др Вања Бaјовић, ванредни професор

Заменик шефа Катедре за кривично право

кабинет 226 (види на мапи зграде)
011 3027 612
bajovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеКривично процесно право
Међународно кривично право
Малолетничко кривично право
Мастер студијеКривично процесно право
Међународно кривично право
Малолетничко кривично право
Корупција
Међународна сарадња у сузбијању криминалитета

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2019
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Кривично процесно право
Докторат
Година2014
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Процесно правни значај општепознатих чињеница и чињеница утврђених правноснажним судским одлукама
Магистратура/мастер
Година2008
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Споразум о признању кривице
Мастер
Година2003
ИнституцијаУниверзитет у Болоњи, Италија
Област (тема)Европске интеграције
Диплома
Година2002
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

2002-2003 – Universita degli studi di Bologna (Master Studies)

2009- Brooklyn Law School, New York

2011- Freie Universität Berlin

Познавање страних језика

говориенглески, италијански

Библиографија

Монографије:

 1. В. Бајовић, Споразум о признању кривице- упоредно-правни приказ, Правни факултет, Београд, 2009.
 2. В. Бајовић , O чињеницама и истини у кривичном поступку, Правни факултет- едиција Crimen, Београд, 2015
 3. М. Шкулић, В. Бајовић, Историјат међународног кривичног правосуђа и основне одлике поступка пред Међународним кривичном судом, Досије, Београд, 2016.
 4. Z. Stojanovic, Đ. Ignjatovic, V. Bajovic, Criminal Law in Serbia, Kluwer Law International, The Netherlands, 2018.
 5. Н. Делић, В. Бајовић, Приручник за прекршајно право, Службени гласник, Београд, 2018.  (Прво издање), 2021. (друго издање).

Поглавља у монографијама:

 1. “Тајни надзор од стране полиције и служби безбедности“ у: Ђ. Игњатовић (ур.), Казнена реакција у Србији-XII део, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2021., стр. 226-243.
 1. “Criminal Procedings in Cyberspace- The Challenge of Digital Era’in E. C. Viano (ed.) Cybercrime, Organized Crime and Societal Responses- International Approaches, Springer, 2016., pp. 87-101.
 2. “Разлози за одбијање екстрадиције у пракси Европског суда за заштиту људских права“ у: Ђ. Игњатовић (ур.), Казнена реакција у Србији-XI део, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2021., стр. 251-269.
 3. “Corruption and political party financing: the Case of Serbia“ (with S. Manojlovic) in: “Corruption, Economic Growth and Globalization’‘, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York, 2015, pp. 131-149
 4. Одговорност за употребу хемијског и биолошког оружја пред Међународним кривичним судом“, Казнена реакција у Србији-X део, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2020., стр. 263-278.
 5. “Преговарачка правда и суђење у разумном року“, “Казнена реакција у Србији- IX  део“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2019., стр. 294-307.
 6. “Крађа идентитета и кривичноправна заштита личних података у сајбер окружењу“, “Казнена реакција у Србији –VIII део’’, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2018., стр. 263-276.
 7. “ Неоконзервативни приступ у борби против малолетничке деликвенције и одговорност родитеља“ у Ђ. Игњатовић (ур.): “Казнена реакција у Србији- VII део“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2017, стр. 219-234. (M44)
 1. “Случај Миленковић- Ne bis in idem у кривичном и прекршајном поступку“ у Ђ. Игњатовић (ур.) “Казнена реакција у Србији- VI део“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2016., стр. 243-258. (M44)
 2. “Кривично право и Интернет- (Не)могућност сузбијања компјутерског криминала класичним кривичноправним механизмима“, у Ђ. Игњатовић (ур.) “Казнена реакција у Србији“, V део, Правни факултет, Београд, 2015., стр. 236-254.
 1. ’’Начело Ne bis in idem’’ у Ђ. Игњатовић (ур.) “Казнена реакција у Србији –IV deo’’, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014., стр. 239-252.

Чланци:

 1. “EncroChat и SkyECC комуникација као доказ у кривичном поступку“, CRIMEN 2/2022, стр. 154-179.
 2. ’’Опасност од тортуре као основ за одбијање екстрадиционог захтева“, Бранич 2/22, стр. 11-36.
 3. “Непосредна примена међународних уговора и општеприхваћених правила међународног права у кривичном поступку“ у Зборник радова Копаоничке школе природног права Слободан Перовић, стр. 409-427.
 4. “Притвор у време пандемије“, у Примена права и правна сигурност,  Зборник радова 34. Сусрета Копаоничке школе природног права- Слободан Перовић, Том I, 2021., стр. 433-452
 5. ’’(Не)моћ Међународног кривичног суда“ у Отворена питања међународног кривичног права и реформа кривичног права у Србији, Удружење за међународно кривично право, Интермекс, Београд, 2022., 254-277
 1. “Тамна страна Споразума о признању кривичног дела“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2019, стр. 233-251
 1. “ Садржај помиловања и поједине недоумице у његовој примени“ (коауторски са И. Вуковић), Анали Правног факултета у Београду  1/2017, стр. 59-81.
 2. ‘Положај и одговорност јавног тужиоца у расправном процесном моделу“, Правни живот 9/2019., Удружење правника Србије, Београд, 2019, стр. 549-563.
 3. “О положају оштећеног у кривичном поступку“, Правни живот, бр. 9/2018., Удружење правника Србије, Београд, 2018, стр. 543-562.
 4. ’’Начело непосредности као парадигма правичности расправног процесног модела“ Harmonius- Journal of Legal and Social Studies in South East Europe 1/2020., стр. 17-33.
 1. ’’Исказ саокривљеног као доказ у кривичном поступку’’, Правни живот 9/2017, стр. 715-730
 1. ’’ Злоупотреба опојних дрога и легитимност кривичноправне заштите’’, CRIMEN 3/2017, стр. 517-538.
 1. “Суђење у одсуству и понављање поступка лицу осуђеном у одсуству“, Правни живот, бр. 9/2016., Удружење правника Србије, Београд, 2016, стр. 669- 684.
 2. “Одмеравање казне и споразум о признању кривичног дела“, НБП- наука, безбедност, полиција- журнал за криминалистику и право, Криминалистичко-полицијска академија, бр.2/2015, Београд, 2015., стр. 179-194.
 3. “Правна природа и правно дејство споразума о признању кривичног дела“, “Правни живот“, бр. 9/2015., Удружење правника Србије, Београд, 2015., стр. 671- 685.
 1. “Чињенична прекорачења оптужбе“, Правни живот бр. 9/2014, Удружење правника Србије, Београд, 2013., стр. 617-629.
 2. “Evidence and Exclusionary Rule in Serbian Criminal Proceedings“, Journal of Forensic Science and Digital Investigation, 1/2017: 1-12.

Радови објављени пре избора у звање доцента

 1. Решавање спорова путем Интернета, Правни живот бр. 10, том II, књига 510, година LVI, Удружење правника Србије, Београд, 2004., стр. 121-132.
 2. Процесне гаранције осумњичених и окривљених у кривичним поступцима на нивоу Европске Уније у проф. др С. Табороши (прир.), „Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ. Прилози пројекту 2005“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2005., стр. 384-396.
 3. “Сајбер криминал- изазов компјутерске ере“, Билтен Окружног суда у Београду, бр.  68/2005, Београд, 2005., стр. 59-71
 4. “Положај и заштита сведока сарадника“, Правни живот бр. 9, књига 501, година LV, Удружење правника Србије, Београд, 2006., стр. 1177-1189.
 5. “Убрзани поступак“, Билтен Окружног суда у Београду, бр. 74/2006, Београд, 2006., стр. 37-46
 6. Electronic Monitoring and House Arrest in the Criminal Justice Systems, у проф. др Ђ. Игњатовић (ур.) ’’Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања- I део“,Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2007., стр. 213-222.
 7. Медијација у кривичном поступку, Правни живот бр. 10, том II, књига 510, година LVI, Удружење правника Србије, Београд, 2007., стр. 121-132.
 8. Restorative Justice and Mediation in Criminal Procedure,у проф. др Ђорђе Игњатовић (ур.) ’’Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања- II део’’,Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2008., стр. 241-253.
 9. Усклађивање посебних доказних радњи са новим Уставом Републике Србије, у проф. др Ђ. Лазин (ур.) “Усаглашавање кривичног законодавства са Уставом Србије“, Удружење за кривично право Србије, Београд, 2008., стр. 99-114.
 10. “Претпоставка невиности и слобода штампе“, Анали Правног факултета у Београду, година LVI, бр. 1, 2008, Правни факултет, Београд, 2008., стр. 194-210.
 11. “Право на одбрану ћутањем“, Правни живот бр. 10, том II, књига 520, година LVII, Удружење правника Србије, Београд, 2008., стр. 5-17.
 12. Екстрадиција (у) Сједињеним Америчким Државама, у проф. др Ђ. Игњатовић (ур.) ’’Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања- III део“,Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2009., стр. 287-302.
 13. “Положај и овлашћења тужиоца у Сједињеним Америчким Државама“, Бранич, Година CXXII, бр. 1, Адвокатска комора Србије, Београд, 2009., стр. 131-146.
 14. “Учешће грађана у кривичном поступку“, Правни живот бр. 10, том II, књига 530, година LVIII, Удружење правника Србије, Београд, 2009., стр. 625-637.
 15. “Споразум о признању кривице“, Ревија за криминологију и кривично право, вол. 47, бр. 3, 2009., стр. 319- 333.
 16. “Правно лице као окривљени у кривичном поступку“, Право и привреда, бр. 4-6/2010, Година XLVII, Удружење правника у привреди Србије, Београд, 2010., стр. 488- 503.
 17. Therapeutic Jurisprudence and Problem-Solving Courts, у проф. др Ђ. Игњатовић (ур.) ’’Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања- IV део“,Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010., стр.  269- 280.
 18. “Searching for corruption in Serbia“, ( Petrus C. Van Duyne, Elena Stocco, Vanja Bajovic, Miroslava Milenkovic) Journal of Financial Crime, Vol. 17 num. 1, 2010, стр. 22- 46.
 19. “Начело утврђивања материјалне истине“, Правни живот бр. 9, том I, књига 539, година LIX, Удружење правника Србије, Београд, 2010., стр. 657-668
 20. “Изгубљени у преводу“ – грешке у званичном преводу Римског Статута, у проф. др Ђ. Игњатовић (ур.) “Казнена реакција у Србији“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011., стр. 238- 254
 21. “Кривични поступак НР Кине“, Ревија за криминологију и кривично право, вол. 49, бр. 2-3, Београд, 2011., стр. 541- 553
 22. “Чињенице које се не доказују у кривичном поступку“, Правни живот бр. 9, том I, књига 547, година LX, Удружење правника Србије, Београд, 2011., стр. 789-804
 23. “О истини и сврси кривичног поступка“, у Проф. др Ђ. Игњатовић (ур.) “Казнена реакција у Србији – 2 део“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012., стр. 244-265
 24. “Американизација доказног поступка“, Правни живот бр. 9/2012, година LXI, књига 555, Удружење правника Србије, Београд, 2012., стр. 829-844
 25. “Објективни идентитет пресуде и оптужбе“, Анали Правног факултета у Београду, година LXI, бр. 1/2013, стр. 198-222
 26. “Терет доказивања у кривичном поступку’‘, у Проф. др Ђ. Игњатовић (ур.) “Казнена реакција у Србији – III део“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013., стр. 246- 264
 27. “О правно неваљаним доказима и плодовима отровног дрвета“, Правни живот бр. 9/2013, књига 563, година LXII, Удружење правника Србије, Београд, 2013., стр. 743-758
 28. “Положај суда и тужилаштва у новоусвојеном расправном моделу кривичног поступка“ у “Реформа кривичног права“, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, 2014., стр. 145-163.

Учешћа на конференцијама

Др Вања Бајовић учествовала је на бројним конференцијама и семинарима од којих треба поменути:

 1. Дани Арчибалда Рајса; Организатор: Криминалистичко-полицијска академија; Београд, 03-04. март 2015. године; Изложен рад на тему “Illegally obtained evidence and exclusionary rule in Serbian and comparative law“; Штампано у целини у зборнику: “Дани Арчибалда Рајса“, Том. I, Вол. I, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2015., стр. 159-168.
 2. Cyber Deviance Cyber Crime: A Revolution in Socio-Legal Norms ; Организатор: International Society for Criminology; Oñati, Шпанија, 28 и 29 мај 2015. године. Изложен рад на тему “Criminal Procedure in Cyberspace- The challenge of Digital Era“; Штампано у целини у E. C. Viano (ed.) Cybercrime, Organized Crime and Societal Responses- International Approaches, Springer, 2016., pp. 87-101.
 3. Суђење у разумном року и други кривичноправни инструменти адекватности државне реакције на криминалитет; Организатор: Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу; Златибор, 17-19. септембар 2015. године. Изложен рад на тему “Поједностављене форме поступања у кривичним стварима и суђење у разумном року“; Штампано у целини у зборнику: Суђење у разумном року и други кривичноправни инструменти адекватности државне реакције на криминалитет, Интермекс, Београд, 2015, стр. 405-421.  
 4. Реформа кривичног права; Организатор: Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије; Копаоник, 03-06. април 2016. године. Изложен рад на тему “Начело непосредности у кривичном поступку“; Штампано у целини у зборнику: Доминантни правци развоја кривичног законодавства и друга актуелна питања у правном систему Србије, Интермекс, Београд, 2016, стр. 218-231.
 5. Basic Trend of Global Terrorism and Countermeasures; Организатор: International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era (IFCCLGE), Пекинг, Кина, 29-31. октобар 2016. године (по позиву).
 6. 27th Commision on Crime Prevention and Criminal Justice, Организатор: United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), Беч, Аустрија, 14-18. мај 2018. године (по позиву).
 7. Workshop on Hate Crimes, Организатор: OSCE and other Intergovermental Organizations, Варшава, Пољска, 22-23. август 2018.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиДр Вања Бајовић је учествовала на пројектима Развој правног система Србије и хармонизација са правом Европске Уније и Идентитетски преображај Србије чији је носилац Правни факултет Универзитета у Београду.
Учествовала је на пројекту Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања, финансираним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Учествовала је на ТЕМПУС пројекту Развој система доживотног учења у Србији у оквиру кога је радила на изради нацрта Стратегије развоја доживотног учења, усвојене на Универзитету у Београду.
У периоду од децембра месеца 2018. до маја месеца 2019. године била је ангажвана на USAID ROL пројекту владавине права у оквиру кога је радила на изради студије “’Анализа положаја судијских помоћника у Републици Србији са препорукама за његово унапређење.“
Тренутно је ангажована на пројектима Савремени проблеми правног система Србије, чији је носилац Правни факултет Универзитета у Београду и Казнена реакција у Србији, финансираним од стране Министарства просвете Републике Србије.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Удружење Фулбрајтових стипендиста Србије

Удружење правника Србије

Међународно удружење за кривично право

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

ВАЊА БАЈОВИЋ је завршила је основну школу «Никола Тесла» у Београду и Трећу београдску гимназију. Правни факултет Универзитета у Београду уписала је школске 1997/98. године и на њему дипломирала 2002. године, са општом просечном оценом 9,61. Током студија била је стипендиста Републичке фондације за развој науке и уметности, прималац једнократне стипендије Краљевине Норвешке, четири пута награђивана од стране Правног факултета за изузетне резултате током студија, а 2001. године освојила је прву награду на такмичењу у беседништву, у категорији задате теме.

По завршетку основних студија, школске 2002/2003 године завршила је Мастер студије на Универзитету у Болоњи, као стипендиста италијанске владе. Диплома је нострификована као диплома магистарских студија на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, решењем донетим 13. јула 2005. године.

Последипломске студије на Правном факултету Универзитета у Београду, Смер кривичних наука уписала је школске 2005/2006. Испит из Методологије правних и друштвених наука положила је са оценом десет, а усмени магистарски испит положила је са одликом. Магистарски рад под називом «Споразум о признању кривице» одбранила је са одликом 29. децембра 2008. године. Докторирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 30. маја 2014. године одбранивши докторску дисертацију под називом «Процесноправни значај општепознатих чињеница и чињеница утврђених у правноснажним судским одлукама», са одликом.

Од 1. августа 2004. до 02. октобра 2005. године била је запослена у Другом општинском суду у Београду, најпре као волонтер а од 18. априла 2005. године као судијски приправник. У звање асистент-приправник за научну област Кривично право- предмет Кривично процесно право на Правном факултету Универзитета у Београду изабрана је 22. септембра 2005. године. Радни однос на Правном факултету засновала је 03. октобра 2005 године, од када руководи вежбама из Кривичног процесног права. У звање асистента изабрана је 2009. године, у звање доцента 2014. године, а у звање ванредног професора 2019. године.

Др Вања Бајовић се у периоду од јануара до јуна 2009. године стручно усавршавала на Универзитету у Њујорку (Brooklin Law School) под менторством др Stacy Kaplow, као стипендиста Бироа за образовање и културу владе САД-а, у оквиру Fulbright- JFDP (Junior Faculty Development) програма. Током фебруара месеца 2011. године боравила је на Freie Universität у Берлину. У фебруару 2016. године је боравила на Jindal Global University (Сонипат, Индија) где је држала предавања на тему кривичног права и кривичног поступка у Србији.

У раду се служи енглеским и италијанским језиком. 

 1. Ваннаставне и стручне активности

Вања Бајовић је била члан Савета Правног факултета Универзитета у Београду у периоду од 2015. до 2018. године, а на истом факултету је обављала  дужност секретара курса за припрему правосудног испита, курса “Тероризам, организовани криминалитет и корупција“ и комисије за нострификацију диплома.

Члан је удружења Фулбрајтових стипендиста од 2014. године.

Члан је управног одбора Удружења за међународно кривично право од 2022. године.

Члан је научног комитета Међународног криминолошког друштва (International Society of Criminology) од 2016. године (https://intercrim.com/leadership-of-the-society).  

Члан је редакције часописа Анали Правног факултета и Архив за правне и друштвене науке.

Лектор је часописа Crimen (http://www.ius.bg.ac.rs/crimenjournal/ ).

Члан  је уређивачког одбора часописа Harmonius (https://www.harmonius.org/preuzimanja/harmonius/?lang=SR).

Материјали за наставу и испите

Литература за Кривично процесно право:
Милан Шкулић, Кривично процесно право, 12. измењено и допуњено издање, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2022.

Литература за Међународно кривично право:
ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ИСПИТА ВАЖИ ДО КРАЈА 2020. ГОДИНЕ
Милан Шкулић, МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО, Правни факултет – Универзитета у Београду, Београд 2022.

Испитна питања из КПП-а

Испитна питања из Међународног кривичног права 2017/2018

Испитна питања из Међународног кривичног права 2020/2021 – важе од јануарског испитног рока 2020/2021. године

Закон о кривичном поступку

Упутство за израду мастер рада – Кривично-правни модул (проф Др Милан Шкулић и доцент Вања Бајовић)

Литература – Међународноправна сарадња у сузбијању криминалитета

      I) Милан Шкулић, Организовани криминалитет , Службени гласник, 2. издање, Београд, 2018. Из наведене књиге за испит се спремају следеће целине:

           1. Транснационални организовани криминалитет

           2. Неки међународни органи и организације који се баве сузбијањем организованог криминалитета

           3. Међународноправна основа за примену специјалних истражних техника

           4. Заштита сведока у Конвенцији УН против транснационалног организованог и основни правни механизми на нивоу ЕУ и Савета Европе намењени заштити сведока

           5. Заштита сведока у поступку пред сталним Међународним кривичним судом

           6. Међународна сарадња у поступку одузимања имовине проистекле из кривичног дела

II) Милан Шкулић, Међународно кривично право: просторно важење кривичног права, кривично право међународног порекла, међународна кривичноправна помоћ, зачеци кривичног права ЕУ , Службени гласник, Београд, 2022. Из наведене књиге за испит се спремају следеће целине:

           1. Појам, основна начела и извори Међународног кривичног права

           2. Правила просторног важења кривичног законодавства

           3. Међународна кривичноправна помоћ

           4. Основни европски кривичнопроцесни/кривичноправни механизми

      III) Милан Шкулић, Основи кривичног права Сједињених Америчких Држава, Универзитет у Београду – Правни факултет, 2. издање, Београд, 2022. Из наведене књиге за испит се спрема целина под насловом „Основне разлике између кривичног поступка САД и континентално-европског кривичног поступка“.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве