Наставници који нису више у радном односу

Наставници и сарадници после II светског рата

Аврамов Смиља
1949 – 1985 на предмету Међународно јавно право

Аврамовић Драгослав
1950 – 1952 на предмету Финансије

Алексић Живојин
1973 – 1996 на предмету Криминалистика

Антић Оливер
1978 – 2015 на предмету наследно право

Антонијевић Зоран
1951 – 1990 на предмету Привредно право

Атанацковић Драгољуб
1962 – 1997 на предмету Кривично право

Аћимовић Михајло
1979 – 1991 на предметима Судска психијатрија и Судска психологија

Бакић Војислав
1950 – 1982 на предмету Лично и породично право

Балтић Александар
1955 – 1978 на предмету Радно право

Бартош Милан
1963 – 1972 на предметима Међународно приватно право и Привредно право

Баста Данило
1970 – 2013 на предмету Филозофија права

Беговић Мехмед
1932 – 1975 на предмету Лично и породично право

Бесаровић Весна
1973 – 2012 на предметима Привредно право, Ауторско право и Право индустријске својине

Благојевић Борислав
1973 – 2012 на предметима Грађанско право и Наследно право

Божовић Светислав
1944 – 1969 на предмету Теорија државе и права

Брајић Влајко
1965 – 2004 на предмету Радно право

Вајс Алберт
1953 – 1964 на предмету Историја државе и права

Васић Велимир
1946 – 1982 на предмету Економска политика

Вацић Александар
1960 – 1981 на предмету Економска политика

Видаковић Зоран
1981 – 1991 на предмету Марксизам и савремено друштво

Видојевић-Шкара Љубица
1958 – 1979 на предмету Основи статистике

Владисављевић Милан
Предавао је Увод у правне и друштвене науке

Водинелић Владимир
1975 – 1998 и 1999 – 2002 на предметима Увод у грађанско право и Стварно право

Врачар Стеван
1952 – 1992 на предмету Увод у право

Вујановић Славица
1990 – 1993 предавала је Енглески језик

Гамс Андрија
1948 – 1973 на предмету Грађанско право

Георгијевић Горан
2003 – 2007 на предмету Облигационо право

Гузина Ружица
1948 – 1977 на предметима Историја државе и права и Историја политичких и правних институција

Даниловић Јелена
1951 – 1985 на предмету Римско право

Делевић Ђилас Милица
1996 – 1999 на предмету Међународни односи

Денковић Драгаш
1935 – 1978 на предмету Управно право

Деспотовић Милан
1949 – 1982 на предметима Радно право и Социологија рада

Димитријевић Војин
1960 – 1998 на предмету Међународно јавно право и Међународни односи

Димитријевић Драгољуб
1958 – 1981 на предмету Кривично процесно право

Димитријевић Павле
1950 – 1972 на предметима Управно право и Јавна управа

Ђерић Владимир
1996 – 1999 на предмету Право међународних организација и европско право

Ђорђевић Живомир
1950 – 1988 на предметима Облигационо право, Ауторско право и Право индустријске својине и Наследно право

Ђорђевић Јован
1936 – 1978 на предметима Уставно право и Друштвено-политички систем

Ђорђевић Мирослав
1952 – 1992 на предмету Кривично право

Ђорђевић Стеван
1959 – 1992 на предмету Међународно јавно право

Ђукић -Вељовић Златија
1965 – 2004 на предмету Уставно право

Ђурић Михајло
1954 – 1990 на предмету Историја савремених политичких теорија

Ђуровић Радомир
1958 – 1985 на предметима Међународно привредно право и Привредно право

Желчевић Ана
1988 – 1991 на предмету Наследно право

Жилић Јурин Ана
1951 – 1970 на предмету Политичка економија

Жујовић Милан
1926 – 1958 на предметима Економика ФНРЈ и Историја економских доктрина

Златић Милица
1950 – 1988 на предмету Кривично процесно право

Ивић Александар
1970 – 1991 на предмету Друштвена својина и самоуправљање

Имамовић Мустафа
1963 – 1973 на предмету Историја државе и права народа Југославије

Јаковљевић Душан
1962 – 2001 на предмету Кривично право

Јанковић Драгослав
1947 – 1980 на предмету Историја државе и права

Јанковић Маргита
1949 – 1973 као професор Немачког језика

Јањић Комар Марина
1973 – 2015 на предмету Породично право

Јевтић Драгош
1962 – 1999 на предмету Национална историја државе и права

Јевтић Душан
1941 –

Јездић Михаило
1948 – 1981 на предмету Међународно приватно право

Јекић Загорка
1966 – 2004 на предмету Кривично процесно право

Јовановић Божидар
1949 – 1961 на предмету Међународно јавно право

Јовановић Владимир
1951 – 1989 на предмету Привредно право

Јовановић Драгољуб
Предавао је Аграрну политику и Економску политику (Индустријску, Социјалну, Трговинску)

Јовановић Никола
1960 – 1963 на предмету Међународно јавно право

Јојић Бранислава
1960 – 1973 на предмету Увод у право

Јончић Владан
1978 – 2016 на предметима Људска права и Право одбране

Кавран Драгољуб
1962 – 2000 на предметима Управно право и Наука о управљању

Кандић Љубица
1950 – 1990 на предмету Историја државе и права

Капор Владимир
1947 – 1961 на предмету Привредно право

Китић Душан
1980 – 1992 на предмету Међународно приватно право

Кнежевић Гашо
1980 – 2014 на предмету Међународно приватно право

Констатиновић Михаило
1924 – 1968 на предмету Облигационо право

Коштуница Војислав
1967 – 2009 на предмету Увод у право

Кошутић Будимир
1969 – 1972 на предмету Друштвено-политички систем

Крећа Миленко
1975 – 2015 на предмету Међународно јавно право

Курдулија Момчило
1960 – 1988 на предмету Наследно право

Куртовић Десанка
1949 – 1985 као професор Енглеског језика

Лазаревић Љубиша
1978 – 1999 на предмету Кривично право

Лабус Мирољуб
1971 – 2015 на предмету Политичка економија и Основи економије

Лазин Ђорђе
1978 – 2009 на предмету Кривично процесно право

Лилић Стеван
1975 – 2014 на предмету Управно право и Наука о управљању

Ловчевић Јован
1926 – 1964 на предмету Финансије и финансијско право

Лукић Михаjло
1983 – 1995 на предмету Правна медицина

Лукић Радомир
1940 – 1982 године на предметима Теорија државе и права и Увод у право

Љубибратић Добрила
1946 – 1987 на предмету Међународно приватно право

Мајсторовић Живорад
1960 – 1969 на предмету Политичка економија

Максимовић Иван
1949 – 1989 на предмету Политичка економија

Мариновић Бранимирка
1962 – 1965 на предмету Уставно право

Марковић Бојан
1. 03. 1999 – 16. 09. 1999 на предмету Политичка економија

Марковић Милан
1952 – 1972 на предмету Основи међународног јавног права

Марковић Ратко
на предмету Уставно право

Милић Владимир
1973 – 2004 на предмету Општа социологија

Миловановић Зоран
1980 – 1992 на предметима Кривично процесно право и Криминалистика

Милојевић Момир
1960 – 2000 на предметима Међународно јавно право и Међународне организације

Милошевић Мирослав
1972 – 2013 на предмету Римско право

Милошевић Моника
1998 – 2008 на предмету Грађанско процесно право

Милутиновић Милан
1965 – 1985 на предмету Криминологија са пенологијом

Мирковић Ђорђе
Предавао је Трговачко право и менично право

Мирковић Мирко
1952 – 1985 на предмету Историја државе и права

Митровић Милован
2003 – 2016 на предмету Основи социологије права

Младеновић Марко
1958 – 1990 на предметима Лично и породично право и Социологија породице

Недовић Слободанка
1978 – 2004 на предметима Општа социологија и Социјална политика и право

Николајевић Борко
1947 – 1964 на предметима Привредно право и Међународно привредно право

Николић Павле
1956 – 1993 на предмету Уставно право

Орлић Миодраг
1966 – 2004 на предмету Увод у грађанско и стварно право

Павићевић Радован
1952 – 1988 на предметима Општа социологија и Политичка социологија

Пак Милан
1962 – 2000 на предмету Међународно приватно право

Пановић- Ђурић Силвија
1990 – 2001 на предмету Кривично право

Париводић Милан
1991 – 2004 на предметима Увод у грађанско право и Стварно право

Пауновић Милан
1989 – 2009 на предмету Међународно јавно право

Пејић Јелена
1991 – 1995 на предметима Међународно јавно право и Међународни односи

Перић Димшо
1997 – 2003 на предмету Црквено право

Перовић Слободан
1958 – 1999 на предмету Облигационо право

Петровић Снежана
Политички систем

Петрић Вера
1951 – 1977 на предмету Историја државе и права

Петровић Константин
1975 – 1986 на предмету Облигационо право

Петровић Мирослав
1959 – 1997 на предмету Финансије и финансијско право

Печујлић Мирослав
1958 – 1994 на предмету Општа социологија

Познић Боривоје
1960 – 1982 на предмету Грађанско процесно право

Поповић Владислав
1961 – 1968 на предмету Уставно право

Поповић Драгољуб
1980 – 1998 и 1.10.2001-15.10.2001 на предмету Општа правна историја

Поповић Обрадовић Олга
1978 – 2007 на предмету Национална историја државе и права

Рабреновић Александра
1997 – 2000 на предмету Управно право

Радовановић Милош
1947 – 1966 на предмету Кривично право

Радојковић Милош
1933 – 1972 на предмету Међународно јавно право

Радуловић Љиљана
1975 – 2016 на предмету Кривично право

Рајовић Верољуб
1962 – 2000 на предмету Грађанско процесно право

Ракић-Водинелић Весна
1975 – 1998 и 2001 – 2002 на предмету Грађанско процесно право

Ристић Момчило
1975 – 2001 на предмету Међународно јавно право

Ристић Павле
1962 – 1988 на предмету Друштвено-политички систем

Саблић Бранко
1953 – 1984 на предметима Политичка економија и Привредни систем

Савић Јован
1924 – Предавао је Статистику

Самарџија Милош
1953 – 1973 на предметима Политичка економија и Привредни систем Југославије

Свилановић Горан
1989 – 1998 на предмету Грађанско процесно право

Симић Милорад
1944 – 1971 на предмету Увод у право

Симић Миодраг
1979 – 1996 на предмету Општенародна одбрана и друштвена самозаштита

Симовић Војислав
1949 – 1985 на предметима Уставно право и Комунални систем и комунална политика

Срнић Иванка
1949 – 1984 на предмету Уставно право и Друштвено-полтички систем

Стаменковић Предраг
1994 – 1999 предавао Руски језик

Станковић Владан
1951 – 1988 на предмету Облигационо право

Станковић Владета
1959 – 1999 на предмету Привредни систем Југославије

Станковић Југослав
1962 – 2002 на предметима Општа социологија и Социологија права

Станковић Обрен
1958 – 1996 на предмету Увод у грађанско и стварно право

Станојевић Обрад
1959 – 2001 на предмету Римско право

Стјепановић Никола
1938 – 1973 на предмету Управно право

Стојановић Александар
1960 – 1976 на предмету Управно право

Стојановић Драгољуб
1998 – 2001 на предметима Увод у грађанско право и Стварно право

Стојановић Зоран
1998 – 2016 на предмету Кривично право

Стојановић Милојко
1979 – 1998 на предмету Општенародна одбрана и друштвена самозаштита

Стојановић Радослав
1960 – 1996 на предметима Међународно јавно право и Међународни односи

Стојиљковић Владимир
1991 – 2004 на предметима Међународно привредно право и Право осигурања

Стојчевић Драгомир
1937 – 1981 на предмету Римско право

Ступар Михаило
1953 – 1969 на предметима Грађанско право и Социјална политика

Табороши Светислав
1973 – 2012 на предмету Привредни систем Југославије

Таховић Јанко
1940 – 1973 на предмету Кривично право

Тодоровић Мирјана
1969 – 2005 на предмету Општа социологија

Трајковић Миодраг
1960 – 1966 и 1994 – 2002 на предметима Трговинско право и Саобраћајно право

Чавошки Коста
1970 – 1976 и 1991 – 2009 на предмету Увод у право

Чучковић Вера
1993 – 2001 на предмету Римско право

Шешељ Војислав
2000 – 2001 на предмету Политички систем

Шошкић Драгутин
1960 – 2001 на предмету Политичка економија

Шулејић Предраг
1963 – 2001 на предметима Трговинско право и Право осигурања

Шундерић Боривоје
1975 – 2015 на предмету Радно право

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве