др Вук Радовић, редовни професор

кабинет 414 (види на мапи зграде)
011 3027 701
vuk@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 14:00 - 15:30
Уторак 12:00 - 13:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеКомпанијско право
Стечајно право
Трговинско право

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

говориенглески, немачки

Библиографија

A. Дела монографског карактера

1. Вук Радовић, Основи стечајног права, ISBN 978-86-7630-757-9, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2018 (270 стр.)

2. Вук Радовић, Стечајно право – књига прва (увод у стечајно право, основни појмови стечајног права, стечајни поступак, правне последице отварања стечајног поступка) , 2. издање, ISBN 978-86-7630-762-3, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2018 (877 стр.)

3. Вук Радовић, Стечајно право – књига друга (побијање правних радњи стечајног дужника, реорганизација, међународни стечај, стечај повезаних друштава) , ISBN 978-86-7630-763-0, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2018 (723 стр.)

4. Мирко Васиљевић, Вук Радовић, Татјана Јевремовић Петровић, Компанијско право Европске уније, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012 (стр. 89-213 и 218-282)

5. Вук Радовић, Накнада члановима управе акционарског друштва (препоруке добре праксе корпоративног управљања) , Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011 (XVI, 541 стр.)

6. Вук Радовић, Мере одбране акционарског друштва од преузимања контроле, Правни факултет Универзитета у Београду и Службени гласник, Београд, 2008 (XXI, 514 стр.), прерађена и допуњена докторска дисертација (додата два ауторска табака)

7. Вук Радовић, Мере одбране акционарског друштва од преузимања контроле, докторска дисертација одбрањена на Правном факултету Универзитета у Београду, 2007 (583 стране)

8. Вук Радовић, „Посебни стечајни поступци“ и „Посебнe ликвидације“ у: Приручник за стечајне управнике, Intermex, Београд, 2006, стр. 360-383 и 432-436

9. Вук Радовић, Индивидуални стечај, Досије, Београд, 2006 (316 страна), прерађен и допуњен магистарски рад

10. Вук Радовић, Стечај над имовином физичког лица, магистарски рад одбрањен на Правном факултету Универзитета у Београду, 2003 (292 стране)

Б. Приручници

1. Корпоративно управљање – приручник (допуњено издање), International Finance Corporation, Београд, 2008 (459 страна) – адаптација руског приручника за корпоративно управљање српском праву

2. CorporateGovernance – Мanual (updatededition ), International Finance Corporation, Београд, 2008 (459 страна) – адаптација руског приручника за корпоративно управљање српском праву на енглеском језику

3. Корпоративно управљање – приручник, International Finance Corporation, Београд, 2007 (180 страна) – адаптација руског приручника за корпоративно управљање српском праву

4. CorporateGovernance – М anual, International Finance Corporation, Београд, 2007 (178 страна) – адаптација руског приручника за корпоративно управљање српском праву на енглеском језику

В. Уредништва

1. Небојша Шаркић, Вук Радовић, Гордана Ајншпилер Поповић, Владимир Чоловић (ур.), Век и по регулисања стечаја у Србији, Институт за упоредно право, Београд, 2019 (395 страна)

2. Вук Радовић (ур.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2018) , Правни факултет Универзитета у Београду, 2018 (566 страна)

3. Вук Радовић (ур.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2017) , Правни факултет Универзитета у Београду, 2017 (486 страна)

4. Вук Радовић (ур.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2016) , Правни факултет Универзитета у Београду, 2016 (464 страна)

5. Вук Радовић (ур.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2015) , Правни факултет Универзитета у Београду, 2015 (556 страна)

6. Вук Радовић (ур.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2014) , Правни факултет Универзитета у Београду, 2014 (515 страна)

7. Вук Радовић, Катарина Ђулић (ур.), Корпоративно управљање за чланове управе привредног друштва, Привредна комора Србије, Међународна финансијска корпорација и Правни факултет Универзитета у Београду, 2014 (369 страна)

8. Вук Радовић (ур.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2013) , Правни факултет Универзитета у Београду, 2013 (439 страна)

9. Вук Радовић (ур.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2012) , Правни факултет Универзитета у Београду, 2012 (441 страна)

10. Вук Радовић (ур.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2011) , Правни факултет Универзитета у Београду, 2011 (560 страна)

11. Мирко Васиљевић, Вук Радовић (ур.), Корпоративно управљање – други део (зборник радова), Универзитета у Београду Правни факултет, 2009 (437 страна)

12. Мирко Васиљевић, Вук Радовић (ур.), Корпоративно управљање – зборник радова, уредник са проф. др Мирком Васиљевићем, Правни факултет Универзитета у Београду, 2008 (330 страна)

Г. Чланци

1. Вук Радовић, „Нејединствен појам заједничког деловања“, у: Вук Радовић (ур.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2019) , Универзитет у Београду – Правни факултет, 2019, стр. 11-35 ( M44)

2. Vuk Radović, „Ultravires doktrina i pravna sposobnost privrednih društava“, Studia Iuridica Montenerina, бр. 1/2019, стр. 75-87

3.Vuk Radović, „Shareholders Protection in Mergers and Divisions in Serbian Law“, Erika Kovacs, Martin Winner (eds.), Stakeholder Protection in Restructuring – Selected Company and Labur Law Issues , Nomos, 2019, стр. 99-132 (М14)

4. Вук Радовић, „Правна анализа последњих измена Закона о стечају – корак напред, два корака уназад“, Право и привреда, бр. 4-6/2019, стр. 608-626 (M51)

5. Вук Радовић, Бранко Радуловић, „Савремена прошлост и историјска будућност – о стечају предузетника и физичких лица у Србији“, у: Небојша Шаркић, Вук Радовић, Гордана Ајншпилер Поповић, Владимир Чоловић (ур.), Век и по регулисања стечаја у Србији, Институт за упоредно право, Београд, 2019, стр. 73-86 (M44)

6. Вук Радовић, „Права чланова у случају статусних промена са посебним освртом на неке неусаглашености српског права са правом ЕУ“, у: Вук Радовић (ур.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2018) , Универзитет у Београду – Правни факултет, 2018, стр. 27-60 ( M44)

7. Vuk Radović, Branko Radulović, „Prearranged Reorganization Plans in Serbia – Form over Substance“, EuropeanBusinessOrganizationLawReview, Vol. 19, Number 2, 2018, стр. 393-413 (M 22)

8. Igor Vuković, Ljubinka Kovačević, Vuk Radović, „Legal status of whistle-blowers in the Republic of Serbia: from fragmented protection of civil servants to the full-scale protection model“, Transylvanian Review of Administrative Sciences, Issue 53 E, 2018, стр. 107-122 (M23)

9. Вук Радовић, „Одмеравање висине накнаде несагласним акционарима“, у: Вук Радовић (ур.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2017) , Универзитет у Београду – Правни факултет, 2017, стр. 64-90 ( M44)

10. Вук Радовић, „New Trends in Serbian Cooperative Law“, in Bojan Milisavljević, Tatjana Jevremović Petrović, Miloš Živković (eds.), Law and Transition, Faculty of Law University of Belgrade, Belgrade, 2017, стр. 147-161 (М33)

11. Мирко Васиљевић, Вук Радовић, „Теоријске основе права несагласних акционара“, Анали Правног факултета Универзитета у Београду, бр. 3/2017, стр. 7-27 (M24)

12. Вук Радовић, „Услови за остваривање права несагласних акционара“,Право и привреда, бр. 4-6/2017, стр. 49-70 (M 51)

13. Вук Радовић, „О приближавању кодекса корпоративног управљања законској регулативи“, Теме, бр. 3/2016, стр. 1121-1137 (M 24)

14. Вук Радовић, „Shareholders Right to Vote on Directors’ Remuneration Policy – Proposed EU Law v. Current Serbian Law“, in SEE | EU Cluster of Excellence in European and International Law (ed.), South Eastern Europe and the European Union – Legal Implications, Vol. 2 , Verlag Alma Mater, 2016, стр. 117-130 (М14)

15. Вук Радовић, „Европска задруга – на пола пута између Европске компаније и традиционалне задруге“, у: Вук Радовић (ур.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2016) , Универзитет у Београду – Правни факултет, 2016, стр. 28-77 ( M44)

16. Вук Радовић, „Партиципација запослених у управљању привредним друштвом – аспекти корпоративног управљања“, Право и привреда, бр. 4-6/2016, стр. 98-119 (M51)

17. Vuk Radović, Nenad Tešić, „On Creditor’s Supplemental Rights“, Annals of the Faculty of Law in Belgrade, No. 3/2015, стр. 141-169 (M24)

18. Вук Радовић, „Развој културе одступања од „примени или објасни“ правила корпоративног управљања“, Анали Правног факултета Универзитета у Београду, бр. 2/2015, стр. 23-44 (M24)

19. Вук Радовић, „Институционални инвеститори као активни и одговорни акционари – реалност, обавеза или утопија“, у: Вук Радовић (ур.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2015) , Правни факултет Универзитета у Београду, 2015, стр. 51-93 ( M44)

20. Вук Радовић, „Посреднички уговор о путовању“, Право и привреда , бр. 4-6/2015, стр. 362-392 (M51)

21. Вук Радовић, „Стечај повезаних друштава – основни проблеми и недоумице“, Harmonius, бр. 1/2014, стр. 271-299 ( М63)

22. Вук Радовић, „Последице вршења права акционара на постављање питања“,Правни живот, бр. 11/2014, стр. 159-172 (M 51)

23. Вук Радовић, „Предлог нове директиве о пакет аранжманима и повезаним путничким аранжманима“, у: Вук Радовић (ур.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2014) , Правни факултет Универзитета у Београду, 2014, стр. 447-481 ( M44)

24. Вук Радовић, „Привредна друштва – општа разматрања“, у: Вук Радовић, Катарина Ђулић (ур.), Корпоративно управљање за чланове управе привредног друштва, Привредна комора Србије, Међународна финансијска корпорација и Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014, стр. 2-21 ( M44)

25. Вук Радовић, „Састав одбора директора (надзорног одбора)“, у: Вук Радовић, Катарина Ђулић (ур.), Корпоративно управљање за чланове управе привредног друштва, Привредна комора Србије, Међународна финансијска корпорација и Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014, стр. 78-114 ( M44)

26. Вук Радовић, „Комисије одбора директора (надзорног одбора)“, у: Вук Радовић, Катарина Ђулић (ур.), Корпоративно управљање за чланове управе привредног друштва, Привредна комора Србије, Међународна финансијска корпорација и Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014, стр. 115-130 ( M44)

27. Вук Радовић, Катарина Ђулић, „Проблематика накнада директорима из угла корпоративног управљања“, у: Вук Радовић, Катарина Ђулић (ур.), Корпоративно управљање за чланове управе привредног друштва, Привредна комора Србије, Међународна финансијска корпорација и Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014, стр. 131-152 ( M44)

28. Катарина Ђулић, Вук Радовић, Тања Кузман, „Корпоративно управљање у државним предузећима“, у: Вук Радовић, Катарина Ђулић (ур.), Корпоративно управљање за чланове управе привредног друштва, Привредна комора Србије, Међународна финансијска корпорација и Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014, стр. 294-310 ( M44)

29. Вук Радовић, „Услови за вршење права акционара на постављање питања“, Анали Правног факултета Универзитета у Београду, бр. 1/2014, стр. 62-83 (M24)

30. Вук Радовић, „Ширење појма уговора о организовању путовања“,Право и привреда, бр. 7-9/2014, стр. 297-321 (M 51)

31. Вук Радовић, „Принцип чисте универзалности у међународном стечају“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 2/2013, стр. 261-278 (M51)

32. Вук Радовић, „Рaзграничење организатора путовања и посредника код уговора о организовању путовања“, Правни живот, бр. 11/2013, стр. 159-179 (M51)

33. Вук Радовић, „Основно колизионо правило у међународном стечајном праву (lexforiconcursus) са посебним освртом на Уредбу о стечајним поступцима“, Harmonius, бр. 1/2013, стр. 233-255 (М63)

34. Вук Радовић, „Дужност информисања страних поверилаца и пријава њихових потраживања у стечајном поступку“, у: Вук Радовић (ур.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2013) , Правни факултет Универзитета у Београду, 2013, стр. 9-30 ( M44)

35. Вук Радовић, „Појам потрошача код уговора о организовању путовања“, у: Thierry Bourgoignie, Татјана Јованић (eds.), StrengtheningConsumerProtectioninSerbia ( Јачање заштите потрошача у Србији), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013, стр. 124-139 (М33)

36. Вук Радовић, „Побијање правних радњи без накнаде или уз незнатну накнаду у стечајном поступку“, Анали Правног факултета Универзитета у Београду, бр. 1/2013, стр. 73-95 (M24)

37. Вук Радовић, „Будућност компанијског права Европске уније – нови Акциони план“, Право и привреда, бр. 4-6/2013, стр. 116-142 ( M51)

38. Вук Радовић, „Правна природа Европске економске интересне групације“, у: Вук Радовић (ур.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2012) , Правни факултет Универзитета у Београду, 2012, стр. 45-84 ( М44)

39. Вук Радовић, „Повратак пословног удружења“, Правни живот, бр. 11/2012, стр. 63-81 (M51)

40. Вук Радовић, „Недостајући концепт јавног складиштара“,Право и привреда, бр. 7-9/2012, стр. 76-92 (M 51)

41. Вук Радовић, „Три разлога неефикасности независних директора“,Правни живот, бр. 11/2011, стр. 99-115 (M 51)

42. Вук Радовић, „Да ли флексибилност комунитарног права преузимања води дивергенцији националних решења?“, у: Вук Радовић (уредник), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2011) , Правни факултет Универзитета у Београду, 2011, стр. 91-113 ( М44)

43. Вук Радовић, „Права акционара у вези са дневним редом скупштине акционарског друштва“, Право и привреда, бр. 4-6/2011, стр. 162-186 (M51)

44. Вук Радовић, „О потреби за специфичним правним уређењем корпоративних зајмова“, Анали Правног факултета Универзитета у Београду, бр. 2/2010, стр. 108-133 (M24)

45. Вук Радовић, „Гласање акционара преко пуномоћника у комунитарном праву“, Европско законодавство, бр. 33-34/2010, стр. 100-112 ( M51)

46. Вук Радовић, „Информисање акционара пре седнице скупштине акционарског друштва“, Правни живот, бр. 11/2010, стр. 117-144 ( M51)

47. Vuk Radović, „Boomerang Effect of Incentive and High Remuneration on Independence of Board Members“, у: Mirko Vasiljević, Rainer Kulms, Tatjana Josipović, Maja Stanivuković (eds.), Private Law Reform in South East Europe – liber amicorum Christa Jessel-Holst , Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Belgrade, 2010, стр. 165-178

48. Вук Радовић, „О оправданости прихватања института дисквалификације директора“, Право и привреда, бр. 1-3/2010, стр. 26-56 ( M51)

49. Вук Радовић, „Значајан губитак и обавеза сазивања седнице скупштине“,Правни живот, бр. 12/2009, стр. 307-332 (M 51)

50. Вук Радовић, „Дилеме у вези са појмом неизвршених двостранообавезних уговора у стечају“, Право и привреда, бр. 5-8/2009, стр. 410-432 ( M51)

51. Вук Радовић, „Ограничења права стечајног управника на избор у вези са двостранообавезним уговорима“, у: VI Традиционално саветовање правосуђа „Вршац 2009” – Стечај и приватизација , Београд, 2009, стр. 233-256

52. Вук Радовић, „Лична управа стечајног дужника de lege ferenda“, Зборник прве међународне конференције земаља Југоисточне Европе – Савремене тенденције у међународном стечајном праву – улога стечајног управника , Београд, 2009, стр. 244-257

53. Вук Радовић, „Кумулативно гласање за избор чланова управе (II део)“, Анали Правног факултета Универзитета у Београду, бр. 2/2008, стр. 47-68 (M24)

54. Вук Радовић, „Пут ка независном управном одбору“, Правни живот , бр. 12/2008, стр. 65-99 (M51)

55. Вук Радовић, „Кумулативно гласање за избор чланова управе (I део)“, Анали Правног факултета Универзитета у Београду, бр. 1/2008, стр. 150-164 (M24)

56. Вук Радовић, „Гласање писаним путем“, Право и привреда, бр. 5-8/2008, стр. 271-298 (M51)

57. Вук Радовић, „Златни падобрани, корпоративно управљање и тржиште корпоративне контроле“, Право и привреда, бр. 1-4/2008, стр. 40-60 (M51)

58. Вук Радовић, „Утицај агенцијских проблема на право акционарских друштава и корпоративно управљање“, у: Мирко Васиљевић, Вук Радовић (ур.), Корпоративно управљање – зборник радова, Правни факултет Универзитета у Београду, 2008, стр. 235-265 (М44)

59. Вук Радовић, „Пружање финансијске подршке за стицање сопствених акција“, Правни живот, бр. 12/2007, стр. 183-212 ( M51)

60. Мирко Васиљевић, Вук Радовић, „Привредна друштва и систем регистрација привредних субјеката у Србији“, 2007 (19 страна), необјављен рад

61. Вук Радовић, „Измене Друге директиве ЕУ и могући правци будућег развоја“, Право и привреда, бр. 5-8/2007, стр. 181-204 ( M51)

62. Вук Радовић, „Директива ЕУ о преузимању – трновит пут ка делимичном успеху“, Зборнику Правног факултета Универзитета у Источом Сарајеву, 2006, стр. 427-440

63. Вук Радовић, „Саопштење управе циљног друштва у вези са јавном понудом за преузимање“, Право и привреда, бр. 5-8/2006, стр. 163-178 ( M51)

64. Вук Радовић, „Класификовање потраживања у поступку реорганизације“,Зборник радова Хармонизација стечајног права и нови Закон о стечајном поступку”, Правни факултет Универзитета у Нишу, 2005, стр. 231-245 (М44)

65. Вук Радовић, „Паулијанска тужба у стечајном поступку – изузети случајеви“, Правна ријеч, бр. 5/2005, стр. 603-621

66. Вук Радовић, „Стечајни исплатни редови“, Актуелна питања савременог законодавства, Будва, 2005, стр. 173-192

67. Вук Радовић, „Право преузимаоца циљног друштва на куповину преосталих акција (принудна продаја)“, Право и привреда, бр. 5-8/2005, стр. 260–275 (M51)

68. Вук Радовић, „Обавезна јавна понуда за куповину акција циљне компаније“, Правни живот, бр. 11/2004, стр. 103-126 ( M51)

69. Вук Радовић, „Стечај над имовином предузетника према усвојеном Закону о стечајном поступку“, Право и привреда, бр. 9-12/2004, стр. 123-137 (M51)

70. Вук Радовић, „Предлог дужника за покретање стечајног поступка (вољни стечај) “, Право и привреда, бр. 5-8/2004, стр. 692-705 ( M51)

71. Вук Радовић, Poison Pills in the United States and European Union Countries: A Comparative Assessment , магистарски рад одбрањен у Питсбургу, 2004 (28 страна)

72. Вук Радовић, „Стечајни разлози“, Право и привреда, бр. 5-8/2003, стр. 1028-1042 (M51)

73. Вук Радовић, „Развој индивидуалног стечаја у англосаксонским земљама“,Страни правни живот, бр. 1-3/2003, стр. 121-134 ( M51)

74. Вук Радовић, „Пријава потраживања у стечајном поступку“,Правни живот, бр. 11/2002, стр. 229-250 (M 51)

75. Вук Радовић, „Предлог поверилаца за покретање стечајног поступка (невољни стечај)“, Право и привреда, бр. 9-12/2002, стр. 161-174 ( M51)

76. Вук Радовић, „Добровољна ликвидација предузећа“, семинарски рад, 2001 (50 страна)

Д. Стручна мишљења

1. „Да ли је дозвољена условна обавезна јавна понуда за преузимање?”, Право и привреда, бр. 9-12/2009, стр. 68-72

2. „Може ли акционарско друштво емитовати акције у затвореној емисији својим запосленима?”, Право и привреда, бр. 9-12/2008, стр. 112-115

Ђ. Прикази

1. Joseph A. McCahery, Erik P. M. Vermuelen, CorporateGovernanceofNon listedCompanies, Oxford University Press, 2008, у: EuropeanBusinessOrganizationLawReview, бр. 12(2)/2011, стр. 353-356

2. Небојша Јовановић, Берзанско право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2009, у: Право и привреда, бр. 9-12/2009, стр. 145-149

3. Мирко Васиљевић, Корпоративно управљање – правни аспекти, Правни факултет Универзитета у Београду и Профинвест д.о.о., Београд, 2008, у: Право и привреда, бр. 1-4/2008, стр. 201-208

Е. Прилози

1. „Право привредних друштава”, Право и привреда, бр. 9-12/2008, стр. 126-131

Ж. Приређивачки рад

1. Кодекс корпоративног управљања Привредне коморе Србије (2012), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013 (89 страна)

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Проф. Вук Радовић је учествовао у реализацији пројекта „Развој правног система Србије и хармонизација са правом Европске уније“, чији је носилац био Правни факултет Универзитета у Београду од његовог увођења до 2014. године. Потом, од 2015. године до данас учествује као истраживач на пројекту „Идентитетски преображај Србије“, чији је носилац, такође, Правни факултет Универзитета у Београду.

Од 2011. године до данас проф. Радовић је руководилац пројекта Министарства под називом „Усклађивање пословног права Србије са правом ЕУ“, евиденциони број: 179077, чији је носилац Правни факултет Универзитета у Београду, у оквиру Програма основних истраживања Министарства за науку и технолошки развој за период од 2011-2014. године.

Од 2016. године до 2018. године др Вук Радовић учествује у реализацији међународног научног пројекта „Restructuring of Companies and the EU Law“, чији су носиоци Универзитет за економију и бизнис у Бечу ( WirtschaftsuniversitätWien), Универзитет у Београду и Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу, а који се финансира средствима Аустријске агенције за међународну сарадњу у области образовања и истраживања (Österreichische Austauschdienst – Gesellschaft mit beschränkter Haftung), у оквиру програма „IMPULSE“. Под окриљем овог пројекта, ангажован је као члан истраживачког тима.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

 • председик Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду од 2018. године;
 • председник Суда части при Привредној комори Србије од 2018. године;
 • уредник часописа Право и привреда (категорија М51);
 • управник Издавачког центра Правног факултета Универзитета у Београду од 2018. године;
 • заменик председника Савета Правног факултета Универзитета у Београду у два мандата;
 • председник Комисије за спровођење пријемног испита на Правном факултету Универзитета у Београду 2018. и 2019. године;
 • члан Савета Правног факултета Универзитета у Београду у три мандата;
 • члан Библиотечког одбора Правног факултета Универзитета у Београду у једном мандату;
 • члан Издавачког центра Правног факултета Универзитета у Београду у два мандата;
 • члан Већа групација друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду у два мандата;
 • члан Одбора за статутарна питања Универзитета у Београду у два мандата;
 • члан Већа за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије Универзитета у Београду у једном мандату;
 • члан извршног одбора и скупштине Удружења правника у привреди Србије;
 • члан организационог одбора традиционалног саветовања правника у привреди у Врњачкој Бањи, односно Златибору;
 • члан редакције часописа Ревија за европско право;
 • члан уређивачког одбора часописа Harmonius;
 • члан уређивачког одбора часописа Српска правна мисао (Бања Лука);
 • председник програмског савета удружења Harmonius;
 • секретар Центра за корпоративно управљање и секретар специјалистичких струковних студија Корпоративно управљање од 2008. до 2010. године;
 • члан Комисије за полагање испита за стечајне управнике од 2011. до 2013. године.

Награде и признања

Остало

Професор др Вук Радовић је учествовао бројним комисијама за писање закона и других сличних аката, од којих су најзначајније:

 • израда Нацрта Закона о изменама о допунама Закона о привредним друштвима из 2017. године;
 • израда Закона о изменама о допунама Закона о стечају из 2014. године;
 • израда Кодекса корпоративног управљања Привредне коморе Србије из 2012. године;
 • израда Закона о стечају из 2009. године;
 • израда Кодекса корпоративног управљања Привредне коморе Србије из 2006. године;
 • израда нацрта Закона о преузимању акционарских друштава из 2005. године.

Детаљна биографија

Вук Радовић је рођен 13. маја 1976. године у Београду, где је завршио основну школу и Четврту београдску гимназију. У обе школе је био ђак генерације и носилац дипломе „Вук Караџић”.

Правни факултет Универзитета у Београду уписао је 1995. године и дипломирао крајем 1999. године са просечном оценом 9,94. Након завршетка Факултета уписао је последипломске студије на привредноправном смеру и годину дана радио као приправник у Првом општинском суду у Београду.

Октобра 2000. године примљен је на место асистента-приправника на Правном факултету Универзитета у Београду за предмете Компанијско право и Трговинско право. За исте предмете је 2005. године изабран за асистента, 2008. године за доцента, а 2013. године за ванредног професора. За редовног професора је изабран 2018. године за пословноправну научну област (предмети Компанијско право, Трговинско право и Стечајно право).

Вук Радовић је у јуну 2003. године одбранио са одликом магистарски рад на Правном факултету Универзитета у Београду на тему Стечај над имовином физичког лица и стекао титулу магистра правних наука.

У школској 2003.-2004. години је магистрирао са похвалом у Сједињеним Америчким Државама, на Правном факултету Универзитета у Питсбургу и стекао титулуLegumMagisterLL.М.).

Вук Радовић је септембра 2007. године докторирао са одликом на Правном факултету Универзитета у Београду на тему Мере одбране акционарског друштва од преузимања контроле. Фебруара 2008. године ова дисертација је награђена од стране Привредне коморе Београда за најбољу докторску дисертацију одбрањену у протеклој школској години.

У току каријере др Вук Радовић је више пута боравио на Макс Планк Институту за страно и међународно приватно право у Хамбургу (Немачка), у циљу додатног, продубљеног истраживања упоредног права у области: а) права преузимања акционарских друштава (2006. године) и б) корпоративног управљања (2009. године).

Материјали за наставу и испите

ИСПИТНА ПИТАЊА

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Компанијско право

Трговинско право

Стечајно право

 • Увод у стечајно право
 • Циљ и начела стечаја
 • Услови за отварање стечајног поступка
 • Повериоци у стечају
 • Стечајни органи
 • Претходни стечајни поступак
 • Испитивање потраживања
 • Уновчење имовине

Пословно право

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Компанијско право

Трговинско право

Стечајно право

 • Међународни стечај
 • Стечај повезаних друштава
 • Двострано-обавезни уговори у стечају

Берзанско право

EC Company Law

 • First Company Law Directive
 • Second Company Law Directive
 • Takeover Law Directive
 • Shareholders Rights Directive
 • Twelfth Directive
 • Directors and Committees

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Компанијско право

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

Нотари

 • Привредна друштва
 • Акционарска друштва
 • Менично право

Корпоративно управљање

Припрема за правосудни испит

 • Компанијско право
 • Менично право

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве