др Војислав Станимировић, ванредни професор

Заменик шефа Катедре за правну историју

кабинет 244 (види на мапи зграде)
011 3027 721
woja64@gmail.com

Пријем студената (консултације)*:

Среда 13:30 - 15:20

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеУпоредна правна традиција
Родно право

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

Библиографија

I Монографије

 1. Установа мираза у нашој традицијској култури, Београд, 1988.
 2. Брак и брачна давања у историји, Београд, 2006.
 3. Увод у исламско право, Београд 2015.

II Уџбеници

 1. ’’Арабљанска држава’’ и ’’Шеријатско право’’ у Аврамовић Сима, Општа правна историја – стари и средњи век, Београд, 1999. (више издања)
 2. ’’Примитивно право’’ и ’’Настанак шеријатске правне традиције’’ у Аврамовић Сима, Станимировић Војислав, Упоредна правна традиција, Правни факултет Универзитета у Београду, 2006. (више издања)
 3. ’’Шеријатско право’’ у Николић Драган, Општа историја права, Ниш, 2007.
 4. Војислав Станимировић, Драгица Вујадиновић, „Студије рода“ , Београд 2017.

III Хрестоматије и практикуми

 1. “Хрестоматија за Упоредну правну традицију“, Београд, 2010.

IV Чланци

 1. ’’Однос sunne и обичаја’’, Анали Правног факултета у Београду, 1-3, 1991.
 2. ’’Права жена у Старом Египту’’, у Правна држава у антици – pro et contra (ур. Сима Аврамовић), Београд, 1998.
 3. ’’Мираз у Србији у XIX и XX веку’’ у Србија 1804-2004 (ур. Слободанка Стојчић), Ниш, 2005.
 4. ’’Најстарији облик римског брака’’, Зборник Матице српске за класичне студије, 8, 2006.
 5. ’’Појам „невестнине’’: прилог терминологији брачних давања’’, Етноантрополошки проблеми, 1/1, 2006.
 6. ’’Исламска култура као мост између европске антике и ренесансе’’, у Антика и савремени свет (ур. Ксенија Марицки Гађански), Београд 2007.
 7. ’’Терминологија мираза као оглед о страним утицајима на његов развој у Србији’’, у Европске идеје, античка цивилизација и српска култура (ур. Ксенија Марицки Гађански), Београд, 2008.
 8. ’’Схватања о миразу у антици и њихов утицај на поимање мираза код Срба’’, у Антички свет, европска и српска наука (ур. Ксенија Марицки Гађански), Београд, 2009.
 9. „Re-emergence of the Dowry amongst Serbs“, Annals of the Faculty of Law in Belgrade 2010, No.3
 10. „Нови поглед на Хамурабијев законик (I део)“, Анали Правног факултета у Београду, 2011. бр.1
 11. „Нови поглед на Хамурабијев законик (II део)“, Анали Правног факултета у Београду, 2011, бр.2
 12. „Оријентална правна традиција вс. западна правна традиција, Бог вс. човек, правда вс. право“, Антика и савремени свет: религија и култура. Београд, 2011.
 13. „ Античко суђење данас – рецепција или рефлексија“, Антика, савремени свет и рецепција античке културе. Београд, 2012.
 14. Војислав Станимировић, Зоран Мирковић „Оснивање „Дома с’ума сишавше““, Теме, 2012, бр.3
 15. Војислав Станимировић, Миљана Тодоровић „Одбрана Сократова или његови последњи дани на правним факултетима у Србији“, у Антика и савремени свет: Научници, истраживачи и тумачи, Београд, 2013.
 16. „Religious pluralism in Serbian state, politics and law: Islamic perspective on personal law“, у Зборник радова Правног факултета Универзитета у Београду Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ, прилози пројекту 2012.“, Београд 2013, 446 – 456.
 17. Војислав Станимировић, Драгица Вујадиновић „Правни оквир за скицу патријархалне породице у Месопотамији“, Правни живот, 2014, 3-4, 25-48.
 18. „Снага обичаја – породица у Српском грађанском законику између старог и новог“, у Српски грађански законик – 170 година, Београд 2014, 145 – 166.
 19. Војислав Станимировић, Драгица Вујадиновић, „Родни односи у Србији у доба транзиције – између еманципације и ретрадиционализације“, у Бојан Вранић, Горан Дајовић (ур.) Демократска транзиција Србије, Београд 2016.
 20. Војислав Станимировић, Драгица Вујадиновић, „Патријархат и положај жена у Старом веку“, Београд, 2018.

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Рођен 5.2.1964. у Београду, Република Србија. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 1987. године, магистрирао 1993. са темом ’’Обезбеђење извршења уговора у старим и архаичним правима’’, и докторирао 2005. године са темом ’’Правноисторијски и правноетнолошки аспекти мираза’’ на истом Факултету. Дипломирао на Етнолошком и антрополошком одељењу Филозофског факултета Универзитета у Београду 1996. године. Студирао арапски језик и књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Говори течно енглески и служи се француским. Објавио књигу песама и кратких прича Ко се крије иза црног (Београд, 1994.). Од 1994. сарађује са маркетиншком агенцијом ’’Домино’’ као копирајтер. Има сина Стефана.

Академска каријера:

 • Асистент-приправник на Правном факултету Универзитета у Београду 1989. – 1993. године, асистент 1993. – 2005, доцент 2005. – данас на истом факултету на предметима Општа правна историја и Упоредна правна традиција. Држао вежбе из предмета Национална историја државе и права и Римско право. Тренутно предаје и на предмету Студије рода на основним студијама, и на предметима Правна антропологија и Оријентална правна традиција на мастер студијама Правног факултета Универзитета у Београду – Правноисторијски модул.
 • Предаје на предмету Увод у исламско право на Филозофском факултету Универзитета у Београду у оквиру студијског програма за арапски језик и књижевност.
 • Од школске 2012/13 на Филозофском факултету Универзитета у Београду, на Одељењу за етнологију и антропологију предаје Етнологију балканских друштава.
 • Члан International Society for Sociology of Religion, Друштва за античке студије и Клуба љубитеља римског права и антике Forum Romanum
 • Уредник билтена Правног факултета Универзитета у Београду Acta Diurna (2006 – 2009) и члан уредништва Анала Правног факултета у Београду (1985. – 1997.).
 • Усавршавао се у више наврата у иностранству School for Oriental and African Studies, London, 1993; Central European University, Будимпешта, 1998. и 2000.). Учествовао на више међународних скупова у иностранству (Société Internationale pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité (SIHDA), Лондон, 1993; Друштво за античке студије Србије, Антика и савремени свет, Сремски Карловци, Сремска Митровица, 2006; Друштво за античке студије Србије, Европске идеје, античка цивилизација и српска култура, Сремски Карловци, Сремска Митровица, Београд, 2007; Друштво за античке студије Србије, Антички свет, европска и српска наука, Сремска Митровица, Београд, 2008; Internationale Rechtswissenschaftlische Tagung, Forschungen zur Rechtsgeschichte in Südosteuropa, Беч, 2008;  International Society for the Sociology of Religion, The Challenges of Religious Pluralism, 2009) и земљи (Правни факултет у Нишу, Србија 1804.-2004, Ниш, 2004).
 • Један од обновитеља традиционалног такмичења у беседништву (1992. године) и његов вишегодишњи водитељ (1992. – данас), и један од оснивача Центра за беседништво – Institutio Oratoria.
 • Учествује у пројекту Правног факултета Универзитета у Београду Развој правног система Србије и хармонизација са правом Европске уније (правни, економски, политички и социолошки аспект (2004. – данас)
 • Кодиректор Фондације престолонаследника Александра II за образовање (2008. године).
 • Хонорарни сарадник Heinrich Boll Фондације – тренер у оквиру пројекта ’’Capacity building за активисткиње и активисте цивилног друштва’’ (2009. година).

Материјали за наставу и испите

Обавештавају се студенти, који су оптирали за курс Студије рода, да ће Приручник за полагање испита бити одштампан до краја априла. Испити ће бити заказани крајем јунског рока. Студенти ће за испит имати обавезу да припреме по две области из Приручника.

УПОРЕДНА ПРАВНА ТРАДИЦИЈА

Бодови за концепт

ОПШТА ПРАВНА ИСТОРИЈА

СТУДИЈЕ РОДА

Правила полагања испита из Родног права од школске 2021/2022. године

ИНФО

Позивају се студенти који су оптирали за Студије рода да се обавезно региструју за moodle на предмету, како би се у новонасталим околностима укључили у реорганизовану онлајн наставу, и како би за потребе полагања испита одговарали на наставна/испитна питања која су постављена наmoodle, а која су у складу са Наставним планом Студија рода и заснована су на предвиђеној наставној и испитној литератури.

Студије рода се настављају у виртуелној уционици средом од 15.20 часова.

Ове среде 1.4 ће бити уживо предавање Проф. Милана Жарковића о трговини људима.

Сви пријављени студенти за Студије рода треба да се придруже регистровањем на moodle платформу, и кликом средом у 15.20 на линк https://ppma.webex.com/meet/dragicav

Такође ППП ће бити аплоудован и на moodle-у.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве