrade Law Review (2006-2013). Сада је члан Уредништва Зборника Матице српске за класичне студије, Intl. Editorial Board member časopisa Akropolis: Journal of Hellenic Studies, Подгорица, часописа Comparative Legal History, Oxford, итд.

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве