Позив за пословно ангажовање – Министарство државне управе и локалне самоуправе

Свим дипломираним правницима и студентима мастер студија Правног факултета Универзитета у Београду.

Пословно ангажовање реализује се у Министарству државне управе и локалне самоуправе за 8 (осам) лица, који ће бити распоређени према областима:

  • радно-правни односи – припрема и израда општих аката из делокруга рада Министарства државне управе и локалне самоуправе, праћење и примена прописа из области државне управе, радних односа, канцеларијског пословања и других послова –2 (два) лица;
  • нормативно-правни послови – иницијатива, припрема и израда подзаконских аката о регулисању послова из надлежности Министарства државне управе и локалне самоуправе, методолошких упутстава ради јединствене примене у Министарству државне управе и локалне самоуправе , доношење нових и измене и допуне постојећих законских прописа и други послови –3 (три) лица;
  • учешће у реализацији пројеката-студијско аналитички послови 2 (два) лица;
  • учешће у праћењу примене закона и подзаконских прописа и припреми нацрта закона и предлога подзаконских прописа, односно аката у области стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе; учешће у припреми мишљења о примени прописа у области стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе; учествује у припреми предлога мишљења о посебним програмима стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе; учешће у активностима у вези са утврђивањем потреба и припреми извештаја о анализи потреба за стручним усавршавањем запослених у јединицама локалне самоуправе који обављају поверене послове из делокруга Министарства; учешће у активностима у вези са развојем, припремом и спровођењем  секторских посебних програма обуке запослених у јединицама локалне самоуправе који обављају поверене послове из делокруга Министарства; учешће у активностима на спровођењу интерног конкурса за ангажовање акредитованих реализатора за тематске целине у областима стручног усавршавања утврђеним секторским посебним програмима обуке запослених у јединицама локалне самоуправе који обављају поверене послове из делокруга Министарства; учешће у активностима на припреми плана спровођења донетих секторских посебних програма обуке запослених у јединицама локалне самоуправе који обављају поверене послове из делокруга Министарства-1 (једно) лице.

Позив за пријаву заинтересованим лицима траје од дана објављивања позива до 2. априла 2023. године, до када је потребно доставити биографију на е-маил: sekretarijat.mduls@mduls.gov.rs , са назнаком „Пријава за пословно ангажовање у  Министарству државне управе и локалне самоуправе “.

Лица која буду ангажована, обављаће додељене послове у одабраној области, сваки радни дан од 7.30 до 15.30 часова, најдуже 120 радних дана у календарској години на конкретном послу, уз одређену новчану накнаду.

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве