др Танасије Маринковић, редовни професор

324
011 3027 775
tanasije@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеУставно право
Изборно право

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

Библиографија

Од избора у звање ванредног професора (2014- )

 1. Танасије Маринковић, “Janus – les deux faces de la Cour constitutionnelle serbe”, www.est-europa.univ-pau.fr (број у припреми)
 2. Танасије Маринковић, “Authority of European Human Rights Law – Lessons for Constitutional Law”, in Miodrag Jovanović (ed.), Constitutional Review and Democracy Eleven International Publishing: Utrecht, 2015.
 3. Танасије Маринковић, “Europeanization of Constitutional Standards of Freedom of Association Restrictions”, in Alexandre Dupeyrix & Gérard Raulet (eds.), European Constitutionalism – Historical and Contemporary Perspectives, P. I. E. Peter Lang, Bruxelles, 2014, pp. 75-91.

Од избора у звање доцента (2009-2014)

 1. Танасије Маринковић, Границе слободе политичког удруживања – упореднотеоријска студија, Досије, Повереник за заштиту равноправности и Правосудна академија, Београд 2014, 165 стр.
 2. Невена Петрушић, Ивана Крстић, Танасије Маринковић, Коментар Закона о забрани дискриминације, Повереник за заштиту равноправности и Правосудна академија, Београд 2014, 382 стр.
 3. Lidija R. Basta Fleiner, Tanasije Marinković (eds.), Key Developments in Constitutionalism and Constitutional Law, Eleven International Publishing, Utrecht 2014, p. 278.
 4. Цирил Рибичич, Боса Ненадић, Танасије Маринковић, „Multilevel System of Human Rights Protection in Europe – A View from Central and Eastern Europe“, in L. R. Basta Fleiner & T. Marinković (eds.), Key Developments in Constitutionalism and Constitutional Law, Eleven International Publishing, Utrecht 2014, pp. 141-170.
 5. Танасије Маринковић, “Politics of Constitutional Courts in Democratizing Regimes”, in Miodrag Jovanović, Kenneth Einar Himma (eds.), Courts, Interpretation, the Rule of Law, Eleven International Publishing, Utrecht 2014, pp. 89-107.
 6. Танасије Маринковић, „Дејство одлука уставних судова“, у Др Боса М. Ненадић (прир), Улога и значај уставног суда у очувању владавине права, Уставни суд Републике Србије, Београд 2013, стр. 290-311.
 7. Танасије Маринковић, „Колико је милитантна ‘милитантна демократија’? – Пример забране политичких странака у упоредном праву“, у Виолета Беширевић (ур), Милитантна демократија – некада и сада, Правни факултет Универзитета Унион и Службени гласник, Београд 2013, стр. 123-185.
 8. Танасије Маринковић, “Правна природа европског права људских права”, у: Радмила Васић, Ивана Крстић (ур), Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2013, стр. 88-96.
 9. Танасије Маринковић, “Wrestling with Political Extremism – Closure of Associations in the Case-Law of the Serbian Constititional Court”, European Review of Public Law / Revue Européenne de Droit Public, Vol. 24, No. 4, 2012, pp. 1599-1636
 10. Танасије Маринковић, „Правна и суштинска једнакост – концептуална разграничења“, у: Н. Петрушић (ур), Судска грађанскоправна заштита од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности и Правосудна академија, Београд 2012, стр. 38-44
 11. Танасије Маринковић, „Домаће антидискриминационо законодавство“, у: Н. Петрушић (ур), Судска грађанскоправна заштита од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности и Правосудна академија, Београд 2012, стр. 112-131.
 12. Танасије Маринковић, „Забрана говора мржње у пракси Европског суда за људска права“, у: Медији и људска права, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш 2012, стр. 313-330.
 13. Танасије Маринковић, “Fighting Political Corruption in the Serbian Constitutional System” , Corruzione Contro Costituzione, 1/2 2012 Percorsi Costituzionali, Cedam, pp. 123-142.
 14. Виолета Беширевић, Танасије Маринковић, “Serbia in ‘a Europe of Rights’: The Effects of the Constitutional Dialogue between the Serbian and European Judges”, 2012/1 European Review of Public Law / Revue Europeenne de Droit Public, vol.24, pp. 401-430.
 15. Танасије Маринковић, Contemporary Challenges to Judicial Independence in Serbia, in Violeta Beširević (ed.), Public Law in Serbia: Twenty Years After, Esperia Publications Ltd, London 2012, pp. 119-148.
 16. Танасије Маринковић, “Strengthening Judicial Independence in the Process of EU Integration”, Tackling Constitutional Challenges on the Road to the European Union. Perspectives from South-East European Accession Countries, Association Zenith, Conrad Adenauer Stiftung, pp. 140-157.
 17. Танасије Маринковић, “Le traitement juridictionnel des discriminations religieuses en Serbie“, in: Elisabeth Lambert Abdelgawad, Thierry Rambaud (sld.), Analyse comparée des discriminations religieuses en Europe, Société de législation comparé, Paris 2011, pp. 155-172.
 18. Танасије Маринковић, „Политика у границама Устава – О начелима представничке демократије у јуриспруденцији Уставног суда Србије“, у: Устав Републике Србије – Пет година после (2006-2011), Зборник радова Правног факултета у Нишу и Правног факултета у Крагујевцу, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш 2011, стр. 161-184.
 19. Танасије Маринковић, „Прилог за јавну расправу о забрани рада удружења грађана ‘Отачаствени покрет Образ’“, Hereticus, Vol. IX, No. 3-4, 2011, стр. 133-153.
 20. Танасије Маринковић, „Прилог за јавну расправу о уставности Закона о црквама и верским заједницама“, Анали Правног факултета у Београду 1/2011, стр. 367-385.
 21. Танасије Маринковић, Јемства судијске независности у уставима Кнежевине и Краљевине Србије, Анали Правног факултета у Београду, 2/2010, стр. 134-162.
 22. Танасије Маринковић, „Европеизација уставног права“, Право и друштво – часопис за правну и политичку културу, 1/2010, стр. 59-77.
 23. Танасије Маринковић, „О уставности општег реизбора судија“, Анали Правног факултета у Београду, 1/2009, стр. 283-291.

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Др Танасије Маринковић је доцент на Правном факултету Универзитета у Београду, на коме је дипломирао и докторирао, а магистрирао је на Универзитету Париз I (Panthéon-Sorbonne). Усавршавао се на Универзитету у Оксфорду, Институту за федерализам у Фрибуру, Институту за људска права у Стразбуру и Централноевропском универзитету у Будимпешти. Од 2004. је секретар, а потом и пуноправни члан Редакције Анала Правног факултета Универзитета у Београду. У Службеном гласнику Републике Србије је уредник Правне библиотеке од 2012. Већ више од десет године је генерални секретар Српског удружења за уставно право. Објавио је већи број студија и радова из области уставног права и људских права, пре свега на српском, али и на енглеском и француском језику, међу којима и Изборне системе држава Европске уније и Појмовник либералне демократије (у коауторству).

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве