др Слободан Панов, редовни професор

кабинет 36A (види на мапи зграде)

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак
Уторак

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

(1964-2023).

Предмети

Основне студијеПородично право
Наследно право

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

Библиографија

 • Породично право, издавачи Правни факултет Универзитета у београду и ЈП „Службени гласник“, Београд 2008, стр.767
 • Породично право, Приручник за полагање правосудног испита, књига 5, издавачи Правни факултет Универзитета у Београду и ЈП „Службени гласник“, Београд 2008, стр.124
 • Породични закон и Закон о посредовању – медијацији, предговор: Слободан Панов,издавач ИПД Јустинијан, Београд, 2005. године
 • Породично право, Слободан Панов, Наследно право, Проф.др Оливер Антић, Слободан Панов, приручник за полагање правосудног испита
 • Породично право, уџбеник за Факултет политичких наука, Београд, 2003, коауторски рад са проф. др Марком Младеновићем,
 • Везе генерација – правни аспекти, монографија објављена са проф. др Марином Јањић Комар, Издавач: Правни факултет у Београду, 2000. године,
 • Наследно право, са проф. др Оливером Антићем, у оквиру „Приручника за полагање правосудног испита – Грађанско право, књига 4“, Издавачи: Привредни саветник и др., Београд, 2003,
 • Руководилац Пројекта за Министарство за науку Владе Републике Србије: „Заштита малолетних лица од употребе наркотика, алкохола и дувана, утицаја секти и других тоталитарних и деструктивних група – компаративна анализа“, Београд, 2000. Аутори: С. Панов, М. Шкулић, Г. Илић,
 • Право на родитељство, докторски рад објављен у оквиру Пројекта „Конституисање Србије као правне државе“, Београд, 1998, стр. 253,
 • Потпуно усвојење – начин заштите детета без родитељског старања, магистарски рад,
 • „О заједничкој својини у браку“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1-3/98,
 • „Статус донора код АИД“, Архив за правне и друштвене науке, бр. 1-2/2000,
 • „Одређивање и промена висине издржавања“, чланак објављен у Зборнику Правног факултета у Крагујевцу Остваривање и заштита права на законско издржавање, Крагујевац, 2002,
 • „Породично-правна позиција жене у Савезној Републици Југославији“, чланак објављен у оквиру Пројекта „Институције правне државе у условима транзиције„, Београд, 2003,
 • „Брак према Породичном Закону Републике Српске“, Архив за правне и друштвене науке, бр. 1/2003, стр. 129-140 (рад презентован на саветовању „Породични закон у Републици Српској“, одржаном 4. и 5. децембра 2002. године у Теслићу),
 • „Брак: равноправност или слобода“, Правни живот, број 9/97,
 • „Право на родитељство и један хипотетички случај“, Правни живот број 9/95,
 • „Породично-правне последице промене државноправног идентитета СФРЈ“, рад објављен у књизи Престанак СФРЈ – правне последице, аутори: В. Ракић Водинелић, В. Водинелић, Г. Кнежевић, Д. Хибер, Г. Свилановић, Б. Шундерић, С. Панов, 3. Балиновац, Београд, 1995,
 • „Дилеме у концепту усвојења“, Зборник радова са научног скупа „Реформа породичног законодавства“, Београд, 1996,
 • „Скица о овлашћењима располагања хуманим репродуктивннм ћелијама“, Прилози пројекта Конституисање Србије као правне државе, књига 13/97,
 • Одреднице у „Лексикону Грађанског права“, Београд, 1996,
 • „Прилози за историјат Породичног права на Правном факултету у Београду у периоду 1841-1941. године“, реферат поднет на симпозијуму „Научно наслеђе Правног факултета у Београду у периоду од 1841 до 1941. године“, Београд, 1994,
 • „Маргиналије о концепту брака у Српском грађанском законику“, рад објављен у Зборнику радова са научног скупа у САНУ „Сто педесет година од доношења Српског грађанског законика (1844-1994)“, Београд, 1996,
 • „Фактори моделирања норми Породичног права“, Правни живот, бр. 5-6/1994,
 • „Породичноправни статус усвојеног детета“, Архив за правне и друштвене науке, бр. 2/1995.

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Слободан Панов рођен је 20. јула 1964. године у Александровцу жупском. Основну и средњу школу завршио је у Великој Плани. Након одслужења војног рока, основне студије на Правном факултету у Београду почео је 1983. године, а завршио 1987. године са просечном оценом 9,70. Сваке године студија награђиван је за одличан успех. Као студент био је стипендиста Универзитета у Београду и Републичке фондације за стипендирање научног и уметничког подмлатка Србије.

На последипломским студијама грађанскоправног смера, усмени магистарски испит положио је са одликом, а магистарску тезу на тему Потпуно усвојење – начин заштите детета без родитељског старања одбранио је 1994. године са одликом. Докторски рад Право на родитељство одбранио је 1998. године.

Учествује у извођењу наставе и испита из предмета Породичног права, на основним и последипломским студијама, и Наследног права. Слободан Панов обављао је дужност секретара Катедре за грађанско право, дужност секретара Организационог одбора научно-стручног скупа „Реформа породичног законодавства“, продекана, потпредседника Комисије Удружења правника Србије за организовање правосудног испита и члана Комисије Министарства Владе Републике Србије за израду новог закона о породици.

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве