др Вања Бaјовић, ванредни професор

Заменик шефа Катедре за кривично право

кабинет 226 (види на мапи зграде)
011 3027 612
bajovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 11:30 - 13:00
Четвртак 15:30 - 17:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају онлајн: линк

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеКривично процесно право
Међународно кривично право
Малолетничко кривично право
Мастер студијеКривично процесно право
Међународно кривично право
Малолетничко кривично право
Корупција
Међународна сарадња у сузбијању криминалитета

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2019
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Кривично процесно право
Докторат
Година2014
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Процесно правни значај општепознатих чињеница и чињеница утврђених правноснажним судским одлукама
Магистратура/мастер
Година2008
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Споразум о признању кривице
Мастер
Година2003
ИнституцијаУниверзитет у Болоњи, Италија
Област (тема)Европске интеграције
Диплома
Година2002
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Правни факултет у Бруклину, Њујорк, САД, 2009.

Познавање страних језика

говориенглески, италијански

Библиографија

 • Споразум о признању кривице- упоредно-правни приказ, Правни факултет, Београд, 2009. (монографија, стр. 203)
 • O чињеницама и истини у кривичном поступку, Правни факултет- едиција Crimen, Београд, 2015. (монографија, у штампи)
 • Pravna priroda i pravno dejstvo sporazuma o priznanju krivičnog dela, ’’Pravni život’’, br. 9/2015, God. LXIV, knjiga 578, str. 671- 685, ISSN 0350-0500
 • Odmeravanje kazne i sporazum o priznanju krivičnog dela, ’’NBP- nauka, bezbednost, policija- žurnal za kriminalistiku i pravo’’, Kriminalističko-policijska akademija, br. 2/2015, Beograd, str. 179-194
 • ‘’Corruption and political party financing: the Case of Serbia’’ (with S. Manojlovic) in: Corruption, Economic Growth and Globalization, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York, 2015, pp. 131-149.
 • Krivično pravo i internet-(Ne)mogućnost suzbijanja kompjuterskog kriminala klasičnim krivičnopravnim mehanizmima, tematska monografija: ’’Kaznena reakcija u Srbiji’’, V deo (ur. Đ. Ignjatović), Beograd, 2015., str. 236-254
 • Illegally obtained evidence and exclusionary rule in Serbian and comparative law, Međunarodni naučni skup ‘’Dani Arčibalda Rajsa’’ Tematski zbornik radova, Tom I, Vol. I Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 2015., str. 159-168
 • “Терет доказивања у кривичном поступку“, у Проф. др Ђ. Игњатовић (ур.) “Казнена реакција у Србији – III део“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013., стр. 246- 264
 • “Објективни идентитет пресуде и оптужбе“, Анали Правног факултета у Београду, година LXI, бр. 1/2013, стр. 198-222
 • “Американизација доказног поступка“, Правни живот бр. 9/2012, година LXI, књига 555, Удружење правника Србије, Београд, 2012., стр. 829-844
 • “О истини и сврси кривичног поступка“, у Проф. др Ђ. Игњатовић (ур.) “Казнена реакција у Србији – 2 део“, Правни факултет Универзитета у Београду, едиција Crimen, Београд, 2012., стр. 244-265
 • “Чињенице које се не доказују у кривичном поступку“, Правни живот бр. 9, том I, књига 547, година LX, Удружење правника Србије, Београд, 2011., стр. 789-804
 • “Изгубљени у преводу“ – грешке у званичном преводу Римског Статута, у проф. др Ђ. Игњатовић (ур.) “Казнена реакција у Србији“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011., стр. 238- 254
 • “Searching for corruption in Serbia“, са van Duyne P и др., Journal of Financial Crime, Vol. 17 num. 1, 2010, str. 22- 46
 • Therapeutic Jurisprudence and Problem-Solving Courts, у проф. др Ђ. Игњатовић (ур.) ’’Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања- IV део“,Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010., стр. 269- 280
 • “Начело утврђивања материјалне истине“, Правни живот бр. 9, том I, књига 539, година LIX, Удружење правника Србије, Београд, 2010., стр. 657-668
 • “Правно лице као окривљени у кривичном поступку“, Право и привреда, бр. 4-6/2010, Година XLVII, Удружење правника у привреди Србије, Београд, 2010., стр. 488- 503
 • “Учешће грађана у кривичном поступку“, Правни живот бр. 10, том II, књига 530, година LVIII, Удружење правника Србије, Београд, 2009., стр. 625-637
 • “Право на одбрану ћутањем“, Правни живот бр. 10, том II, књига 520, година LVII, Удружење правника Србије, Београд, 2008., стр. 5-17
 • “Претпоставка невиности и слобода штампе“, Анали Правног факултета у Београду, година LVI, бр. 1, 2008, Правни факултет, Београд, 2008., стр. 194-210

Учешћа на конференцијама

 • „Cyber Deviance Cyber Crime: A Revolution in Socio-Legal Norms„, Међународни институт за правну социјологију, Онати-Билбао, Спанија, мај, 2015
 • “Суђење у разумном року“ (Саветовање Удружења за кривичноправну теорију и праксу), Златибор, септембар, 2015
 • Дани Арчибалда Рајса, Београд, март, 2015.
 • “Реформа кривичног права“, Копаоник, април, 2014
 • ‘Interdisciplinary Insights on Fraud and Corruption“, Порто, Португал, септембар, 2012. Portugal, September, 2012.
 • Копаоничка школа природног права, Копаоник, Србија, од 2005-2015.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиИдентитетски преображај Србије
Казнена реакција у Србији

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Удружење Фулбрајтових стипендиста Србије

Удружење правника Србије

Међународно удружење за кривично право

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Материјали за наставу и испите

Литература за Кривично процесно право:
Милан Шкулић, Кривично процесно право, 10. измењено и допуњено издање, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2019., као и новије издање које ће изаћи из штампе током 2020. године.

Литература за Криминалистику:
Живојин Алексић и Милан Шкулић, Криминалистика, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2020.

Литература за Међународно кривично право:
ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ИСПИТА ВАЖИ ДО КРАЈА 2020. ГОДИНЕ
Зоран Стојановић, Међународно кривично право, „Правна књига“, Београд, 2018.
Од првог испитног рока 2021. године за припремање испита користи се као литература:
Милан Шкулић, МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО, Правни факултет – Универзитета у Београду, Београд 2020.
Испитна питања која су сада на сајту важе до краја 2020. године, а у припреми су испитна питања формулисана према литератури која се користи од јануарског рока 2021.

Испитна питања из КПП-а

Испитна питања из Међународног кривичног права 2017/2018

Испитна питања из Међународног кривичног права 2020/2021 – важе од јануарског испитног рока 2020/2021. године

Закон о кривичном поступку

ТЕМЕ ИЗ КРИМИНАЛИСТИКЕ

Упутство за израду мастер рада – Кривично-правни модул (проф Др Милан Шкулић и доцент Вања Бајовић)

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве